Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Povinná elektronická komunikace se správci daní od 1. 1. 2015

S účinností od 1. 1. 2015 je v platnosti nový § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá daňovým subjektům, jejich zástupcům (tj. zákonným zástupcům nebo opatrovníkům, ustanoveným zástupcům, zmocněncům, společným zmocněncům a společným zástupcům), kteří:

 • mají zpřístupněnu datovou schránku, ať již zřízenou ze zákona, nebo dobrovolně,
 • nebo mají zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinnost komunikovat (resp. činit vyjmenovaná podání) se správcem daně pouze elektronicky, za zákonem stanovených podmínek, datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je družstvům včetně bytových družstev datová schránka povinně zřizována. Tato zákonná povinnost neplatí pro společenství vlastníků, ta datové schránky zřizují dobrovolně.

Příslušné podání zasílané datovou zprávou musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře. Datová zpráva může být podána prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím aplikace EPO (https://adisepo. mfcr.cz) s uznávaným elektronickým podpisem či s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (velice pravděpodobně tedy nebude možné zasílat podání ve formátu pdf).

Pokuta ve výši 2 000 Kč (§ 247a odst. 2 daňového řádu) bude uložena v případech, kdy jedinou vadou podání je nedostatek elektronické formy ve smyslu § 72 odst. 4 daňového řádu, a zároveň se jedná o některý z typů podání uvedených v „Seznamu podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněny jinak než elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky dle § 74 odst. 4 daňového řádu“.

Tato povinnost se vztahuje např. na následující podání:

 • přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od roku 2009 včetně
 • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období a za části zdaňovacích období od roku 2010 včetně; s výjimkou Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dle § 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • přiznání k dani z nemovitých věcí / přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období od roku 2011 včetně

Kompletní seznam je uveřejněn na webových stránkách finanční zprávy na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/uredni-desky.

U podání uvedených v tomto seznamu nebude tedy nedostatek elektronické formy považován za vadu podání a správce daně nebude vyzývat osobu, která podání učinila, k odstranění vady. Pokud se nejedná o některý z typů podání uvedených v citovaném seznamu, bude nedostatek elektronické formy považován za vadu podání, k jejímuž odstranění ve stanovené lhůtě správce daně vyzve osobu, která podání učinila. V tomto případě se pokuta ve výši 2 000 Kč neuloží. Pokud však nedojde k nápravě vady ve stanovené lhůtě, bude takové podání považováno za neúčinné (tedy se na ně bude hledět, jako by nebylo vůbec podáno).Pokud správce daně dospěje k názoru, že porušením povinnosti elektronické komunikace došlo k závažnému ztížení správy daní, může udělit další pokutu, a to až výše 50 000 Kč.

Změny v pojetí zdanění společenství vlastníků jednotek s účinností novely zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., v platném znění, dále jen „ZDP“) od 1. 1. 2014.

Do konce roku 2013 byl zákonem definován pojem „poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání“. Za takového poplatníka bylo považováno i společenství vlastníků jednotek. Od roku 2014 byl tento pojem v dani z příjmů nahrazen institutem veřejně prospěšného poplatníka.

Pro účely zdaňování je určující definice veřejně prospěšného poplatníka uvedená v § 17a „ZDP“. Společenství vlastníků od roku 2014 veřejně prospěšným poplatníkem není, jelikož je ustanovením § 17a odst. 2 ZDP z okruhu veřejně prospěšných poplatníků výslovně vyloučeno.

Nemůže tedy využívat výhody, které se k tomuto statusu pojí, a při jeho zdaňování je uplatňován standardní režim, který je nově v ZDP upraven a označen jako Obecná ustanovení o základu daně. Důvodem pro tento krok byla skutečnost, že společenství vlastníků svým zaměřením a jistou mírou uzavřenosti nemůže de facto naplňovat znaky veřejné prospěšnosti. Od roku 2014 tak již nemá společenství vlastníků možnost snížit základ daně o odpočitatelnou položku ve výši 30 % základu daně. Současně se ale touto novou úpravou uvolnila možnost uplatnit snížení základu daně z titulu poskytnutých darů, což však v případě společenství vlastníků představuje spíše teoretickou možnost.

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., jež v souladu s ustanovením § 1222 NOZ upravuje některé náležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím, nově v § 16 definuje, co je příjmem společenství vlastníků (a co je naopak příjmem vlastníků).

Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména:

 1. příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,
 2. úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,
 3. úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
 4. úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,
 5. penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,
 6. pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh
 7. příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

Z ustanovení § 18 odst. 2 písm. h) ZDP vyplývá, že předmětem daně z příjmů u společenství vlastníků nejsou:

 • příjmy z dotací,
 • příjmy z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
 • příjmy z úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.

ZDP upravuje, že pokud má společenství vlastníků pouze příjmy, které nejsou předmětem daně (viz příjmy výše jmenované), příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, které jsou zdaněné zvláštní sazbou daně, nemá povinnost podat daňové přiznání. V tomto ohledu tak zůstává úprava u společenství vlastníků v podstatě shodná.

Předmětem daně jsou od 1. 1. 2014 u společenství vlastníků úroky z bankovních účtů. Úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků podléhá zvláštní sazbě daně 19 %, což znamená, že tento příjem zdaňuje plátce těchto příjmů, tedy banka. Tyto příjmy nejsou zahrnovány do základu daně, takže ani příjem ve formě těchto úroků nevede k povinnosti podávat daňové přiznání.

V neposlední řadě do zákona přibylo i ustanovení, podle něhož sdružení vlastníků jednotek není povinno sdělit správci daně, že mu v daném zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost.

 
 
Reklama