Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí v roce 2004Všeobecné podmínky
 1. Uvedené maximální ceny a určené podmínky platí pro dodávky elektřiny chráněným zákazníkům ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen odběratelům) odebírajícím elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen dodavatele) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění.


 2. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházejícím se na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením dodavatele.


 3. Měsíčním platem za příkon se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističů se jmenovitou hodnotou proudu nad 3 x 160 A (ampér) u kategorie C, nad 3 x 63 A u kategorie D a nad 1 x 25 A u obou kategorií, se stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a proudové hodnoty příslušného jističe zaokrouhlené na celé A (ampéry). Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o dodávce elektřiny po projednání s dodavatelem. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou "B", v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou "C". V případě použití jističů s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být tyto konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava nebude konstrukčně možná, bude pro stanovení měsíčního platu za příkon uvažována maximální nastavitelná hodnota jističe. V opodstatněných případech může dodavatel povolit jistič s charakteristikou "D" specifikovanou podle výše uvedených norem. Jisticí prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a dodavatelem registrován v přihlášce nebo ve smlouvě o dodávce elektřiny před datem 1. 7. 2001, může mít vypínací charakteristiku jinou než výše uvedenou. Ve smyslu § 49 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je dodavatel oprávněn překontrolovat, zda hlavní jistič před elektroměrem splňuje podmínky technické normy.


 4. O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny sazby, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodnou jinak.


 5. Pro měření a účtování odběru elektrické energie (kWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma:

  Pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - dodavatelem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za nižší cenu.

  Jeho vymezení provádí dodavatel:
  1. programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel po dobu nejméně 3 měsíců nemění; dodavatel oznámí předem každou změnu platnosti tarifních pásem odběratelům způsobem v místě obvyklým, nebo
  2. operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel může kdykoliv měnit; dodavatel změnu platnosti tarifních pásem neoznamuje a je povinen dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby.

  Pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") platí v době mimo pásmo platnosti NT. V době platnosti vysokého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za vyšší cenu.


 6. V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topnými spotřebiči se rozumí:
  1. Přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.
  2. Akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.
  3. Hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části.
  4. Vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.

 7. Pravidelným odečtem se rozumí odečet stavu číselníků měřicího zařízení dodavatele, provedený v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem, na jehož základě se provádí pravidelné vyúčtování spotřeby elektřiny za fakturační období stanovené dodavatelem.


 8. V případě, že odběratel nemá hlavní jistič před elektroměrem, účtuje mu dodavatel od 1. 7. 2001 měsíční plat za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě:
  1. nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A u odběratelů kategorie C
  2. 1x25 A pro jednofázové připojení a 3x25 A u třífázového připojení u odběratelů kategorie D

 9. Pokud odběratel v případech uvedených v odst. 8. zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle odst. 3. a uzavře s dodavatelem novou smlouvu, neuplatní dodavatel vůči odběrateli platby za zajištění požadovaného příkonu.


Podmínky sazeb

Kategorie podnikatelé

Sazba C 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
Sazba C 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
 1. 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
 5. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Sazba C 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Sazba C 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
Sazba C 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.
Sazba C 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.
Sazba C 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě.
 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Sazba C 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče, přičemž jejich součtový instalovaný příkon musí činit nejméně 60 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě.
 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Sazba C 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
 1. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
 2. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením.
 3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 6. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 7. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 8. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Sazba C 60 - Speciální sazba pro neměřené odběry
Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením dodavatele a jehož celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W.
nebo
 • ze stálého měsíčního platu .......... 14,00 Kč/odběrné místo
  Výše tohoto platu je u všech regionálních dodavatelů elektřiny uvedených v části II. stejná.

  Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením dodavatele. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný.
  Odebraná elektrická energie (kWh) se v této sazbě neúčtuje.

  Sazba C 62 - Speciální sazba pro veřejné osvětlení
  Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství.


  Kategorie domácnosti

  Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
  1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců.
  2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
  1. 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
  2. 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  3. 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  4. 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
  5. 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
  Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
  1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
  2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
  5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
  Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
  1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců.
  2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
  1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
  2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.
  5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.
  Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití)
  1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
  2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.
  5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.
  Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
  1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
  2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
  5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče.
  6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
  7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
  Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití)
  1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
  2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
  5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče.
  6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
  7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
  Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
  1. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
  2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
  3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
  4. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
  5. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
  6. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
  7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
  Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
  Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.
 •