Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pokyny pro provozovny veřejného stravování po záplavách

Do této skupiny výrobků patří kuchyňské nádobí, kuchyňské nářadí a náčiní, části přístrojů pro domácnost, které přicházejí do styku s potravinami (včetně lednic, mrazáků, kuchyňských sporáků a trub i mikrovlnných), potravinářské obaly, pracovní kuchyňské plochy, dále vybavení provozoven pro společné stravování (kuchyně a restaurace nejrůznějšího typu, závodní a školní jídelny, hotelová zařízení apod.) nebo zařízení ve výrobnách potravin, které samy nebo jejich části přicházejí do styku s potravinami či potravinářskými surovinami.

ZÁKLADNÍ ZÁSADA
Všechny výrobky, které jsou vyrobeny z porézních nebo nasákavých materiálů, do nichž se více či méně snadno vsakuje voda, nebo výrobky, u kterých je problematické provést účinnou sanaci, musí být po zasažení záplavovou vodou, kaly nebo bahnem zlikvidovány (např. obalové materiály z papíru, výrobky ze dřeva, filtry a filtrační materiály z papíru, obalové fólie z plastů). U porézních výrobků, které je možno na vnitřním i vnějším povrchu podrobit níže uvedenému sanitačnímu procesu (tj. důkladném mechanickém očištění, omytí, dezinfekci a opětovném omytí pitnou vodou) mohou být dále použity k jiným účelům než pro styk s potravinami (keramické výrobky, plastové tenkostěnné obaly a plastové kanystry apod.).

Sanitace výrobků
Ostatní výrobky nebo jejich části, které jsou vyrobeny z materiálů schopných odolat použitým dezinfekčním a čistícím prostředkům, musí být podrobeny následnému postupu:
Výrobky musí být důkladně mechanicky očištěny - zbaveny bahna, naplavenin a jiných nečistot. Mechanický postup se volí podle charakteru výrobku a odolnosti materiálu nebo materiálů, z nichž je výrobek vyroben. Tam, kde je to vhodné a umožňuje to materiálové složení výrobků, se doporučuje mechanické očištění všech povrchů, včetně méně přístupných prostor, tlakovou vodou.

Po mechanickém očištění (pokud nebyla použita tlaková voda) musí být výrobky důkladně omyty pokud možno pitnou vodou. K omytí se doporučuje pro odmaštění povrchů použít vodu s přídavkem saponátového prostředku (Jar, Pur, a další druhy saponátových prostředků vhodných pro mytí kuchyňského nádobí). Po omytí musí být provedena dezinfekce vhodným dezinfekčním prostředkem.

Volba dezinfekčního prostředku:
- podle účinnosti na mikroorganismy
- s ohledem na schopnost materiálu výrobku odolávat dezinfekčnímu prostředku podle doporučení výrobce.

Nejběžněji se používají dezinfekční prostředky CHLORAMIN B a SAVO, koncentrace roztoku a doba působení dle návodu na použití u jednotlivých prostředků (roztok Chloraminu B se připraví rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. l litr SAVA se nalije do 10 litrů vody). Nechá se působit 30 minut nebo zaschnout. Po dezinfekci výrobek a jeho části důkladně opakovaně opláchnout či omýt čistou pitnou vodou. Výrobky, u kterých není možné provést chemickou dezinfekci z důvodů rizika např. poškození výrobku použitými chemikáliemi, je nezbytné podrobit některému z uvedených fyzikálních postupů, zvolenému s ohledem na materiálové složení výrobku, velikosti výrobku apod.

  • desinfekce horkým suchým vzduchem - teplota 160 °C, po dobu 60 minut (v domácnostech je možno tento postup provádět v kuchyňské plynové či elektrické troubě )
  • sterilizace horkou parou - teplota 134 °C, tlak 2 atmosféry, po dobu 10 minut - možno provádět pouze v zařízeních k tomu určených (sterilizátory). Tento postup je možno použít např. v nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních
  • desinfekce horkou vodou - teplota 100 °C, po dobu 20 minut - desinfekce kombinací vlivu teploty - (teplota 60 °C, po dobu 20 minut) a desinfekčního prostředku, doporučeného k mytí nádobí v myčkách


Důležitá upozornění
Výše uvedenému postupu čištění a dezinfekce musí být podrobeny všechny části výrobků, včetně skrytých prostor a otvorů, a to jak na vnitřní, tak i vnější straně. např. u kuchyňského nádobí - musí být odmontovány všechny úchyty a rukojeti poklic, hrnců a kastrolů, termosky a jiné termonádoby musí být demontovány a výše uvedenému postupu čištění a dezinfekce musí být podrobeny i těsnění, úchyty, šrouby, nýty atd.

U výrobků, jako např. elektrická a strojní zařízení, kde je demontáž problematická a neodborný zásah či opětovné neodborné smontování výrobku by mohlo ohrozit uživatele či obsluhu, je třeba, aby tyto úkony prováděla servisní organizace nebo přímo výrobce. Pokud výrobek nebo jeho části, které přicházejí do styku s potravinami, po provedené sanitaci vykazují viditelné změny (popraskání, poškrábání, odloupané povrchové úpravy, zrezivění apod.) nebo by mohly nepříznivě ovlivnit potraviny (pach, chuť, barvu) nelze je použít pro styk s potravinami. Ve výjimečných případech je nutné možnost opětovného použití pro styk s potravinami konzultovat s odbornými pracovníky hygienické služby.

U výrobků, které by po takto provedené sanitaci měly být uvedeny na trh či do oběhu nebo by měly být použity v provozovnách společného stravování či výrobě potravin je nezbytné, aby provozovatel konzultoval zdravotní nezávadnost výrobku s odbornými pracovníky hygienické služby (OHS, KHS).


Pro odborné konzultace je možné využít i služeb Státního zdravotního ústavu, Národní referenční centrum pro plasty a PBU:
ing. Jitka Sosnovcová - tel.: 02/67082432, 67082389
e-mail: sosnovcova@szu.cz nebo
ing. Lenka Votavová - tel.: 02/67082337, 67082389
e-mail: votavova@szu.cz

 
 
Reklama