Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cech topenářů a instalatérů je autorizován pro obor "vodoinstalatérství, topenářství"

Cech topenářů a instalatérů (dále CTI) získal dne 23. 11. 2005 od Hospodářské komory České republiky autorizaci pro obor "vodoinstalatérství, topenářství". Autorizace je udělována na dobu 3 roků. Pro náš cech je autorizace na jedné straně významným uznáním dosavadní práce, na druhé straně je závazkem v zajišťování povinností vůči oboru. Autorizace je významným předělem v činnosti. Bude pro nás novým impulsem a také vodítkem pro cílené zaměření naší činnosti.

Ve zkratce o Cechu topenářů a instalatérů

Hlavním posláním CTI je provádět odbornou osvětu v uvedeném oboru v oblasti řemesla a provozování tepelných soustav. Společenstvo bylo založeno v roku 1992 a má přibližně 300 členů. Vydává 6x ročně časopis CTI INFO. Vydává učebnice, příručky a sborníky. Pořádá kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky středních odborných učilišť, projektanty a pro odběratele tepla a teplé vody. Pořádá celostátní dovednostní a vědomostní soutěže žáků středních odborných učilišť. Je spolupořadatelem nebo odborným garantem výstavy SHK v Brně a Teplárenských dnů v Hradci Králové. Uděluje výroční topenářské a instalatérské ceny za významné činy v tepelné technice a ve vodoinstalacích firmám, institucím i osobám.


Příloha

Pro seznámení s povinnostmi a právy autorizovaného společenstva uvádíme v další části výtah z "Pravidel autorizace živnostenských společenstev".

Výtah z "Pravidel autorizace živnostenských společenstev"

Čl. I

Předmět pravidel

Tato pravidla (dále jen "Pravidla") upravují postup udělování autorizace vybraným společenstvům začleněným v Hospodářské komoře České republiky (dále jen HK ČR) k výkonu koordinačních, aktivizačních a reprezentačních činností souhrnu živnostenských společenstev téhož oboru nebo v téže územní oblasti začleněných do HK ČR a zabezpečují jednotný systém při udělování těchto autorizací. Pravidla stanoví základní požadavky na žadatele o autorizaci, náležitosti související s udělováním autorizací a kompetence a povinnosti autorizovaných společenstev. Pro vyloučení všech pochybností se přitom stanovuje, že tato Pravidla neomezují možnost živnostenského společenstva Akademie řemesel a služeb HK ČR získat v rozsahu svých potřeb dílčí autorizaci dle svých zvláštních pravidel, přičemž však tato autorizace nenahrazuje autorizaci dle těchto Pravidel.

Čl. II

Výklad pojmů

1. Obor - je odbornost nebo profese, pro kterou je žadateli vydána autorizace. Odbornost nebo profese je definována v souladu se zřizovací listinou společenstva a s činnostmi jeho členů.

2. Žadatel o autorizaci - společenstvo (svaz, sdružení, cech apod.) začleněné do HK ČR (dále jen žadatel).

Čl. III.

Základní podmínky pro žadatele o autorizaci

1. Žadatel musí mít právní subjektivitu a musí sdružovat podnikatele (fyzické i právnické osoby, jejíž předmět podnikání souvisí s odborností, kterou zastupuje). Tato odbornost nebo profese musí být definována ve zřizovacích dokumentech žadatele.

2. Žadatel musí zabezpečovat služby v následujících oblastech - technické, informační, poradenské, vzdělávací apod. pro své členy i pro veřejnost. Přitom musí dbát, aby byly dodrženy podmínky volné hospodářské soutěže.

3. Žadatel musí svojí činností a poskytováním svých služeb pokrýt celé území ČR.

4. Pokud existují pro danou odbornost dva a více žadatelů, musí jejich žádosti předcházet snaha o dohodu o společném postupu při zajišťování činnosti autorizovaného společenstva (dále jen AS). Forma této dohody je ponechána na společenstvech. Pokud k dohodě nedojde, bude autorizováno to společenstvo, které splní více kritérií v Pravidlech uvedených.

Čl. V

Kompetence a povinnosti autorizovaných společenstev

1. Autorizované společenstvo (dále jen AS) zabezpečuje společné činnosti a služby pro podnikatelskou sféru působící v daném oboru ve vazbě na čl. III a IV. odst. 1 a 2 těchto pravidel.

2. AS musí zabezpečovat výkon zejména následujících činností v rozsahu udělené autorizace:

 1. vedení Katalogu firem a členů subjektů podnikajících v daných odborných oborech, jeho aktualizaci,

 2. v případě přípravy nových právních předpisů a jejich novel, kterými se mění jakýmkoliv způsobem podmínky podnikání předávání svých stanovisek a připomínek prostřednictvím společenstva nebo samostatně na základě pověření (v případě neslučitelných stanovisek, resp. týkají-li se stanoviska a připomínky pouze daného oboru či profese),

 3. navrhování kvalifikačních podmínek a předpokladů pro vstup do podnikání ve svém oboru či profesi,

 4. vydávání instruktážních materiálů, vzorových dokumentů případně dokumentů normativní povahy a jejich zveřejňování,

 5. navrhování přesných podmínek, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru či profesi,

 6. účast na dohledu nad vzděláváním v učebních a technických studijních oborech a navrhování osnov ve svém oboru či profesi,

 7. organizaci vzdělávání a zabezpečení podmínek pro získávání odborné způsobilosti podnikatelů a jejich zaměstnanců,

 8. jmenování svých členů do zkušebních komisí pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky,

 9. zabezpečení tvorby mezinárodních, evropských a národních technických norem a pravidel praxe oboru (např. technická pravidla, technická doporučení a případně další normativní dokumenty dle ČSN EN 45020) a zda má pro tuto činnost zpracovanou metodiku; veškeré výše uvedené normativní dokumenty pro daný obor musí být veřejně projednány a přijaty na základě konsensu,

 10. zabezpečení informatiky v oboru (v tištěné podobě, v elektronické podobě, případně v obou podobách),

 11. vydávání periodika s odbornou náplní zaměřeného na daný obor,

 12. aktivní zapojení žadatele do vzdělávacího systému celoživotního odborného a profesního vzdělávání,

 13. členství v odborných evropských organizacích jsou-li zřízena,

 14. provozování oborového informačního místa (OIM) nebo oborového informačního zdroje (OIZ).

3. AS je vůči HK ČR mluvčím příslušného oboru. Společenstva nezačleněná do HK ČR budou AS pouze o činnosti AS informována, pokud se AS o jejich existenci dozví. Akreditované společenstvo spolupracuje se společenstvy oboru a ostatními složkami HK ČR. O své činnosti AS informuje též ostatní začleněná společenstva, Krajské hospodářské komory (dále jen KHK) a okresní hospodářské komory (dále jen OHK), resp. regionální hospodářské komory (RHK) přímo nebo prostřednictvím informačního systému HK ČR.

Franz Ziegler
Prezident CTI ČR
 
 
Reklama