Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=14333

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=13399

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=11506

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=11392

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10870

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10819

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10782

anotace článku:


Poslat článek e-mailem


plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu .
název článku:
odkaz na článek: /t.py?t=&i=10745

anotace článku:


https://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/296-smlouva-zaruka-reklamace Smlouva, záruka, reklamace Smlouva%2C%20z%C3%A1ruka%2C%20reklamace https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fokna-dvere%2F296-smlouva-zaruka-reklamace <a href="295-kontrola-tesnosti-pripojovaci-spary-blower-door-test" class="v8 prev-text no-print" title="předchozí: Kontrola těsnosti připojovací spáry - Blower-door test"><span>předchozí text</span></a> <br class="clear" /> <h4 id="zal12-1">Závěrečné náležitosti</h4> <p>Zahájení montáže proběhne podle ujednání ve smlouvě o&nbsp;dílo, přičemž zhotovitel objednateli plánované zahájení oznámí předem dle podmínek smlouvy (doporučuje se minimálně tři dny).</p> <p>Postup montáže musí být sjednán ve smlouvě o&nbsp;dílo vymezením doby provádění (odkdy &#8211;&nbsp;dokdy) nebo vypracováním přesného harmonogramu postupu prací. Po zahájení montáže má zhotovitel postupovat bez přerušení prací a vždy tak, aby budova, která je obývána, nezůstala přes noc otevřena, tedy bez otvorové výplně.</p> <p>Je vhodné ve smlouvě zakotvit, že zhotovitel může přerušit práce pouze tehdy, je-li zdržení prokazatelně na straně objednatele, přičemž toto se musí zapsat do montážního nebo stavebního deníku, či je-li přerušení dohodnuto oběma smluvními stranami, obvykle opět zápisem do montážního deníku.</p> <p>Po dokončení montáže vyzve zhotovitel nebo zhotovitelem zmocněná osoba (oprávněný zástupce) objednatele nebo jím zmocněnou osobu (oprávněného zástupce) k&nbsp;protokolárnímu předání a převzetí celého díla. Toto musí být provedeno zápisem do montážního deníku nebo &#8211;&nbsp;lépe &#8211;&nbsp;samostatně jako protokol. Každá strana obdrží po jednom výtisku. Bez písemného předání není dílo předáno a neběží záruční lhůta.</p> <p><em>Je důležité věnovat předání a převzetí maximální pozornost a v&nbsp;případě pochybností o&nbsp;jakékoli věci, jež se týká provedeného díla, je nutné tuto skutečnost jasně popsat v&nbsp;rámci předávacího protokolu nebo jeho přílohy, která musí být takto označena. Takto vymezené případné vady, které by dílo vykazovalo, je později možné jednodušeji řešit v&nbsp;rámci reklamačního řízení. U&nbsp;finančně náročnějších akcí lze pak doporučit přímo ve smlouvě zakotvit kontrolu provedeného díla pomocí Blower-door testu s&nbsp;jednoznačným určením, co je reklamovatelná závada</em> (<a href="295-kontrola-tesnosti-pripojovaci-spary-blower-door-test">Blower-door test</a>).</p> <h4 id="zal12-2">Reklamace</h4> <p>Jakékoli výhrady k&nbsp;provedenému a předávanému dílu musí objednatel vždy napsat formou soupisu vad a nedodělků do předávacího protokolu. V&nbsp;případě, že se jedná o&nbsp;vady podstatného charakteru, tedy takové, které brání užívání výrobku k&nbsp;účelu,k němuž byl sjednán, má objednatel právo převzetí díla odmítnout a požadovat nápravu. Náprava může spočívat v&nbsp;odstranění vady na místě, v&nbsp;opravě ve lhůtě sjednané buď ve smlouvě o&nbsp;dílo, nebo ve lhůtě, na níž se obě strany dohodnou. Pokud není náprava zcela evidentně možná, například pokud byl výrobek zhotoven v&nbsp;rozporu se smluvním ujednáním nebo je vadami podstatně znehodnocen, je toto nutné uvést do předávacího protokolu a žádat dodání výrobku bezvadného.</p> <p>Pokud nedojdou smluvní strany ke shodě ve způsobu řešení a odstranění soupisu vad a nedodělků, podá objednatel písemnou reklamaci s&nbsp;uvedením všech reklamovaných závad s&nbsp;prokazatelně provedeným doručením zhotoviteli. Nedojde-li ke shodě ve způsobu řešení sporu &#8211;&nbsp;reklamace, přizve se k&nbsp;posouzení reklamovaného stavu soudní znalec, kterého určí objednatel. Nesouhlasí-li s&nbsp;výsledkem posudku zhotovitel, má také právo přizvat sebou vybraného soudního znalce. Jsou-li výsledky posudku ve vzájemném protikladu, řeší se spor podáním žaloby v&nbsp;občanskoprávním řízení (podle občanského zákoníku) k&nbsp;místně příslušnému soudu.</p> <h4 id="zal12-3">Záruční lhůty</h4> <p class="nobmargin">Záruční lhůta na dílo se doporučuje sjednat minimálně takto:</p> <ul> <li>plastová okna a dveře 60&nbsp;měsíců (minimum &#8211;&nbsp;lze doplnit jinou sjednanou dobu),</li> <li>dřevěná okna a dveře 60&nbsp;měsíců kromě povrchové úpravy (minimum &#8211;&nbsp;lze doplnit jinou sjednanou dobu),</li> <li>povrchová úprava dřevěných výrobků 36&nbsp;měsíců (minimum &#8211;&nbsp;lze doplnit jinou sjednanou dobu),</li> <li>nezměněné funkční vlastnosti připojovací spáry 60&nbsp;měsíců (minimum &#8211;&nbsp;lze doplnit jinou sjednanou dobu).</li> </ul> <h4 id="zal12-4">Podklady předávané objednateli</h4> <p class="nobmargin">Podle ČSN&nbsp;EN&nbsp;14351-1+A1 musí zhotovitel poskytnout následující informace formou přílohy ke kupní smlouvě nebo smlouvě o&nbsp;dílo:</p> <ul> <li>návod ke skladování a manipulaci, pokud jde o&nbsp;kupní smlouvu (zhotovitel neodpovídá za montáž), podmínky montáže a pracovní postup, pokud jde o&nbsp;kupní smlouvu (zhotovitel neodpovídá za montáž),</li> <li>návod na údržbu a čištění,</li> <li>koncové uživatelské návody, včetně návodu na výměnu součástí,</li> <li>návody na bezpečnost při užívání (bezpečnostní zařízení výrobku, je-li namontováno v&nbsp;souladu s&nbsp;publikovanými návody výrobce, musí být schopné přenést zatížení 350&nbsp;N, tj. 35&nbsp;kg, po dobu min. 60&nbsp;sekund v&nbsp;poloze, která je nejnepříznivější s&nbsp;ohledem na možné namáhání).</li> </ul> <a href="295-kontrola-tesnosti-pripojovaci-spary-blower-door-test" class="v8 prev-text no-print" title="předchozí: Kontrola těsnosti připojovací spáry - Blower-door test"><span>předchozí text</span></a> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz