Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

HK ČR: Propad absolventů musí řešit stát

Návrh novely zákona o dani z příjmu, která zavádí daňové zvýhodnění pro firmy umožňuje odečíst od základu daně náklady na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dlouhodobě upozorňuje na propad počtu absolventů technických oborů v příštích 5 – 10 letech. Některé firmy již odříkají zakázky z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a situace se bude i nadále zhoršovat. HK ČR navrhla v rámci Kooperativního modelu spolupráce škol a firem osm opatření na zlepšení situace v odborném školství. Bohužel většina opatření zůstává pouze na papíře. Stát je tím, kdo musí začít tento problém okamžitě řešit.

HK ČR spolu se Svazem průmyslu a dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, a Ministerstvem financí připravilo návrh novely zákona o dani z příjmu, která zavádí daňové zvýhodnění pro firmy. HK ČR tímto apeluje na všechny zainteresované strany, aby toto opatření bylo urychleně schváleno a firmy mohly začít daňové zvýhodnění uplatňovat již od 1. ledna 2014.
„Daňové zvýhodnění je jedním z opatření Kooperativního modelu, který Hospodářská komora představila na jaře tohoto roku. Firmy si díky tomuto návrhu mohou odečíst od základu daně náklady na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě. Novela také zvyšuje limit daňově uznatelných výdajů stipendií u středoškoláků i vysokoškoláků a zavádí podporu firemní investice do vybavení určeného pro vzdělávání, a to až do 110%,“ vysvětluje viceprezident HK ČR Zdeněk Somr.

Dalším z opatření, která navrhuje HK ČR a která jsou plně v souladu s Kooperativním modelem, je zavedení stáží pedagogických pracovníků ve firmách s cílem zajistit průběžný kontakt učitelů s firemní sférou.
„HK ČR má připraven projekt, o jehož podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost již delší dobu jedná s MŠMT. Zatím však bez výsledku. Projekt je plně v souladu s doporučeními Evropské komise na provázání vzdělávání s trhem práce a zároveň by mohl přispět k efektivnímu dočerpání zbylých prostředků EU určených na vzdělávání. Díky naší regionální síti jsme navíc připraveni začít projekt realizovat okamžitě,“ dodává viceprezident Somr.

viceprezident HK ČR Zdeněk Somr
Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR a Jiří Kořínek, ředitel odboru projektů a vzdělávání

HK ČR mapuje problematiku odborného školství i v dalších zemích Evropy, které mohou být v mnoha ohledech českému vzdělávacímu systému inspirací. Dle aktuálních statistických dat je zřejmé, že Německo či Rakousko si vedou v oblasti uplatnění absolventů více než dobře, a právě proto HK ČR navázala úzkou spolupráci s hospodářskými komorami v obou zmíněných zemích.
„Vzájemná výměna zkušeností a jejich implementace do českého prostředí jsou a budou i nadále cílem spolupráce s našimi přeshraničními partnery, kteří jsou ochotni nám své zkušenosti předat, což HK ČR jako největší zástupce podnikatelů v zemi velmi oceňuje,“ uzavírá Somr.