Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/pokyny-pro-autory-clanku-zpracovavanych-pro-tzb-info Pokyny pro autory článků zpracovávaných pro TZB-info platné od 1. 6. 2014 Pokyny%20pro%20autory%20%C4%8Dl%C3%A1nk%C5%AF%20zpracov%C3%A1van%C3%BDch%20pro%20TZB-info%20platn%C3%A9%20od%201.%206.%202014 https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fpokyny-pro-autory-clanku-zpracovavanych-pro-tzb-info <a href="#kodex"><b>Etický kodex portálu TZB-info</b></a><br /> <a href="#recen"><b>Recenzované články</b></a><br /> <a href="#frc"><b>Formát recenzovaného článku</b></a><br /> <a href="#odc"><b>Odborné články</b></a><br /> <a href="#foc"><b>Formát odborného článku</b></a><br /> <a href="#ep"><b>Evidence publikování na TZB-info</b></a><br /> <a href="#fapc"><b>Firemní a PR články</b></a><br /> <a href="#frapc"><b>Formát firemního a PR článku</b></a><br /> <a href="#rc"><b>Rozsah článků</b></a><br /> <a href="#dn"><b>Definice normostrany</b></a><br /> <a href="#tpkt"><b>Technické pokyny k textu</b></a><br /> <a href="#has"><b>Honoráře a smlouvy</b></a><br /> <br /> <p>Na portálu TZB-info se zveřejňují</p> <p>&#8226; recenzované články,<br /> &#8226; odborné články,<br /> &#8226; firemní a PR články.<br /> </p> <p>Redakce uveřejňuje příspěvky v češtině nebo ve slovenštině. Pozdější vydání textu v tištěném nebo elektronickém médiu se řídí ujednáním ve smlouvě s autorem.</p> <h4 id="kodex">Etický kodex portálu TZB-info</h4> <p>Etický kodex portálu TZB-info upravuje povinnosti a profesionální vztahy autorů, redaktorů, recenzentů a uživatelů portálu TZB-info.<br /> Všichni uživatelé portálu TZB-info, autoři, recenzenti, redaktoři, přispěvovatelé do diskusí, čtenáři a ostatní uživatelé jsou povinni v souvislosti s činností jakkoliv související s portálem TZB-info dodržovat zákony České republiky a případně své vlastní země a jednat v souladu s dobrými mravy, bez předsudků vůči idejím a osobám.<br /><br /> <strong><a href="https://www.tzb-info.cz/eticky-kodex-tzb-info">CELÝ KODEX</a></strong></p> <a name="recen"></a> <h4>Recenzované články</h4> <p>V případě recenzovaných článků se musí jednat o odborné původní vědecké texty, které před uveřejněním a v době uveřejnění na TZB-info nevyjdou v jiném médiu.</p> <p>Autor předává text redakci, nejlépe redaktorovi příslušného oboru. Po posouzení, zda se přijme ke zveřejnění, se text předává členům redakční rady, kteří rozhodnou o tom, komu bude článek předán k recenzi.</p> <p>Vstupní recenzi prování člen redakční rady (nikoli redakce) příslušný k danému oboru. Své připomínky předává autorovi ve strukturované formě, obsahové a formální zvlášť.</p> <p>Druhý recenzent vybraný redakční radou zpracovává připomínky ve strukturované formě, obsahové a formální zvlášť. V případě potřeby recenzent zpracovává i komentář k článku, případně poznámku recenzenta.</p> <p>Autor recenzovaného článku je povinen reagovat na připomínky recenzentů a v nové verzi textu je zapracovat. Pokud autor nesouhlasí se stanoviskem recenzentů, musí písemně jednoznačně vysvětlit, proč jej nelze akceptovat.</p> <p>Zájmem redakce je, aby všechny odborné původní vědecké texty připravované pro uveřejnění na TZB-info byly recenzované.</p> <p>Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět jazykové korektury a drobné redakční a formální změny. Redakce si vyhrazuje právo rozdělit rozsáhlý článek na víc částí a uveřejnit jej jako seriál. Významné změny jsou předkládány autorovi k odsouhlasení.</p> <p>Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit u článku vyjádření recenzenta &#8211; komentář nebo poznámku.</p> <a name="frc"></a> <h4>Formát recenzovaného článku</h4> <p>&#8226; Nadpis (maximálně 90 znaků)<br /> &#8226; Nadpis v angličtině (maximálně 90 znaků)<br /> &#8226; Autor (celé jméno včetně titulů, současná organizace kde autor působí, příp. pozice)<br /> &#8226; Anotace (maximálně 300 znaků)<br /> &#8226; Abstrakt (v jazyce článku, maximálně 900 znaků)<br /> &#8226; Abstrakt (v angličtině, maximálně 900 znaků, výjimečně po dohodě může překlad zajistit redakce)<br /> &#8226; Vlastní text článku včetně závěru (strukturovaný text s nadpisy kapitol, maximálně 2 úrovně nadpisů dostatečně odlišené, fotografie, obrázky a grafy číslovány, v textu odkazy na fotografie, obrázky a grafy, při použití zkratek nejprve použít plné znění hesel se zkratkou v závorce, potom již pouze zkratky)<br /> &#8226; Seznam literatury (nejlépe podle ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura &#8211; obvykle v pořadí podle pořadí odkazů v textu, případně abecedně podle příjmení autorů, a to: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Pořadí vydání. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání. Rozsah. ISBN.)<br /> </p> <a name="odc"></a> <h4>Odborné články</h4> <p>Autor předává text redakci, nejlépe redaktorovi příslušného oboru.</p> <p>Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět jazykové korektury a drobné redakční a formální změny. Redakce si vyhrazuje právo rozdělit rozsáhlý článek na víc částí a uveřejnit jej jako seriál. Významné změny jsou předkládány autorovi k odsouhlasení.</p> <p>Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit u článku vyjádření redakce &#8211; komentář nebo poznámku.</p> <a name="foc"></a> <h4>Formát odborného článku</h4> <p>&#8226; Nadpis (maximálně 90 znaků)<br /> &#8226; Autor (celé jméno včetně titulů, současná organizace kde autor působí, příp. pozice)<br /> &#8226; Anotace (maximálně 300 znaků)<br /> &#8226; Vlastní text článku včetně závěru (strukturovaný text s nadpisy kapitol, maximálně 2 úrovně nadpisů dostatečně odlišené, fotografie, obrázky a grafy číslovány, v textu odkazy na fotografie, obrázky a grafy, při použití zkratek nejprve použít plné znění hesel se zkratkou v závorce, potom již pouze zkratky)<br /> &#8226; Seznam literatury (nejlépe podle ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura &#8211; obvykle v pořadí podle pořadí odkazů v textu, případně abecedně podle příjmení autorů, a to: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Pořadí vydání. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání. Rozsah. ISBN.)<br /> </p> <a name="ep"></a> <h4>Evidence publikování na TZB-info</h4> <p>&#8226; Své články publikované na TZB-info můžete lehce najít v seznamu <a href="https://www.tzb-info.cz/autori">http://www.tzb-info.cz/autori</a><br /> &#8226; TZB-info je zařazeno v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (<a href="https://www.tzb-info.cz/6857-tzb-info-na-seznamu-recenzovanych-neimpaktovanych-periodik">http://www.tzb-info.cz/6857-tzb-info-na-seznamu-recenzovanych-neimpaktovanych-periodik</a>)<br /> &#8226; ISSN 1801-4399<br /> &#8226; pro záznam do databází, kde se vykazuje publikování: v roce 2019 vydáváme 21. ročník a číslo "časopisu" je číslo kalendářního týdne, ve kterém článek vyšel<br /> <a name="fapc"></a> <h4>Firemní a PR články</h4> <p>Firemní a PR články na TZB-info jsou placenou reklamou. Redakce nijak nezasahuje do jejich faktického obsahu a za jejich obsah neodpovídá.</p> <p>Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět jazykové korektury a drobné formální změny.</p> <a name="frapc"></a> <h4>Formát firemního a PR článku</h4> <p>&#8226; Nadpis (maximálně 90 znaků)<br /> &#8226; Autor (celé jméno včetně titulů, současná organizace kde autor působí, příp. pozice)<br /> &#8226; Anotace (maximálně 300 znaků)<br /> &#8226; Vlastní text článku včetně závěru (strukturovaný text s nadpisy kapitol, maximálně 2 úrovně nadpisů dostatečně odlišené, fotografie, obrázky a grafy číslovány, v textu odkazy na fotografie, obrázky a grafy, při použití zkratek nejprve použít plné znění hesel se zkratkou v závorce, potom již pouze zkratky)<br /> </p> <a name="rc"></a> <h4>Rozsah článků</h4> <p>Rozsah recenzovaného a odborného článku se doporučuje 4 až 8 normostran. Výrazně delší články, než je 8 normostran, se doporučuje rozdělit na seriál článků. Rozsah firemních a PR článků se doporučuje max. 2 až 3 normostrany.</p> <a name="dn"></a> <h4>Definice normostrany</h4> <p>Rozsah článků se udává tzv. počtem normostran. Normostrana je definována jako 1800 znaků včetně mezer. Aby se zabránilo počítání nadbytečných mezer v textu (např. při odsazování textu pomocí mezerníku), určuje se počet normostran následujícím způsobem:</p> <p> Počet normostran = (počet znaků bez mezer + počet slov) / 1800</p> <a name="tpkt"></a> <h4>Technické pokyny k textu</h4> <p>Text se do redakce, k recenzi a k zapracování připomínek odevzdává v elektronické podobě, ve formátu MS Word, po dohodě je možný i jiný formát.</p> <p> Při formátování textu je možné použít styly i manuální formátování.</p> <p>Fotografie, obrázky a grafy vloženy do textu (dostačuje náhledová kvalita) a dodány také jako samostatné soubory v maximální dostupné kvalitě, grafický formát libovolný, grafy a grafické exporty z jiných programů nejlépe ve vektorovém formátu. Obrázky a fotografie je možné dodat i v kvalitním tištěném provedení.</p> <a name="has"></a> <h4>Honoráře a smlouvy</h4> <p>Honoráře jsou vypláceny na základě autorských smluv. Pro smlouvu potřebujeme v souladu s platnými zákony o účetnictví vaše osobní údaje (jméno, adresu, rodné číslo a číslo účtu). K těmto údajům mají přístup jen oprávněné osoby v rámci společnosti Topinfo s.r.o., jsou archivovány pro účely případné další spolupráce a s údaji je nakládáno v souladu s <a href="https://www.tzb-info.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr">GDPR</a>.</p> <p>Výše honoráře za recenzovaný článek, odborný článek a za recenzi se stanovuje vždy individuální nabídkou. Možnosti smluv a vyplácení odměn jsou následující:</p> <h4>Autorská smlouva s honorářem do 10 000,- Kč měsíčně</h4> <p>&#8226; Společnost Topinfo s.r.o. podepíše s autorem autorskou smlouvu.<br /> &#8226; Dohodnutou částku Topinfo s.r.o. vyplácí autorovi sníženou o srážkovou daň ve výši 15%, kterou za autora Topinfo s.r.o. odvede (Příklad - dohodnutá autorská odměna je 2000,- Kč, autor dostane 1700,- Kč, Topinfo s.r.o. odvede 300,- daň). Autor z odměny neodvádí daň z příjmu, ani ji nemusí uvádět do daňového přiznání.<br /> &#8226; Z autorského honoráře do 10 000,- Kč se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění.<br /> </p> <h4>Autorská smlouva + faktura při honoráři nad 10 000,- Kč</h4> <p>&#8226; Společnost Topinfo s.r.o. podepíše s autorem autorskou smlouvu.<br /> &#8226; Autor zašle společně s podepsanou smlouvou fakturu na dohodnutou částku a celou částku dostane zaplacenou.<br /> &#8226; Autor nemusí mít živnostenský list, protože se jedná o činnost podle autorského zákona, která nepodléhá živnostenskému oprávnění.<br /> &#8226; Autor je povinen být přihlášen na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně jako osoba samostatně výdělečně činná, podávat daňové přiznání a odvádět daň a pojištění, před zdaněním si může uplatnit paušální odpočet nákladů.<br /> </p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama