Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Švýcarské předpisy o hospodaření s energií

Úvod

Hospodárné a ekologické využívání energie je jedním z nejdůležitějších cílů společnosti. Ochrana přírodních zdrojů, redukce znečišťování ovzduší, snižování úniku skleníkových plynů ovlivňujících klimatické podmínky na Zemi, závislost země na zahraničních energetických zdrojích atd. - to vše jsou hesla, která vyžadují činy.

Všichni, kteří jsou partnery při projektování, výstavbě a provozování občanských a průmyslových objektů a jejich zařízení, jsou vyzváni, aby se snažili společnými silami budovat nové objekty s co nejmenší energetickou náročností. K dosažení těchto cílů mají státní a kantonální zákony a nařízení pomáhat prosazování zavádění aktuálních, tj. nejnovějších, poznatků vědy a techniky. Neméně důležitá je však nutnost rekonstrukcí stávajících objektů, a to tak, aby i zde bylo dosaženo co nejnižší energetické náročnosti.

Občané švýcarské konfederace dali parlamentu a vládě jasné úkoly. V celostátním referendu bylo přijato začlenění příslušného článku o energii do švýcarské ústavy. Na úrovni kantonů byly odsouhlaseny příslušné přílkantonální energetické zákony. Švýcarský parlament a vláda vyhlásili akční program Energie 2000 s cílem stabilizace spotřeby energie.

Důsledným prosazováním nařízení a předpisů týkajících se hospodárného a ekologického využívání energie v oblasti vytápění a chlazení budov a výrobních provozů lze velkou měrou přispět k dosažení vytčených cílů. Nezbytné jsou však dodatečné "dobrovolné" přispění investorů formou častějšího investování do využívání obnovitelných zdrojů energie nebo používání náročnějších technologií šetřících energii (tzv. nízkoenergetické budovy, MINERGIE).

Není možné ani smysluplné stanovovat pomocí zákonů veškeré detaily, vztahující se k energii. Státem nařízená opatření, vedoucí k úsporám energie, se musí omezit na určité "nárožní kameny" a předepisování technicky možných a hospodárně odůvodnitelných standardních řešení. Pro všechny zúčastněné odborníky by mělo být profesní zodpovědností a hrdostí, aby při projektování a realizacích staveb využívali a uplatňovali v nejvyšší míře poznatky nové techniky a důsledně dodržovali aktuální normy a doporučení.

Příklad: úplné znění "Nařízení k novému energetickému zákonu kantonu St. Gallen"


Nařízení o energii
z 27. května 2001

Vláda kantonu St.Gallen

vydává

ve smyslu Energetického zákona z 26. května 2000

toto nařízení:

I. Stavby a zařízení staveb

Rozsah požadavků na stavby
Čl.1. Požadavky na úsporné a racionální využívání energie platí pro novostavby a rekonstruované objekty, které budou vytápěné, chlazené nebo zvlhčované.

Všeobecné požadavky na tepelnou ochranu staveb
Čl.2. Jestliže toto nařízení neobsahuje žádné zvláštní předpisy musí novostavby a rekonstruované objekty vyhovovat znění normy SIA 380/1, Tepelná energie v pozemních stavbách, vydání 2001. Platí hraniční hodnoty.

Klimatická data
Čl.3. Pro výpočet tepelných výkonů platí ve smyslu doporučení SIA 381/2, vydání 1988, Klimatická data k normě 380/1, Energie v pozemních stavbách, klimatické údaje stanice St.Gallen.

Nejvyšší přípustný podíl na neobnovitelných zdrojích energie
a) elektřina

Čl.4. Elektřina dodávaná objektu z rozvodné sítě platí jako neobnovitelná energie. Elektřina použitá za účelem vytápění je vážena dvojnásobně.

b) Standardní řešení
Čl.5. Požadavek podle čl.5 odst. 1 energetického zákona z 26. května 2000 platí jako splněný, je-li provedeno jedno ze Standardních řešení, uvedené v příloze 1 tohoto nařízení a není-li použito elektrických přímotopů.

c) Výjimky
Čl.6. Od splnění požadavků podle čl.5 odst.1 energetického zákona z 26. května 2000 jsou osvobozeny přístavby stávajících objektů, je-li nově realizovaná energetická plocha:
a) menší než 50 m2;
b) nebo činí nejvýše 20% energetické plochy stávajícího objektu a není větší než 1000 m2.

Zvláštní případy
a) chlazené prostory

Čl.7. Bude-li prostor chlazen pod 8°C, nesmí být střední hodnota tepelného toku stavebních prvků ohraničující tento prostor, vyšší než 5 W/m2.
Rozhodující jsou teploty chlazeného prostoru a jeho okolí. Jako okolní teploty platí:
a) vytápěné prostory: výpočetní teplota pro jejich vytápění;
b) venkovní teplota: 20°C;
c) zemina nebo nevytápěné prostory: 10°C.

Požadavky podle odst. 1 tohoto nařízení neplatí pro chlazené prostory s užitným objemem menším než 30 m3, jež jsou ohraničeny stavebními prvky se součinitelem tepelného prostupu (U) nejvýše 0,15 W/m2.

b) skleníky
Čl.8. Skleníky musí splňovat požadavky "Doporučení č.5 - skleníky", vydaného Konferencí kantonálních energetických úřadů v roce 1993.

Vytápěcí zařízení
Čl.9 Vytápěcí zařízení splňují požadavky na zřizování, nahrazování nebo změny podle přílohy 2 tohoto nařízení.

Využívání odpadního tepla
Čl.10. Je-li to technicky a hospodářsky únosné, musí být odpadní teplo, vznikající v objektu, využito.

Energetický průkaz
Čl.11. Žádost o stavební povolení musí být doložena průkazem, že jsou splněny požadavky tohoto nařízení a čl.5 odst.1 energetického zákona z 26. května 2000. Průkaz je možno dodat po udělení stavebního povolení. Se stavebními pracemi je možno započít až tehdy, byl-li průkaz schválen příslušnými obecními orgány.

Osvobození
a) od stavebního povolení

Čl.12. Výměna, změny a úpravy energeticky důležitých stavebních prvků jsou osvobozeny od stavebního povolení, nepřekročí-li jejich stavební náklady částku 25.000,- šv.franků.

b) od splnění požadavků
Čl.13. Od požadavků splnění podmínek tohoto nařízení a čl.5 odst.1 energetického zákona z 26. května 2000 jsou osvobozeny:
 1. nepřekročí-li stavební náklady na výměnu, změny a úpravy energeticky důležitých stavebních dílů částku 25.000,- šv.franků;
 2. objekty, které jsou aktivně vytápěny na teploty nižší než 10°C s výjimkou chladících prostor;
 3. chladící prostory, které nejsou aktivně chlazeny pod 8°C;
 4. stavby (provizória), s dobou jejich trvání nejvýše tři roky;
 5. změny využívání objektů, není-li s tím spojeno zvýšení nebo snížení teploty prostor
c) od energetického prokazování
Čl.14. Energetický průkaz není vyžadován:
 1. u přestaveb nebo změn využívání, nepřekročí-li hodnota stavebních prací částku 200.000,- šv.franků a současně nepřekračuje 30% indexované hodnoty objektu;
 2. je-li příslušným orgánem potvrzeno, že je dodržen standard MINERGIE.
Odpočet topných nákladů
a) požadavky na zařízení
Čl.15. Odečítací zařízení odpovídají požadavkům na měřící zařízení pro odečítání spotřeby tepla, vydaným Spolkovým úřadem pro měření ze dne 27. dubna 1995.

b) Výjimky z povinnosti instalace odpočtových měřičů
Čl.16. Odpočtové měřiče nemusí být instalovány, jestliže:

 1. je instalovaný výkon tepelného zdroje, včetně přípravy TUV, ve vztahu k energetické ploše nižší než 30 W/m2;
 2. je energie, potřebná pro vytápění a přípravu TUV, kryta nejméně z 50% obnovitelnými zdroji energie;
 3. je dodržen standard MINERGIE.
Výjimky z povinnosti stavebního povolení zařízení
Čl.17. Stavební povolení ve smyslu energetického zákona z 26. května 2000 nepotřebují:
 1. zařízení k chlazení, je-li celkový instalovaný chladící výkon, instalovaný v objektu, nižší než 20 kW;
 2. zařízení k chlazení, je-li chladící výkon připravován obnovitelnými zdroji energie;
 3. zařízení k chlazení, je-li celkový specifický elektrický výkon, potřebný pro výrobu a dopravu chladícího média, nižší než 5 W/m2 chlazených ploch;
 4. zařízení ke zvlhčování, není-li pro celý objekt potřebný topný výkon vyšší než 20 kW;
 5. zařízení k chlazení a zvlhčování staveb splňujících standard MINERGIE;
 6. kogenerační zařízení se spalováním fosilních paliv, nejsou-li tato zařízeni napojena na elektrickou síť a není-li jejich připojení na síť hospodářsky únosné;
 7. kogenerační zařízení se spalováním fosilních paliv, jsou-li tato zařízeni určena pro náhradní výrobu elektrické energie a jejich provozní doba včetně zkušebního provozu, nepřesáhne v jednom roce 50 hodin.

II. Velkoodběratelé

Dohody
Čl.18. V dohodách s velkoodběrateli bude dojednáno přinejmenším:

 1. výchozí stav a cíle spotřeby energie;
 2. kontrola dodržování dohody;
 3. podávání zpráv;
 4. doba platnosti.
Osvobození
Čl.19. Během trvání dohody se na velkoodběratele nebudou vztahovat ustanovení čl. 9 a 10 tohoto nařízení a čl.10 odst.1 a čl.11 energetického zákona z 26. května 2000.

Sloučení velkoodběratelů
Čl.20 Velkoodběratelé se mohou slučovat do skupin. Sloučí-li se více velkoodběratelů, určí svého jednotného zástupce. Vystoupení nebo vyloučení velkoodběratele ze skupiny podléhá schválení Úřadu pro ochranu ovzduší.


III. Vykonávání

1. Příslušný státní úřad

Úřad pro ochranu ovzduší
Čl.21 Úřad pro ochranu ovzduší je příslušný státní úřad, zodpovědný za plnění energetických zákonů a předpisů, není-li určeno jinak.


2. Privátní kontrola

Kontrolní oprávnění
a) udělení
Čl.22. Kontrolní oprávnění je udělováno rozhodnutím jednotlivě pro odbornosti:
 1. tepelné izolace;
 2. vytápěcí zařízení;
 3. klimatická a vzduchotechnická zařízení.
b) Předpoklady
Čl.23. Kontrolní oprávnění je udělováno fyzickým osobám, které:
 1. se vykáží dostatečným odborným vzděláním nebo odbornou praxí;
 2. absolvují odborný kurs;
 3. uhradí vstupní poplatky;
 4. nebyly odsouzeny za přestupky nebo trestnou činnost, která by zpochybňovala její způsobilost a která není zanesena v trestním rejstříku.
c) Odejmutí oprávnění
Čl.24. Kontrolní oprávnění může být odejmuto při:
 1. udělení oprávnění na základě falešných údajů;
 2. zneužití;
 3. hrubé nebo opakované nedbalosti;
 4. ztrátě předpokladů k vykonávání činnosti;
 5. nezaplacení ročních poplatků.
d) Podklady a dotazy
Čl.25. Úřad pro ochrany životního prostředí je oprávněn vyžádat příslušné doklady a doplňující informace ve věci udělení nebo odebrání kontrolního oprávnění.

e) Zveřejnění
Čl.26. Udělení nebo odejmutí kontrolního oprávnění je periodicky zveřejňováno vhodnou formou.

Úkoly
Čl.27. Držitel kontrolního oprávnění písemně potvrzuje obecnímu úřadu, že stavební záměr:
 1. odpovídá udávanému účelu (kontrola projektu);
 2. je proveden podle schválených plánů a může být provozován podle předpisů (kontrola provedení).
Kontrolní přezkušování
Čl.28. Obec přezkušuje minimálně 10% dokladů a kontrolních protokolů na jejich správnost. Nesrovnalosti hlásí neprodleně Úřadu pro ochranu životního prostředí.

Poplatky
Čl.29. Kdo je oprávněn k privátní kontrole, je povinen:
 1. zaplatit jednorázový poplatek 150,- šv.franků za každou příslušnou odbornost;
 2. platit opakované roční poplatky 100,- šv.franků za každou příslušnou odbornost a rok.

VI. Závěrečná opatření

Zrušení stávajících právních ustanovení
Čl.30. Nařízení o energii z 8. ledna 1991 je zrušeno.

Platnost
Čl.31. Toto nařízení je platné od 1. července 2001.

Předseda kantonální vlády:
JUDr. Anton Grüninger

Státní sekretář:
JUDr. Martin Geher


Příloha 1

Standardní řešení

 1. Vylepšení tepelné izolace
  - vylepšení všech hodnot (U) jednotlivých stavebních prvků nejméně o 30%.
 2. Vylepšení tepelné izolace opláštění objektu a obnovitelné zdroje energie pro přípravu TUV v obytných budovách
  - vylepšení všech hodnot (U) jednotlivých stavebních prvků nejméně o 20%
  - volba mezi slunečními kolektory se zasklenou absorpční plochou velikosti min. 3% energetické plochy nebo ohřev TUV tepelným čerpadlem.
 3. Vylepšení tepelné izolace opláštění objektu a mechanické větrání:
  - vylepšení všech hodnot (U) jednotlivých stavebních prvků nejméně o 20%
  - mechanické větrání s rekuperací tepla a průměrnou výměnou vzduchu od standardního minima do 0,6/h.
 4. Tepelné čerpadlo
  - elektrické tepelné čerpadlo s minimálně 50%-výkonem pro vytápění a ohřev TUV.
 5. Spalování dřeva
  - samostatné tepelné zdroje pro spalování dřeva pro pokrytí 100% tepelné potřeby nebo kotel pro spalování dřeva s příslušnou infrastrukturou, pokrývající svým výkonem min. 20% celkové povolené tepelné potřeby pro vytápění a přípravu TUV.
 6. Sluneční kolektory pro obytné budovy
  - slunečními kolektory se zasklenou absorpční plochou velikosti min. 10% energetické plochy pro přípravu TUV a podporu vytápění.
 7. Využívání odpadního tepla
  - přímé využívání odpadního tepla z chladících zařízení a průmyslových procesů ve výši min. 30% celkové povolené tepelné potřeby pro vytápění a přípravu TUV.
 8. Dálkové vytápění odpadním teplem ze spaloven odpadů nebo čističek odpadních vod
  - připojení na tepelnou síť využívající odpadní teplo ze spaloven odpadů nebo čističek odpadních vod.


Příloha 2

Technická zařízení budov

1. Výroba a ukládání tepla
1.1 Tloušťka tepelné izolace ohřívačů a zásobníků TUV a energetických zásobníků musí být minimálně:


Objem zásobníku
v litrech
Tloušťka izolace Tloušťka izolace
při ≥ 0,03 W/mK
při ≤ 0,05 W/mK
při ≤ 0,03 W/mK
do 400 110 mm 90 mm
> 400 do 2000 130 mm 100 mm
> 2000 160 mm 120 mm

1.2 Ohřívače vody jsou dimenzovány na provozní teplotu max. 60°C. Výjimku tvoří ohřívače TUV, u kterých musí být z technických nebo hygienických důvodů zajištěna vyšší teplota.


2. Rozvody a předávání tepla

2.1 Teplota topné vody pro nové a rekonstruované tepelné soustavy smí být nejvýše 50°C ve vztahu ke směrodatné výpočtové venkovní teplotě. Výjimku tvoří vytápění hal pomocí deskových zářičů a topné systémy, jmenovitě pro skleníky, které z provozních důvodů vyžadují vyšší teploty topné vody.

2.2 Tloušťka tepelné izolace pro:

 1. potrubní rozvody v nevytápěných prostorách;
 2. rozvody TUV v nevytápěných prostorách s výjimkou přípojek k místním odběrným místům bez příložného temperování;
 3. cirkulační potrubí TUV nebo rozvody TUV s příložným temperováním ve vytápěných prostorách;
 4. rozvody TUV od ohřívače k rozdělovači (včetně rozdělovače
při provozních teplotách do 90°C minimálně:

Jmenovitá světlost potrubí
(mm)
Jmenovitá světlost potrubí
(coul)
Tloušťka izolace Tloušťka izolace
při ≥ 0,03 W/mK
při ≤ 0,05 W/mK
při ≤ 0,03 W/mK
10 - 15 3/8" - 1/2" 40 mm 30 mm
20 - 32 3/4" - 1 1/4" 50 mm 40 mm
40 - 50 1 1/2" - 2" 60 mm 50 mm
65 - 80 2 1/2" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm
175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm

2.3 Při vyšších provozních teplotách je tloušťka izolace zesílena.

2.4 Tloušťka izolace může být v oprávněných případech redukována, obzvláště u:
 1. křížení potrubí;
 2. prostupů stěnami a stropy;
 3. maximální teploty vody 30°C;
 4. armatur;
 5. čerpadel.
2.5 Volně přístupné rozvody budou při výměně tepelného zdroje izolovány podle čl. 2.2, umožní-li to místní poměry.

2.6 U rozvodů uložených v zemi musí být dodrženy koeficienty prostupu tepla (U) nejvýše:


Jmenovitá světlost potrubí (mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200
Jmenovitá světlost potrubí (coul) 3/4" 1" 5/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8"
Pevné potrubí (W/mK) 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37
Pružné potrubí a zdvojenápotrubí (W/mK) 0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40

2.7 Vytápěné prostory budou vybaveny zařízením umožňujícím teplotu jednotlivě nastavit a samostatně regulovat. Výjimku tvoří prostory, které jsou převážně vytápěny velkoplošnými systémy s teplotou topné vody nejvýše do 30°C.


3. Vzduchotechnická zařízení

3.1 Vzduchotechnická zařízení s venkovním a odpadním vzduchem budou vybavena rekuperací tepla.

3.2 Mechanická odtahová zařízení ve vytápěných prostorách, jejichž výkon odvětrání je větší než 2.500 m3/h a provozní doba je vyšší než 500 hodin v roce, budou vybavena buď kontrolovaným přívodem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla, nebo využitím odpadního tepla.

3.3 Rychlosti proudění vzduchu:
 1. ve vzduchotechnických jednotkách, vztaženo na čistou plochu, max. 2 m/s;
 2. ve směrodatných okruzích vzduchotechnických kanálů nejvýše:
  - do 1 000 m3/h: 3 m/s;
  - do 2 000 m3/h: 4 m/s;
  - do 4 000 m3/h: 5 m/s;
  - do 10 000 m3/h: 6 m/s;
  - přes 10 000 m3/h: 7 m/s.
3.4 Vyšší rychlosti proudění jsou povoleny:
 1. bude-li odborným výpočtem spotřeby energie dokázáno, že nedochází ke zvýšené spotřebě energie;
 2. u provozní doby nižší než 1000 hodin za rok;
 3. není-li z důvodů jednotlivých místních překážek jiné východisko.
3.5 Vzduchotechnická zařízení pro místnosti a skupiny místností s rozdílným využíváním nebo rozdílnou provozní dobou budou instalována zařízení umožňující individuální provoz.


Vysvětlivky:
čl.5 odst. 1 energetického zákona
1) Novostavby musí být vybaveny tak, aby bylo nejvýše 80% energetické potřeby pro vytápění a přípravu TUV kryto neobnovitelnými zdroji energie.
2) Vláda může svým nařízením udělit výjimky.

 
 
Reklama