Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Platná legislativa v oblasti hluku

související se změnou zákona o ochraně veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 sb.), změnou prováděcí vyhlášky (nařízení vlády 272/2011 sb.) a novým metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce snižování hluku a vibrací si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Platná legislativa v oblasti hluku“ související se změnou zákona o ochraně veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 sb.), změnou prováděcí vyhlášky (nařízení vlády 272/2011 sb.) a novým metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí.

6. února 2017 - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, místnost č. 133 (1. patro)

Seminář je určen projektantům, akustikům, pracovníkům činným ve výstavbě, investorům, pracovníkům městských částí, ale i odborné a laické veřejnosti, zajímající se o problematiku hluku.

Program semináře bude zahrnovat čtyřhodinový blok přednášek zaměřených na aktuální problémy hlukové legislativy v praxi. Dále se přednášející budou věnovat výkladu změn v hlukové legislativě (prosinec 2015) a změnám v Nařízení vlády pod číslem 217/2016 Sb.

Účastníci semináře budou seznámeni s metodickým návodem, ve kterém jsou podrobněji upraveny některé požadavky související s platnou hlukovou legislativou, závazné pro pracovníky ochrany veřejného zdraví. S tím pak souvisí i nutnost, aby veškeré podklady předkládané v oblasti hluku splňovaly ustanovení nejen zákona a příslušného Nařízení vlády, ale i této metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Přednášející jsou spolutvůrci změn v oblasti hlukové legislativy. Zúčastníte-li se semináře, nabízíme Vám jedi-nečnou možnost poslechnout si výklad i se zdůvodněním autorů, případně se v diskuzi zaměřit na konkrétní problémy, se kterými se setkáváte při své pracovní činnosti i v běžném životě.

Na setkání na semináři se těší Ing. Olga Mikulová, odborná garantka semináře

Přednášející:

Ing. Dana Potužníková, Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Přednášející jsou pracovníky Národní referenční laboratoře pro komunální hluk se sídlem v Ústí nad Orlicí a Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Program semináře

09:30Prezence účastníků
10:00Zahájení semináře — úvodní slovo — Ing. Olga Mikulová
10:05 Zkušenosti s aplikací nové hlukové legislativy — zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění, Nařízení vlády 272/2011 Sb. ve změně Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. — o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
Ing. Dana Potužníková, Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
14:30Technické informace výrobců a dodavatelů větracích systémů
14:50Dotazy a diskuze
15:00Předpokládaný závěr semináře

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Informace pro účastníky

Datum a místo konání semináře
6. 2. 2017 - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, místnost č. 133 (1. patro)

Účastnický poplatek
Pro členy STP 1100 Kč, pro ostatní 1800 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Platební podmínky
Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystave-na faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály k semináři Vám zašleme.

Ubytování, doprava
Každý účastník si zajišťuje sám. V blízkosti místa konání semináře je možné využít hotelových služeb.
Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, www.masarykovakolej.cz, tel.: 233 051 111.
Upozorňujeme na zpoplatněné parkování v této oblasti, doporučujeme použít MHD, stanice metra A — Dejvická. V případě nutnosti je možné použít veřejné placené kryté parkoviště pod budovou Národní technické knihovny (NTK), vjezd z ulice Studentská - www.garazedejvice.cz.

Mediální partneři semináře

 
 
Reklama