Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce provoz zařízení techniky prostředíNa základě průzkumu zájmu o kurzy "Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" a "Chladicí zařízení v klimatizaci"
připravuje odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí komplexní


kurz "Zařízení techniky prostředí"

v Praze dne 6. - 8.10. a 24. - 26.11.2004


Cíl kurzu
Cílem kurzu "Zařízení techniky prostředí" je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze dvou samostatných částí.

Odborní garanti kurzu:
1. část - Ing. Jiří Frýba
2. část - Ing. Jaroslav Bambous


1. část - Provoz a údržba zařízení techniky prostředí
Informuje účastníky jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

Program:
1. den

8.30 hod Prezence
9.00-16.00 hod Přednášky
Aplikace základních fyzikálních veličin a vztahů při provozu vytápění a klimatizace.
Cíle provozování zařízení techniky prostředí.
Tlakové nádoby, úprava vody.

2. den

8.00-16.00 hod Ventilátory, čerpadla, kompresory, klapky, vyústky, otopná tělesa a další součásti zařízení.
Kotelny, zdroje tepla.

3. den

8.00-16.00 hod Automatická regulace a řídicí systémy.
Organizace práce.


2. část - Chladicí zařízení v klimatizaci
Cílem pořádaného kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o principech činnosti kompresorových a absorpčních zařízení, o účelu a funkci jejich komponentů. Tyto znalosti jsou předpokladem pro úspěšné vyhledávání závad a určení způsobu jejich odstranění.

Jedním z témat je vhodný způsob provozování s ohledem na zajištění správného provozního režimu chladicího zdroje a provádění jeho pravidelné údržby.

Program:
1. den

8.30 hod Prezence
9.00-16.00 hod Přednášky
Zákony termodynamiky - změny stavu ideálních plynů, termodynamika par.
Carnotův cyklus.
Chladicí oběhy. Absorpční chlazení. Termoelektrické chlazení.

2. den

8.00-16.00 hod Princip kompresorového chlazení.
Části chladicích okruhů - druhy kompresorů, kondenzátory, výparníky, pomocná zařízení.
Chladiva - druhy, parní tabulky, současná legislativa.

3. den

8.00-16.00 hod Tepelná čerpadla. Provoz a údržba chladicích zařízení.
Závěrečné zkoušky.


Organizace kurzu:
1. Na každou z obou částí kurzu je možné se přihlásit samostatně. O jejich absolvování bude účastníkům vydáno potvrzení. Absolventům celého kurzu bude na základě závěrečného testu vydáno osvědčení o závěrečné zkoušce.

2. Termín kurzu:
"Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" - 6. - 8.10.2004
"Chladicí zařízení v klimatizaci" - 24. - 26.11.2004

Uzávěrka přihlášek: 1.10.2004

3. Místo konání:
budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, klubovna č. 414

4. Kurzovné:
Kompletní kurz - pro členy STP - 6.900,- Kč; pro ostatní - 7.500,- Kč
Jedna část - pro členy STP - 3.900,- Kč; pro ostatní - 4.300,- Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Připojte kopii dokladu o úhradě kurzovného.
V případě zaslání přihlášky e-mailem předložte doklad o úhradě při prezenci.

5. Úhrada kurzovného:
Kurzovné uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 204 11 01.

6. Při neúčasti přihlášeného: kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Pořadatel kurzu:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

Mediálním partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzb-info.cz). 
 
Reklama