Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Topíme dřevěnými peletami

Trápí vás stoupající ceny energií? Chcete výrazně ušetřit za vytápění rodinného domu či chalupy? Využijte možností tradičního paliva - dřeva - v jeho moderní a efektivní formě. I těmito otázkami se zabývá kniha TOPÍME DŘEVĚNÝMI PELETAMI. Následující článek přináší několik postřehů z této publikace.

"Právě ve formě malých kousků, zvaných pelety je dřevo ideálním palivem, které představuje tu pravou alternativu k topnému oleji a zemnímu plynu. Předkládaná publikace dobře míněných rad se obrací na všechny čtenáře, kteří se chtějí něco o vytápění peletami dozvědět, případně si vhodné zařízení na jejich spalování pořídit. Obrací se také na projektanty vytápěcích systémů, kteří hledají odbornou pomoc při své projektové a plánovací činnosti.

Thomas Holz


V úvodu publikace si autor položil jednoduchou a klasickou otázku, na kterou lze odpovědět různě, nicméně všechny odpovědi mají společný základ. Cena energie stále poroste - tím více, čím více se budou zdroje pro její získávání stávat vzácnějšími.

Proč se tedy vytápění dřevem opět stává atraktivním?

  • světové ceny ropy se v důsledku monopolního postavení producentů organizovaných ve společenství exportérů ropy (OPEC) na světových trzích neustále zvyšují. I střednědobě je tato tendence nevyhnutelná
  • zásobování energií v Evropě je závislé od nevypočítatelného vývoje v zemích vyvážejících ropu, které jí často používají k politických nátlakům
  • doprava ropy z místa těžby k odběratelům je riziková a nákladná a její zpracování ohrožuje životní prostředí
  • havárie ropných tankerů na moři a "olejové úrazy" na pevnině způsobují zamoření a ničení našeho životního prostředí
  • surová ropa má v důsledku zvyšujícího se obsahu síry stále horší kvalitu a ropná paliva způsobují trvalý zápach v domech, kde se jimi vytápí

Vedle těchto důvodů je to konečně i ekologická nezbytnost snížení nejdůležitější emise CO2 z fosilních zdrojů jako impulz k hledání alternativních paliv pro vytápění domů. Zejména atraktivní jsou přirozeně ta paliva - (k doplnění solární energie) - která neustále znovu narůstají a jsou k dispozici za přiměřenou cenu ve vlastní zemi nezávisle na světovém vývoji a jsou ještě k tomu spalována CO2 neutrálně.

Dřevo je právě takovým palivem

V důsledku dalšího zvyšování cen topného oleje a zemního plynu v létech 2004/2005 se staly systémy vytápění dřevem a dřevními peletami předmětem zvýšeného zájmu a stávají se jako palivo více přijatelné. Jestliže před několika léty byly ceny fosilních paliv a biopaliv přibližně vyrovnané, v současné době už jsou fosilní paliva výrazně dražší. Dříve stál l litr LTO stejně jako alikvotní množství 2 kg dřevních pelet a to 0,35 Euro, dnes (říjen 2005) je l litr LTO už při ceně 0,60 Euro o 0,25 Euro dražší než 2 kg dřevních pelet se stejnou energetickou vydatností. Jejich cena v podstatě nestoupla a činí 170 Euro/t. Tato výhoda vede stále k rychlejší návratnosti investice na nové peletové kotle. Pro zemní plyn platí podobné srovnání, cena zemního plynu dokonce rostla ještě rychleji než u LTO .

Výsledkem tohoto vývoje je, že v porovnání s rokem 2001, kdy v Německu bylo prodáno 1500 peletových kotlů, jich v roce 2004 bylo prodáno už bezmála 30 000 a k tomu 200 000 tun dřevních pelet. Starosti o zajištění potřebného množství dřevních pelet jsou zatím neopodstatněné. Daleko obtížnější bude v budoucnu obstarávání levných fosilních paliv. Jsou sice zatím zajišťována, ale za jakou cenu?

Předkládaná kniha o vytápění dřevními peletami vychází nyní už ve 3. vydání. "To je velmi potěšitelné a svědčí to o zvýšeném zájmu o tuto technologii vytápění. Pro toto nové vydání bylo zpracováno několik doplňků a korektůr, ale základní koncepce a poradenský charakter knihy byly zachovány tak, aby se čtenářky a čtenáři dozvěděli vše, co je o peletách a jejich spalování zajímá, mohli se rozhodnout a dobře své záměry naplánovat." Pochvaluje si její autor.

V sousedním Německu, ale i u nás se vytápění dřevěnými peletami rychle rozvíjí, a to ve všech podobách, od rodinných domů po veřejné stavby. Topení peletami je velmi vhodné pro nízkoenergetické domy. Publikace popisuje jak topení v jednoduchých kamnech, tak i složitější kotle a zařízení pro kombinované systémy.

Vytápění dřevěnými peletami

Dřevní pelety - vyráběné z odpadů při zpracování dřeva - představují novou formu paliva, která nevyžaduje zvláštní péči při zacházení a má normované vlastnosti. Tato forma obnovitelného dřevního paliva umožňuje používání plně automatizovaných systémů vytápění s vysokým obslužným komfortem a nákladově může soutěžit se staršími systémy vytápění na bázi lehkého topného oleje (LTO) jak v rodinných domcích, tak ve větších budovách.

Autor předkládá přehled techniky, stavebních forem a oblastí používání systémů vytápění dřevěnými peletami. Ukazuje, o co jde při plánování a přechází k otázkám povolovacích řízení a podpor. Uvádí přehled výrobců pelet, kotlů a kamen na pelety.

Stavebníci, majitelé domů a plánovači-projektanti, kteří se o tyto technologie zajímají, najdou v této knize cenné informace, které jsou krátce a srozumitelně předkládány.


Obr. 19 - Přísun paliva šnekovým dopravníkem (10) do topeniště (1) ze vzdáleného skladu pelet (13)
přes zařízení pro pneumatickou přepravu (15). Pramen: Firma Ökofen, A-4132 Lembach

Legenda
1 odhořívací talíř topeniště s přívodem pelet a primárního vzduchu 9 ventilátor ohřátého zapalovacího vzduchu
2 odhořívací prostor s přívodem sekundárního vzduchu 10 šnekový dopravník pelet do topeniště
3 popelník 11 hlavní pohonný mechanismus s převody
4 trubkový výměník tepla s čisticími spirálami 12 protipožární klapka
5 motor pohonu čisticích spirál 13 šnekový, vyprazdňovací dopravník ve skladu pelet
6 ventilátor primárního a sekundárního vzduchu 14 elektromotor
7 tepelná izolace kotle 15 vzduchotlaková doprava pelet ze skladu ke kotli
8 elektronická regulace výkonu    

Pro ukázku jsme z knihy vybrali kapitoly, které se týkají provozu kotlů - Čistění spalinových tahů a odstraňování popele.

Čistění spalinových tahů kotle

U kotlů na spalování dřevních paliv jsou spalinové tahy většinou uspořádány vertikálně, aby se v nich co nejméně usazovaly úlety jemného popílku. Pro případné čistění a zejména pro zvýšení účinnosti přestupu tepla se používají v těchto spalinovodech aktivní čisticí a průtah spalin brzdící elementy. Jsou tvořeny buď spirálovými pružinami nebo plechovými spirálami, které se v určitém časovém rozmezí pohybují nahoru a dolů (viz obr. 19, číslo 4). Jejich pohyb je buď ruční (občas, zpravidla při plnění předzásobníku peletami nebo čistění popelníku) nebo automatický.

Automatické čistění je spolehlivější, probíhá po určitou dobu, většinou jednou denně. Při ručním ovládání dochází občas k opomenutí, a tak se účinnost přestupu tepla ze spalin přes kouřovody do teplonosného média zhoršuje. Doplňkově fungují pružiny nebo plechové spirály jako tzv. turbulátory (vířiče), které zabezpečují turbulentní proudění spalin trubkami tepelného výměníku, podstatně zlepšují předávání tepla ve spalinovodech.

Na tomto místě je třeba ještě dodat poučení: Někteří výrobci kotlů doporučují, že je možné na jejich "olejových" kotlích snadné vyměnit olejový hořák za hořák na pelety. Toto řešení není výhledově možno jednoznačně doporučit (i když se náhrada oleje původně takto prováděla). Olejový kotel není vhodný pro spalování pelet! Především mají kotle na LTO vodorovné spalinové tahy, které se úletem popílku (a příp. nedopalu) snadno zanášejí. Kotle na LTO nemají turbulátory. (Možnost čištění spalinových tahů je podmínkou rekonstrukce - pozn. překladatele)


Obr. 28 - Sklad pelet s obřím vakem a šnekovým dopravníkem pelet ke kotli. Pramen: Firma Ökofen,
A- 4132, Lembach

Odstraňování popele


Obr. 29 Šnekový dopravník paliva k hořáku. Foto: Firma Wodtke, D - 72070 Tübingen

Popel z kotle na pelety je možno odstraňovat ručně nebo automaticky. Při ručním odstraňování se musí popel, který se shromažďuje v popelníku, periodicky odstraňovat po jeho naplnění vždy po spálení určitého množství paliva. V létě, když se kotel používá jen k ohřevu užitkové vody, stačí vyprázdnit popelník jen jednou za měsíc. V zimě to bývá jednou za týden až 14 dní (podle vlastní zkušenosti provozovatele).

Při automatickém systému odstraňování je pracovním orgánem šnekový dopravníček, který je uložen na spodku kotle v "popelníkovém" prostoru a vynáší spadající popel do vnějšího kontejneru. Ten je dimenzován zpravidla tak, aby pojal veškerý popel, vytvořený za celou topnou sezonu.

Také tady opět platí: Vyšší komfort však vyžaduje vyšší investice.Krátce o autorovi:

Thomas Holz je strojním inženýrem (výrobní technika a nauka o materiálech) a pracuje jako kontrolor patentů v Německém ústavu patentů a ochranných známek (DPMA) v Mnichově. Zaměstnával se obnovitelnými enenergiemi a naplánováním a zástavbou systému vytápění peletami ve svém domě a to mu dalo podnět napsat tuto knihu, která by mohla být nápomocná těm, kteří hledají náhradu za fosilní paliva, LTO a zemní plyn.

Grada Publishing, a.s.
logo Grada Publishing, a.s.

Široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Tituly s právní tématikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tématikou, knihy technické ...

 
 
Reklama