AeroCAD - návrhový a výpočtový program

Datum: 19.12.2002  |  Autor: Ing. Ivan Měrka  |  Organizace: REMAK, a. s.  |  Zdroj: CD 11/2002  |  Firemní článek

Program AeroCAD je nový intuitivní nástroj s prvky virtuální reality pro návrh vzduchotechnických zařízení vyráběných společností REMAK a.s. (klimatizační jednotky AeroMaster XP a potrubní systém Vento). Program je "nabitý" pokročilými funkcemi a profesionálními možnostmi grafiky na úrovni soudobých profesionálních CAD systémů.

Uživatelé programu

AeroCAD byl zpočátku vyvíjen pro interní použití zaměstnanců společnosti REMAK a pro zahraniční dealery. Koncepce programu je však natolik uživatelsky příjemné, že jsme se rozhodli uvolnit produkt také projektantům a odborným technickým pracovníkům k vytváření přesných, rychlých a přitom profesionálně zpracovaných projektů.

Podmínky užívání programu

Program je duševním vlastnictvím společnosti REMAK a.s. Patří do kategorie autorsky chráněných programů označovaných FREEWARE. Podmínkou užívání programu je registrace u společnosti REMAK a souhlas s licenčními podmínkami. AeroCAD je distribuován zdarma a zdarma jej lze rovněž využívat. Obdrží jej projektanti a pracovníci montážních firem, kteří absolvují základní uživatelské školení.

Doporučená konfigurace počítače

AeroCAD patří mezi mocné grafické nástroje srovnatelné s profesionálními komerčními CAD programy. Moderní technologie však vyžadují také moderní hardware. Doporučená konfigurace pracovní stanice je následující:

 • CPU procesor 1 GHz příp. výše (AMD nebo Intel)
 • VGA grafická karta AGP 32 MB, podpora OpenGL
 • HDD pevný disk 100 MB (pouze pro AeroCAD)
 • Rozlišení monitoru 1024x768 a vyšší
 • Další výbava mechanika CD, myš, tiskárna

Doporučený operační systém Windows 2000, Windows XP, příp. Windows 95/98, Windows Millenium.

Aktualizace

Tým analytiků a vývojářů pracuje na tomto díle intenzivně od konce roku 2000. První verze pro širší využití byla uvolněna na jaře 2002 a další výraznější inovace je plánována do konce roku 2002. Dílčí aktualizace programu je možné zajistit stažením komponent AeroCADu z internetových stránek www.remak.cz. Rozsáhlejší aktualizace bude registrovaným uživatelům zasílána zdarma na CD.

Hlavní okno projektu

V programu AeroCAD může být otevřen vždy jen jeden projekt, ten však může mít několik zařízení. Hlavní okno projektu má dvě podoby. Jedna je grafická, druhá je textová.

Textová podoba hlavního okna se nazývá Seznam objektů. Obsah tohoto seznamu se mění podle toho, která z úrovní objektů je aktivní ve výběrovém stromu objektů.

Je-li aktivní zařízení - zobrazuje se seznam zařízení. Je-li aktivní komponent nebo příslušenství, zobrazuje se seznam komponent a příslušenství v zařízení.

Okno detail

Velikost jednotlivých oken lze měnit posouváním oddělovacích příček. Obsah okna detail se mění podle toho, která z úrovní objektů je aktivní ve výběrovém stromu objektů.

Je-li aktivní zařízení, zobrazují se detaily zařízení. Je-li aktivní komponent nebo příslušenství, zobrazují se detaily komponentu včetně jeho příslušenství.

Okno detail má 4 záložky pro různé typy detailních informací a to výsledky, poznámky, chyby a historii.

3D zobrazení s kótováním

Okno výběrového stromu a okno detailů lze také zcela vypnout. V takovém případě se zobrazuje pouze hlavní okno projektu. Pokud se v grafickém zobrazení nastaví jeden ze šesti předdefinovaných pohledů (kolmé pohledy základní roviny), bude sestava automaticky okótována v rozsahu, který je nastaven v programu.

Grafický nástrojový panel umožňuje plně ovládat virtuální prostorovou scénu včetně desítek různých nastavení podrobností zobrazení.

Vytváření nového zařízení

Při vytváření nového zařízení má uživatel k dispozici formulář, který usnadňuje výběr vhodné výrobkové a rozměrové řady. Sloupce zobrazující povolené průtoky rozměrových řad se dynamicky mnění podle zadané externí tlakové ztráty. V tu chvíli ještě systém nezná velikost interní tlakové ztráty, protože nejsou zadány žádné komponenty. Proto je na uživateli, aby správně posoudil vhodnost rozměrové řady a podle toho volil optimální sestavu. Doporučení lze získat tlačítkem Pomoc při výběru.

Doplňky zařízení

Každému zařízení lze samostatně doplnit některé prvky regulace (MaR) nebo volné či vázané příslušenství. Existuje vícero druhů doplňků. Některé doplňky vkládá AeroCAD zcela automaticky bez zásahu uživatele (spojovací sady). Jiné vyžadují vložení uživatelem a zobrazují se také ve 3D scéně (základové rámy, stříšky venkovního provedení jednotek). Další vyžadují vložení uživatelem, ale nezobrazují se ve 3D scéně (řídící jednotky, směšovací uzly, hadice, distribuční prvky).

Doplňky se přidávají až po výpočtu zařízení, ale před jeho oceněním.

Pouze dva druhy doplňků se zobrazují také ve 3D scéně (rámy, stříšky). Avšak všechny doplňky se zobrazují ve výběrovém stromu objektů a v seznamu komponentů (datové zobrazení).

Výpočet zařízení

AeroCAD provádí automatický návrh mnoha komponent a sofistikovaný výpočet jejich provozních parametrů. Kromě vstupních údajů a potvrzení AeroCADem doporučených ventilátorů nejsou při dimenzování zařízení nutné zásahy uživatele. Jako dosud jediný podobný software provádí AeroCAD také simulované kaskádní výpočty směšování a rekuperace současně.

Program provádí také stovky logických a systémových kontrol. Je-li chyba fatální, nespustí program vůbec výpočet. Jakákoli drobnější neshoda či nestandardnost je uživateli avizována v okně detail na záložce Chyby. Pomocí AeroCADu lze provádět různé provozní simulace a optimalizace.

Výběr nového komponentu

Při vytváření nového komponentu se uživateli zobrazí výběr skupiny komponent jedné rozměrové řady, které jsou zařazeny ve stromové struktuře podle svojí funkce. Pokud má komponent více funkcí, bude současně umístěn ve vícero uzlech stromové struktury. Je jedno, ze kterého uzlu je uživatelem vybrán.

Manipulace s komponentem ve scéně

Komponent nebo celou sestavu lze ve scéně (půdorys strojovny) libovolně posouvat, otáčet, rotovat. Lze měnit detaily, které budou zobrazovány:

 • poziční čísla
 • schematické značky
 • servisní přístupy
 • servisní dvířka
 • míra průhlednosti

Lze nastavit rozsah kótování a přednastavit si dva izometrické pohledy. Dále lze samostatně pro každé zařízení parametrizovat vlastnosti scény.

Na aktivní označenou vstupní nebo výstupní šipku (žlutá) lze připojovat další komponenty a tím vytvářet sestavu zařízení.

Konfigurace nového komponentu

Komponent vkládaný do zařízení je nutné nejprve nakonfigurovat. Konfigurace znamená:

 • definování vlastností (materiály, strany, polohy)
 • definování příslušenství (vázané příslušenství)
 • omezení výběru (není nutno, provádí se automaticky)
 • definování podmínek návrhu
 • zadání vstupních dat

Podle složitosti komponentu a rozsahu jeho konfigurace bývají údaje i na několika záložkách, které se aktivují tlačítkem se symbolem funkce. Je důležité zejména u prvního komponentu v zařízení strávně definovat první záložku vlastností. Všechny ostatní komponenty totiž od předchozího přebírají (dědí) mnoho vlastností (např. materiálové provedení, servisní stranu, stranu připojení medií)...

Editace komponent a jejich příslušenství

Pravým tlačítkem myši se nad aktivním komponentem spouští místní nabídka. Všechny možnosti této nabídky lze samozřejmě spouštět také z hlavní nabídky nebo nástrojové lišty. Dvojím poklepem na komponent lze znovu otevřít konfigurační formulář a opravit některý z parametrů či nastavení. Oprava komponentu ve vypočítaném a oceněném zařízení vyžaduje nové spuštění výpočtu a nové ocenění.

Nastavení programu

AeroCAD obsahuje univerzální formulář pro rozsáhlé a detailní nastavení programu. Toto nastavení je částečně globální pro celý program a částečně pouze výchozí při tvorbě nového zařízení. Některá nastavení mohou být pro každé zařízení odlišná.

 • definice obecného chování programu
 • nastavení grafiky 3D
 • nastavení výpočtů

Tiskové úlohy

Uživatel má možnost vytvářet vlastní šablony tiskových úloh a definovat jejich rozsah. Jedna z úloh se nabízí jako výchozí, avšak před tiskem si lze zvolit kteroukoli z předdefinovaných. Tiskové úlohy lze kdykoli doplňovat nebo jakkoli měnit.

Uživatelské číselníky

AeroCAD obsahuje univerzální formulář pro zadávání několika uživatelských číselníků.

 • adresář firem - využívá se při zadávání zákazníka
 • seznam osob - využívá se při zadávání zákazníka
 • uživatelé programu - při zadání projektanta a loginu
 • klimatické podmínky - vstupní parametry vzduchu
 • dodací podmínky - využívá se při tvorbě nabídek
 • platební podmínky - využívá se při tvorbě nabídek
 • další podmínky - využívá se při tvorbě nabídek

Nápověda a kontextová nápověda

AeroCAD disponuje dokonalou nápovědou, která je pro tak rozsáhlý a sofistikovaný software nezbytná. Nápověda je přehledně členěna do kapitol a disponuje jak rejstříkem, tak vyhledáváním.

V programu je zabudována také kontextová nápověda, která pracuje tak, že po aktivaci tlačítka se šipkou a otazníkem v hlavní nástrojové liště stačí kliknout na neznámou položku programu a zobrazí se příslušné vysvětlení.

Nabídka Projekt

Umožňuje vytvářet a spravovat (otevírat, editovat, ukládat, zamykat, odesílat, tisknout) projekty. Projekt je základní organizační jednotkou programu AeroCAD. Projekt má podobu souboru s příponou rmk.

Cesta k souborům projektů se nastavuje v nastavení programu a výchozí je C:\Program Files\AeroCAD\Project\...

Ikony po levé straně rozbalené nabídky signalizují, že stejný příkaz je dostupný pod identickou ikonou také z hlavního nástrojového panelu.

Nabídka Zařízení

Umožňuje vytvářet a spravovat zařízení v projektu. Projekt může mít více zařízení, přičemž všechna jsou přístupná přes výběrový strom objektů. Zařízení je nejvyšší úrovní v tomto výběrovém stromu.

Nabídka Komponenty

Umožňuje vytvářet a spravovat komponenty v zařízení. Zařízení může mít více komponent, přičemž všechna jsou přístupná přes výběrový strom objektů. Komponenty bývají podle svého charakteru nebo umístění rozčleněny ve třech uzlech výběrového stromu (přívod, odvod, doplňky).

Nejnižší úrovní ve výběrovém stromu je příslušenství, které však nemá vlastní nabídku. Příslušenství se spravuje prostřednictvím komponentů.

Nabídka Zobrazit

Umožňuje přepínat podobu hlavního okna mezi textovým (datovým) a grafickým zobrazením, dále umožňuje vypnout / zobrazit výběrový strom objektů a vypnout / zobrazit okno detail.

Nabídka Služby

Obsahuje funkce, které ukončují návrh zařízení. Služby je potřeba spouštět v tom pořadí, jak se zobrazují v nabídce.

Nabídka Nastavení

Obsahuje uživatelské číselníky, nastavení programu, nastavení tiskových úloh a archivaci všech změn v této nabídce.

Nabídka Pomoc

Obsahuje nápovědu, kontextovou nápovědu, spojení na www.remak.cz, informace o programu (verze, registrace).

 

Datum: 19.12.2002
Autor: Ing. Ivan Měrka
Organizace: REMAK, a. s.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (6 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39)


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSilniční mosty ze dřeva? Proč ne!Stát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiér