Vyhláška č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

se změnami:65/2006 Sb., 259/2007 Sb., 204/2010 Sb., 285/2011 Sb., 120/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 125/2002 Sbírky zákonů na straně 7280
schváleno:11.07.2002
účinnost od:01.09.2002
[Textová verze]

345/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu Změna: 65/2006 Sb. Změna: 65/2006 Sb. (část) Změna: 65/2006 Sb. (část) Změna: 259/2007 Sb. Změna: 204/2010 Sb. (část) Změna: 204/2010 Sb. Změna: 285/2011 Sb. Změna: 120/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona: § 1 nadpis vypuštěn Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. § 2 Schvalování typu a ověřování Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry. § 2a Prodloužení doby platnosti ověření Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze. § 3 Zrušovací ustanovení Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl. DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL Položka Obor měření, druh měřidla Doba platnosti ověření 1 Měřidla geometrických veličin 1.1 Měřidla délky 1.1.1. Délková měřidla na metrové zboží 2 roky 1.1.2 Měřická pásma bez omezení 1.1.3 Měřicí zařízení pro měření délky 2 roky navinutelného zboží 1.1.4 Taxametry 2 roky 1.1.5 Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby 2 roky 1.1.6 Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích a) automatické hladinoměry 2 roky b) automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů 4 roky 1.2 Měřidla plošného obsahu 1.2.1 Stroje na měření plochy usní 1 rok 1.3 Měřidla objemu, průtoku 1.3.1 Kovové odměrné nádoby 2 roky 1.3.2 Výčepní nádoby bez omezení 1.3.3 Odměrné baňky, byrety a pipety bez omezení používané ke kontrole objemu 1.3.4 Sedimentační (Westergrenovy) pipety bez omezení 1.3.5 Přepravní sudy a tanky a) přepravní sudy s výjimkou sudů 2 roky uvedených v bodě b) b) přepravní sudy vyrobené bez omezení z korozivzdorných materiálů, tvarově stálé c) přepravní tanky (cisterny) 4 roky na kapaliny 1.3.6 Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu a) chladicí a úschovné nádrže na 4 roky mléko b) dřevěné sudy 5 roků c) betonové a zděné skladovací bez omezení nádrže d) sudy a nádrže z ostatních 10 roků materiálů 1.3.7 Butyrometry bez omezení 1.3.8 Kontrolní lihová měřidla používaná 3 roky k měření objemu vyrobeného lihu^1) 1.3.9 Měřidla protečeného množství vody a) na studenou vodu 6 roků b) na teplou vodu 4 roky c) bubnové vodoměry 2 roky d) objemové vodoměry 6 roků*) *) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru objemových vodoměrů se doba platnosti ověření vodoměrů tohoto souboru prodlužuje o 3 roky. e) vodoměry na studenou a teplou 5 roků vodu, používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům 1.3.10 Měřidla protečeného množství plynu a) membránová (včetně plynoměrů 10 roků*) s teplotní korekcí) *) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru membránových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky. b) s otáčivými písty a rychlostmi 5 roků c) laboratorní 5 roků d) přepočítávače množství plynu^*) 1. kompaktní 5 roků 2. kombinované: A) vyhodnocovací jednotka 5 roků B) snímač teploty 4 roky C) snímač tlaku 2 roky *) Lhůty platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok. 1.3.11 Členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin a) snímače protečeného množství 6 roků studené vody b) snímače protečeného množství 4 roky teplé vody c) snímače protečeného množství 5 roků plynu d) snímače tlaku 2 roky e) snímače tlakové diference 1 rok f) snímače teploty 4 roky g) průtočné vibrační hustoměry 1 rok h) vyhodnocovací jednotky pro vodu 6 roků i) vyhodnocovací jednotky pro 2 roky kapaliny jiné než voda nebo než zkapalněné plyny j) vyhodnocovací jednotky pro plyn 5 roků k) snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky l) snímače protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny 2 roky m) snímače protečeného množství zkapalněných plynů 1 rok 1.3.12 Měřidla a měřicí sestavy protečeného 2 roky množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny 1.3.13 Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok množství zkapalněných plynů 1.3.14 Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok množství stlačeného zemního plynu 2 Měřidla mechanických veličin 2.1 Měřidla hmotnosti 2.1.1 Závaží obchodní a speciální běžná 2 roky (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná (2 a 3. tř.) 2.1.2 Váhy s neautomatickou činností a) váhy třídy I, II a III 2 roky b) váhy třídy IIII používané pro 2 roky vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců 2.1.3 Váhy s automatickou činností a) váhy pro vážení kolejových 2 roky vozidel za pohybu tř. 0,2; 0,5 a 1 b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro 1 rok vážení silničních vozidel za pohybu pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní; pro nízkorychlostní kontrolní vážení podle zvláštního právního předpisu3); pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců c) váhy pro vysokorychlostní 1 rok kontrolní vážení silničních vozidel za pohybu podle zvláštního právního předpisu3) s relativní chybou měření menší nebo rovnou +- 5 % pro celkovou hmotnost vozidla a +- 11 % pro zatížení na nápravu d) pásové váhy tř. 0,25; 0,5; 1 a 2 2 roky e) váhy plnicí a dávkovací 2 roky 2.1.4 Váhy kontrolní s automatickou 1 rok i neautomatickou činností používané výrobci a dovozci hotově baleného zboží pro měření skutečného obsahu výrobku v hotovém balení 2.1.5 Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení: a) na nápravu nebo kolo u kolejových 3 roky vozidel b) na nápravu u silničních vozidel 1 rok 2.1.6 Obilní zkoušeče 2 roky 2.2 Měřidla mechanického pohybu 2.2.1 Silniční rychloměry používané při 1 rok kontrole dodržování pravidel silničního provozu 2.2.2 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena a) analogové 2 roky od data ověření b) digitální 2 roky od data ověření 2.3. Měřidla tlaku 2.3.1 Oční tonometry a) mechanické 1 rok b) elektronické 2 roky 2.3.2 Přístroje na měření tlaku krve 2 roky 2.3.3 Měřidla tlaku v pneumatikách 2 roky silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel. 2.4 Měřidla síly 2.4.1 Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy 6 měsíců 3 Měřidla tepelně technických veličin 3.1 Měřidla teploty a tepla 3.1.1 Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské 2 roky 3.1.2 Měřiče tepla a chladu a jejich členy a) kompaktní měřiče tepla a chladu 4 roky b) měřidla protečeného množství nosného média 4 roky c) snímače teploty 4 roky d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem 2 roky e) snímače tlaku a tlakové diference 2 roky f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu 4 roky 3.1.3 Teploměry pro kontrolu teploty 1 rok zmrazených potravin používané státními kontrolními orgány 3.1.4 Teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 st. C a lepším používané státními kontrolními orgány^2) a) skleněné 4 roky b) elektronické 2 roky 4 Měřidla elektrických a magnetických veličin 4.1 Měřidla elektrických veličin 4.1.1 Indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989 a) pro měření elektrické energie 10 roků v přímém zapojení b) pro měření elektrické energie 5 roků ve spojení s měřicími transformátory 4.1.2 Indukční elektroměry vyrobené po 1. lednu 1990 a) pro měření elektrické energie 16 roků*) v přímém zapojení *) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky. b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřicími transformátory v úrovni NN 12 roků c) pro měření elektrické energie 5 roků ve spojení s měřicími transformátory v úrovni VN a VVN 4.1.3 Statické elektroměry a) pro měření elektrické energie 12 roků*) v přímém zapojení *) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky. b) pro měření elektrické energie 12 roků ve spojení s měřicími transformátory v úrovni NN c) pro měření elektrické energie 5 roků ve spojení s měřicími transformátory v úrovni VN a VVN 4.1.4 Měřicí transformátory proudu a napětí a) indukční používané ve spojení bez omezení s elektroměry b) kapacitní používané ve spojení 5 roků s elektroměry 4.2.1 Měřicí sestavy s Epsteinovým 5 roků přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku 4.2.2 Měřicí sestavy pro měření magnetů 5 roků 5 Měřidla optických veličin 5.1 Měřidla světelných veličin 5.1.1 Optické radiometry pro spektrální 1 rok oblast 400 nm až 2800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10E-3 W.mE-2 až 10 2 W.mE-2 5.1.2 Luxmetry 2 roky 6 Měřidla času, kmitočtu a akustických veličin 6.1 Měřidla akustického tlaku 6.1.1 Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2 2 roky 6.1.2 Pásmové filtry 2 roky 6.1.3 Audiometry tónové 2 roky 6.1.4 Měřicí mikrofony 2 roky 6.1.5 Osobní zvukové expozimetry 2 roky 7 Měřidla fyzikálně chemických veličin 7.1 Měřidla hustoty 7.1.1 Laboratorní hustoměry s hodnotou bez omezení dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande) 7.1.2 Laboratorní lihoměry s hodnotou bez omezení dílku <= 0,2 % 7.1.3 Laboratorní cukroměry s hodnotou bez omezení dílku 0,1 % 7.1.4 Laboratorní moštoměry s hodnotou bez omezení dílku 0,2 kg.hlE-1 7.1.5 Laboratorní hustoměry na mléko bez omezení s hodnotou dílku =< 0,5 kg.mE-3 7.2 Měřidla indexu lomu (refraktometrie) 7.2.1 Hranolové refraktometry s chybou 3 roky měření indexu lomu menší nebo rovnou +/- 2.10E-4 7.2.2 Hranolové refraktometry s chybou 4 roky měření indexu lomu menší nebo rovnou +/- 5.10E-5 7.3 Měřidla vlhkosti pevných látek 7.3.1 Vlhkoměry na obiloviny a olejniny 1 rok třídy přesnosti 1 a 2 7.4 Měřidla chemického složení 7.4.1 Procesní plynové chromatografy pro 1 rok stanovení energetické hodnoty zemního plynu 7.4.2 Analyzátory alkoholu v dechu 1 rok 8 Měřidla veličin atomové a jaderné fyziky 8.1 Měřidla používaná pro kontrolu 2 roky limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí 8.2 Měřidla aktivity diagnostických a 1 rok terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům 8.3 Měřidla používaná pro stanovení 2 roky diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření 8.4 Měřidla objemové aktivity 222 Rn 2 roky ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů 8.5 Sestavy používané pro kontrolu 1 rok limitů ozáření osob, hromadně provozovanou osobní dozimetrií 8.6 Spektrometrické sestavy pro analýzu 2 roky zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů 8.7 Nespektrometrická měřidla aktivit 2 roky a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní 8.8 Měřidla aktivit a dávek používaná 2 roky pro kontrolu limitů při nakládání s radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí 8.9 Sestavy používané pro zjišťování 2 roky přítomnosti zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či nežádoucím transportu 8.10 Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin 2 roky 8.11 Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin 2 roky Vybraná ustanovení novel Čl. II vyhlášky č. 285/2011 Sb. Přechodné ustanovení Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny. Čl. II vyhlášky č. 120/2015 Sb. Přechodné ustanovení Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena. 1) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. 1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb. 2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Projekty 2017

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSuché klima ničí zdraví. Pomůže zvlhčovač vzduchuPovrchová úprava střechy Lindab Premium za cenu základní úpravy ClassicVýstavba průmyslových objektů je na vzestupu, jejich návrh si zaslouží architekta