Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Hluk v technice prostředí"

Název akce: Hluk v technice prostředí
- Hygienické limity hluku dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění
- Výklad nařízení vlády č. 148/2006 Sb., které v plném rozsahu nahrazuje od 1.6.2006 původní legislativu, tj. NV č. 502/2000 Sb. ve znění 88/2004 Sb.
- Připravované další změny v zákonu o veřejném zdraví týkající se hluku
Druh akce: kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí,
člen Českého svazu vědeckotechnických společností,
člen REHVA - odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí
Datum konání: 25. září 2006
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417
Vložné: členové STP - 1190,- Kč, ostatní 1428,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: účast ohodnocena 1 bodem

Vzhledem k podstatné změně hlukové legislativy k zákonu o veřejném zdraví má kurz za cíl seznámení posluchačů s novým nařízením vlády, které je v platnosti od 1. června 2006 a kterým se ruší původní NV č. 502/2000 Sb. v platném znění. Toto nové NV vychází z ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Protože v současné době je připravována i podstatná změna v části zákona týkající se hlukové problematiky, bude část kurzu věnována i předpokládaným úpravám v zákonu a dále zpracovávaným úpravám metodického návodu na měření hluku.

Pokud z Vaší práce s novým nařízením vlády vyplynuly konkrétní problémy a dotazy, uvítáme znění Vašich dotazů zaslané předem na e-mail: olga.mikulova@zupraha.cz.

KURZ JE URČEN:

Určeno pro osoby a firmy zabývající se měřením a vyhodnocováním hluku, dále pro projektanty (VZT, vytápění, stavební a další profese), investory, provozovatele, pracovníky ve státní správě a další. Pro všechny, kteří se mohou dostat v rámci své činnosti do problémů týkajících se hluku, s tím, že ze zákona jsou povinni zajistit, aby jimi navržené a provozované zdroje hluku nepřekračovaly stanovené hygienické limity hluku.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

MUDr. Petr Šišma, Ing. Tomáš Hellmuth, Ing. Dana Potužníková - zpracovatelé odborné části nařízení vlády z Ministerstva zdravotnictví a referenční laboratoře, Ing. Olga Mikulová - Zdravotní ústav v Praze

ČASOVÝ PROGRAM KURZU:

08.30 Registrace účastníků
09.00 Ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví v platném znění týkající se hluku

Výklad NV č. 148/2006 - prováděcí vyhlášky k zákonu č. 258/2000 Sb. v platném znění, platné od 1. 6. 2006, včetně praktických zkušeností z doby platnosti vyhlášky - hluk v chráněném vnitřním a venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb

Změny v měření hluku na pracovišti
11.30 Přestávka - občerstvení
12.30 Připravované úpravy zákona o veřejném zdraví týkající se oblasti hluku

Metodický návod na měření hluku v mimopracovním prostředí - připravovaná změna v souladu s novým NV
15.00 Diskuse, závěr kurzu

Odborný garant kurzu: Ing. Olga Mikulová

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU:

1. Datum a místo konání

25. 9. 2006 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1190 Kč
- pro ostatní 1428 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na www.stpcr.cz. Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky. Uzávěrka přihlášek je 19.9.2006.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí (kontakt viz níže)

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP:

   

 
 
Reklama