Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Možnost návrhu prietokového ohrevu

Pri navrhovaní zásobníkového odberu teplej úžitkovej vody je potrebné pre určenie veľkosti ohrievača vypočítať všetky východzie hodnoty. Pre dimenzovanie zariadenia na prietokový ohrev vody postačuje určiť potrebný výkon ohrievača.

Uvádzané výpočty predpokladajú teplotu studenej vody 10°C a teplotu pred výtokovou armatúrou predpokladajú 55°C. Okamžitý potrebný tepelný výkon pre ohrev teplej úžitkovej vody sa stanoví podľa určujúcich výtokov.

1. VSTUPNÉ ÚDAJE
Teplovýmenná plocha prietokového ohrievača sa určuje na základe projekčných podkladov a technických dodacích listov výrobcov. Keďže sa v priebehu distribúcie musia zohľadniť straty v príprave a v rozvodoch, je potrebné požadované množstvo primerane navýšiť. Toto navýšenie sa však netýka prietokového odberu.
Nasledujúca tabuľka predstavuje charakteristiky jednotlivých výtokov.

HODNOTY ZNAČKA Jednotka BATÉRIA
umývadlová drezová sprchová vaňová
Teplota užívateľa t4 °C 40 55 40 40
Prietok vody
o teplote t4°C
Uv dm3.s-1 0,06 0,08 0,095 0,2
m3.h-1 0,22 0,29 0,34 0,72
Prítok TÚV do
výtoku o teplote
55°C
U0 dm3.s-1 0,04 0,08 0,065 0,13
m3.h-1 0,14 0,29 0,23 0,47
Tepelný výkon
prítoku TÚV
qi kW 7,3 5,7-24,4 12,0 24,6

Tab. č. 1

Pre vysvetlenie - napríklad pri sprchovej zmiešavacej batérii sa predpokladá prietok 0,34 m3.h-1 zmiešanej vody s teplotou 40°C a výkon potrebný na ohrev predstavuje hodnotu 24,4 kW. Z týchto hodnôt sa dá predbežne určiť potrebný výkon prietokového ohrievača teplej úžitkovej vody.

2. STANOVENIE TEPELNÉHO VÝKONU PRIETOKOVÉHO OHREVU TÚV (2)
Menovitý tepelný výkon prietokového ohrevu sa určí:

Q = ∑ (ni.qi).s         (kW)

Kde:
Q    je menovitý tepelný výkon    (kW)
ni    je počet výtokových zariadení    (-)
qi    je tepelný výkon prítoku jedného výtokového zariadenia    (kW)
s    je súčiniteľ súčasnosti (-)

Nasledujúca tabuľka určuje súčiniteľ súčasnosti pre bytové objekty

Počet bytov n 10 50 100 150 200 250
Súčiniteľ súčasnosti "s" 0,85 0,41 0,28 0,24 0,21 0,2

Tab. č. 2: Súčiniteľ súčasnosti "s"

Činnosť Doba odberu Objem odberu Teplo v
odbere
Sek hod dm3 m3 kWh
Umývanie osôb
Umývadlo U0 = 0,14 m3.h-1
50 0,014 2 0,002 0,10
Umývanie rúk
Umývanie tela 260 0,017 10 0,010 0,52
Sprcha U0 = 0,23 m3.h-1 400 0,110 25 0,025 1,32
vaňa U0 = 0,47 m3.h-1
dĺžka vane 1600 mm
300 0,085 40 0,040 2,1
610 0,170 80 0,080 4,2
Umývanie nádob U0 = 0,30 m3.h-1 t4=55-80°C
na 1 jedlo
1 0,001 0,05
Iba výdaj jedál
Varenie a výdaj jedál 2 0,002 0,1
Umývanie podlahy a upratovanie
U0 = 0,30 m3.h-1
t4=55°C
na 100 m2
20 0,020 1,05
Objem teplej úžitkovej vody pripravený zmiešaním na teplotu 40°C so studenou vodou je 1,5 násobný

Tab. č. 3: Potreba teplej úžitkovej vody s teplotou 55°C


Graf č. 1: Závislosť veľkosti tepelného príkonu, prietoku a počtu bytov pri prietočnom ohreve. (1)

Graf umožňuje určiť menovitý výkon prietokového ohrievača pri bežnom vybavení bytov. Bežným vybavením bytu je kuchyňa s drezom, kúpeľňa s jedným umývadlom, práčkou a vaňou, WC.

Pri distribúcii teplej úžitkovej vody prietokovým ohrevom sú v čase dodávky čerpadlá trvalo v prevádzke. Výkon ohrievača je riadený systémom a zmiešavacím ventilom tak, aby na snímači bola udržovaná konštantná teplota. V prípade vysokého odberu je vhodné osadiť malý zásobník teplej úžitkovej vody, ktorý bude zapojený do série s ohrievačom TÚV. Pomocou zásobníka sa vykryjú okamžité najvyššie a najnižšie teploty v systéme. Veľkosť zásobníka môžeme určiť z menovitého prietoku TÚV za čas 0,05 hodiny. V čase, keď nie je odber teplej úžitkovej vody, ohrievač dodáva výkon, ktorým sú kryté tepelné straty ohrievača a rozvodu.

ZÁVER
Ak poznáme správanie budúcich užívateľov, alebo ho aspoň vieme predpokladať, potom sa pre výkon prietokového ohrievača berú odberové špičky (v Košiciach je to v dvoch časových úsekoch ráno a podvečer). Pri krátkodobých maximálnych odberových špičkách sa uvažuje s dočasným - prípustným znížením teploty teplej úžitkovej vody.

LITERATÚRA:
(1) doc. Jelínek, V., Ing. Kabele, K. CSc.: Technická zařízení budov 20, skriptum Vytápění, přednášky, ISBN 80-01-01938-1 ČVUT Praha, 2001
(2) ČSN 06 0320, H - 132-98, Ohřívaní užitkové vody, Zásady pro navrhování, Brno, 1998

 
 
Reklama