Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požadavek na novou normu pro zasakování dešťových vod

Pro řešení problematiky vsakování čisté dešťové vody do podloží by měla být vytvořena nová norma nebo technické doporučení, které by řešilo stanovení podmínek vsakování dešťových vod.

Technická normalizační komise ČNI (TNK 95 Kanalizace) se na svém zasedání v listopadu 2006 usnesla, že pro řešení problematiky vsakování čisté dešťové vody do podloží by měla být vytvořena nová norma nebo technické doporučení, které by řešilo stanovení podmínek vsakování dešťových vod.
V evropských normách jsou popsány odpadní vody, ale chybí dešťové, srážkové vody.

Zdůvodnění nutnosti vytvoření nové ČSN pro vsakování dešťových vod podle Ing. Synáčkové, CSc.:

S rozvojem výstavby ve velkých městech a v jejich okolí dochází stále častěji k řešení problematiky přetížení stokové sítě. Tomu se vesměs provozovatelé brání a předepisují investorům výstavby napojení pouze splaškových vod a nutnost řešit hospodaření s dešťovými vodami odděleně, především je vsakovat.
Vsakování dešťových vod není v žádné normě ani předpisu řešeno. Dochází tudíž k tomu, že ho navrhují různí projektanti zcela odlišnými způsoby, které udávají různá množství vody, která se musí vsakovat.
Důležitým předpokladem vsaku je hydrogeologický průzkum, který se často omezuje na minimum nebo pouze na konstatování údajů z map a hydrologických dat.
Často dochází k závažným chybám při návrhu, které znamenají nepříjemnosti, případně až závažnou havárii, například propadnutí vozovky.
Z těchto důvodů je nutné sjednotit a vyslovit pravidla, podle nichž projektanti budou navrhovat vsakování dešťových vod. Nejvhodnější je proto vytvoření nové ČSN, která by určité postupy přebrala z německé AVT, případně z dalších evropských národních předpisů.
 
 
Reklama