Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

S Martinem Guthem o možnostech úprav vlastností vody

Rozhovor s RNDr. Martinem Guthem, obchodním ředitelem společnosti G-servis Praha s.r.o. rekapituluje znalosti z oblasti úpravy vody, ale reaguje i na problematiku dusičnanů, což je problém jak soukromých studní, tak veřejných vodovodů.

Jaké jsou nejčastější problémy s kvalitou studené vody?
Nejčastějším problémem bývá vysoká tvrdost vody, mechanické nečistoty, biologická kontaminace, koroze potrubí nebo i senzitivita uživatelů na obsah volného chlóru, kdy si stěžují na podráždění pokožky, zarudnutí atd. Problém bývá i s vlastním zdrojem vody - vrtem nebo studnou. Zde je nutné vybudování vlastní úpravny vody se všemi klady a zápory. Výhoda nezávislosti a nízké ceny vody je na druhé straně vyvážena nutností počáteční investice a problémy s provozováním úpravny.

Problémy s mechanickými nečistotami v potrubí zná jistě každý. Mechanické nečistoty a drobné kousky rzi způsobují netěsnosti výtokových armatur. Ačkoliv filtr by měl by standardním zařízením na vodovodním potrubí, praxe je mnohdy jiná. Jak se liší filtry u na přívodu vody a v potrubí?
Mechanickou filtraci je možné realizovat jako pískovou filtraci nebo různým typem potrubních filtrů, kterých je nepřeberné množství. Základním principem je odstranění pevných mechanických částic pod požadovanou mez obsahu nebo velikosti částic. Pískové filtry jsou tlakové nádoby s jednou nebo více vrstvami písků různých zrnitostí. Provedení filtrů se velmi liší, od jednoduchých manuálních až po systémy plně automatické.

Potrubní filtry jsou nejčastěji svíčkové. Tyto obsahují vložku o různé velikosti pórů a materiálovém provedení. Na přívodní potrubí do objektů jsou většinou používány filtry s pletenou vložku z umělých tkanin. Po vyčerpání filtrační kapacity je nutno vložky vyměnit. U dražších proplachovacích filtrů je vložka omývána proudem vody, nebo čištěna pohybem kartáčků. Proplach je manuální nebo automatický na základě časového nastavení a ještě lépe na diferenci vstupního a výstupního tlaku. Cena takovýchto filtrů je v řádech tisíců až desetitisíců dle velikosti, vybavenosti a materiálového provedení.

Jak je ošetřována voda ze zdroje z hlediska bakteriologického?
Biologické zabezpečení, obzvláště vlastních zdrojů (studní), kde hrozí biologická kontaminace je realizována dávkováním dezinfekčního roztoku s obsahem volného aktivního chlóru do potrubí. Jednoduchou variantou je dávkování dle chodu podávacího čerpadla ve vrtu. Dávkováním lze dosáhnout všech hygienicky významných ukazatelů stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb. - požadované hodnoty viz www.g-servis.cz.

Bohužel doprovodným jevem dezinfekce bývá vysoký obsah volného chlóru s nepříjemnými důsledky pro uživatele vody.
Volný chlór zhoršuje nejen senzorické vlastnosti vody, ale může působit i kožní problémy jako zarudnutí kůže, svědění až vyrážky. Tento problém lze eliminovat filtrací na aktivním uhlí. Aktivní uhlí má velkou sorpční schopnost a lze ho použít jako náplň pro malé náplňové filtry i plně automatické stanice.

Jednou z nejčastějších úprav vody je změkčení vody.
Například ve větších hotelových provozech je změkčování v podstatě nezbytné. Málokdo si však uvědomuje, že např. pro přípravu kávy není zcela změkčená voda vhodná. Optimální tvrdost pro přípravu kávy je přibližně 5 N° (německých stupňů tvrdosti).

Změkčovací filtry obsahují náplň katexové pryskyřice, které zaměňují ionty vápníku a hořčíku (ionty způsobující tvrdost vody) za rozpustný sodný iont. Regenerace filtrů probíhá vodným roztokem chloridu sodného. Tvrdost upravené vody je volitelná směšovacím ventilem od úplného změkčení až po tvrdost surové neupravené vody. Návrh těchto zařízení musí provádět odborník, který zohlední maximální hodinovou spotřebu vody, celkovou spotřebu, způsob provozu (kontinuálně, diskontinuálně) a navrhne kapacitu zařízení na vstupní tvrdost.

Jaká je situace u individuálních zdrojů vody?
Intenzifikace zemědělství v minulosti se dnes jeví jako ekologická zátěž mnoha vodních zdrojů, zvláště se pak projevuje zvýšeným obsahem dusičnanů. Dusičnany jsou ionty, které se průchodem trávicím traktem redukují na dusitany a jsou podezřelé ze vzniku karcinogenních sloučenin. U kojenců blokují krevní barvivo hemoglobin, které pak není schopno distribuovat po těle kyslík, což vede k jevu známému jako modrání kojenců. K řešení se opět využívají iontoměničové pryskyřice. Anexová forma pryskyřice vyměňuje dusičnanové ionty za chloridové. Regenerace je opět roztokem chloridu sodného. Stejně jako u změkčování, je nutný návrh odborníka.
Ionty manganu a obzvláště železa, dovedou majitelům nemovitostí znepříjemnit život. Rezavá skvrny pod každou baterií, zápach teplé vody z ohřívačů, nažloutlá až nahnědlá barva vody bez jiskry, žaludeční potíže, oxidační úsady železa v retenčních nádržích. Filtry se speciální náplní Greensand, Birm nebo Pyrollusite odstraňují po dávkování oxidačních činidel sraženiny oxidů kovů a výrazně zvýší komfort bydlení nebo služeb.

Je rozumné řešit úpravu vody metodou pokusů a omylů a podle zkušeností sousedů? Mnozí uživatelé domů takto kvalitu vody řeší z obavy, že odborný servis je zbytečně drahý? V čem může pomoci odborná firma?
Problematiku úpravy vody je nutné řešit s odbornou firmou. Odborníci poradí jaký rozsah rozboru vody je třeba zpracovat, popřípadě i zajistí odběr a analýzu v akreditované laboratoři. Na základě výsledku rozboru lze poté navrhnout řešení problému. Záleží na požadavku zákazníka jakou míru automatizace a tím komfortu obsluhy úpravny zvolí.

Kvalitní vodu bezesporu ocení uživatel, ale je také cestou k nižším nákladům na údržbu vodovodu a investice do nových zařízení a v neposlední řadě k úspoře práce personálu u komerčních objektů.

Děkuji za rozhovor.

Za redakci TZB-info: Ing. Dagmar Kopačková


O společnosti G-servis:

GEOLOGICKÉ PRÁCE A SANACE

hydrogeologie, inženýrská geologie, průzkumy a projekty odstranění ekologických zátěží, dekontaminace podzemních vod a zemin, analýzy rizika, dokumentace EIA, ekologické audity, posudky a studie

ÚPRAVA VODY

projekce a dodávky úpraven vody pro komunální, průmyslovou a privátní sféru, výroba mobilních úpraven vody, komplexní vodohospodářské dodávky od zajištění zdroje vody po dodávku technologie

BIOTECHNOLOGIE

aplikace environmentálních biotechnologických metod, snižování mocnosti kalů a eutrofizace vodních nádrží, optimalizace provozu čistíren odpadních vod, dodávka biofiltrů pro odstranění zápachu, návrh a aplikace biopreparátů

Společnost byla založena v roce 1993 a od té doby její pracovníci realizovali v uvedených oblastech více než 1500 zakázek pro tuzemské i zahraniční zákazníky.

 
 
Reklama