Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Kontrola klimatizačních systémů, kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

PRAHA - 21. DUBNA 2015

Kontroly klimatizačních systémů a kotlů jsou součástí akčního plánu Evropské unie ke klimatickým změnám. Snižování spotřeby energie budov má dva základní směry. Prvním směrem je energetické hodnocení budov a snaha o to, aby nové a rekonstruované budovy měly co nejnižší spotřebu energie. Druhým směrem jsou právě kontroly kotlů a zdrojů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů, které by měly vést k hospodárnějšímu provozu těchto zařízení, významně se podílejících na spotřebě energie.

V roce 2012 došlo ke změně zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. a v roce 2013 byla vydána vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů a vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Aplikace těchto legislativních podkladů je shrnuta v metodickém pokynu vydaném v roce 2014 Společností pro techniku prostředí.
Tento seminář se bude zabývat právě správnými postupy při kontrolách kotlů, rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů. Výše zmíněný metodický pokyn bude v rámci semináře podrobně prezentován. Zároveň budou v rámci semináře poskytnuty základní teoretické podklady a novinky pro klimatizační systémy, kotle a rozvody tepelné energie.

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant semináře

Program semináře

8.30Prezence
9.00Zahájení semináře - Ing. Miloš Lain, Ph.D.
9.05 Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie - Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Legislativní požadavky vztahující se ke kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
Energetická bilance zdrojů tepla
Energetická bilance rozvodů tepelné energie, návrh tloušťky tepelné izolace
Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů vody
Diskuse
11.00Přestávka na kávu a občerstvení
11.20 Kontroly klimatizačních systémů - Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Legislativní požadavky vztahující se ke kontrolám klimatizačních systémů
Klimatizační systémy - jejich dělení a technická specifika
Dimenzování klimatizačních zařízení
Měření a monitorování provozu klimatizace
Účinnost a snižování energetické náročnosti klimatizace budov
Diskuse
13.30Závěr semináře

Informace pro účastníky semináře

Datum a místo konání

21. 4. 2015 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Účastnický poplatek

  • Pro členy STP 1480 Kč (1223 Kč bez DPH)
  • Pro ostatní 1680 Kč (1388 Kč bez DPH)

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději do 14. 4. 2015 na e-mail: stp@stpcr.cz nebo poštou na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Informace na tel. 221 082 353.

Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Cestovné

Hradí vysílající organizace.

Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Mediální partneří STP

 
 
Reklama