Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se účtuje vodné a stočné bez vodoměru?

Výše platby za vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr, závisí především na počtu osob a vybavenosti domácnosti. Při používání části pitné vody na zalévání je možné požadovat odpočet stočného.

Podle čeho se účtuje vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr?
V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem, se stanovuje vodné a stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob a vybavenosti domácnosti.

Je možné požadovat odpočet stočného při používání části pitné vody na zalévání?
Zde se jedná o případ prokazatelného rozdílu mezi objemem vody odebrané z veřejného vodovodu a objemem vody odpadní, vypouštěné do veřejné kanalizace. Zákon č. 274/2001 Sb. § 19, odstavec 7 stanoví, že jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.

 
 
Reklama