opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Společnost pro techniku prostředí
Odborná sekce Vytápěníčlen Českého svazu vědeckotechnických společností
člen REHVA - Evropská asociace společností z oboru TZB
22. - 24. dubna 2003
Kongresové centrum, Třeboň

Konference je zařazena do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 3 body.


Vážení kolegové,

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách nově vybudovaného kongresového centra v Třeboni.

Vedle odborného programu a výstavky bude součástí konference i řada doprovodných společenských akcí.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků - předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
odborný garant konference

Generální sponzor konference:

Hlavní sponzoři konference:
HONEYWELL, s.r.o., GIACOMINI, REFLEX CZ, s. r. o.,
SIEMENS Building Technologies, s.r.o. - divize LANDIS & STAEFA, KORADO, a.s.

sponzoři konference:
L D M, OVENTROP, PROCOM Bohemia, PROTHERM, REHAU, SPIRAX SARCO

mediální partner STP:
internetový portál TZB-info


Informace pro firmy - vystavovatele:
Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky.

Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 12.000,- Kč (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).


Časový program konference

Úterý 22.4.2003

19.00 hod Uvítací koktejl s klavírním doprovodem

Středa 23. 4. 2003

  8.00 hod Prezence účastníků
  9.00 hod Zahájení konference - Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy hostů
10.00 hod Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů
(Doc. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Michal Kabrhel)
11.30 hod Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00 hod Otopné soustavy a nové poznatky
(Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Václav Mužík)
14.00 hod Oběd
15.00 hod Moderní zdroje energie
(Ing. Petr Šerks)
17.30 hod Prohlídka zámku v Třeboni - pro zájemce
19.00 hod Společenský večer s Třeboňskými pištci

Čtvrtek 24. 4. 2003

  8.30 hod Informace k zákonům, vyhláškám a normám
(Ing. Jan Mareš, Ing. Jaroslav Smolík)
10.00 hod Přestávka na občerstvení a diskusi
10.30 hod Spalinové cesty
(Ing. Vladimír Jirout, Čestmír Tvrdý, d.t.)
12.00 hod Přestávka na kávu diskusi
12.45 hod Řídicí a komunikační systémy
(Ing. Lubomír Zejda)
13.45 hod Ukončení konference - Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00 hod Oběd
15.00 hod Prohlídka pivovaru v Třeboni - Regent - pro zájemce

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.


OBSAH SEKCÍ KONFERENCE:
Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů (Kabele, Kabrhel)

Doc. Ing. Karel Kabele, CSc. Vytápění nízkoenergetických domů - problémy, příklady řešení
Ing. Michal Kabrhel Využití biomasy a akumulace energie
Prof. Ing. Dušan Nevřala, CSc. Integrace vytápění a ohřevu TUV v nízkoenergetických bytových domech
Prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D. Nízkoteplotní vytápění nízkoenergetických budov
Ing. Zdeněk Reinberk Inteligentní rodinný dům

Otopné soustavy a nové poznatky (Bašta, Mužík)

Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Optimalizace jednotrubkové otopné soustavy na základě měření
Dr. Ing. Petr Fischer Podlahové konvektory v otopné soustavě
Ing. Václav Mužík Rekonstrukce teplovzdušného vytápění rodinného domu
Ing. Jiří Hirš, CSc. Zkušenosti z rekonstrukcí otopných soustav v panelových budovách
Ing. Marcela Počinková Experimentální ověřování sálavých otopných ploch
Ing. Daniel Rück Realizace a využití otopných - chladicích stropů
Chladicí stropy Giacomini příspěvek sponzora
Ing. Martin Hurych HVS Dukla - vyhodnocení hydronického vyvažování
Ing. Luděk Pilát Vytápění betonových konstrukcí

Moderní zdroje energie (Šerks)

Ing. Bořivoj Šourek Nové poznatky ve využití solární energie
Ing. Vladimír Jirka, CSc. Fresnelovy čočky
Ing. Jaromír Řehák Fotovoltaika a její aplikace
Doc. Ing. Karel Brož, CSc. Další obnovitelné zdroje
Ing. Luděk Klazar Tepelná čerpadla - ekonomická hlediska využití
Ing. Marek Bláha Zkušenosti s tepelnými čerpadly
Ing. Jiří Tichý Přechod ze čtyřtrubkového na dvoutrubkový rozvod tepla

Informace k zákonům, vyhláškám a normám (Mareš, Smolík)

Alois Matěják Závažné změny technických norem v posledních letech
Ing. Josef Svoboda Zákon 406/2000 Sb. a navazující vyhlášky
Ing. Vladimír Jirout Větrání kotelen
Ing. Josef Karafiát Energetické audity a podnikatelské záměry dodavatelů tepla
ng. Jiří Cikhart, DrSc. Státem určené požadavky na energetické audity a auditory
Ing. Jaroslav Jiřík Revidovaná ČSN 73 4201
Jaroslav Schön Právnické předpisy k ochraně ovzduší
Ing. Martin Neužil, Ph.D. Nová legislativa projektování páry

Spalinové cesty (Jirout, Tvrdý)

Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc. Spalovací procesy z pohledu historie
Doc. Ing. Jaroslav Kuba, CSc. Kondenzační kotle a jejich spalovací cesty
Ing. Libor Seidl Plasty a komínové průduchy
Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. Společné komíny spotřebičů typu B
Ing. Bohuslav Kubín Společné komíny
Ing. Radek Vanko Umělý odtah spalin
Ing. Vladimír Jirout Krbové komíny

Řídící a komunikační systémy (Zejda)

Ing. Jan Vidím Inteligentní budovy během posledních pěti let - optimismus nebo skepse?
Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Přehled komunikačních rozhraní
Ing. Petr Buchar Inteligentní budovy
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Inteligentní řízení pro inteligentní budovy
Ing. Miroslav Kotrbatý Regulace sálavých a infrazářičových soustav

Upozornění:
Ne všechny příspěky odezní v programu konference v Třeboni. Některé budou pouze otištěny ve sborníku, který ke konferenci vydáme.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání
Kongresové centrum Třeboň, Na Sadech 349/II

2. Přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete do 11. 4. 2003. V případě zaslání přihlášky e-mailem předložte doklad o zaplacení při prezenci.

3. Účastnický poplatek
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na uspořádání konference a tisk publikace
- pro členy STP - 1.250,- Kč
- pro ostatní - 1.900,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze, č. účtu 43837-011/0100, variabilní symbol 203 02 01, IČO: 499978, DIČ: 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Ubytování
Je zajištěno pro účastníky konference v hotelu Bohemia Regent v Třeboni v ceně 550,- Kč na osobu a noc (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci.

8. Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama