Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/123391-praha-chce-vysazet-stromy-ochlazujici-okoli Praha chce vysázet stromy ochlazující okolí Praha%20chce%20vys%C3%A1zet%20stromy%20ochlazuj%C3%ADc%C3%AD%20okol%C3%AD https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F123391-praha-chce-vysazet-stromy-ochlazujici-okoli 5.8.2018 9:30 redakce Stromy dovedou ochladit své okolí ve městě i o deset stupňů. Jejich kořenům ale často překážejí inženýrské sítě. <h5>Adaptační strategii schválila rada v červenci 2018 - extrémnímu horku chce město čelit výsadbou stromů a instalací vodních prvků.</h5> <p><i>&#8222;Město by mělo brát vážně doporučení, které jsme dostali od odborníků. Potřebujeme v ulicích více stromů, více vodních prvků a lépe hospodařit s dešťovou vodou. Výsadba stromů v Praze je komplikovaná, protože tu máme hodně sítí v podzemí, které jsou neslučitelné s kořeny stromů,&#8220; </i>vysvětlila náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská.</p> <h4>Adaptační strategie Prahy</h4> <p>Strategie se zaměřuje na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí přírodě blízkých opatření (budování tzv. zelené a modré infrastruktury) s využitím přirozených vlastností vegetace, která pomocí výparu a poskytováním stínu ochlazuje své okolí a umožňuje zadržovat srážkovou vodu v půdní vrstvě a podzemních vodách. Adaptační strategie je zaměřena hlavně na zachování vodních, půdních a biologických složek městské krajiny a zachování ekosystémů, přispívajících k prevenci negativních jevů.</p> <p><i>&#8222;Dnes už nemůže nikdo pochybovat o tom, že jsme svědky změn klimatu. Praha se musí na tuto změnu co nejrychleji připravit,&#8220;</i> uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.</p> <div class="cup"><h5>Hospodaření s dešťovou vodou a povodně v Praze Ďáblicích. </h5><p>S ohledem na pravidelné zaplavování památkové zóny Staré Ďáblice v době přívalových dešťů se besedou snaží radnice městské části přesvědčit sousedy k hospodaření s dešťovou vodou. Na zajímavé akci jsme natáčeli reportáž.<br /> Na úvod besedy řekla RNDr. Plamínková: "V poslední době trpíme suchem, přívalovými dešti a povodněmi v místech, kde je nikdo nepamatuje. Iniciovala jsem adaptační strategii, která by měla pomoci. Jde o to nalézt řešení, které je udržitelné pro přírodu a přijatelné pro lidi. Musíme se vydat na cestu od likvidace k hospodaření s dešťovou vodou."</p> <div class="embed-youtube-center" style="max-width:100%;"><div> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/QKIIO0vZJS0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div>Na úvod besedy řekla RNDr. Plamínková: "V poslední době trpíme suchem, přívalovými dešti a povodněmi v místech, kde je nikdo nepamatuje. Iniciovala jsem adaptační strategii, která by měla pomoci. Jde o to nalézt řešení, které je udržitelné pro přírodu a přijatelné pro lidi. Musíme se vydat na cestu od likvidace k hospodaření s dešťovou vodou."</div> </div> <h5>Specifické cíle adaptační strategie jsou následující:</h5> <ol> <li> Snížení negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova &#8211; opatření zvyšující podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability. Do této kategorie patří i budování zelených střech a zelených fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou efektivnost staveb.</li> <li>Snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha &#8211; opatření vodního hospodářství, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody.</li> <li>Snížení energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov &#8211; využití technických prvků, zde je možné uvést například využití solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov, nebo opatření větších rozměrů (protipovodňové hráze).</li> <li>Zlepšení připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení.</li> <li>Vytvoření opatření edukativního rázu mířících přímo na obyvatele, která se snaží upozornit, jak být k přírodě šetrnější a omezit zbytečné plýtvání energií a finančních prostředků. </li> </ol> <p>Na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje příprava Implementačního plánu hl. m. Prahy, ve kterém budou podrobněji rozpracovány kroky vedoucí k implementaci jednotlivých dílčích opatření ve spolupráci se zainteresovanými subjekty, včetně rozdělení kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce.</p> <h4>Zeleň se v Praze najde</h4> <div class="uprostred" style="width:776px;"><div class="vlevo nomargin" style="width:246px;margin-right:19px !important;"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o1.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o2.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Zeleň ve svahu, Smíchov, foto D.Kopačková, redakce</div> <div class="vlevo nomargin" style="width:246px;margin-right:19px !important;"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o3.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o4.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Zeleň ve svahu, Smíchov, foto D.Kopačková, redakce</div> <div class="vlevo nomargin" style="width:246px"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o5.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o6.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Stromy v parku před ZŠ Nedvědovo náměstí v Podolí, foto D.Kopačková, redakce</div><br class="clear" /></div> <div class="uprostred" style="width:776px;"><div class="vlevo nomargin" style="width:246px;margin-right:19px !important;"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o7.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o8.jpg" width="242" height="182" class="border" alt="" /></a><br />Zeleň u vchodu do bytového domu, Pankrác, foto D.Kopačková, redakce</div> <div class="vlevo nomargin" style="width:246px;margin-right:19px !important;"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o9.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o10.jpg" width="242" height="182" class="border" alt="" /></a><br />Zelená střecha, OC Arkády Pankrác, foto D.Kopačková, redakce</div> <div class="vlevo nomargin" style="width:246px"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o11.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o12.jpg" width="242" height="182" class="border" alt="" /></a><br />Pankrác, foto D.Kopačková, redakce</div><br class="clear" /></div> <div class="uprostred" style="width:776px;"><div class="vlevo nomargin" style="width:246px;margin-right:19px !important;"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o13.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o14.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Stromy u Podolské vodárny, foto D.Kopačková, redakce</div> <div class="vlevo nomargin" style="width:246px;margin-right:19px !important;"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o15.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o16.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Zeleň u obytných domů Barrandov, foto D.Kopačková, redakce</div> <div class="vlevo nomargin" style="width:246px"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o17.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o18.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Letná, foto D.Kopačková, redakce</div><br class="clear" /></div> <h4>Protipólem Staré město i nové stavby</h4> <div class="uprostred" style="width:776px;"><div class="vlevo nomargin" style="width:246px;margin-right:19px !important;"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o19.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o20.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Justiční areál Na Míčánkách, vnitřní novostavba se dvěma zrcadlově obrácenými atrii, prostor bez jediného zeleného stébla, foto D. Kopačková, redakce</div> <div class="vlevo nomargin" style="width:246px;margin-right:19px !important;"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o21.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o22.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Pohled na Staré město, foto D.Kopačková, redakce</div> <div class="vlevo nomargin" style="width:246px"><a href="/docu/zpravy/0233/023391o23.jpg" rel="fancybox-23391" title=""><img src="/docu/zpravy/0233/023391o24.jpg" width="242" height="136" class="border" alt="" /></a><br />Pohled na Staré město, foto D.Kopačková, redakce</div><br class="clear" /></div> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama