Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/115889-prakticke-skusenosti-z-realizacie-vzdelavania-instalaterov-oze Praktické skúsenosti z realizácie vzdelávania inštalatérov OZE Praktick%C3%A9%20sk%C3%BAsenosti%20z%20realiz%C3%A1cie%20vzdel%C3%A1vania%20in%C5%A1talat%C3%A9rov%20OZE https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F115889-prakticke-skusenosti-z-realizacie-vzdelavania-instalaterov-oze 2.12.2014 4:30 Polovica držiteľov osvedčení v oblasti termiky a fotovoltaiky (z celkového počtu 494) prešla školiacim strediskom, ktoré založila a prevádzkuje Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu (SAPI) a spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. <p>Práve toto je dôkazom, že vzdelávacou inštitúciou nemusí byť primárne vysoká škola, alebo univerzita, ale aj podnikateľský subjekt s reálnymi praktickými skúsenosťami tak, ako v smernici 2009/28/ES prednostne požaduje Európsky parlament: &#8222;<i>Poskytovateľ odbornej prípravy môže byť výrobca zariadenia alebo systému, ústav alebo združenie.</i>&#8220;</p> <p>Pripraviť, akreditovať a rozbehnúť a prevádzkovať systém vzdelávania v oblasti fototermiky a fotovoltaiky nie je vonkoncom jednoduché. Je to v každom prípade beh na dlhé trate spojený s veľkými časovými a finančnými nákladmi. Ale podarilo sa a v tomto roku už máme za sebou <b>6 úspešne realizovaných kurzov</b>.</p> <p>Pri príprave projektu bolo dôležité <b>nájsť rovnováhu medzi teóriou a praxou</b> pri výbere lektorov i pri príprave študijných materiálov. Pre našich frekventantov sme pripravili viac ako 300 strán (2 príručky, po jednej pre každú oblasť) materiálov. Pre praktický nácvik montáže solárnych systémov využívame mobilný trenažér solárnych systémov vyvinutý spoločnosťou THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. </p> <p>Z hľadiska akreditácie to majú predovšetkým v oblasti teoretickej jednoduchšie univerzity a vysoké školy, ktoré využívajú hlavne služby interných pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami z pedagogickej praxe. Nám sa podarilo angažovať jednak <b>odborníkov z praxe</b> s dlhodobými skúsenosťami prednášateľov, ale aj <b>zástupcov akademickej obce</b> so skúsenosťami s výskumom a vývojom v oblasti obnoviteľných zdrojov.</p> <p>Následná príprava a realizácia školení má tiež svoje tienisté stránky &#8211; nie je nezvyčajné, keď sa kurzu nezúčastní aj 30 % záväzne prihlásených záujemcov, čo komplikuje logistiku, zabezpečenie skúšobnej komisie a množstvo organizačných detailov. Neobvyklý nie je ani opačný stav, stalo sa nám, že bez prihlásenia, takpovediac &#8222;z ulice&#8220; prišlo na školenie 7-8 záujemcov. Ale aj to je zvládnuteľné a určite je to lepšie, ako 2-3 mesiace dopredu vyberať od účastníkov vložné. </p> <p>Naším cieľom je <b>vzdelávať</b>, nie odovzdávať osvedčenia, z čoho rezultuje veľmi malý počet absolventov, ktorí získajú na skúške 100 %, na druhej strane sme už získali pozitívnu spätnú väzbu, na základe odporučení našich absolventov sa k nám hlási stále viac nových záujemcov.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama