Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zlaté medaile veletrhu SHK Brno 2003

Kondenzační kotel Therm 28 KD, KDC, KDZ

 
V poslední době je stále více aktuální požadavek na tepelné zdroje a co možná nejvyšší účinností při minimálních emisích škodlivých látek do ovzduší. Tomu trendu vyhovují plynové kotle pracující v kondenzačním režimu, tzn. kotle, které jsou navíc schopny zužitkovat energii vodní páry vznikající spalováním plynu.

Firma Thermona reaguje na tento trend novou řadou nástěnných plynových kondenzačních kotlů Therm 28 KD, která zahrnuje kotle pouze pro vytápění, nebo navíc s přípravou teplé užitkové vody (dále jen TUV). Ta je dle volby buď s průtokovým ohřevem v deskovém výměníku (Therm 28 KDC), nebo v přídavném zásobníku TUV (Therm 28 KDZ).

Plně automatický provoz kotle zajišťuje integrovaná regulační automatika s mikroprocesorovým řízením s jednoduchou obsluhou. Je možno využít regulace vytápěných prostor v závislosti na venkovní nebo prostorové teplotě, nebo sériovou komunikaci s programovatelným regulátorem CX 51 MC. Řídící automatika zajišťuje všechny kontrolní a bezpečnostní funkce kotle a je vybavena výkonným diagnostickým systémem.

Konverzi tepelné energie zajišťuje nerezový dvoukomorový výměník, který svým nesporně vynikajícím technickým řešením dosahuje vysokého využití tepla na malém prostoru při dlouhé životnosti. Integrovaný premixový plynový hořák je taktéž z ušlechtilé nerezové oceli.

Vysoká kvalita spalování s nízkými emisemi škodlivých látek je zajištěna předmícháváním směsi plynu se vzduchem v mixeru v součinnosti s plynovou armaturou. Variabilní množství vzduchu pro spalování (dle požadovaného výkonu) dodává speciální ventilátor s regulovanými otáčkami. Celá sestava umožňuje činnost kotle v širokém výkonovém rozsahu (5 - 28 kW) s automatickou adaptací dle potřeb otopného systému. Kotle Therm 28 KD jsou konstruovány jako kotle turbo, tzn. k odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduch lze použít koaxiálního potrubí. Je samozřejmě možné je provozovat jako kotle s nuceným odtahem spalin s přívodem spalovacího vzduchu z prostoru umístění kotle.

Základní technické údaje

  Mj T28 KD T28 KDC T28 KDZ
Provedení   turbo turbo turbo
Palivo   ZP,P ZP,P ZP,P
Max. výkon při Δt = 80/60 °C kW 26 26 26
Max. výkon při Δt = 50/30 °C kW 28 28 28
Min. výkon při Δt = 50/30 °C kW 5 5 5
Účinnost % 98-106 98-106 98-106
Třída NOx   5 5 5
Průtok TUV při Δt = 30 °C l.min-1   13  
Hmotnostní tok spalin g.s-1 3,7-14,6 3,7-14,6 3,7-14,6
El. napájení V/Hz 230/50 230/50 230/50
El. příkon W 140 140 140
Rozměry výška/šířka/hloubka mm 800/450/415 800/450/415 800/450/415

Kontakt:
THERMONA, s.r.o.
Stará Osada 258
664 84 Zastávka u Brna
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podkladyNovinky v kondenzační technice Junkers - kotle CERAPUR

Prodej kondenzačních kotlů Cerapur se neustále zvyšuje i přes, či právě pro avizované zvyšování ceny zemního plynu. Ekonomické výhody provozu kondenzační techniky jsou dnes již nesporné. Tato technika tak nabízí prostor pro další vývoj, úpravy a vylepšování. Absolutními novinkami Junkers jsou nové kondenzační kotle Cerapur vyšší třídy s vynikajícími provozními parametry a vybavením.

Na základě požadavků zákazníků, prodejců a projektantů vycházejících z růzností topných systémů, a tím i potřeby určitých tepelných výkonů kotlů, byly provedeny úpravy výkonových pásem kotlů tak, aby byly co nejlépe pokryty současné požadavky nízkoenergetických budov. Konkrétně jsou tedy nabízeny nové kotle Cerapur v provedení pouze pro vytápění, s možností připojení nepřímo ohřívaného zásobníku TUV (označení ZSBR) s regulovaným výkonem od 3 do 16 kW, resp. od 7 do 28 kW. V porovnání se starší verzí kotlů Cerapur je tak nyní jmenovitý výkon o 4, resp. o 3 kW vyšší. Taktéž v případě kombinovaného provedení kotle Cerapur s průtokovým ohřevem TUV (označení ZWBR) byl jmenovitý výkon navýšen o 3 kW (rozsah nově od 7 do 28 kW). Nejsilnější verze kondenzačních kotlů Cerapur v základním provedení bez expanzní nádoby, oběhového čerpadla a přepínacího ventilu (označení ZBR) nedoznala, co se rozsahu výkonu týče, žádných změn (zůstává rozsah od 11 do 42 kW).

Navýšení topného výkonu u kotlů ZSBR a ZWBR zabezpečil nově konstrukčně řešený tepelný výměník, ale současně i celá spalovací komora. Změna celého bloku spočívá ve zvětšení teplosměnné plochy a úpravy perforace hořákové planžety. Úpravy, aplikované v nové komoře, vedly ke zlepšení vnitřního výplachu a k lepší samočisticí funkci povrchu lamel. Bylo pamatováno i na servisní úkony, a to odnímatelným otvorem v přední části bloku pro snadnější kontrolu spalovacího i odpadního prostoru.

Spalinová komora je opět odlita ze slitiny Al-Si (hliník - křemík), ale navíc odlehčena kondenzátu odolávající částí z polypropylenu, která jímá a odvádí vzniklý kondenzát ven z kotle. I další části navazující na jímání a odvod kondenzátu, tj. kouřovod a sifon, jsou taktéž vyrobeny z polypropylenu.

Ve snaze přizpůsobit se podmínkám jakéhokoliv hydraulického systému bylo v kotli Cerapur (neplatí pro provedení ZBR) nahrazeno dvoustupňové oběhové čerpadlo čerpadlem s regulovaným výkonem, které je funkčně volitelné přímo z obslužné textové roviny kotle. Nové čerpadlo nabízí volbu ze 6 stupňů rychlostí a volbu 2 proporcionálních, či 3 konstantních charakteristik tlaků. Čerpadlo má navíc ochranu proti běhu bez vody, antiblokovací ochranu proti zatuhnutí v období delší odstávky systému a samozřejmostí zůstala odvzdušňovací funkce. Čerpadlo se nyní stává jedním z důležitých regulačních prvků kotle a celého topného systému.

 
Motorický přepínací ventil nahradil dlouho užívaný a spolehlivě fungující hydraulický trojcestný ventil. Nový přepínací ventil okruhů ÚT a TUV (neplatí pro ZBR) již není závislý na splnění určitých hydraulických tlaků v kotli a systému. Přesunutí z jednotlivých poloh zajišťuje elektromotor na 24 V přičemž odpadá požadavek na běh čerpadla pro odlehčení a dorovnání hydraulických tlaků obou systémů. Přepínací ventil je již řešen jako komplet včetně pojistného ventilu o tlaku 3 bary a dále s možností odvzdušnění nebo dopouštění systému.

Systém přípravy teplé užitkové vody v novém kotli Cerapur (provedení ZWBR) doznal změny, která se projeví při pohledu na spotřebu plynu a účinnost kotle. U nového kotle se upustilo od velmi účinného a "pružného" (rozuměj - rychle přizpůsobivého na požadavek TUV) šnekového výměníku. Ten byl nahrazen deskovým výměníkem spájeným z 33 ks nerezových lamel, kde dochází při odběru TUV k rychlému ohřevu protékající vody, konstantní výtokové teplotě, přesnější regulaci a zároveň i ke kondenzaci v tepelném výměníku kotle. Z tohoto vyplývá, že i příprava TUV průtokem se dá provozovat ekonomicky a celkový pohled na účinnost kotle se tak podstatně zvyšuje. Vlivem nízké teploty primární vody deskového výměníku se podstatnou měrou snižuje náchylnost na zavápnění výměníku.

Všechna provedení kotlů Cerapur jsou vybavena textovým displejem, který výrazně podporuje ovladatelnost a nastavitelnost. Textový displej umožňuje uživateli i servisnímu technikovi snadnou orientaci v nastavených hodnotách a jejich změnách a zjišťování vzniklých nestandardních provozních stavů. Tyto jsou znázorňovány již nekódovanou formou, tzn. přímo textovým popisem. Dále lze pomocí displeje dálkově nastavit režimy běhu výkonově regulovaného čerpadla. Servisní menu má taktéž textovou formu a servisní technik s pomocí navigace lehce nalezne potřebný řádek bez nutnosti vyhledání jinak potřebných předtištěných tabulek.

Důležitým faktem je, že tento vylepšený software je již vybaven možností řízení ekvitermní regulací aniž by bylo nutné tuto vestavovat či instalovat (je integrována do ovládacího panelu kotle, přičemž její součástí je právě velký textový displej). Potřebné krajní výpočtové teplotní body jsou volitelné přímo z textového pole displeje řídicí jednotky Bosch Heatronic. K nastavení časových period pro jednotlivé okruhy poslouží integrované 3kanálové spínací hodiny, které jsou opět k dispozici v nabídce textového displeje. Aby bylo možné s textem pracovat také při nevalném osvětlení, má displej zelené podsvícení.

Se zvýšením regulovaného výkonu se kotle dají instalovat i na rozložitější topné okruhy, kde je potřeba většího objemu expanzní nádoby. Nové kotle (neplatí pro ZBR) mají expanzní nádoby o objemu 18 litrů oproti starším provedením, kde byly použity pouze 10-ti litrové a častokrát se musely posilovat další přídavnou expanzní nádobou.

Hlučnost novinek s novou spalovací komorou klesla až na 33dB(A) a nakonec i hmotnost jednotlivých typů se zmenšila, a to u provedení ZSBR z 66 kg na 50 kg, u ZWBR ze 72 kg na 53 kg a u provedení ZBR z 52 kg na 39 kg.

Kotel Cerapur je kompatibilní s doposud používaným připojovacím příslušenstvím, příslušenstvím odtahu spalin/přívodu vzduchu pro spalování, zásobníky a regulací Junkers. Není tedy potřeba řešit nějaká další nová speciální příslušenství.

Kontakt:
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Pod Višňovkou čp. 1661/35
142 01 Praha 4
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podkladyVaillant VU 466-7 ecoTEC

Životní prostředí a jeho ochrana je tématem, které se významným způsobem dotýká i vytápění. Je často diskutováno a stává se stále častěji jedním z kritérií pro výběr plynového spotřebiče. Firma Vaillant již delší dobu vychází vstříc novým požadavkům na snížený obsah škodlivin ve spalinách, které vyhovují normám Evropské unie. Nová technologická řešení jsou uplatňována nejen u závěsných kotlů, ale také u stacionárních kotlů vyšších výkonů. Tyto nové postupy zajišťují nejen ekologický provoz, ale také snižují samotné náklady na vytápění. Používané technologie umožňují zvýšit účinnost spalovacího provozu.

V dubnu letošního roku bude řada stávajících kondenzačních kotlů rozšířena o další typ - ecoTEC VU 466. Jak vyplývá z označení, jedná se o kotle s výkonem 24 resp. 46 kW. Tento typ lze použít pro několik bytových jednotek, velké rodinné domy, ale také pro větší obytné celky, provozovny, kotelny apod. Jedná se o provedení pro vytápění, ale samozřejmostí je možnost snadného připojení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody. Největší předností kotle VU 466 je jeho tepelný výkon při minimálních rozměrech typických pro kotle nižších výkonů - výška: 800 mm, šířka: 480 mm, hloubka: 450 mm. Svými rozměry se řadí na první místo mezi ostatními výrobci.

Uvedený typ má nerezové provedení spalovací kondenzační komory včetně hořáku. Tah potřebný ke spalovaní plynu je vytvářen ventilátorem, jehož otáčky se přizpůsobují aktuálnímu modulovanému výkonu. Tímto je zajištěna konstantní účinnost v celém výkonovém rozsahu. Výše popsaná funkce je řízena elektronickou jednotkou kotle, jejíž ovládání je pro uživatele velmi jednoduché. Součástí je automatický diagnostický systém s přehledným displejem, na kterém jsou zobrazovány veškeré důležité informace o provozu, teplotách apod. Kotle umožňují kondenzační režim i při ohřevu užitkové vody. Je možné časově nastavit natápění zásobníku na delší dobu s nižší teplotou topné vody, a tím lze získat kondenzační teplo i při ohřevu vody. U typu VU 466 je možnost připojit druhé dodatečné čerpadlo, které může být využito buď jako nabíjecí čerpadlo zásobníku nebo druhé pomocné čerpadlo pro topný systém. Nastavení funkce čerpadla se provede velmi jednoduše v diagnostickém režimu zadáním příslušného parametru.

Široká nabídka příslušenství, zejména odkouření, projektantům umožňuje umístit kondenzační kotle do jakéhokoliv místa v objektu, od sklepních prostorů přes obytné prostory až ke střešním kotelnám. Maximální délky se pohybují řádově v desítkách metrů podle výkonu kotle. Koaxiální odkouření Ø 80/125 se dodává v kombinaci hliník/plast, spalinová trubka je v plastovém provedení. Uvedená tabulka obsahuje maximální délky pro různé typy odvodu spalin - vodorovné, svislé, pro komíny LAS a odvod spalin komínem nebo šachtou.Firma Vaillant klade důraz na jednotný systém ovládacích panelů závěsných kotlů. Jak ke stávajícím kotlům, tak i k výše popsaným novinkám lze připojit prostorové termostaty nebo ekvitermní regulace. Samozřejmostí je, že prostorové termostaty Vaillant podporují plynulou regulaci tepelného výkonu podle pokojové teploty. Vyznačují se celou řadou užitečných funkcí - volba jazyka, prázdninový program, možnost časového řízení cirkulačního čerpadla atd. Ekvitermní regulace typu VRC 410 s popř. VRC 420 s regulují teplotu v závislosti na venkovní teplotě. Jejich největší výhodou je možnost volby jejich umístění - přímo do ovládacího panelu kotle nebo do referenční místnosti s možností aktivace prostorového čidla, které je ve vnitřním prostoru regulátoru. Při aktivaci prostorového čidla je aktivována další výhodná funkce - optimalizace vytápění, což umožňuje další úspory ve spotřebě plynu.

Další a podrobnější informace o výrobcích Vaillant najdete na našich webových stránkách na adrese www.vaillant.cz.

Kontakt:
Vaillant spol. s r.o.
Poděbradská 55/88
194 00 Praha 9
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podkladyGLASSLINE - řada celoskleněných bezrámových sprchových koutů s chromovanými panty GSKK3 společnosti RAVAK

Sprchový kout Glassline upoutá pozornost zcela novým a moderním designem a zároveň vysokou funkčností a praktičností. Dominantou GLASSLINE jsou čirá skla a chromované panty, které z této novinky dělají skutečně elegantní a reprezentativní část koupelny.

Sprchový kout GLASS LINE je dokonale technologicky řešený:

  • Vodotěsnost - Mezi jeho hlavní přednosti patří zejména vodotěsnost, kterou zajišťuje několik typů těsnících profilů, včetně speciálního průběžného těsnícího profilu při stěně koupelny.
  • Přesnost zavírání - Další významnou výhodou je i přesnost zavírání dveří u koutu, fungující na principu zdvihového mechanismu.
  • Výška - Celková výška koutu je zvýšena na 1900 mm.
  • Výplně, závěsy - Sprchový kout kruhový třídílný GSKK3. Rozlišujeme pravou a levou variantu vstupu L/R. Výplně z pravého bezpečnostního skla jsou standardně ošetřeny ochrannou vrstvou RAVAK® Anticalc®. Celoskleněný sprchový kout Glassline je opatřený jednotnými kovovými závěsy a připevňovacími prvky. Nosné stěny jsou vyrobeny z osmi milimetrového bezpečnostního skla. Otočné dveře ze skla tloušťky 6 mm se otevírají ven a mají aretaci v základní zavřené poloze.

Varianty: GSKK3-80, GSKK3-90, GSKK-100.

Šířka vstupu 898 mm. Stavební rozměr výrobku L/P: 785 - 795 mm.

Lze kombinovat: sprchové vaničky, sprchové vaničky čtvrtkruhové, Ronda 80/90, Ronda 80, Elipso 80/90/100, Elipso 80.

Novou řadu sprchových koutů společnosti Ravak je možné shlédnout na stánku č. 026 v pavilonu Z na 4.mezinárodním veletrhu technických zařízení budov SHK Brno 2003 na brněnském výstavišti.

Kontakt:
RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01 Příbram
www.ravak.cz

 
 
Reklama