Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výroční topenářské ceny 2015

V rámci slavnostního aktu předání Zlatých medailí u příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno IBF 2015 Cech topenářů a instalatérů České republiky udělil Výroční topenářské ceny v oboru vytápění a instalatérství a Cenu Franze Zieglera THERMIA 2015.

Společenský večer Stavebních veletrhů Brno 2015 byl spojený s vyhlášením výsledků soutěží a předání ocenění.

Výroční topenářská cena v oboru vytápění společnosti Teplo Zlín, a.s.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., v roce 2015 udělil Výroční topenářskou cenu v oboru vytápění společnosti Teplo Zlín, a.s., která provozuje 119 horkovodních a parních výměníkových stanic, 307 objektových předávacích stanic, 1 předávací stanice chladu a 24,95 km tepelných rozvodů. Dlouhodobě a efektivně modernizuje soustavy zásobování teplem ve městě Zlín s cílem minimalizovat náklady obyvatel na teplo a teplou vodu.


Výroční instalatérská cena Ing. Jakubu Vránovi, Ph.D.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., v roce 2015 udělil Výroční instalatérskou cenu za významné činy v oboru instalatérství Ing. Jakubu Vránovi, Ph.D. odbornému asistentu na Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební VUT v Brně. Jeho odborným zaměřením jsou zdravotně technické a plynovodní instalace. V tomto oboru pracuje od roku 1987. Od roku 2003 působí na Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební VUT v Brně. Je také lektorem plynárenského vzdělávání, členem prezidia CTI ČR, kde zastává funkci vedoucího sekce publikační, členem ČKAIT, členem Společnosti pro techniku prostředí, předsedou TNK 94 - Vodárenství a členem TNK 95 - Kanalizace.
Věnuje se přednáškové činnosti a publikační činnosti. Je spoluautorem ČSN 75 9010, revizí ČSN 75 6760, ČSN 75 5409, ČSN 75 5455 a změny 1 TPG 704 01. Je autorem nebo spoluautorem řady dalších publikací, např. Voda a kanalizace v domě a bytě, Technická zařízení budov v praxi, Zdravotně technické instalace a Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, ÚNMZ, Praha, 2014., ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, ÚNMZ, Praha, 2014., ČSN 75 54 09 Vnitřní vodovody, ÚNMZ, Praha, 2013., ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, ÚNMZ, Praha, 2012., TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1, ISBN 978-80-7328-165-6, GAS, Praha, 2013., VRÁNA, J., Voda a kanalizace v domě a bytě, ISBN 80-247-0800-0, Grada Publishing, Praha, 2005., VRÁNA, J.-VALIŠ,I.-TREUOVÁ,L.-GEBAUER,G.-RUBINOVÁ,O.-VAŠČÁKOVÁ,A., Technická zařízení budov v praxi, Grada Publishing, Praha, 2007., ŽABIČKA,Z.- VRÁNA, J., Zdravotnětechnické instalace, ISBN 978-80-7366-139-7, ERA group, Brno, 2009 .,VRÁNA, J.; VALIŠ, I., Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv, ISBN 978-80-7328-292-9, GAS, Praha, 2013.

Výroční topenářské uznání Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., v roce 2015 udělil Výroční topenářské uznání za mnoholetou velice kvalitní odbornou osvětu v oboru TZB Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., která je ředitelkou největšího stavebního portálu v České republice TZB-info a nového stavebního portálu ESTAV.cz a předsedkyní sekce Zdravotní a průmyslové instalace STP (Společnost pro techniku prostředí). Studovala obor Provádění staveb na Stavební fakultě ČVUT a dále se specializovala na TZB, které bylo i zaměřením jejího doktoského studia. 3 roky vyučovala TZB na fakultě architektury a na fakultě stavební ČVUT, kde na vybraných projektech působí do dnes, a to i v rámci semestrálních a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek. V minulosti byla u počátku potrubí z plastů v ČR a podílela se na vzniku pravidel montáže a navrhování těchto systémů. Věnovala se i vlastní projekční praxi a poradenství.
Před příchodem na portál TZB-info vedla celou řadu školení instalatérů v ČR, v zahraničí i přednášky pro školy. Zabývala se i odbornou osvětou pro řemeslníky, je autorkou učebnice „Potrubí z plastů“ a sešitu projektanta „Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů“ a mnoha odborných článků a přednášek. Získala certifikát interního auditora systému jakosti norem řady ISO 9000. Je členskou komisí pro tvorbu technických norem Vodovody, Kanalizace a Plastové potrubní systémy a koordinátorkou doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha. V současné době se věnuje zejména on-lina marketingu oboru technických zařízení budov.


Výroční instalatérské uznání za inovace v oboru instalatérství společnosti REKOSTAV-ZTI, s.r.o.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., v roce 2015 udělil Výroční instalatérské uznání za inovace v oboru instalatérství společnosti REKOSTAV-ZTI, s.r.o., která od založení až do současnosti zajišťuje komplexní péči o bytové domy v oboru vodoinstalatérství, topenářství, servis plynovodů údržbu bytového fondu a havarijní službu pro řadu bytových domů. Společnost REKOSTAV-ZTI, s.r.o. disponujeme kvalitními a zkušenými řemeslníky, kteří plně ovládají jak problematiku údržby bytového fondu, tak všechny technologie užívané pro realizaci nových celků.

Cena Franze Zieglera THERMIA 2015 Ing. Jiřímu Ryndovi

Dále byla udělena cena Franze Zieglera THERMIA 2015, která je zhodnocením a oceněním dlouholeté cílevědomé spolupráce při zajišťování společných zájmů cechů. Ing. Jiří Rynda na Strojní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze vystudoval obor technika prostředí. Na stejné fakultě absolvoval postgraduální kurz regulace a měření. Poté pracoval jako hlavní specialista ateliéru Projektového ústavu výstavby hlavního města Prahy. Je autorizovaným inženýrem u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru technika prostředí staveb. Také je soudním znalcem pro obor tepelné techniky. Patří k prvním členům Cechu topenářů a instalatérům České republiky, kde je viceprezidentem. Cech zastupuje ve Společnosti pro techniku prostředí v Praze. Na cenu Franze Zieglera THERMIA 2015 je navržen jednak za nezištnou činnost ve vedení cechu, jednak za dlouhodobé úspěšné zastupování cechu v představenstvu Hospodářské komory České republiky.

Cena ,,DÍLO ROKU“ Miroslavu Vybíralovi

Zvolená komise prezidiem Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., udělila cenu ,,DÍLO ROKU“ za snížení nákladů, efektivitě díla a energetické náročnosti panu Miroslavu Vybíralovi.