Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

2. KONFERENCE CZAEE

Dlouhodobé vyhlídky v oblasti kritické infrastruktury

Konference se zaměřuje na sektor energetiky, dopravy a bankovnictví, které patří ke klíčovým sektorům nezbytným pro fungování ekonomiky a mají bezprostřední dopad na obyvatelstvo. Konference je nejvýznamnější akcí s touto tématikou v ČR. Osobně ji mj. navštíví Mr Tung-Laϊ Margue, ředitel direktorátu (DG) Evropské komise; Mr Garry Poole, jeden ze zakladatelů Business Continuity Institute ve VB a Mr Paul Tempest, expert na energetickou problematiku v USA. Zajištění činnosti společnosti za mimořádných okolností je velmi aktuální téma, které by mělo být důležité pro každého manažera.

Letošní konference proběhne v Hlavním sále Senátu České republiky ve dnech 7. 12. - 9. 12. 2005. 2. ročník konference nese podtitul "Plán kontinuity obchodní činnosti". Minulého ročníku se zúčastnilo 142 účastníků z 16 zemí.

PROGRAMOVÝ SCÉNÁŘ 2. KONFERENCE CZAEE

Rizika a odpovědnost veřejného a soukromého sektoru

Veřejným sektorem je zajišťována ochrana obyvatelstva, majetku a životního prostředí. Podnikání však není chráněno, a pokud soukromý sektor nezajistí pro případ pohrom svou kontinuitu vlastními silami, přestane generovat zdroje pro veřejný sektor a stát se rozkládá.

Světová spolupráce na poli prevence katastrof

Nedávné přírodní pohromy (tsunami v Asii, hurikán Katrin) a teroristické útoky (New York, Madrid, Londýn, Egypt) zesílily pozornost vlád, organizací a odborníků na rozvoj vůči oblastem snižování rizika katastrof, včasného varování a prevence jejich dopadů. Tyto aktivity a spolupráce mohou být využity při hledání lepších návrhů struktury a ochrany kritické infrastruktury.

Současný stav vývoje v ochraně kritické infrastruktury

Bez ohledu na to, že kritická infrastruktura je pojem, který není ještě zahrnut v mnoha národních legislativách, profesionální organizace i nouzové služby vědí, že existuje. Je dobré znát zkušenosti zemí, které jsou při identifikaci a ochraně kritické infrastruktury o krok vpřed. Tato zkušenost je cenná nejen pro veřejně prospěšné podniky, ale stejně tak i pro ostatní soukromé společnosti. Každý podnik má svou vlastní infrastrukturu nezbytnou pro kontinuitu podnikání a je závislý na vnější kritické infrastruktuře.

VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ PARTNERSTVÍ V ENERGETICE

Ochrana obyvatelstva a její vazba na kritickou infrastrukturu

Je liberalizace infrastruktury hrozbou pro západní civilizaci?

Bezpečnost jako nový produkt - existuje pro něj tržní prostředí?

  • z pohledu ochrany obyvatelstva
  • z pohledu výrobce elektřiny
  • z pohledu provozovatele přenosové soustavy
  • z pohledu provozovatele distribuční soustavy
  • z pohledu regulátora

Stabilita a rozvoj státu se odvíjí od všech prvků jeho struktury, vazeb a toků mezi nimi. Tyto tvoří systém, který můžeme označit jako "bezpečnostní prostor státu". Jedná se o prvky, vazby a toky spjaté s územím i s lidskou činností, které víceméně existovaly vždy, avšak některé z nich nebyly propojeny významnými vazbami nebo toky a proto jejich vzájemné souvislosti nebyly zcela zřetelné. V procesu ochrany národní kritické infrastruktury je respektována zásada větší či menší účasti všech resortů. Ohrožení obyvatelstva je v současné době spojeno spíše s hrozbou nefunkčnosti příliš centralizované infrastruktury, než s hrozbou nukleární války jako před 20 lety.

Přechod infrastruktury ze státního vlastnictví do obtížněji kontrolovaného soukromého vlastnictví ztěžuje přežití krizové situace v případech pohrom přesahujících předpokládanou úroveň. Krizová situace za hranicí legislativou předpokládaného stavu nouze v energetice může způsobit nekontrolovaný rozvoj dopadů v důsledku vzájemné závislosti a provázanosti kritických infrastruktur.

Jestliže již byla infrastruktura privatizována a liberalizována, je možné použít legislativní nástroje pro vytvoření tržního prostředí pro vývoj nových produktů založených na tržním prostředí a spravedlivé soutěži. Máme zkušenost z požární ochrany, která byla legislativně integrována do výstavby budov. Měli bychom pomýšlet na ovlivňování plánovacího procesu pro zajištění méně zranitelného života společnosti. Udržitelný rozvoj společnosti by měl být založen na komplexním řízení bezpečnosti - ochraně obyvatelstva.

KRITICKÁ INFRASTRUKTURA V DOPRAVĚ

Zjišťování zranitelnosti kritických prvků v dopravě a jejich ochrana

V posledních desetiletích se stala doprava vyhledávaným terčem teroristických útoků. Nejvážnější útoky se staly v letecké dopravě, kde se původně teroristé zaměřovali na únos a ničení letadel. V řadě zemí světa jsou používány jako zbraň automobily naložené výbušninami. Útok 11. září 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku ukázal, že civilní letadlo může být použito jako zbraň s obrovskými ničivými účinky. Následné útoky na železniční dopravní prostředky v Madridu a metro v Londýně prokázaly nade vší pochybnost, že tato hrozba je přítomna i kdekoliv v Evropě.

Problematika hromadné dopravy

Ve srovnání s leteckou přepravou je obtížně představitelné provádění osobních prohlídek pasažérů v městské a příměstské dopravě. Systémy hromadné dopravy se zdají být vůči útokům nejzranitelnější dopravní infrastrukturou. Tyto útoky mají okamžitý dopad a přitahují tak pozornost zpravodajských médií a zajišťují těmto útokům publicitu. Kvůli vysoké přepravní kapacitě jsou městské dopravní systémy přitažlivým cílem k demonstraci neschopnosti západních vlád ochránit obyvatelstvo.

BANKOVNICTVÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Ochrana informační kritické infrastruktury

Snahou moderní lidské společnosti je její bezpečný, trvalý a udržitelný rozvoj. Kritická infrastruktura podporuje náležité fungování společnosti a její ekonomický systém. Z toho důvodu musí být zajištěna především spolehlivost a funkčnost systémů kritické infrastruktury. Narušení nebo zničení kritické infrastruktury může zpříčinit mnoho následných škod v ekonomice i v životním prostředí. Může způsobit rozsáhlé ztráty na životech lidí i zvířat a ohrozit fungování státu a demokratické zřízení.

KRITICKÁ INFRASTRUKTURA V ENERGETICE

Zjišťování zranitelnosti kritických prvků v energetice a jejich ochrana

Naše společnost je silně závislá na energii. Náš život i funkce kritické infrastruktury jsou prostoupeny potřebou elektřiny, která je činí výkonnějším, ale zároveň i zranitelnějším. Naše ekonomika je silně závislá na bezpečnosti a odolnosti kritické infrastruktury. Schopnost přežití a větší nezávislost kritické infrastruktury je proto potřeba zajišťovat i pro případ krizové situace za hranicí stavu nouze a to na úroveň, která bude ekonomicky, společensky a politicky přijatelná.

Přínos ostrovních provozů s krizovým řízením spotřeby

Překlenutí několikadenního (až několika týdenního) rozpadu přenosové soustavy je možné zajistit ostrovním provozem částí distribučních soustav s využitím místních zdrojů, zejména veřejných tepláren. Využití současných technologií pro řízení zdrojů, distribučních soustav i řízení spotřeby v odběrných místech může snížit dopady rozpadu přenosové soustavy na funkčnost území a tak učinit případný útok na přenosovou soustavu méně atraktivním.

Před vytvořením legislativních nástrojů ke zvýšení odolnosti elektrizační soustavy je nezbytné provést studie zabývající se porovnáváním nákladů a přínosů takového opatření. Budou představeny výsledky v současné době zpracovávaných studií v Jihočeském a Středočeském kraji.

BUSINESS CONTINUITY WORKSHOP

Plánování kontinuity podnikání

Zatímco nikdo nepochybuje o potřebě podnikat kroky k prevenci a zvládnutí krizových situací v podniku, málokdo ví, co by pro to mělo být uděláno, jak a kdy. Je to možná přehnané tvrzení, ale pravdou je, že je velmi obtížné přesně stanovit, kde se náš podnik nachází ve vztahu k minulým a možným budoucím pohromám. Tato nejistota má mnoho příčin. Jednou z nich je, že často tyto možné pohromy nejsou rozpoznány. Bez toho je pak možné pouze odhadovat protiopatření. Příprava a plánování jsou jedinou cestou, jak spolehlivě zajistit obnovu podnikání po pohromě. Cílem workshopu je představit jak, kde a na co zaměřit pozornost při vývoji strategie a plánu odezvy. Je určen pro vlastníky a manažery podniků.

FACILITY MANAGEMENT

Možnosti minimalizace dopadů ztráty kritické infrastruktury na organizaci

Pro zachování funkčnosti podniku (organizace) je důležitá schopnost adaptace potenciálně zranitelných systémů takovým způsobem, aby byla dosažena a udržována přijatelná úroveň a struktura zachování základních funkcí organizace. Pro tuto oblast byla vyvinuta celá řada možností jak nákladově přijatelně a profesionálně zajistit funkčnost budov a objektů a to i pro případ krizové situace.

 
 
Reklama