Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA

odborná sekce klimatizace a větráníVás zve
na dvousemestrální kurz

Klimatizace a větrání

pořádaný ve spolupráci
se Strojní fakultou ČVUT v Praze


1. semestr
14.-16.10.2003, 4.-6.11.2003, 25.-27.11.2003, 9.-11.12.2003

2. semestr
únor - květen 2004 (4 x 3 dny)

Kurz je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 8 bodů.


Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokoškolských příp. středoškolských studií v oborech techniky prostředí (vytápění, větrání, klimatizace, útlum hluku) a těch, kteří mají znalosti na úrovni oborového studia, mají již určitou praxi v oboru a chtějí být informováni o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru. Autorizovaným inženýrům a technikům bude úspěšné absolvování kurzu oceněno 8 body do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Zařazeno je co nejvíce praktických řešení, tomuto záměru odpovídá také výběr přednášejících z řad renomovaných odborníků z oboru, kteří poskytnou účastníkům podklady k řešení zadaných problémů a sylaby přednášek.

Témata přednášek:
Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Provozní spotřeba energie za rok. Roční náklady na zařízení. Současné trendy v provozování TZB. Projektování zařízení k nepřímému chlazení. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Větrání a klimatizace obchodních domů. Větrání kuchyní. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. ZZT a jeho ekonomie. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy a aplikační SW. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání a odvlhčování bazénů. Rozvody vzduchu v klimatizovaném prostoru. Vzduchové clony. Chladivové systémy klimatizace. Použití počítačových simulací k dimenzování VZT. Použití počítačů k dimenzování VZT. Tepelně technické parametry staveb - požadavky projektanta VZT. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Klimatizace hotelů. Klimatizace administrativních budov. Kontrola provozní výkonnosti VZT. Filtrace pro klimatizaci. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Energetický audit a navrhování VZT. Větrání garáží a kotelen. Větrání bytů, divadel, sportovních hal.

Přednášející:
Ing. St. Toman, Prof. F. Drkal, CSc., Ing. M. Vaněk, Ing. J. Dvořák, Ing. Z. Mathauserová, Ing. P. Morávek, CSc, Doc. J. Hemerka, CSc., Doc. R. Nový, CSc., Prof. K. Hemzal, CSc., Ing. M. Lain, Ing. J. Frýba, Ing. M. Kadlec, Ing. Komárek, Ing. Kraus, Ing. J. Petlach, Prof. J. Petrák, CSc., Ing. L. Mareš, Ing. M. Barták, Ing. F. Hucl, Ing. M. Zálešák, CSc., Ing. St. Trepka, Ing. J. Matějka.

Odborný garant: Prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.
Organizační garant: Ing. Petr Mádr
Členové přípravného výboru: Prof. Ing. František Drkal, CSc. a Ing. Miloš Lain


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo a datum konání
ČVUT v Praze, Strojní fakulta, Technická 4, Praha 6. Rezervace ubytování mimopražským účastníkům bude zajištěna. Ubytování si účastníci hradí sami.

2. Délka kurzu
Čtyřikrát tři dny v měsíci a v semestru (vždy v úterý, středu a čtvrtek) - tj. celkem 24 dnů. Zahájení v říjnu 2003, ukončení v červnu 2004. Rozsah kurzu 191 hodin včetně konzultací závěrečných prací. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží potvrzení ČVUT v Praze.

3. Cena kurzu
- pro členy STP - 19.000,- Kč
- pro ostatní - 22.000,- Kč
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy a sylaby ke kurzu.

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 203 01 04, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete do 7. 10. 2003. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením kurzu.

6. Ubytování
Rezervace ubytování mimopražským účastníkům bude zajištěna. Ubytování si účastníci hradí sami.

7. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

8. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

9. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

Mediálním partnerem STP je internetový portál TZB-info (www.tzb-info.cz). 
 
Reklama