Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/dotace/123965-podporte-vase-podnikani-ze-statnich-fondu Podpořte Vaše podnikání ze státních fondů Podpo%C5%99te%20Va%C5%A1e%20podnik%C3%A1n%C3%AD%20ze%20st%C3%A1tn%C3%ADch%20fond%C5%AF https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fdotace%2F123965-podporte-vase-podnikani-ze-statnich-fondu 29.11.2018 02:00 Plánujete či zvažujete realizovat projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách? <p>Program Epsilon podporuje projekty zejména v těchto prioritních oblastech: konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a prostředí pro kvalitní život (životní prostředí). <a href="https://www.midaconsulting.cz/konzultace-zdarma" target="_blank">Kontaktujte nás</a> pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.</p> <h3>ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</h3> <ul> <li>osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji</li> <li>náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů</li> <li>náklady na subdodávky</li> <li>ostatní přímé náklady (duševní vlastnictví, materiál, služby náklady na provoz, cestovní náklady)</li> <li>režijní náklady</li> </ul> <h3>MÍRA A VÝŠE PODPORY</h3> <ul> <li>dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti a typu podniku, kategorii činností a zdali je projekt podáván s partnery v konsorciu (tzv. účinná spolupráce na projektu) či samostatně, v maximální výši 3 mil. EUR</li> <li>maximální míra podpory na celý projekt je stanovena na 60 %</li> </ul> <img src="/docu/zpravy/0239/023965o1.png" width="777" height="361" class="marginb5" alt="Podpořte Vaše podnikání ze státních fondů " /><br /><span class="clpopisek"></span> <h3>ŽADATEL</h3> <ul> <li>malý, střední či velký podnik, který řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací</li> <li>výzkumná organizace &#8211; která řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáže schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.</li> </ul> <h3>PODMÍNKY PROGRAMU</h3> <ul> <li>projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu </li> <li>projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, certifikovaná metodika, památkový postup, patent, software, poloprovoz, ověřená technologie</li> </ul> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama