Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář „Větrání škol"

Hlavním cílem semináře je seznámit účastníky s problémem současné zhoršené kvality vnitřního prostředí v rekonstruovaných školských budovách s novými těsnými okny, kdy přirozené větrání nedostačuje k zajištění základních hygienických požadavků na prašnost, koncentraci CO2 i na mikroklimatické podmínky včetně růstu plísní v budovách. Vedle této teoretické části vycházející z řady měření budou uvedeny možnosti řešení včetně zkušeností s již realizovanými projekty.

Seminář je určen pro projektanty, architekty, pracovníky hygienické služby a ostatní orgány státní správy, ředitele mateřských, základních a středních škol a další zájemce.

Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., energetický specilalista

Seminář Větrání škol - Praha, 31. ŘÍJNA 2013. Uzávěrka přihlášek: 24. 10. 2013

Program semináře

8.30Prezence
9.00Zahájení semináře
9.05 I. blok (teoretická část)
Aktuální legislativa
Bilance škodlivin větraného prostoru
Vliv koncentrace CO2 na činnost a zdraví člověka
Koncentrace vydechovaného vzduchu v závislosti na věku a činnosti osob
Doporučované průtoky venkovního vzduchu
10.35 Přestávka
10.50 II. blok (měření)
Problematika větrání škol po provedení rekonstrukce objektu (výměna otvorových výplní)
Měření koncentrace CO2, metodika, přístrojové vybavení
Prezentace případových studií (naměřené koncentrace CO2 ve vybravých třídách během
obvyklého provozu), vyhodnocení jednotlivých případů
12.05 Přestávka na kávu a občerstvení
12.20 III. blok (možnosti měření)
Historické systémy větrání školských budov
Zahraniční zkušenosti
Řízené větrání s rekuperací tepla
Přehled realizací
13.50 Závěr semináře

Informace pro účastníky semináře:

Datum a místo konání
31. 10. 2013 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Účastnický poplatek
Cena pro členy STP: 1480 Kč včetně DPH (1223 Kč bez DPH)
Cena pro ostatní: 1680 Kč včetně DPH (1388 Kč bez DPH)
Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Závazná přihláška
Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději do 24. 10. 2013 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

Platební podmínky
Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Cestovné
Hradí vysílající organizace.

Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama