Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela vodního zákona (č.150/2010 Sb.)

Novela vodního zákona - legislativní proces ukončil podpis prezidenta 10.5.2010. Novela zákona o vodách vyšla již ve sbírce zákonů a její účinnost je od 8/2010. Podrobnosti k zákonu ze semináře na Watenvi přineseme příští týden.

ZÁKON č. 150 ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů vyšel ve Sbírce zákonů Částka 53 Rozeslána dne 21. května 2010

sbírka zákonů s novelou vodního zákona.pdf

Zákon o vodách (vodní zákon) - novela obsahuje 200 novelizačních úprav, proto se připravuje úplné znění v 9/2010.

Problematika vod spadá podle vodního zákona do působnosti pěti ministerstev, která vykonávají působnost ústředních vodoprávních úřadů. Svodnou gesci za vodní zákon vykonává Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo životního prostředí je ústředním vodoprávním úřadem ve věcech ochrany vod a ochrany před povodněmi, Ministerstvo zdravotnictví ve věcech stanovení povrchových vod využívaných ke koupání, Ministerstvo dopravy ve věcech užívání povrchových vod k plavbě a Ministerstvo obrany ve věcech, v nichž je založena působnost újezdních úřadů. Výkon státní správy vykonávají vodoprávní úřady, kterými jsou dále obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.Z tiskové zprávy Mze:

Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

Jedná se o obsáhlý soubor změn, které si vyžádal vývoj vodního hospodářství po téměř deseti letech účinnosti zákona a nutnost dostát závazkům vyplývajícím z členství ČR v EU. Dlouhodobě připravovaná novela obnášela mimo jiné vypořádání více než 1000 připomínek, z toho 512 zásadních. Důsledně se přihlíželo k tomu, aby změny reagovaly na nedostatky aplikace vodního zákona v praxi a snižovaly administrativní zátěž.

„Vodní zákon je důležitou normou. Dotýká se velkého množství subjektů, od institucí veřejné správy, přes podnikatelské subjekty, až prakticky po každého občana,“ vyjádřil se ministr zemědělství Jakub Šebesta. „Mohu s potěšením konstatovat, že mimo jiné novela zákona snižuje administrativní zátěž, a tím zároveň i náklady spojené s aplikací vodního zákona.“ Snížení administrativní zátěže přinese do budoucna úspory zhruba v objemu 240 mil. korun, jak pro podnikatele, tak pro státní správu.

Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla otázka vztahu provozu malých vodních elektráren k minimálním zůstatkovým průtokům ve vodních tocích, kde jsou v protikladu zájmy podnikatelské a výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zájmy ochrany přírody a rybářství. V tomto směru bylo odsouhlaseno řešení, kdy regulace bude uplatněna ve vodohospodářských plánech povodí, které budou účinné od roku 2015. Významnou je rovněž nová úprava správního trestání.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Změny v novele zákona o vodách (vodní zákon č.150/2010, dříve zákon č. 254/2001 Sb.)

 
 
Reklama