Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zjišťování a posuzování provozních rizik u výtahů

Zjišťování a posuzování provozních rizik u výtahů se provádí podle ČSN EN 81-80. Tato norma je částí skupiny norem EN 81 "Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů".

Zdůvodnění zpracování normy

V zemích Evropské unie a v zemích Evropského sdružení volného obchodu se dnes používá více než 3 miliony výtahů a téměř 50 % z nich bylo instalováno před více než 20 roky. Existující výtahy byly instalovány s úrovní bezpečnosti odpovídající tehdejší době. Tato úroveň byla nižší než současná úroveň bezpečnosti.

Nové technologie a sociální očekávání vedly k současnému stavu bezpečnosti. Toto v Evropě způsobilo dnešní situaci různých úrovní bezpečnosti zapříčiňující úrazy. Avšak uživatelé a odpovědné osoby očekávají obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti.

Navíc existuje stoupající trend, že lidé žijí déle a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace očekávají umožnění přístupu a provedení výtahů vhodné pro všechny. Proto je zvlášť důležité poskytnout osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a osobám starším bezpečné prostředky pro vertikální dopravu bez doprovodu.

Ve výtazích obvykle nejsou průvodci a v mnoha případech nejsou v budovách správci, je proto důležité, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost pro vyprošťování uvězněných osob.

Dále pak životnost výtahu je delší než u většiny jiných dopravních systémů a zařízení budov, což znamená, že konstrukce výtahu, jeho provedení a bezpečnost může zaostávat za moderní technikou. Nebudou-li existující výtahy upravovány na současný stav bezpečnostní techniky, počet úrazů poroste (zvlášť v budovách, do kterých má přístup veřejnost).

V souvislosti s volným pohybem uživatelů a odpovědných osob se stane seznamování se s různými zařízeními mnohem obtížnější.

Pojetí normy

Tato norma

 • roztřiďuje různá nebezpečí a nebezpečné situace, z nichž každá byla analyzována posouzením rizika;
 • je určena k poskytnutí nápravných opatření pro postupné a výběrové zlepšení tak, aby se bezpečnost všech výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů dostala na současný stav bezpečnostní techniky;
 • umožňuje, aby u každého výtahu mohla být provedena inspekce a mohla být stanovena a postupně provedena bezpečnostní opatření a jejich výběr podle výskytu a závažnosti jednotlivých rizik;
 • uvádí seznam vysokého, středního a nízkého rizika a nápravná opatření, která mohou být postupně provedena k odstranění rizik.

Jiná provedení podle národních předpisů nebo norem jsou přijatelná za předpokladu stejné úrovně bezpečnosti.

Použití normy

Tato norma se může použít jako předpis pro:

 1. národní úřady ke stanovení jejich vlastních programů k uskutečnění postupných kroků pro výběr (viz přílohu A) proveditelného způsobu spočívajícího na úrovni rizika (např. extrémním, vysokém, středním, nízkém) a na sociálních a ekonomických ohledech;
 2. majitele ke sledování jejich odpovědnosti podle existujících předpisů (např. použitím směrnice pro práci na zařízení);
 3. servisní firmy a/nebo inspekční orgány pro informaci majitelů o úrovni bezpečnosti jejich zařízení;
 4. majitele k dobrovolnému zdokonalení existujících výtahů v souladu s c), jestliže neexistují žádné předpisy.

Při inspekci existujícího výtahu se může použít příloha B ke stanovení nebezpečí a nápravných opatření uvedených v této normě. Samozřejmě pokud se zjistí nebezpečná situace, která není uvedená v této normě, mělo by se provést samostatné posouzení rizika. Toto posouzení rizika by mělo být provedeno podle ISO/TC 14798.

Tato evropská norma uvádí pravidla pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů s cílem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů, s využitím současného stavu bezpečnostní techniky.

Tato norma platí pro trvale namontované

 • elektrické výtahy trakční nebo výtahy s kinematicky vázaným pohonem;
 • hydraulické výtahy,

obsluhující stanovené úrovně stanic, mající klec konstruovanou k dopravě osob nebo osob a nákladů a pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny o více než 15° od svislice.

Tato norma zahrnuje zvýšení bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů pro:

 1. uživatele;
 2. pracovníky servisních firem a inspekčních orgánů;
 3. osoby nacházející se mimo šachtu, strojovnu a prostor pro kladky (ale v bezprostřední blízkosti těchto prostor);
 4. oprávněné osoby.

Tato norma neplatí pro:

 1. výtahy s jinými hnacími systémy než jsou uvedeny v EN 81-1 nebo EN 81-2;
 2. zdvihací zařízení jako jsou oběžné výtahy, důlní výtahy, divadelní zdvihadla, zařízení se samočinným vyklápěním, stavební výtahy a zdvihadla, lodní zdvihadla, plošiny pro dobývání nebo vrtání na moři, zařízení pro stavby a údržbu;
 3. zařízení, u kterých je sklon vodítek větší než 15° ke svislici;
 4. bezpečnost při dopravě, montáži, opravách a demontáži výtahů;
 5. činnosti při hašení požáru.

Tato norma se však může v těchto případech použít jako základ při posuzování výtahu.

Tato norma je používána pracovníky servisních firem, kteří provádí servis na výtazích a v rámci "Odborné zkoušky výtahu", prováděné podle ČSN 27 4007 identifikují nalezená rizika na výtahu. Následně pak inspektoři Inspekčních orgánů (jejich seznam je uveřejněn ve Věstníku úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) provádí vyhodnocení nalezených rizik a navrhují nápravná opatření a termíny k jejich odstranění.

Obě činnosti jsou pravidelné.

Termíny jsou Inspekčními orgány doporučovány s ohledem na úroveň nalezeného rizika a jsou navrhovány ve třech časových úrovních:

 • Riziko vysoké úrovně - termín na odstranění - 5 let
 • Riziko střední úrovně - termín na odstranění - 10 let
 • Nízká úroveň - může být odstraněno v dlouhém časovém úseku nebo při modernizaci příslušného dílu.
 
 
Reklama