Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce snižování hluku a vibrací


Vás zve na 3. kurz
HLUK A CHVĚNÍ V TECHNICE PROSTŘEDÍ
Praha - 3. března 2005

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Ústavem techniky
prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Kurz je určen: Zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům technických zařízení budov. Kurz navazuje na problematiku přednesenou v 1. a 2. kurzu, jejichž cílem bylo naučit posluchače základním znalostem z oblastí šíření hluku a chvění od technických zařízení, hodnocení hluku ve vztahu k hygienickým předpisům, navrhování protihlukových opatření podle základních metod boje s hlukem a základů stavební akustiky.

Absolvování 1. a 2. kurzu je předpokladem pro efektivní účast na "pokračujících kurzech", ale není podmínkou nutnou, protože mnoho projektantů má základní znalosti z technické akustiky, resp. jsou schopni látku 1. a 2. kurzu si doplnit pomocí technické literatury.

Absolvent postupně získá znalosti nezbytné pro úspěšné zvládnutí autorizačních zkoušek konaných při ČKAIT.


Odborný Garant kurzu: doc. Ing. Richard Nový, CSc.


Časový program semináře

  8.30 Registrace účastníků
  9.00 Základy prostorové akustiky
Ing. Tomáš Rozsíval, CSc.
12.00 Přestávka - oběd
13.00 Hlukové údaje pro výpočty šíření hluku od zdroje
doc. Ing. Richard Nový, CSc.
16.00 Předpokládané ukončení kurzu


Informace pro účastníky
1. Datum a místo konání
3. 3. 2005 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete do 24. 2. 2005 na adresu: Společnost pro techniku prostředí - Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, fax: 221 082 201, e-mail: stp_set@vol.cz.

3. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1 190 Kč (bez publikace)
- pro ostatní 1 428 Kč (bez publikace)
- publikace Nový R.: Hluk a chvění, 1995, 389 stran a 262 obr. 168 Kč

V případě, že doposud nevlastníte výše uvedenou publikaci, zvyšte účastnický poplatek o 168 Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 204 08 02, IČO 499978, DIČ CZ00499978. V případě přihlášení e-mailem předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace8. Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 
 
Reklama