Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 524/2006 Sb. o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2010

se změnami:184/2007 Sb., 321/2007 Sb., 354/2008 Sb., zrušeno 365/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2006 Sbírky zákonů na straně 7146
schváleno:24.11.2006
účinnost od:01.01.2007
zrušeno:01.01.2010
[Textová verze]

524/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2006 o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu Změna: 184/2007 Sb. Změna: 321/2007 Sb. Změna: 321/2007 Sb. (část) Změna: 354/2008 Sb. Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) energetického zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství^1) upravuje: a) pravidla pro organizování trhu s plynem, b) podmínky dodávek plynu pro konečné zákazníky, c) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu. § 2 Základní pojmy (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí a) domácí zónou - území vymezené na základě vymezeného území provozovatele regionální distribuční soustavy, b) hraničním bodem - soubor předávacích míst mezi přepravní soustavou na území České republiky a zahraničními přepravními nebo distribučními soustavami, c) krátkodobým trhem - trh s plynem a s nevyužitou tolerancí uskutečňovaný mezi účastníky trhu s plynem, d) lokální distribuční soustavou - distribuční soustava, která není přímo připojena na přepravní soustavu, nebo distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 konečných zákazníků, e) měřením typu A - průběhové měření s dálkovým přenosem dat, f) měřením typu B - ostatní průběhové měření, g) měřením typu C - neprůběhové měření, h) nevyužitou tolerancí - rozdíl mezi tolerancí příslušného subjektu zúčtování se znaménkem systémové odchylky v daném plynárenském dni a celkovou skutečnou odchylkou subjektu zúčtování v daném plynárenském dni, pokud má daný rozdíl opačné znaménko než systémová odchylka, je nevyužitá tolerance rovna nule, i) nominací - oznámení, kterým subjekt zúčtování provozovateli přepravní soustavy předem ohlašuje množství, které chce do plynárenské soustavy dodat nebo z ní odebrat, j) normalizovaným typovým diagramem dodávky - posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě, k) odpovědností za odchylku - povinnost subjektu zúčtování vyrovnat naturálním plněním nebo vypořádat peněžně odchylku vzniklou v souvislosti s jeho závazkem dodat či odebrat plyn z plynárenské soustavy, l) pevným diagramem dodávky - dodávka plynu, charakterizována předem stanovenou pevnou výší dodávky plynu v daném odběrném místě pro příslušný plynárenský den, m) plynárenským dnem - časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin následujícího kalendářního dne, n) plynárenským měsícem - časový úsek začínající prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce a končící uplynutím posledního plynárenského dne daného kalendářního měsíce, o) průběhovým měřením - obchodní měření, které hodinově zaznamenává objemové jednotky předávaného plynu v předávacím místě, přepočtené na vztažné podmínky^2), p) přepočteným typovým diagramem dodávky - normalizovaný typový diagram dodávky přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den, q) přeshraničním plynovodem - plynovod spojující distribuční soustavu a zahraniční přepravní nebo distribuční soustavu, r) přetokem plynu - doprava plynu mezi dvěma regionálními distribučními soustavami, s) regionální distribuční soustavou - distribuční soustava, která je přímo připojena na přepravní soustavu a k níž je připojeno alespoň 90 000 konečných zákazníků, t) registrovaným účastníkem trhu - provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel podzemního zásobníku plynu, výrobce plynu, obchodník s plynem užívající přeshraniční plynovod a dále obchodník s plynem nebo konečný zákazník, kterému na základě registrace provozovatel přepravní soustavy umožní přístup do svého informačního systému, u) renominací - následné oznámení opravené nominace, v) sekundárním obchodem s plynem - prodej nebo nákup plynu na virtuálním prodejním bodě, který byl již na virtuálním prodejním bodě obchodován, w) skladovací kapacitou - těžební a vtláčecí výkon podzemního zásobníku plynu v m3/den a jeho provozní objem v m3, x) skladovacím rokem - časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března následujícího kalendářního roku, y) skutečným množstvím plynu - množství plynu stanovené na základě hodnot obchodního měření; pro účely vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek se za skutečné množství plynu dále považují hodnoty stanovené na základě alokačních pravidel a na základě typových diagramů dodávek, z) subjektem zúčtování - uživatel, pro kterého provozovatel přepravní soustavy na základě smlouvy provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek. (2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí a) systémovou odchylkou - součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v plynárenském dni, b) tranzitem - doprava plynu přepravní soustavou z hraničního vstupního bodu do hraničního výstupního bodu, přičemž tento plyn není určen pro spotřebu konečných zákazníků v České republice, c) třídou typového diagramu dodávky - souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky, d) uživatelem - konečný zákazník nebo obchodník s plynem; jedná-li se o tranzit plynu, obchodník s plynem se za uživatele nepovažuje, e) virtuálním prodejním bodem - místo, ve kterém dochází k nákupu a prodeji plynu, a zároveň místo, kde se provádí nominace závazku dodat plyn do plynárenské soustavy a odebrat plyn z plynárenské soustavy, a dále místo pro následné vyrovnání odchylky z příslušného plynárenského dne nebo plynárenského měsíce; pro účely vyrovnávání odchylek je tento bod vstupním a výstupním bodem přepravní soustavy, f) virtuálním zásobníkem plynu - soubor všech podzemních zásobníků plynu jednoho provozovatele podzemního zásobníku plynu charakterizovaný jednou skladovací kapacitou, g) vyhodnocením odchylek - stanovení velikosti odchylky jednotlivých subjektů zúčtování v kWh v daném plynárenském dni, h) vypořádáním odchylek - měsíčně prováděné platby a úhrady mezi subjektem zúčtování a provozovatelem přepravní soustavy za vyhodnocené a zúčtované odchylky, i) závazkem dodat - závazek subjektu zúčtování dodat do plynárenské soustavy množství plynu, které je rovno množství nominovanému daným subjektem zúčtování pro příslušný plynárenský den, j) závazkem odebrat - závazek subjektu zúčtování odebrat z plynárenské soustavy množství plynu, které je rovno množství nominovanému daným subjektem zúčtování pro příslušný plynárenský den, k) novou skladovací kapacitou - skladovací kapacita poprvé uvedená do užívání po 1. lednu 2010. § 3 Trh s plynem (1) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky. (2) Trh s plynem se uskutečňuje s využitím číselných kódů a číselníků spravovaných provozovatelem přepravní soustavy. Číselné kódy jsou v souladu s § 20 používány pro označení odběrných míst konečných zákazníků, předávacích míst přeshraničních plynovodů, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu, předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou, předávacích míst mezi distribučními soustavami, předávacích míst mezi podzemním zásobníkem plynu a přepravní soustavou a účastníků trhu s plynem s výjimkou konečných zákazníků. (3) Každé odběrné místo konečného zákazníka nebo předávací místo výrobny plynu a každá distribuční soustava je přiřazena pouze do jedné domácí zóny podle místa připojení. (4) Množství plynu na výstupu z distribuční soustavy je pro každý plynárenský den rovno množství plynu na vstupu do distribuční soustavy a změně akumulace v distribuční soustavě. (5) Vstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body přepravní soustavy, body virtuálních zásobníků plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu a předávací místa přeshraničních plynovodů. Výstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body přepravní soustavy, body virtuálních zásobníků plynu, odběrná místa konečných zákazníků, předávací místa přeshraničních plynovodů a virtualizovaná odběrná místa představující ztráty jednotlivých provozovatelů přepravní a distribučních soustav. Mezi vstupními a výstupními body plynárenské soustavy se nachází virtuální prodejní bod. (6) Provozovatel podzemního zásobníku plynu, přepravní nebo distribuční soustavy se považuje za konečného zákazníka v rozsahu ztrát a vlastní spotřeby. Přeprava plynu § 4 (1) Smlouva o přepravě plynu se sjednává pro jednotlivý vstupní a výstupní bod přepravní soustavy. Uzavřením smlouvy o přepravě plynu se uživatel stává subjektem zúčtování. Vstupními a výstupními body přepravní soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu a domácí body. Domácí bod je tvořen souhrnem předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribučními soustavami přímo připojenými na přepravní soustavu přiřazených do příslušné domácí zóny, souhrnem odběrných míst konečných zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu přiřazených do příslušné domácí zóny a souhrnem předávacích míst výroben plynu přímo připojených na přepravní soustavu přiřazených do příslušné domácí zóny. Bod virtuálního zásobníku plynu je tvořen souhrnem předávacích míst mezi přepravní soustavou a podzemními zásobníky plynu jednoho provozovatele podzemního zásobníku plynu. (2) Tranzit plynu se uskutečňuje za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství^1), s výjimkou rezervace kapacit, která se pro tranzit plynu uskutečňuje rezervací páru vstupního a výstupního hraničního bodu. (3) Vstupní a výstupní body přepravní soustavy uvedené v Řádu provozovatele přepravní soustavy jsou charakterizovány zejména názvem, kapacitou, minimálními tlaky a hodnocením kvalitativních parametrů plynu. (4) Jednotlivé hraniční body přepravní soustavy jsou pro účely rezervace přepravní kapacity a nominace rozděleny na část určenou pro přepravu plynu pro spotřebu konečných zákazníků na území České republiky a část pro tranzit plynu. (5) Ve smlouvě o přepravě plynu konečným zákazníkům na území České republiky se uvádí sjednané přepravní kapacity. § 5 (1) Smlouva o přepravě plynu se uzavírá jako a) roční smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, b) roční smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí uživatele se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a četností omezení nebo přerušení za 12 měsíců, c) měsíční smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc; maximální doba trvání smlouvy je 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce, d) měsíční smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc; maximální doba trvání smlouvy je 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí uživatele se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a četností omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy, e) denní smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 plynárenský den; maximální doba trvání smlouvy je 30 plynárenských dní, nebo f) denní smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 den; maximální doba trvání smlouvy je 30 plynárenských dní; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí uživatele se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a četností omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy. (2) Smlouvu o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou je možné ze strany provozovatele přepravní soustavy uzavřít pouze v případech, kdy o to uživatel požádá nebo nelze-li uzavřít smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita. Postup při rezervaci kapacity v přepravní soustavě § 6 (1) Rezervace kapacity v přepravní soustavě (dále jen "přepravní kapacita") pro roční a měsíční smlouvy o přepravě plynu je prováděna na období od prvního plynárenského dne každého kalendářního měsíce. (2) Žádost o rezervaci přepravní kapacity předkládá uživatel pro každý jednotlivý vstupní bod nebo výstupní bod přepravní soustavy. (3) Přepravní kapacita na vstupu do přepravní soustavy v domácích bodech se poskytuje vždy pouze na přerušitelné bázi. (4) Žádost o rezervaci přepravní kapacity se podává na tiskopisu, jehož vzor je provozovatelem přepravní soustavy poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo může být podávána přímo s využitím informačního systému provozovatele přepravní soustavy. Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. § 7 (1) U roční smlouvy o přepravě a) předkládá uživatel žádost o rezervaci přepravní kapacity na 1 rok a více let provozovateli přepravní soustavy nejpozději 18 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být přeprava plynu zahájena, a nejdříve 14 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být přeprava plynu zahájena; provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace ročních přepravních kapacit všem žadatelům do 40 kalendářních dní od podání žádosti, nejpozději však 12 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být přeprava plynu zahájena, b) uzavře provozovatel přepravní soustavy s uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou v případě, že provozovatel přepravní soustavy oznámí uživateli přidělení pevné přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu, c) uzavře provozovatel přepravní soustavy s uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou v rozsahu dostatku poptávané pevné přepravní kapacity a smlouvu o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, v rozsahu nedostatku poptávané kapacity, v případě, že provozovatel přepravní soustavy oznámí uživateli nedostatek požadované pevné přepravní kapacity, přičemž smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou se v tomto případě uzavírá nejdříve jedenáctý kalendářní den ode dne oznámení nedostatku požadované přepravní kapacity, pokud se provozovatel přepravní soustavy nedohodne s příslušným uživatelem jinak, d) zohlední provozovatel přepravní soustavy při uzavírání smluv o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, které jsou uzavírány z důvodu nedostatku pevné přepravní kapacity, změny nedostatku pevné kapacity vzniklé z důvodu neuzavření smluv o přepravě plynu s pevnou kapacitou uživatelům, kterým byla potvrzena pevná kapacita, e) zaniknou účinky oznámení přidělení přepravních kapacit podle písmen b) a c) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu šestý kalendářní den ode dne doručení oznámení, f) vyhodnocuje provozovatel přepravní soustavy došlé žádosti o rezervaci přepravní kapacity smluv jedenkrát měsíčně, přičemž termín přijetí žádosti není rozhodující. (2) U měsíční smlouvy o přepravě a) předkládá uživatel žádost o rezervaci přepravní kapacity nejpozději 18 kalendářních dní před začátkem měsíce, kdy má být přeprava plynu uskutečněna, a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem měsíce, kdy má být přeprava plynu uskutečněna; provozovatel přepravní soustavy oznámí výsledky rezervace měsíčních přepravních kapacit všem žadatelům nejpozději 12 kalendářních dní před začátkem každého měsíce, b) uzavře provozovatel přepravní soustavy s uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou v případě, že provozovatel přepravní soustavy oznámí uživateli přidělení pevné přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu, c) uzavře provozovatel přepravní soustavy s uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou v rozsahu dostatku poptávané pevné přepravní kapacity a smlouvu o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, v rozsahu nedostatku poptávané kapacity, v případě, že provozovatel přepravní soustavy oznámí uživateli nedostatek požadované pevné přepravní kapacity, přičemž smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou se v tomto případě uzavírá nejdříve šestý kalendářní den ode dne oznámení nedostatku požadované přepravní kapacity, pokud se provozovatel přepravní soustavy nedohodne s příslušným uživatelem jinak, d) zohlední provozovatel přepravní soustavy při uzavírání smluv o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, které jsou uzavírány z důvodu nedostatku pevné přepravní kapacity, změny nedostatku pevné kapacity vzniklé z důvodu neuzavření smluv o přepravě plynu s pevnou kapacitou uživatelům, kterým byla potvrzena pevná kapacita, e) zaniknou účinky oznámení přidělení přepravních kapacit podle písmen b) a c) v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu šestý kalendářní den ode dne doručení oznámení, f) vyhodnocuje provozovatel přepravní soustavy došlé žádosti o rezervaci přepravní kapacity smluv jedenkrát měsíčně, přičemž termín přijetí žádosti není rozhodující. (3) U denní smlouvy o přepravě plynu se žádost o rezervaci kapacity podává a) u denní smlouvy o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou nejdříve 5 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, ve kterém má být přeprava plynu uskutečněna, a nejpozději 2 kalendářní dny před začátkem přepravy, připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, b) u denní smlouvy o přepravě plynu s přerušitelnou přepravní kapacitou nejdříve 5 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, ve kterém má být přeprava uskutečněna, a nejpozději 1 kalendářní den před začátkem přepravy. § 8 Řešení nedostatku přepravní kapacity (1) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci roční přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků na rezervaci ročních přepravních kapacit. Pokud požadavek přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity tento požadavek na výši volné přepravní kapacity. (2) Po přidělení ročních přepravních kapacit rozdělí provozovatel přepravní soustavy zbývající volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků na rezervaci měsíčních přepravních kapacit. Pokud požadavek přesahuje zbývající volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením zbývající volné přepravní kapacity tento požadavek na výši zbývající volné přepravní kapacity.". § 9 Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách (1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje alespoň tyto informace: a) měsíčně roční plán odstávek jednotlivých částí přepravní soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost přepravních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb, b) měsíčně dlouhodobý plán rozšiřování přepravní soustavy, který znamená zvýšení přepravních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb, c) denně číselně velikost technické, celkové sjednané pevné kapacity, celkové sjednané přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy na následujících 18 měsíců, d) denně číselně indikativní dostupnost denních přepravních kapacit pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy den a týden dopředu vycházející z týdenních a denních nominací, e) měsíčně roční předpovědi volné přepravní kapacity na následující desetileté období pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, f) měsíčně historická minima a maxima měsíčního koeficientu využití přepravní kapacity a roční průměrné průtoky pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, a to vždy za poslední 3 roky, g) denně předběžné hodnoty dodávky plynu do plynárenské soustavy, odběru plynu z plynárenské soustavy a velikost a směr systémové odchylky za předchozí plynárenský den, h) měsíčně skutečné hodnoty dodávky plynu do plynárenské soustavy, odběru plynu z plynárenské soustavy a velikost a směr systémové odchylky za plynárenský den v předcházejících 366 plynárenských dnech, i) měsíčně skutečné příjmy za kalendářní měsíc za odchylky nad povolenou toleranci za posledních 12 měsíců, j) měsíčně skutečné příjmy za kalendářní měsíc za chybějící vyrovnávací plyn za posledních 12 měsíců, k) měsíčně skutečné výdaje za kalendářní měsíc za přebývající vyrovnávací plyn za posledních 12 měsíců. (2) Informace poskytované podle odstavce 1 s měsíční periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději patnáctý kalendářní den daného měsíce. Distribuce plynu § 10 (1) Smlouva o distribuci plynu se v případě předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu nebo předávacího místa přeshraničního plynovodu sjednává pro vstupní bod distribuční soustavy. Smlouva o distribuci plynu se v případě jednotlivého odběrného místa konečného zákazníka nebo předávacího místa přeshraničního plynovodu sjednává pro výstupní bod distribuční soustavy. Provozovatel regionální distribuční soustavy sjednává smlouvu o distribuci plynu v případě, že má smluvně zajištěnu distribuci regionální distribuční soustavou, ke které je distribuční soustava připojena pro případy přetoků. (2) Smlouva o distribuci plynu se v případě odběrného místa konečného zákazníka, předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu, nebo předávacího místa přeshraničních plynovodů v lokální distribuční soustavě sjednává s provozovatelem lokální distribuční soustavy. Sjednání smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem lokální distribuční soustavy zahrnuje distribuci regionální distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční soustava připojena, a distribuci všemi lokálními distribučními soustavami, které jsou mezi danou lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou. Provozovatel lokální distribuční soustavy sjednává smlouvu o distribuci plynu v případě, že má smluvně zajištěnu distribuci distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční soustava připojena. (3) Pro každé odběrné místo konečného zákazníka a pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírají smlouvy na distribuci pouze s jedním uživatelem nebo výrobcem plynu. Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým uživatelem tohoto bodu. (4) V případě odběrných míst konečných zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel, která jsou vybavena měřením typu A a B, se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí přímo sjednaná distribuční kapacita. Kategorizaci konečných zákazníků stanoví příloha č. 2 této vyhlášky. § 11 (1) Smlouva o distribuci plynu se uzavírá jako a) roční smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků, roční smlouva může být uzavřena i na dobu neurčitou, při respektování roční periody, b) roční smlouva o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků; ve smlouvě se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za 12 po sobě následujících měsíců, c) měsíční smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního plynárenského dne posledního měsíce účinnosti smlouvy, d) měsíční smlouva o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního plynárenského dne posledního měsíce účinnosti smlouvy; ve smlouvě se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy, nebo e) klouzavá smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá na počet plynárenských dní určených počtem kalendářních dní měsíce, ve kterém je podle smlouvy zahájena distribuce plynu, a končí uplynutím posledního plynárenského dne účinnosti smlouvy. (2) Smlouvu o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou je možné ze strany provozovatele distribuční soustavy uzavřít pouze pro odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu A nebo B v případě, kdy nelze uzavřít smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita. Postup při přidělování kapacity v distribuční soustavě § 12 (1) Přidělení kapacit v distribuční soustavě (dále jen "distribuční kapacita") je prováděno na období od prvního plynárenského dne každého kalendářního měsíce, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků a klouzavé smlouvy o distribuci plynu. (2) Žádost o přidělení distribuční kapacity u roční smlouvy za každé odběrné místo konečného zákazníka předkládá konečný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, za každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu výrobce plynu nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, a za každé předávací místo přeshraničního plynovodu konečný zákazník nebo obchodník s plynem. Žádost o přidělení kapacity se předkládá nejpozději 18 kalendářních dní a nejdříve 14 kalendářních měsíců před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být distribuce plynu zahájena. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o přidělení distribuční kapacity a oznámí výsledky přidělení distribučních kapacit všem žadatelům do 40 kalendářních dní od podání žádosti, nejpozději však 12 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od kterého má být distribuce plynu zahájena. (3) Žádost o přidělení distribuční kapacity u měsíční smlouvy o distribuci plynu za každé odběrné místo konečného zákazníka předkládá konečný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, za každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu výrobce plynu nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, a za každé předávací místo přeshraničního plynovodu konečný zákazník nebo obchodník s plynem nejpozději 18 kalendářních dní před začátkem měsíce a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem měsíce, od kterého má být zahájena distribuce plynu. Provozovatel distribuční soustavy oznámí výsledky přidělení měsíčních distribučních kapacit všem žadatelům nejpozději 12 kalendářních dní před začátkem měsíce, od kterého má být zahájena distribuce plynu. (4) Žádost o přidělení distribuční kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu za každé odběrné místo konečného zákazníka předkládá konečný zákazník nebo obchodník s plynem pouze v případě, že konečný zákazník nebo obchodník s plynem má pro příslušné odběrné místo uzavřenu jinou smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou. Maximální velikost požadované kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu nesmí přesáhnout v součtu s ostatními přidělenými distribučními kapacitami pro příslušné odběrné místo konečného zákazníka velikost distribuční kapacity uvedené ve smlouvě o připojení pro příslušné odběrné místo. Žádost o přidělení distribuční kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu vyhodnotí provozovatel distribuční soustavy nejpozději do 3 pracovních dní po doručení žádosti a výsledky vyhodnocení přidělení distribuční kapacity neprodleně oznámí žadateli. (5) Žádost o přidělení distribuční kapacity se podává na tiskopisu, jehož vzor je provozovatelem distribuční soustavy poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo může být podávána přímo s využitím informačního systému provozovatele distribuční soustavy. Náležitosti žádosti o přidělení distribuční kapacity jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. § 13 (1) V případě, že provozovatel distribuční soustavy oznámí uživateli nedostatek požadované distribuční kapacity k přidělení v případě žádosti o přidělení distribuční kapacity podle § 11 odst. 1 písm. a) a c), uzavře s uživatelem smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou v rozsahu dostatku pevné distribuční kapacity a smlouvu o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou v rozsahu nedostatku pevné distribuční kapacity, pokud se provozovatel distribuční soustavy nedohodne s příslušným uživatelem jinak. (2) Nejpozději 6 kalendářních dní před začátkem účinků přidělení distribučních kapacit, nejpozději však 20 kalendářních dní po oznámení výsledků přidělení distribuční kapacity, dochází v případě neuzavření smlouvy o distribuci k ukončení účinků oznámení výsledků přidělení distribučních kapacit, pokud se provozovatel distribuční soustavy nedohodne s příslušným uživatelem jinak. (3) Pokud pro odběrné místo konečného zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá účastník trhu s plynem o snížení sjednané distribuční kapacity na základě roční smlouvy o distribuci, provozovatel distribuční soustavy provede snížení sjednané distribuční kapacity na období následujících minimálně 12 měsíců. Pokud pro odběrné místo konečného zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, požádá účastník trhu s plynem o zvýšení sjednané distribuční kapacity na základě roční smlouvy o distribuci, provozovatel distribuční soustavy prověří možnosti zvýšení a v případě dostatku distribuční kapacity navýší sjednanou distribuční kapacitu na období následujících minimálně 12 měsíců, pokud nedošlo ke snížení sjednané distribuční kapacity v rámci roční smlouvy v předchozích 12 měsících. Při podání žádosti o změnu sjednané distribuční kapacity se postupuje přiměřeně podle odstavců 1 a 2 a § 12 odst. 1 až 3 a 5. (4) V případě nově se připojujících konečných zákazníků je možné lhůty uvedené v odstavci 2 a v § 12 odst. 2 a 3 zkrátit. § 13a Distribuce plynu ve zkušebním provozu (1) Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení konečného zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze u nově připojujícího se konečného zákazníka nebo u konečného zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě konečného zákazníka. Za odběrné místo konečného zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo konečného zákazníka, kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. (2) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u konečného zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. U konečných zákazníků s charakterem odběru otop zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u konečného zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců. Za odběrné místo konečného zákazníka s charakterem odběru otop se považuje takové odběrné místo konečného zákazníka, kde 50 % a více roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. (3) Maximální denní odběr plynu v odběrném místě konečného zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zkušebním provozu překročit maximální denní distribuční kapacitu pro příslušné odběrné místo sjednanou ve smlouvě o připojení. (4) Žádost o distribuční kapacitu ve zkušebním provozu předkládá konečný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, nejpozději 18 kalendářních dní a nejdříve 14 kalendářních měsíců před začátkem plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být distribuce plynu ve zkušebním provozu zahájena. Součástí žádosti je plán denních odebraných množství plynu v období zkušebního provozu. (5) V případě, že distribuce plynu bude navazovat na distribuci plynu ve zkušebním provozu, může v rámci distribuce plynu ve zkušebním provozu konečný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, požádat o přidělení roční nebo měsíční distribuční kapacity, a to nejpozději 10 kalendářních dní před ukončením distribuce plynu ve zkušebním provozu, pokud se s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak. Pokud provozovatel distribuční soustavy neuzavře s uživatelem smlouvu o distribuci plynu do 6 kalendářních dnů před ukončením distribuce plynu ve zkušebním provozu, nelze roční nebo měsíční distribuční kapacitu přidělit, pokud se provozovatel distribuční soustavy nedohodne s uživatelem jinak. § 14 Řešení nedostatku distribuční kapacity V případě nedostatku distribuční kapacity, ke kterému může dojít při posuzování žádostí o přidělení distribuční kapacity v důsledku zvýšení požadavku stávajících konečných zákazníků nebo připojením nových konečných zákazníků, se posuzují žádosti o zvýšení stávající nebo přidělení nové distribuční kapacity podle lokálních podmínek v dané části distribuční soustavy a podle termínu přijetí žádosti o zvýšení stávající nebo přidělení nové distribuční kapacity. § 15 Informace o kapacitách a souvisejících službách předávacích míst přeshraničních plynovodů Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce alespoň tyto informace: a) roční plán odstávek jednotlivých částí distribuční soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost distribučních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb, b) dlouhodobý plán rozšiřování distribuční soustavy, který znamená zvýšení distribučních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb, c) číselně velikost technické, celkové sjednané pevné kapacity, celkové sjednané přerušitelné kapacity a volné distribuční kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa přeshraničních plynovodů, d) číselně indikativní dostupnost měsíčních distribučních kapacit pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů, e) roční předpovědi volné vstupní a výstupní kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů na následující desetileté období. § 16 Uskladňování plynu (1) Přístup k podzemnímu zásobníku plynu se pro uživatele uskutečňuje na principu virtuálních zásobníků plynu, ve kterých provozovatel podzemního zásobníku plynu poskytuje skladovací kapacitu. (2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu souhrnně za všechny své podzemní zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení do podzemního zásobníku plynu a těžbě plynu z podzemního zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa. (3) Bod virtuálního zásobníku plynu je charakterizován zejména názvem provozovatele podzemního zásobníku plynu a skladovací kapacitou. (4) Ve smlouvě o uskladňování plynu se sjednává provozní objem, denní vtláčecí výkon a těžební výkon v závislosti na množství uskladněného plynu ve virtuálním zásobníku plynu. (5) Smlouva o uskladňování plynu je uzavírána jako a) roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 skladovací rok a maximální doba trvání smlouvy je 5 skladovacích let, smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku, b) roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba trvání smlouvy je 1 skladovací rok, maximální doba trvání smlouvy je 15 skladovacích let; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku, c) měsíční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 plynárenský měsíc a maximální doba trvání smlouvy je 12 plynárenských měsíců, d) denní smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 plynárenský den a maximální doba trvání smlouvy je 30 plynárenských dní, nebo e) krátkodobá smlouva o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je 1 plynárenský den a maximální trvání smlouvy je 12 měsíců. (6) Provozovatel podzemního zásobníku plynu provozující více než jeden podzemní zásobník plynu konzultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivé podzemní zásobníky plynu s provozovatelem přepravní soustavy. § 17 Postup při rezervaci skladovací kapacity pro roční smlouvu o uskladňování plynu (1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu pro roční smlouvy o uskladňování plynu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zahajuje aukci v období od 1. do 20. února. (2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. listopadu kalendářního roku podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu od prvního plynárenského dne následujícího skladovacího roku. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují a) minimální cenu za jednotku skladovací kapacity určenou v Kč za 1 m3 provozního objemu za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity, b) termín aukce, c) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele, d) postup složení finanční jistoty, e) velikost volné skladovací kapacity, f) vzor smlouvy o uskladňování plynu, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita, g) vzor elektronické žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu; vzor žádosti o přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu obsahuje shodné údaje o žadateli jako žádost o rezervaci skladovací kapacity podle přílohy č. 4 této vyhlášky. (3) Uživatel žádající o rezervaci skladovací kapacity (dále jen "žadatel") podává požadavek na skladovací kapacitu v příslušném aukčním kole formou čísla zaokrouhleného na dvě desetinná místa vyjadřujícího procentuální podíl z velikosti volné skladovací kapacity. Současně s požadavkem zadá žadatel i požadovanou délku smlouvy. Požadavek a požadovanou délku smlouvy podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit. (4) Obchodník s plynem, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými obchodníky s plynem, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 2 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro roční smlouvy o uskladňování plynu v České republice. Velikost rezervované skladovací kapacity podle předchozí věty se posuzuje k prvnímu dni skladovacího roku bezprostředně následujícího po uskutečnění aukce. Podá-li více obchodníků s plynem, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou s provozovatelem podzemního zásobníku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, požadavky na skladovací kapacitu v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel podzemního zásobníku plynu požadavky takových obchodníků s plynem poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity. (5) Požadavek obchodníka s plynem, popřípadě obchodníků s plynem podle odstavce 4, na skladovací kapacitu provozovatel podzemního zásobníku sníží o požadavky na skladovací kapacitu ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na skladovací kapacitu ostatních žadatelů. (6) Žadatel složí finanční jistotu nejpozději 5 kalendářních dní před vyhlášeným termínem aukce. Složením finanční jistoty se uživatel stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen "aktivní žadatel"). Aktivní žadatel smí podat požadavek v aukci maximálně do výše podílu složené finanční jistoty a součinu koeficientu 0,1 a minimální ceny za jednotku skladovací kapacity podle odstavce 2 písm. a). (7) Aktivní žadatel může podat požadavek v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá aktivní žadatel požadavek nebo podá požadavek s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky v žádném následujícím aukčním kole. (8) V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků aktivních žadatelů k překročení hodnoty 100, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje o 0,02 Kč za 1 m3 provozního objemu. (9) Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 15 minut. Pokud s tím všichni aktivní žadatelé souhlasí, může provozovatel podzemního zásobníku plynu aukční kolo zkrátit. (10) V průběhu aukce provozovatel podzemního zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola. (11) Provozovatel podzemního zásobníku plynu ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě 100. Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu podle požadavků aktivních žadatelů v posledním aukčním kole. Zůstane-li část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivnímu žadateli v posledním aukčním kole. (12) V případě, že nedošlo v součtu všech požadavků aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty 100, je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu minimální ceny podle odstavce 2 písm. a). V ostatních případech je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků aktivních žadatelů dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší. (13) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. Oznámená rezervovaná skladovací kapacita se nepovažuje za rezervovanou, pokud aktivní žadatel neuzavře smlouvu o uskladňování plynu nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne oznámení rezervace skladovací kapacity. (14) Provozovatel podzemního zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dní po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy o uskladňování plynu. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita a který ve lhůtě neuzavřel smlouvu o uskladňování plynu, provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu nevrací. § 17a Postup při rezervaci skladovací kapacity pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu (1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu aukci organizuje nejpozději 25 kalendářních dní a nejdříve 30 kalendářních dní před začátkem měsíce, v němž je volná skladovací kapacita pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu k dispozici. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje velikost volné skladovací kapacity způsobem umožňujícím dálkový přístup. (2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu nejpozději 40 kalendářních dní před začátkem měsíce, v němž je volná skladovací kapacita k dispozici. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci skladovací kapacity pro roční smlouvu o uskladňování plynu s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu trvání smlouvy neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity. (3) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na délku smlouvy se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v rozmezí 1 až maximální hodnota určená podle odstavce 2 poslední věty. (4) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. Oznámená rezervovaná skladovací kapacita se nepovažuje za rezervovanou, pokud aktivní žadatel neuzavře smlouvu o uskladňování plynu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne oznámení rezervace skladovací kapacity. (5) Pro vracení finanční jistoty se ustanovení § 17 odst. 14 použije obdobně. § 17b Postup při rezervaci skladovací kapacity pro denní a krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu (1) Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro denní smlouvy o uskladňování plynu předkládá uživatel provozovateli podzemního zásobníku plynu nejpozději 10 kalendářních dní a nejdříve 25 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 8 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého je rezervace požadována. (2) Krátkodobou smlouvu o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem uzavírá provozovatel podzemního zásobníku plynu pouze s uživateli, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu s pevným výkonem. Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem předkládá uživatel nejpozději 15 kalendářních dní a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu, pokud se provozovatel podzemního zásobníku plynu nedohodne s příslušným uživatelem jinak. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 10 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého je rezervace požadována, pokud se provozovatel podzemního zásobníku plynu nedohodne s uživatelem jinak. (3) Výsledná rezervovaná skladovací kapacita oznámená žadateli se nepovažuje za rezervovanou, pokud žadatel neuzavře s provozovatelem podzemního zásobníku plynu smlouvu o uskladňování plynu do pěti kalendářních dnů ode dne oznámení rezervace skladovací kapacity. (4) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci skladovací kapacity pro denní smlouvy, rozdělí provozovatel podzemního zásobníku plynu volnou skladovací kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků. Pokud požadavek přesahuje volnou skladovací kapacitu, sníží provozovatel podzemního zásobníku plynu před rozdělením volné skladovací kapacity tento požadavek na výši volné skladovací kapacity. (5) Náležitosti žádosti o rezervaci skladovací kapacity jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky. § 17c Postup při rezervaci nové skladovací kapacity pro roční smlouvy o uskladňování plynu (1) Podle odstavců 2 až 8 rezervuje provozovatel podzemního zásobníku plynu, plánující výstavbu nové skladovací kapacity, maximálně 90 % této skladovací kapacity. Zbývající část nové skladovací kapacity rezerpostupem podle § 17 nebo § 17a. (2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje novou skladovací kapacitu pro roční smlouvy o uskladňování plynu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zahajuje aukci nejdříve 4 roky před začátkem skladovacího roku, od kterého je možné zahájit uskladňování plynu s využitím nové skladovací kapacity. (3) Maximální délka trvání smlouvy na novou skladovací kapacitu je 15 skladovacích let. Délku trvání smlouvy určuje provozovatel podzemního zásobníku plynu při vyhlášení podmínek aukce. (4) V případě, kdy dochází při výstavbě nové skladovací kapacity k postupnému zvyšování skladovací kapacity nebo jednotlivých jejích parametrů, a provozovatel podzemního zásobníku plynu nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů pro jednotlivé roky uvede v podmínkách aukce dle odstavce 5 písm. h), pak tento nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů provozovatel poměrným způsobem rozdělí mezi všechny uživatele, kterým byla nová skladovací kapacita rezervována. (5) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje nejpozději 90 dní před plánovaným zahájením aukce podmínky aukce na novou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují a) minimální cenu za jednotku skladovací kapacity určenou v Kč za 1 m3 provozního objemu a způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity, b) minimální množství v %, které musí být v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem podzemního zásobníku zrušena, c) termín aukce, d) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele, e) postup složení finanční jistoty, f) vzor smlouvy o uskladňování plynu, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita; návrh musí obsahovat podmínky cenové revize pro úpravu ceny po uplynutí minimálně 5 skladovacích let v souladu s principy obvyklými v plynárenství, g) délku trvání smlouvy o uskladňování plynu, h) celkovou nabízenou skladovací kapacitu v prvním roce uskladňování plynu a v dalších letech trvání smlouvy, pokud bude nová skladovací kapacita nebo jednotlivé parametry navyšovány postupně, i) vzor elektronické žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu; vzor žádosti o přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu obsahuje shodné údaje o žadateli jako žádost o rezervaci skladovací kapacity podle přílohy č. 4 této vyhlášky. (6) Obchodník s plynem, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými obchodníky s plynem, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 5 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro roční smlouvy o uskladňování plynu v České republice. V takovém případě může obchodník s plynem podle předchozí věty požádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapacity, které musí být podle podmínek aukce v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem podzemního zásobníku zrušena. Ustanovení § 17 odst. 4 věta druhá se použije přiměřeně. (7) Požadavek obchodníka s plynem, popřípadě obchodníků s plynem podle odstavce 6, na skladovací kapacitu provozovatel podzemního zásobníku plynu sníží o požadavky na skladovací kapacitu ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi minimálním množstvím podle odstavce 5 písm. b) a požadavky na skladovací kapacitu ostatních žadatelů. (8) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 14 použijí obdobně. Požadavek na délku smlouvy se neuvádí. Finanční jistotu žadatel složí nejpozději 5 kalendářních dní před termínem konání aukce. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity je stanovena podle odstavce 5 písm. a). § 18 Řešení nedostatku skladovací kapacity V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci skladovací kapacity, rozdělí provozovatel podzemního zásobníku plynu volnou skladovací kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků. Pokud požadavek přesahuje volnou skladovací kapacitu, sníží provozovatel podzemního zásobníku plynu před rozdělením volné skladovací kapacity tento požadavek na výši volné skladovací kapacity. § 19 Informace o skladovacích kapacitách Provozovatel podzemního zásobníku zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce alespoň tyto informace: a) roční plán snížení velikosti skladovací kapacity nebo snížení kvality poskytovaných služeb virtuálního zásobníku plynu z důvodů odstávek nebo plánované údržby jednotlivých podzemních zásobníků plynu, b) pětiletý plán úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za každý skladovací rok, c) číselně velikost technické, celkové sjednané a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu; celková sjednaná a volná skladovací kapacita budou zveřejněny za podmínky nejméně tří uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu v příslušném virtuálním zásobníku plynu, d) úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za poslední tři skladovací roky za každý skladovací rok. § 20 Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst (1) Provozovatel přepravní soustavy spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem, číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá kód stanovený Řádem provozovatele přepravní soustavy. (2) Provozovatel distribuční soustavy zajistí u provozovatele přepravní soustavy označení přidělením číselných kódů a) předávacím místům přeshraničních plynovodů, b) předávacím místům nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených do distribuční soustavy ve shodě s výrobcem plynu, c) předávacím místům mezi sousedními soustavami ve shodě se sousedním provozovatelem distribuční soustavy. (3) Provozovatel přepravní soustavy označí a zadá do informačního systému číselné kódy a) předávacích míst nebo souhrnů předávacích míst výroben plynu připojených do přepravní soustavy ve shodě s výrobcem plynu, b) předávacích míst nebo souhrnů předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční soustavou ve shodě s provozovatelem distribuční soustavy, c) hraničních bodů přepravní soustavy, d) předávacích míst mezi podzemním zásobníkem plynu a přepravní soustavou ve shodě s provozovatelem podzemního zásobníku plynu. § 21 Přiřazení odpovědnosti za odchylku (1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu konečného zákazníka nebo předávacímu místu nebo souhrnu předávacích míst pro výrobnu plynu. Odpovědnost za odchylku v těchto odběrných místech nebo předávacích místech, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem. (2) Pokud není k odběrnému místu konečného zákazníka nebo předávacímu místu, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, vyzve provozovatel přepravní soustavy příslušného provozovatele ke zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování odpovědného za odchylku za odběrné místo konečného zákazníka nebo předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu, informuje provozovatel přepravní soustavy o této skutečnosti příslušného provozovatele a účastníka trhu s plynem. Odběr plynu v odběrném místě konečného zákazníka nebo dodávka plynu z výrobny plynu bez přiřazeného subjektu zúčtování k odběrnému místu nebo k předávacímu místu, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu je posouzen jako odchylka, která je vyrovnána z přepravní soustavy. V případě, že je dodávka plynu do odběrného místa konečného zákazníka uskutečňována podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, je odpovědnost za odchylku přiřazena dodavateli plynu. V případě, že je dodávka plynu do odběrného místa konečného zákazníka uskutečňována podle smlouvy o dodávce plynu, je odpovědnost za odchylku přiřazena konečnému zákazníkovi. U předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu, u kterého není přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, je odpovědnost za odchylku přiřazena výrobci plynu. Odchylku v odběrném místě konečného zákazníka bez přiřazeného subjektu zúčtování odpovědného za odchylku hradí konečný zákazník provozovateli soustavy, ke které je odběrné plynové zařízení připojeno, za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. (3) Odpovědnost za odchylku na vstupních a výstupních bodech virtuálního zásobníku plynu nese příslušný uživatel virtuálního zásobníku plynu. Na vstupních a výstupních bodech virtuálního zásobníku plynu platí, že hodnota nominovaná příslušným subjektem zúčtování v informačním systému provozovatele přepravní soustavy je považována za dodanou, s výjimkou omezení nebo přerušení přepravy nebo činností spojených s uskladňováním plynu^2a). Vstupním bodem virtuálního zásobníku se rozumí vstup do přepravní soustavy, tedy těžba plynu z podzemního zásobníku plynu. Výstupním bodem virtuálního zásobníku plynu se rozumí výstup z přepravní soustavy, tedy vtláčení plynu do podzemního zásobníku plynu. (4) Odpovědnost za odchylku na hraničním bodě nese příslušný uživatel přepravní soustavy. (5) Odpovědnost za odchylku na předávacím místě přeshraničního plynovodu nese příslušný uživatel distribuční soustavy užívající tento bod. (6) Přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podléhá registraci provozovatele přepravní soustavy. Při přenesení odpovědnosti za odchylku se postupuje přiměřeně podle § 36 a 38. (7) Provozovatel distribuční soustavy sděluje provozovateli přepravní soustavy alokační režim na jednotlivých předávacích místech přeshraničních plynovodů. Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje alokační režimy na jednotlivých předávacích místech přeshraničních plynovodů a jednotlivých hraničních bodech způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 22 Dodávka dvou a více obchodníků s plynem do jednoho odběrného místa (1) Konečný zákazník s odběrným místem vybaveným měřením typu A nebo B kategorie velkoodběratel a střední odběratel může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů plynu. Dodávka více obchodníků s plynem do jednoho odběrného místa je možná pouze s využitím pevného diagramu dodávky. (2) Dodávku podle pevného diagramu lze zahájit vždy k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce. (3) Při zahájení dodávky podle pevného diagramu, ukončení dodávky podle pevného diagramu a změně počtu dodavatelů do daného odběrného místa se postupuje podle § 36 a 38. (4) Pokud v případě více smluvních dodavatelů nesjedná účastník trhu s plynem přenesení odpovědnosti za odchylku s jedním z dodavatelů, je sám odpovědný za odchylku. Dodávka dodavatele, který nepřevzal odpovědnost za odchylku, se uskutečňuje podle pevných diagramů, která se pro účely vyhodnocování odchylek považuje za uskutečněnou. Maximální počet smluvních dodavatelů do jednoho odběrného místa je pět. (5) Oznámení pevných diagramů se provádí v termínu nominací podle § 24 odst. 4 prostřednictvím informačního systému provozovatele přepravní soustavy. Oznámení pevných diagramů zasílají jednotlivé subjekty zúčtování přiřazené k příslušnému odběrnému místu jako registrovaní účastníci trhu dodávající podle pevných diagramů. (6) Při změně dodavatele u dodávky více dodavatelů do jednoho odběrného místa podávají žádost o změnu dodavatele provozovateli přepravní soustavy ve vzájemné shodě účastník trhu s plynem sjednávající více dodavatelů plynu a subjekt zúčtování, který za odběrné místo převzal odpovědnost za odchylku. Nominace § 23 (1) Nominace podává subjekt zúčtování jako předběžné týdenní nominace a denní nominace elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v Řádu provozovatele přepravní soustavy. Pro účely nominací rozděluje provozovatel přepravní soustavy informační systém na část určenou pro nominace dodávky a odběru plynu přes přepravní soustavu a pro dodávku a odběr plynu bez použití přepravní soustavy. V části určené pro nominace dodávky a odběru plynu přes přepravní soustavu se nominace subjektu zúčtování považuje i za nominaci přepravy, v této části lze nominovat do výše sjednané přepravní kapacity. (2) Subjekt zúčtování podává nominace na vstupu do plynárenské soustavy takto: a) u hraničních bodů přepravní soustavy se nominace vstupního bodu podává po jednotlivých dovozcích plynu v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení, b) za vstup do plynárenské soustavy v bodě virtuálního zásobníku plynu, který je po odsouhlasení provozovatelem podzemního zásobníku současně i nominací těžby plynu u provozovatele podzemního zásobníku, c) vstup do plynárenské soustavy v domácích zónách zahrnuje vstup do plynárenské soustavy v předávacích místech přeshraničních plynovodů v distribučních soustavách přiřazených do domácí zóny a vstupu do plynárenské soustavy za předávací místa, případně souhrn předávacích míst výroben plynu přiřazených do domácí zóny; nominace se podává v rozdělení za všechny výrobny plynu a jednotlivá předací místa přeshraničních plynovodů. (3) Subjekt zúčtování dále rozdělí celkové množství plynu na vstupu do plynárenské soustavy upravené o hodnotu sekundárního obchodu s plynem příslušného subjektu zúčtování na virtuálním prodejním bodě mezi jednotlivé subjekty zúčtování, které odebírají plyn od daného subjektu zúčtování a hodnotu nominace podle § 34 odst. 2 a § 35 odst. 2. (4) Subjekt zúčtování podává nominace na výstupu z plynárenské soustavy takto: a) u hraničních bodů přepravní soustavy se nominace výstupního bodu podává po jednotlivých odběratelích plynu v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení, b) za výstup z plynárenské soustavy v bodě virtuálního zásobníku plynu je po odsouhlasení příslušným provozovatelem podzemního zásobníku současně i nominací vtláčení plynu u provozovatele podzemního zásobníku, c) výstup z plynárenské soustavy v domácích zónách zahrnuje spotřebu plynu konečných zákazníků na území České republiky přiřazených do domácí zóny přímo nebo prostřednictvím přiřazení příslušné distribuční soustavy a výstupy plynu v předávacích místech přeshraničních plynovodů v distribučních soustavách přiřazených do domácí zóny; nominace se podává v rozdělení za jednotlivá předací místa přeshraničních plynovodů a zbytek reprezentující spotřebu plynu konečných zákazníků. § 24 (1) Subjekt zúčtování rozdělí celkové množství plynu na výstupu z plynárenské soustavy, upravené o hodnotu sekundárního obchodu s plynem, na virtuálním prodejním bodě mezi jednotlivé subjekty zúčtování, které dodávají plyn danému subjektu zúčtování, a hodnotu nominace podle § 34 odst. 2 a § 35 odst. 2, pokud nedochází k vyrovnání odchylky příslušným subjektem zúčtování podle § 23 odst. 3. (2) Provozovatel přepravní soustavy nastaví informační systém, aby umožňoval při nominacích vstupu do plynárenské soustavy potvrzení nominace na virtuálním prodejním bodě, které subjekty zúčtování do informačního systému provozovatele přepravní soustavy nominovaly za výstupní body plynárenské soustavy a které byly rozdělením přiřazeny danému subjektu zúčtování podle odstavce 1. V případě, že nedojde k sesouhlasení nominací na virtuálním prodejním bodě mezi závazky dodat a závazky odebrat plyn z plynárenské soustavy, nezaregistruje provozovatel přepravní soustavy tuto nominaci a neprodleně oznámí tuto skutečnost dotčeným subjektům zúčtování. Nedojde-li k úpravě nominací, zaregistruje se nižší z hodnot závazku, kde nedošlo k sesouhlasení. Pokud má tato registrace vliv na další nominace, jsou tyto nominace provozovatelem přepravní soustavy upraveny přiměřeně podle jejich podílu na celkové nominaci daného subjektu zúčtování. Dotčené subjekty zúčtování jsou o této skutečnosti vyrozuměny prostřednictvím informačního systému provozovatele přepravní soustavy. (3) Subjekt zúčtování podává předběžné týdenní nominace provozovateli přepravní soustavy k registraci nejpozději do 14:00 hodin daného plynárenského dne na následujících 7 plynárenských dní. (4) Subjekt zúčtování podává denní nominace provozovateli přepravní soustavy k registraci nejpozději do 14:00 hodin plynárenského dne na následující plynárenský den. (5) Pokud subjekt zúčtování nepodá denní nominaci v souladu s časovým harmonogramem nominací, použije provozovatel přepravní soustavy jako denní nominaci hodnotu předběžné týdenní nominace pro příslušný plynárenský den. (6) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot podle odstavců 1 až 4 a § 23 odst. 2 až 4 a nejpozději do 15:00 hodin téhož plynárenského dne oznámí subjektu zúčtování, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval. (7) Subjekt zúčtování může provozovateli přepravní soustavy předložit opravnou nominaci, a to nejpozději do 16:00 hodin téhož plynárenského dne, ve kterém předložil nominaci podle odstavce 4, nebo pro který použil provozovatel přepravní soustavy hodnotu předběžné týdenní nominace podle odstavce 5. (8) Nejpozději do 18:00 hodin téhož plynárenského dne, ve kterém předložil subjekt zúčtování nominaci podle odstavce 4, nebo pro který použil provozovatel přepravní soustavy hodnotu předběžné týdenní nominace podle odstavce 5, oznámí provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování, že konečné nominace na následující plynárenský den a předběžné nominace na následující týden přijal a zaregistroval. § 25 Renominace (1) Subjekt zúčtování může podat provozovateli přepravní soustavy renominace, a to nejpozději do 20:00 hodin dne, ve kterém byla přijata nominace podle § 24 odst. 8. (2) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření renominovaných hodnot a nejpozději do 22:00 hodin dne, ve kterém byla přijata nominace podle § 24 odst. 8, oznámí subjektům zúčtování, zda renominaci přijal a zaregistroval. (3) Subjekt zúčtování může podat dodatečnou renominaci nejpozději do 0:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém byla přijata nominace podle § 24 odst. 8. (4) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření dodatečně renominovaných hodnot podle odstavce 3 a nejpozději do 02:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém byla přijata nominace podle § 24 odst. 8, oznámí subjektům zúčtování, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval. (5) Subjekty zúčtování mají možnost podávat provozovateli přepravní soustavy požadavky na renominace i po termínu podle odstavce 3, a to i v průběhu příslušného plynárenského dne, vždy však nejméně 2 celé hodiny před hodinou, od které požadují, aby byla renominace zbývající části denního množství provedena. Provozovatel přepravní soustavy zváží proveditelnost renominace v průběhu plynárenského dne s ohledem na čas zbývající do konce příslušného plynárenského dne podle přílohy č. 5 této vyhlášky a oznámí subjektu zúčtování do 2 hodin od celé hodiny, v rámci které byla renominace podána, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval. § 26 Obchodní vyrovnávání odchylek (1) Provozovatel přepravní soustavy poskytuje výstupní tolerance pro odchylku na výstupních bodech plynárenské soustavy podle přílohy č. 6 této vyhlášky. (2) Provozovatel přepravní soustavy poskytuje vstupní tolerance pro odchylku na hraničních vstupních bodech přepravní soustavy podle přílohy č. 6 této vyhlášky. (3) Zavede-li provozovatel přepravní soustavy na hraničním bodě alokační režim, kdy hodnota nominovaná u provozovatele přepravní soustavy je považována za hodnotu dodanou, toleranci v daném bodě neposkytuje. (4) Celková tolerance subjektu zúčtování je součtem vstupní a výstupní tolerance subjektu zúčtování poskytnutá provozovatelem přepravní soustavy, upravená o hodnotu tolerance podle odstavce 8. (5) Odchylka na vstupu do plynárenské soustavy je rozdíl mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací dodávky plynu do plynárenské soustavy a skutečným množstvím dodávky plynu do plynárenské soustavy v daném plynárenském dni. Odchylka na výstupu z plynárenské soustavy je rozdíl mezi poslední potvrzenou nominací či renominací odběru plynu z plynárenské soustavy a skutečným množstvím odběru plynu z plynárenské soustavy v daném plynárenském dni. (6) Kladnou odchylkou subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy je kladný rozdíl mezi skutečným množstvím dodávky plynu na vstupech do plynárenské soustavy daného subjektu zúčtování v daném plynárenském dni a mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací výše dodávky daného subjektu zúčtování. Zápornou odchylkou subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy je záporný rozdíl mezi skutečným množstvím dodávky plynu na vstupech do plynárenské soustavy daného subjektu zúčtování v daném plynárenském dni a mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací výše dodávky daného subjektu zúčtování. Kladnou odchylkou subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy je záporný rozdíl mezi skutečným množstvím odběru plynu na výstupech z plynárenské soustavy daného subjektu zúčtování v daném plynárenském dni a mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací výše odběru daného subjektu zúčtování. Zápornou odchylkou subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy je kladný rozdíl mezi skutečným množstvím odběru plynu na výstupech z plynárenské soustavy daného subjektu zúčtování v daném plynárenském dni a mezi poslední zaregistrovanou nominací či renominací výše odběru daného subjektu zúčtování. (7) Celková odchylka subjektu zúčtování v daném plynárenském dni je součtem odchylky subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy a odchylky subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy, upravená o hodnotu odchylky podle odstavce 8. (8) Celkovou odchylku subjektu zúčtování lze převést na jiný subjekt zúčtování. Převedením celkové odchylky subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování je převedena také celková tolerance převádějícího subjektu zúčtování. Převedení celkové odchylky podléhá schválení provozovatelem přepravní soustavy. § 27 Krátkodobý trh (1) Provozovatel přepravní soustavy umožňuje účastníkům trhu s plynem podávat nabídky a poptávky na krátkodobém trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup. (2) Na krátkodobém trhu je plyn nabízen a poptáván na virtuálním prodejním bodě. (3) Krátkodobý trh se uskutečňuje formou nabídek a poptávek jednotlivých účastníků trhu s plynem s uvedením množství, jednotkové ceny a identifikačních údajů nabízejícího nebo poptávajícího. (4) Účastníci trhu s plynem mohou činit nabídky a poptávky i v průběhu plynárenského dne, ve kterém je dodávka realizována. (5) Trh s nevyužitou tolerancí se uskutečňuje od jedenáctého kalendářního dne v měsíci od 12:00 hodin do 9:00 hodin třináctého kalendářního dne v měsíci za všechny plynárenské dny předcházejícího měsíce. Obchod s nevyužitou tolerancí probíhá odděleně pro každý plynárenský den. § 28 Fyzické vyrovnávání odchylek (1) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav zajišťuje vyvažování plynárenské soustavy. K vyvažování používá volnou akumulaci plynárenské soustavy nebo vlastní plyn s následným obchodním vyrovnáním se subjekty zúčtování, které potřebu vyvažování vyvolaly. (2) Provozovatelé regionálních distribučních soustav udržují tlakové poměry v distribučních soustavách s ohledem na aktuální poměry v soustavě s tím, že se podílejí na vyvažování plynárenské soustavy v rozsahu svých možností podle pokynů dispečinku provozovatele přepravní soustavy. Měření a zpracování naměřených hodnot § 29 (1) Každý kalendářní den nejpozději do 11:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský den a) předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst přeshraničních plynovodů a předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých předávacích místech, případně souhrnu předávacích míst, b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami, c) předběžné hodnoty odběrů plynu na předávacích místech přeshraničních plynovodů po předávacích místech, d) předběžné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A, kteří změnili dodavatele, a která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, e) předběžné hodnoty všech odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A, f) předběžnou hodnotu vlastní spotřeby, g) předběžnou hodnotu změny akumulace. (2) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce a) skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst přeshraničních plynovodů a předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých předávacích místech, b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami, c) skutečné hodnoty odběrů plynu na jednotlivých předávacích místech přeshraničních plynovodů po jednotlivých předávacích místech, d) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A a B, kteří změnili dodavatele, a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, e) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A za všechny konečné zákazníky v příslušné distribuční soustavě, f) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B za všechny konečné zákazníky v příslušné distribuční soustavě, g) skutečnou hodnotu vlastní spotřeby, h) skutečnou hodnotu změny akumulace. (3) Každý kalendářní den nejpozději do 10:30 hodin předá výrobce plynu provozovateli distribuční soustavy za předcházející plynárenský den předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu. (4) Do 11:30 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 11:30 hodin šestého pracovního dne plynárenského měsíce, předá výrobce plynu provozovateli distribuční soustavy za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacího místa, případně souhrnu předávacích míst výrobny plynu. § 30 (1) Nejpozději do 12:00 hodin osmého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin pátého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský měsíc a) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně, kteří změnili dodavatele a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, b) skutečné hodnoty odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, pokud byl u nich proveden a ověřen v předchozím plynárenském měsíci odečet plynu a datum odečtu plynu, nová třída typového diagramu a nová hodnota plánované roční spotřeby, pokud nebyly předány podle písmene a), c) změnu třídy typového diagramu a plánované roční spotřeby u těch konečných zákazníků, kteří změnili dodavatele a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat provozovateli přepravní soustavy, pokud u nich došlo ke změně a nebyl proveden odečet plynu, d) hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů za všechna odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C v příslušné distribuční soustavě platnou k poslednímu plynárenskému dni příslušného kalendářního měsíce, e) hodnotu skutečné měsíční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů za všechna odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C odečítaná měsíčně, f) hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů za všechna odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C odečítaná měsíčně v příslušné distribuční soustavě platnou k poslednímu plynárenskému dni příslušného kalendářního měsíce. (2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá hodnoty podle odstavce 1, § 29 odst. 1 písm. e) a § 29 odst. 2 písm. e) a f) provozovateli přepravní soustavy, pokud v příslušné distribuční soustavě změnil dodavatele alespoň jeden konečný zákazník pro odběrné místo s měřením typu C. (3) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince provozovateli přepravní soustavy plánovanou hodnotu ztrát v následujícím kalendářním roce. Provozovatel regionální distribuční soustavy sděluje pouze hodnotu povolených ztrát stanovených Úřadem podle zvláštního právního předpisu^3). (4) Do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne plynárenského měsíce, předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský měsíc veškeré údaje podle přílohy č. 7a k této vyhlášce za vyúčtování distribuce plynu za předcházející plynárenský měsíc pro odběrná místa, kde došlo ke změně dodavatele, a tato odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc pro jednotlivé zasílání dat označena. (5) Provozovatel přepravní soustavy zpřístupní údaje zasílané provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 4 nejpozději 24 hodin po jejich obdržení. (6) Každý den nejpozději do 13:00 hodin zpřístupní provozovatel přepravní soustavy ve svém informačním systému předběžné hodnoty odběru plynu v odběrném místě konečného zákazníka, který změnil dodavatele, pro subjekt zúčtování odpovědný za odchylku v příslušném odběrném místě a pro dodavatele plynu v příslušném odběrném místě. Dále zpřístupní předběžné hodnoty odběru plynu dalším registrovaným účastníkům trhu, kterým přístup k předběžným hodnotám odběru plynu povolí dodavatel plynu nebo subjekt zúčtování odpovědný za odchylku v příslušném odběrném místě. (7) Provozovatel přepravní soustavy nejpozději každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin zpřístupní ve svém informačním systému pro odběrné místo konečného zákazníka, který změnil dodavatele, subjektu zúčtování přiřazeného k odpovědnosti za odchylku v příslušném odběrném místě, dodavateli plynu v příslušném odběrném místě a dalším registrovaným účastníkům trhu, kterým přístup povolil dodavatel plynu nebo subjekt zúčtování odpovědný za odchylku v příslušném odběrném místě, skutečné hodnoty z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den. Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů dodávky § 31 (1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru plynu v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C. (2) Provozovatel přepravní soustavy vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav normalizované typové diagramy dodávky platné pro celou plynárenskou soustavu pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky a pro každý kalendářní rok. (3) Provozovatel distribuční soustavy přiřazuje jednotlivé třídy typových diagramů dodávky k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C při připojení odběrného plynového zařízení konečného zákazníka nebo při změně charakteru odběrného místa. Každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení třídy typového diagramu dodávky k odběrnému místu se řídí charakterem odběrného místa. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 7 této vyhlášky. Provozovatel distribuční soustavy vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních 3 let. (4) Provozovatel přepravní soustavy vypočítá odběr podle typového diagramu dodávky bez korekce na zbytkový diagram pro odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu C za plynárenský den z velikosti plánované roční spotřeby v odběrném místě a denní hodnoty příslušného přepočteného typového diagramu dodávky podle přílohy č. 8 této vyhlášky. Plánovanou roční spotřebu plynu v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C stanovuje provozovatel distribuční soustavy postupem uvedeným v příloze č. 9 této vyhlášky. Pro odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu C odečítané měsíčně se skutečná denní hodnota odběru určí ze skutečné měsíční spotřeby v daném odběrném místě a poměru přepočteného typového diagramu dodávky a součtu přepočtených typových diagramů dodávky za všechny plynárenské dny příslušného plynárenského měsíce podle přílohy č. 8 této vyhlášky. (5) Provozovatel přepravní soustavy stanoví pro každý plynárenský den zbytkový diagram odběru v příslušné distribuční soustavě, který se určí jako rozdíl celkové dodávky plynu do příslušné distribuční soustavy a součtu skutečných nebo předběžných hodnot odběrů plynu s měřeními typu A a B, vlastní spotřeby, hodnoty ztrát podle § 30 odst. 3 a pro určení skutečných hodnot odběrů se součet zvyšuje o součet odběrů plynu v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně. (6) Pro předběžné vyhodnocení odchylek v průběhu plynárenského měsíce jsou skutečné hodnoty odběru v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B nedostupné a použije se jako náhrada skutečných hodnot oznámení odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B. Oznámení předpokládaných odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B na každý plynárenský den provádí příslušný subjekt zúčtování přiřazený k danému odběrnému místu k odpovědnosti za odchylku provozovateli přepravní soustavy. Oznámení předpokládaných odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B na každý plynárenský den provádí subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku u konečných zákazníků, kteří nezměnili dodavatele v příslušné distribuční soustavě, v souhrnu za všechna dotčená odběrná místa s měřením typu B. Podání oznámení předpokládaných odběrů se provádí elektronicky nejpozději do 2 hodin po plynárenském dni, kdy byl odběr uskutečněn. Pokud příslušný subjekt zúčtování neprovede oznámení předpokládaných odběrů v souladu s tímto odstavcem, či oznámení předpokládaných odběrů za předchozí období nesplňuje podmínky uvedené v Řádu provozovatele přepravní soustavy, je takovému odběru přiřazena v příslušném dni hodnota vypočtená podle odstavce 8. (7) Nejsou-li pro přepočtený typový diagram k dispozici hodnoty skutečných klimatických podmínek, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den. (8) Náhradní odhad předpokládané spotřeby v odběrném místě s měřením typu B provede provozovatel přepravní soustavy tímto způsobem: a) pro odběrné místo s měřením typu B konečného zákazníka, který změnil dodavatele, se určí náhradní odhad předpokládané spotřeby jako součin předběžné denní spotřeby všech konečných zákazníků v příslušné distribuční soustavě, koeficientu určeného podle odstavce 9 a váhy odběrného místa určené podle odstavce 10, b) pro odběrná místa s měřením typu B konečných zákazníků, kde nedošlo ke změně dodavatele, se určí náhradní odhad předpokládané spotřeby těchto odběrných míst jako součin předběžné denní spotřeby všech konečných zákazníků v příslušné distribuční soustavě, koeficientu určeného podle odstavce 9 a rozdílu hodnoty 1 a součtu vah pro všechna odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu B, ve kterých došlo ke změně dodavatele, určené podle odstavce 10. (9) Koeficient zastoupení odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu B na celkové spotřebě se stanoví jako podíl skutečné denní spotřeby v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B a celkové denní spotřeby v příslušné distribuční soustavě za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu. (10) Váha pro odběrné místo s měřením typu B konečného zákazníka, který změnil dodavatele, se určí jako podíl spotřeby v tomto odběrném místě a celkové denní spotřeby všech odběrných míst zákazníků s měřením typu B v příslušné distribuční soustavě za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu. § 32 (1) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává provozovatel přepravní soustavy na odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 8 této vyhlášky za všechna měření typu C v příslušné distribuční soustavě pro určení předběžných hodnot odběru. Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává provozovatel přepravní soustavy na odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 8 této vyhlášky za všechna měření typu C, která nejsou odečítána měsíčně v příslušné distribuční soustavě pro určení skutečných hodnot odběru. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro potřebu stanovení denních odchylek jednotlivých subjektů zúčtování. (2) U distribučních soustav, ve kterých jsou všechna měření typu C odečítána měsíčně, se pro určení předběžných hodnot odběru používá principu zbytkového diagramu. Pro určení skutečných hodnot odběru se použije skutečná měsíční spotřeba měření typu C rozdělená za daný plynárenský měsíc podle příslušného typového diagramu dodávky na odběry v jednotlivých plynárenských dnech. Rozdíl mezi celkovou hodnotou dodávky plynu a celkovou hodnotou odběru plynu jsou ztráty a vlastní spotřeba provozovatele distribuční soustavy. (3) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje a) nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku normalizované typové diagramy dodávky, platné po celý kalendářní rok, b) nejpozději do 12:00 hodin prvního dne po plynárenském dni, jehož se týkají přepočtené typové diagramy dodávky platné pro daný plynárenský den, c) nejpozději do 12:00 hodin prvního dne po plynárenském dni, jehož se týkají předběžné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 8 této vyhlášky, d) nejpozději do 12:00 hodin desátého dne následujícího plynárenského měsíce skutečné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 8 této vyhlášky, e) nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku normální klimatické podmínky platné pro celý kalendářní rok, f) nejpozději do 9:00 hodin prvního dne po plynárenském dni skutečné klimatické podmínky, v případě, že skutečné plynárenské klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek. (4) Třídy typových diagramů dodávky jsou uvedeny v příloze č. 10 této vyhlášky. § 33 Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby (1) Při užívání typových diagramů dodávek jako náhradní metody pro stanovení denního odběru v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C vzniká rozdíl mezi hodnotou určenou touto metodou a skutečnou hodnotou spotřeby v příslušném odběrném místě. Vyhodnocování a zúčtování těchto rozdílů subjektům zúčtování provádí provozovatel přepravní soustavy v měsíčních a ročních cyklech. (2) Provozovatel přepravní soustavy z odečtu v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C podle § 30 odst. 1 písm. b) provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu a hodnotami stanovenými podle § 32 odst. 1 za stejné období. Provozovatel přepravní soustavy sečte rozdíly mezi skutečnou spotřebou a hodnotou podle typových diagramů dodávky za všechny dotčené konečné zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto rozdíly vyúčtuje subjektu zúčtování za zúčtovací cenu plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílů, dojde ke změně zúčtovací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť. (3) Za příslušný kalendářní měsíc se zúčtované rozdíly podle odstavce 2 v rozdělení po jednotlivých distribučních soustavách vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, na který v příslušné distribuční soustavě byla přenesena odpovědnost za odchylku u konečných zákazníků, kteří nezměnili dodavatele. (4) Každý kalendářní měsíc nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin zašle provozovatel přepravní soustavy vyhodnocení vyúčtování rozdílů subjektům zúčtování mezi skutečnou spotřebou a hodnotou podle typových diagramů dodávky podle odstavců 2 a 3. (5) Provozovatel distribuční soustavy zašle jedenkrát ročně nejpozději ke dni 31. března skutečnou hodnotu ztrát v příslušné distribuční soustavě. Provozovatel přepravní soustavy rozdíl vyúčtuje se subjektem zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát za zúčtovací cenu plynu stanovenou Úřadem. V případě, že v příslušném kalendářním roce dojde ke změně zúčtovací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně zúčtovací ceny zvlášť. (6) Po vyhodnocení ztrát se zúčtované rozdíly podle odstavce 5 vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u konečných zákazníků, kteří nezměnili dodavatele. (7) Provozovatel přepravní soustavy nepostupuje podle odstavců 1 až 6 v případě distribučních soustav, ve kterých jsou všechna odběrná místa odečítána měsíčně. Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování a jejich vypořádání § 34 (1) Každý den nejpozději do 13:00 hodin oznámí provozovatel přepravní soustavy jednotlivým subjektům zúčtování výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den, v členění a) velikost předběžné vstupní odchylky v rozdělení za jednotlivé hraniční body přepravní soustavy, jednotlivé body virtuálních zásobníků plynu a za vstupy do plynárenské soustavy v jednotlivých domácích zónách, b) velikost předběžné výstupní odchylky v rozdělení za jednotlivé hraniční body přepravní soustavy, jednotlivé body virtuálních zásobníků plynu a za výstupy z plynárenské soustavy v jednotlivých domácích zónách, c) velikost předběžné celkové odchylky, d) předběžnou velikost a směr systémové odchylky. (2) Na základě předběžného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování nominuje na následující plynárenský den hodnotu předběžné celkové odchylky za předcházející plynárenský den, do nebo z virtuálního prodejního bodu. Nenominuje-li subjekt zúčtování hodnotu předběžné celkové odchylky na následující plynárenský den, je odchylka vypořádána uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. (3) Provozovatel přepravní soustavy každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin vyhodnotí a oznámí jednotlivým subjektům zúčtování na základě skutečných hodnot z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den a) velikost skutečné vstupní odchylky v rozdělení za jednotlivé hraniční body přepravní soustavy, jednotlivé body virtuálních zásobníků plynu a za vstupy do plynárenské soustavy v jednotlivých domácích zónách, b) velikost skutečné výstupní odchylky v rozdělení za jednotlivé hraniční body přepravní soustavy, jednotlivé body virtuálních zásobníků plynu a za výstupy z plynárenské soustavy v jednotlivých domácích zónách, c) velikost skutečné celkové odchylky, d) skutečnou velikost a směr systémové odchylky, e) celkovou odchylku nad povolenou toleranci za každý plynárenský den, ve kterém k takové odchylce došlo, a tato odchylka měla stejné znaménko jako systémová odchylka, f) nevyužitou toleranci. (4) Provozovatel přepravní soustavy každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin vyhodnotí a oznámí jednotlivým provozovatelům distribučních soustav skutečné hodnoty alokací množství plynu subjektů zúčtování na předávacím místě přeshraničního plynovodu za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den. § 35 (1) Provozovatel přepravní soustavy zašle subjektu zúčtování třináctý kalendářní den upravené hodnoty odchylek podle § 34 odst. 3 písm. e), pokud subjekt zúčtování obchodoval s nevyužitou tolerancí podle § 27 odst. 5. (2) Na základě skutečného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování nominuje na patnáctý až dvacátý čtvrtý plynárenský den daného měsíce jednu desetinu součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc do nebo z virtuálního prodejního bodu. Nenominuje-li subjekt zúčtování jednu desetinu součtu skutečných celkových odchylek na příslušný plynárenský den, je příslušná část odchylky vypořádána uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. (3) Mimo ceny plynu v odchylce podle odstavce 2 a § 34 odst. 2 vyúčtuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování samostatně platby za odchylky nad povolenou toleranci, v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu, pokud byla tolerance navýšená o hodnotu nevyužité tolerance nakoupené na trhu s nevyužitou tolerancí v příslušný plynárenský den překročena a odchylka subjektu zúčtování měla stejné znaménko jako systémová odchylka. (4) Odchylka subjektu zúčtování vzniklá v jednotlivých domácích zónách je vyrovnávána provozovatelem přepravní soustavy z přepravní soustavy a je pro účely vyhodnocení překročení sjednané přepravní kapacity zahrnuta příslušnému subjektu zúčtování do přepravy v příslušném domácím bodě přepravní soustavy. Změna dodavatele plynu § 36 (1) Změnou dodavatele účastníka trhu s plynem je změna a) dodavatele za jiného dodavatele, b) počtu dodavatelů, c) dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, nebo d) dodavatele za dodavatele poslední instance. (2) Nejpozději 20 kalendářních dní před změnou dodavatele uzavře účastník trhu s plynem s novým dodavatelem smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. (3) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele a nejpozději 18 kalendářních dní před změnou dodavatele, připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, do 10:00 hodin doručí nový dodavatel žádost o změnu dodavatele provozovateli přepravní soustavy. Žádost o změnu dodavatele musí obsahovat následující údaje: a) identifikační a registrační číslo nového dodavatele, b) typ smlouvy o dodávce plynu, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit, a dobu trvání smlouvy, c) závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka trhu s plynem nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která se dodávka uskutečňuje, d) výčet odběrných míst a jejich identifikaci EIC kódy. (4) Nejdříve 12 měsíců před změnou dodavatele a nejpozději 18 kalendářních dní před změnou dodavatele, připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, do 10:00 hodin doručí nový dodavatel žádost o změnu dodavatele provozovateli příslušné distribuční soustavy. Žádost o změnu dodavatele musí obsahovat následující údaje: a) identifikační a registrační číslo nového dodavatele, b) typ smlouvy o dodávce plynu, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit, a dobu trvání smlouvy, c) výčet a identifikace odběrných míst. (5) Pokud je při změně dodavatele nutné uzavřít smlouvu o distribuci plynu, podává se žádost o změnu dodavatele podle odstavce 4 současně s žádostí o přidělení distribuční kapacity podle § 12. (6) Do 7 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 16 kalendářních dní před změnou dodavatele, informuje provozovatel přepravní soustavy o přijetí žádosti o změnu dodavatele provozovatele příslušné distribuční soustavy, stávajícího dodavatele, nového dodavatele, stávající subjekt zúčtování a nový subjekt zúčtování. (7) Do 7 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 16 kalendářních dní před změnou dodavatele, informuje provozovatel příslušné distribuční soustavy o přijetí žádosti o změnu dodavatele provozovatele přepravní soustavy, stávajícího dodavatele a nového dodavatele. (8) Do 10 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 15 kalendářních dní před změnou dodavatele, zaregistruje příslušný provozovatel distribuční soustavy u provozovatele přepravní soustavy odběrné místo účastníka trhu s plynem, ve kterém dochází ke změně dodavatele. (9) Do 20 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 10 kalendářních dní před změnou dodavatele, připadá-li příslušný den na den pracovního volna nebo den pracovního klidu, poslední předcházející pracovní den, do 12:00 hodin oznámí provozovatel příslušné distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy, stávajícímu dodavateli a novému dodavateli výsledky posouzení žádosti o změnu dodavatele. (10) Do 25 kalendářních dní po doručení žádosti o změnu dodavatele, nejpozději však 9 kalendářních dní před změnou dodavatele, provozovatel přepravní soustavy oznámí provozovateli příslušné distribuční soustavy, stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, stávajícímu subjektu zúčtování a novému subjektu zúčtování výsledky posouzení žádosti o změnu dodavatele. § 37 (1) Nejpozději 1 pracovní den do 10:00 hodin před změnou dodavatele může stávající subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, nebo stávající dodavatel, který není přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, požádat provozovatele přepravní soustavy o vrácení přepravní kapacity. (2) Stávající subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, nebo stávající dodavatel, který není přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, může požádat o vrácení přepravní kapacity maximálně do výše sjednané distribuční kapacity v odběrném místě konečného zákazníka, ve kterém dochází ke změně dodavatele. (3) Provozovatel přepravní soustavy vyhoví požadavku na vrácení přepravní kapacity v případě, že nový subjekt zúčtovávání v odběrném místě konečného zákazníka, ve kterém dochází ke změně dodavatele, nebo stávající dodavatel, který není přiřazený k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, ve kterém dochází ke změně dodavatele, k okamžiku změny dodavatele rezervoval přepravní kapacitu pro příslušný domácí bod přepravní soustavy. Požadavku na vrácení přepravní kapacity vyhoví provozovatel přepravní soustavy maximálně do takové výše, aby v příslušném domácím bodě přepravní soustavy nepřevýšila velikost vrácené přepravní kapacity velikost nově rezervované přepravní kapacity. (4) Provozovatel přepravní soustavy oznámí žadateli o vrácení přepravní kapacity nejpozději 5 kalendářních dní po změně dodavatele, zda vyhoví požadavku na vrácení přepravní kapacity a v jaké výši. Po oznámení výsledků vyhodnocení žádosti lze přepravní kapacitu vrátit nejpozději dvanáctý kalendářní den po změně dodavatele. § 38 (1) Zaregistrovaná změna dodavatele nabývá účinnosti k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce s výjimkou změny dodavatele za dodavatele poslední instance. Pro účastníky trhu s plynem v odběrných místech s měřením typu C může dojít ke změně dodavatele jednou za půl roku s výjimkou změny dodavatele za dodavatele poslední instance. (2) K datu účinnosti změny dodavatele provede provozovatel distribuční soustavy odečet stavu měřidla, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 3, a zjištěné údaje provozovatel distribuční soustavy následně zašle provozovateli přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu dodavateli a předchozímu subjektu zúčtování k doúčtování a vyrovnání závazků. (3) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu dodávky a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby plynu nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem, stávajícím dodavatelem a konečným zákazníkem k datu účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy do 5 kalendářních dní od data účinnosti změny dodavatele. (4) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele, údajů potřebných pro registraci odběrných míst, registrace konečných zákazníků probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí provozovatele přepravní soustavy. (5) Při změně dodavatele konečného zákazníka, jehož odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní soustavě, se postupuje obdobně podle § 36 až 38. (6) Při změně dodavatele v odběrném místě konečného zákazníka s měřením typu B provozovatel příslušné distribuční soustavy zasílá nejpozději ke dni změny dodavatele provozovateli přepravní soustavy skutečné denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě konečného zákazníka za poslední 2 známé kalendářní měsíce. Provozovatel distribuční soustavy zasílá provozovateli přepravní soustavy skutečné denní hodnoty odběru plynu za odběrné místo konečného zákazníka v termínu podle § 29 odst. 2 písm. d) i za plynárenský měsíc předcházející změně dodavatele. § 39 Požadavky na vyúčtování dodávek plynu (1) U konečných zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu v souladu s platným cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel, se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení sjednané distribuční kapacity a velikost tohoto překročení. (2) Součástí vyúčtování dodávky plynu konečnému zákazníkovi s měřením typu C je odebrané množství plynu, včetně počátečního a konečného stavu plynoměru za dané období. (3) Pokud dojde ke změně ceny dodávky nebo distribuce plynu pro konečného zákazníka s měřením typu C mimo termín odečtu, stanoví se spotřeba plynu při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu procentuálním rozdělením naměřeného množství plynu na měsíční odběry podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. § 39a Společná ustanovení (1) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle § 23 až 25, § 29 odst. 2, § 30 odst. 1 písm. a), b), d) až f), § 30 odst. 3 a 5, § 31 odst. 6 a § 34 odst. 1, 2 a 4 se uvádějí zaokrouhlené v celých kWh. (2) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle § 29 odst. 2, § 30 odst. 1 písm. a) a b) se uvádějí v celých m3. (3) Hodnoty předávané podle § 29 odst. 1 jsou zasílány zaokrouhlené v celých kWh nebo v celých m3, přičemž v případě údajů zasílaných v m3 použije provozovatel přepravní soustavy pro přepočet na kWh předběžné hodnoty spalného tepla. § 40 Přechodná ustanovení (1) Převod rezervovaných přepravních kapacit sjednaných podle dosavadních právních předpisů je proveden rozdělením přepravní kapacity na přepravní kapacitu pro příslušný vstupní bod přepravní soustavy a přepravní kapacitu pro příslušný výstupní bod přepravní soustavy. Velikost sjednané přepravní kapacity na vstupním bodě přepravní soustavy odpovídá velikosti rezervované přepravní kapacity sjednané podle dosavadních právních předpisů a velikost sjednané přepravní kapacity na výstupním bodě přepravní soustavy odpovídá velikosti sjednané přepravní kapacity podle dosavadních právních předpisů. Převedené přepravní kapacity může příslušný uživatel nejpozději do 5. ledna 2007 snížit. (2) K datu nabytí účinnosti této vyhlášky předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy v případě, že v distribuční soustavě došlo u konečného zákazníka ke změně dodavatele, tyto údaje: a) údaje denní spotřeby plynu po jednotlivých plynárenských dnech za odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu B, ve kterém došlo ke změně dodavatele před účinností této vyhlášky, za poslední dva známé kalendářní měsíce, b) údaje denní spotřeby plynu po jednotlivých plynárenských dnech za souhrn odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu B, kteří nezměnili dodavatele, za poslední dva známé kalendářní měsíce, c) hodnotu plánované roční spotřeby a třídu typového diagramu za odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu C, ve kterém došlo ke změně dodavatele před účinností této vyhlášky, d) hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů za všechna měření typu C v příslušné distribuční soustavě platnou pro příslušný kalendářní měsíc, e) plánovanou hodnotu ztrát; u provozovatelů regionálních distribučních soustav se jedná o hodnotu povolených ztrát stanovených Úřadem podle zvláštního právního předpisu^3). (3) Provozovatel distribuční soustavy zasílá údaje podle odstavce 2 písm. b) až d) provozovateli přepravní soustavy pouze v případě, že v distribuční soustavě změnil dodavatele alespoň jeden konečný zákazník s měřením typu C. (4) K datu nabytí účinnosti této vyhlášky provede provozovatel distribuční soustavy odečet plynu u odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele podle dosavadních právních předpisů. (5) Každý provozovatel distribuční soustavy zaregistruje k datu nabytí účinnosti této vyhlášky u provozovatele přepravní soustavy všechna odběrná místa konečných zákazníků, kteří změnili dodavatele podle dosavadních právních předpisů. Provozovatel přepravní soustavy zadá do systému všechna odběrná místa konečných zákazníků, kteří změnili dodavatele podle dosavadních právních předpisů. § 41 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. 2. Vyhláška č. 542/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. § 42 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení § 27, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2007. Předseda: Ing. Fiřt v. r. Příloha 1 Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity Část A - Údaje o žadateli - právnické osobě 1. Obchodní firma - právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název 2. Právní forma právnické osoby 3. Předmět podnikání 4. Sídlo - v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné 5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu 6. Číslo licence na obchod s plynem - vyplňuje pouze obchodník s plynem 7. Spojení - telefon, fax nebo e-mail 8. Bankovní spojení 9. Adresa pro doručování do vlastních rukou 10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno Část B - Údaje o žadateli - fyzické osobě 1. Jméno, příjmení, datum narození 2. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné 3. Předmět podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel 4. Číslo licence na obchod s plynem - vyplňuje pouze obchodník s plynem 5. Spojení - telefon, fax nebo e-mail 6. Bankovní spojení 7. Adresa pro doručování do vlastních rukou 8. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 9. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno Část C - Technické údaje 1. Požadovaný vstupní nebo výstupní bod přepravní soustavy 2. Požadovaný termín a doba poskytnutí přepravy plynu 3. Požadovaný typ smlouvy (roční, měsíční, denní) 4. Požadovaný typ kapacity (pevná, přerušitelná) 5. Velikost požadované kapacity v m3/den daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů. Příloha 2 Kategorizace konečných zákazníků Koneční zákazníci se dělí pro potřeby trhu s plynem do následujících kategorií: a) kategorie velkoodběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě přesahuje 4200 MWh, b) kategorie střední odběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4200 MWh, c) kategorie domácnost - fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti, d) kategorie maloodběratel - konečný zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem ani domácností. Příloha 3 Náležitosti žádosti o přidělení distribuční kapacity Část A - Údaje o žadateli - právnické osobě 1. Obchodní firma - právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název 2. Právní forma právnické osoby 3. Předmět podnikání 4. Sídlo - v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné 5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu 6. Číslo licence na obchod s plynem - vyplňuje pouze obchodník s plynem 7. Spojení - telefon, fax nebo e-mail 8. Bankovní spojení 9. Adresa pro doručování do vlastních rukou 10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno Část B - Údaje o žadateli - fyzické osobě 1. Jméno, příjmení, datum narození 2. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné 3. Předmět podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel 4. Číslo licence na obchod s plynem - vyplňuje pouze obchodník s plynem 5. Spojení - telefon, fax nebo e-mail 6. Bankovní spojení 7. Adresa pro doručování do vlastních rukou 8. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 9. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno Část C - Technické údaje 1. Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce plynu 2. Požadovaný typ smlouvy (roční, měsíční) 3. Identifikace odběrného nebo předávacího místa případně souhrnu předávacích míst 4. Velikost požadované distribuční kapacity v daném odběrném nebo předávacím místě případně souhrnu předávacích míst 5. U odběrných míst konečných zákazníků kategorie velkoodběratel a střední odběratel roční diagram předpokládané výše odběru 6. U odběrných míst konečných zákazníků charakteristika odběrného místa - využití, časovost a charakter odběru Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů. Příloha 4 Náležitosti žádosti o rezervaci skladovací kapacity Část A - Údaje o žadateli - právnické osobě 1. Obchodní firma - právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název 2. Právní forma právnické osoby 3. Předmět podnikání 4. Sídlo - v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné 5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu 6. Číslo licence na obchod s plynem - vyplňuje pouze obchodník s plynem 7. Spojení - telefon, fax nebo e-mail 8. Bankovní spojení 9. Adresa pro doručování do vlastních rukou 10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno Část B - Údaje o žadateli - fyzické osobě 1. Jméno, příjmení, datum narození 2. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné 3. Předmět podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba podnikatel 4. Číslo licence na obchod s plynem - vyplňuje pouze obchodník s plynem 5. Spojení - telefon, fax nebo e-mail 6. Bankovní spojení 7. Adresa pro doručování do vlastních rukou 8. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 9. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno Část B - Technické údaje 1. Požadovaný termín a doba poskytnutí uskladnění plynu 2. Požadovaný typ smlouvy (roční, krátkodobá) 3. Požadovaný typ výkonu u žádosti o uzavření krátkodobé smlouvy (pevný, přerušitelný) 4. Velikost požadované skladovací kapacity v rozdělení - provozní objem v m3, maximální vtláčecí výkon v m3/den, maximální těžební výkon v m3/den Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů. Příloha 5 Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace Provozovatel přepravní soustavy odmítne renominaci na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy dvě hodiny před začátkem a v průběhu plynárenského dne pokud: (a) nejsou vzájemně odsouhlaseny nominace na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy, (b) je na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy splněna některá z následujících nerovnic (1) a (2): Nrj>Npj+1/24*KSj*(24-T) (1) Nrj < Npj (2) kde j vstupní nebo výstupní bod přepravní soustavy, Nrj je renominace daného subjektu zúčtování na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy na daný plynárenský den, Ksj je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu zúčtování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) ve vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy j na daný plynárenský den, Npj nominace a renominace přijaté a zaregistrované do času T stanovené jako: T Njt Npj = suma --------- t=1 24 t je hodina plynárenského dne; t = 1 pro interval <6:00, 7:00) až t = 24 pro interval <5:00, 6:00), Njt je nominace nebo renominace daného subjektu zúčtování na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy účinná v hodině t plynárenského dne, T je hodina plynárenského dne, od které je renominace účinná ; T = 1 pro 7:00 plynárenského dne, T = 2 pro 8:00 plynárenského dne až T= 24 pro 6:00 následujícího plynárenského dne.". Příloha 6 Rovnice pro určení tolerance poskytované provozovatelem přepravní soustavy subjektům zúčtování na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy Tolerance Tm poskytovaná provozovatelem přepravní soustavy subjektu zúčtování na jednotlivých na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy se určí podle následující rovnice: Tm = [K1m x KSm + K2m x (KSm - Nm)] kde m vstupní nebo výstupní bod přepravní soustavy, K1m je koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený cenovým rozhodnutím Úřadu, KSm je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu zúčtování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) ve vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy m na daný plynárenský den, K2m koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený cenovým rozhodnutím Úřadu, Nm je nominace daného subjektu zúčtování ve vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy na daný plynárenský den. Příloha 7 Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky Charakter odběrného místa popisuje vlastnosti odběrného místa, na jejichž základě je k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky. Charakter odběrného místa je pro tento účel určen využitím odběrného místa, časovostí a charakterem odběru. Na základě přiřazení konkrétních hodnot jednotlivých charakteristik a výše roční spotřeby bude k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky. Popis tabulky pro určení charakteru odběrného místa V tabulce jsou přehledně uvedeny jednotlivé charakteristiky odběrných míst a jejich povolené kombinace ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- CHARAKTER ODBĚRNÉHO Časovost Charakteru odběr MÍSTA ------------------------ ---------------------------------- C01 C02 S01 S02 S03 S04 ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- Využití odběrného místa SOBOTA PRAC. vaření TUV vytápění technologie NEDĚLE DEN ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R01 Byt, rodinný dům, rekreační + + + objekt ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R02 Administrativní prostory + + + (kancelářské prostory, kulturní zařízení) ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R03 Ubytovací a stravovací + + + + zařízení (hotel, penzion, ubytovna, restaurace, jídelny, bufet, bar, herna, S04 = velkokapacitní vaření, samostatná vývařovna) ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R04 Výrobní prostory (hala, dílna) + + + + ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R05 Školská a sportovní zařízení + + + + ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R06 Prodejní zařízení (kamenné + + + + obchody, obchodní centra, supermarkety) ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R07 Nemocniční a léčebná zařízení + + + + ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R08 Sezónní technologické odběry - + zima ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R09 Sezónní technologické odběry - + léto ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R10 Kotelny + + ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- R11 Ostatní drobné odběry + + (< 900 m3/rok) ------------------------------------ ------------------------ ---------------------------------- + možné kombinace Příloha 7a Údaje za vyúčtování distribuce plynu Provozovatel distribuční soustavy zasílá za vyúčtování distribuce plynu pro odběrné místo konečného zákazníka minimálně tyto údaje: A. Identifikační údaje 1. číselný kód provozovatele distribuční soustavy 2. číselný kód obchodníka s plynem 3. číselný kód odběrného místa 4. identifikace měřících míst, číslo měřidla a příslušnost k daním 5. fakturační období B. Údaje z měření 1. za odběrné místo konečného zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A nebo B i. přepočtené spotřeby plynu v jednotlivých plynárenských dnech v m3 ii. spalné teplo objemové v jednotlivých plynárenských dnech v MWh/m3 iii. distribuované množství plynu v jednotlivých plynárenských dnech v MWh iv. jednotková pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh 2. za odběrné místo s měřením typu C i. počáteční stav měřidla v m3 ii. konečný stav měřidla v m3 iii. rozdělení naměřené spotřeby do jednotlivých plynárenských měsíců v m3 iv. přepočítací koeficient na standardní podmínky v jednotlivých plynárenských měsících v. spalné teplo objemové za účtované období v MWh/m3 vi. jednotková pevná cena za odebraný plyn v jednotlivých plynárenských měsících v Kč/MWh C. Sjednané hodnoty 1. za odběrné místo konečného zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A nebo B i. Přidělená distribuční kapacita na základě roční smlouvy o distribuci plynu 1. velikost přidělené distribuční kapacity v tis.m3 2. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 3. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 ii. Přidělená distribuční kapacita na základě měsíční smlouvy o distribuci plynu 1. velikost přidělené distribuční kapacity v tis.m3 2. počátek platnosti přidělené distribuční kapacity 3. konec platnosti přidělené distribuční kapacity 4. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 5. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu podle měsíční smlouvy o distribuci plynu v Kč/tis.m3 iii. Přidělená distribuční kapacita na základě klouzavé smlouvy o distribuci plynu 1. velikost přidělené distribuční kapacity v tis.m3 2. počátek platnosti přidělené distribuční kapacity 3. konec platnosti přidělené distribuční kapacity 4. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 5. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu podle klouzavé smlouvy o distribuci plynu v Kč/tis.m3 iv. Překročení přidělené distribuční kapacity 1. maximální velikost překročení přidělené distribuční kapacity v tis. m3 2. jednotková pevná cena za překročení denní přidělené distribuční kapacity v Kč/tis. m3 2. za odběrné místo s měřením typu C i. Přidělená distribuční kapacita 1. velikost přidělené distribuční kapacity v tis. m3 2. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 3. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis. m3 ii. Stálý měsíční plat 1. počátek posuzovaného období 2. konec posuzovaného období 3. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně 4. jednotková stálá měsíční platba za přistavenou kapacitu". Příloha 8 Rozpočítání zbytkového diagramu odběru a výpočet odběru podle typového diagramu dodávky Provozovatel přepravní soustavy stanoví zbytkový diagram odběru pro jednotlivé distribuční soustavy. Zbytkový diagram ZDl odběru l-té distribuční soustavy pro daný plynárenský den je určený z měřených denních odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A a B a z výpočetně uvažovaných denních hodnot spotřeby (pro ztráty a vlastní spotřebu) v l-té distribuční soustavě podle následujícího vzorce ZD1 = PPSl + Vl + PDSII + PHPSII - P DSOl - PHPSOl - OA1 - OB1 - OCl - VSl - Zl - ZA1 kde PPSl je množství plynu dodaného na předávacích místech do l-té distribuční soustavy z přepravní soustavy za plynárenský den, Vl je množství plynu dodané z výroben plynu v l-té distribuční soustavě za plynárenský den, PDSII je množství plynu dodané do l-té distribuční soustavy z jiných distribučních soustav za plynárenský den, PDSOl je množství plynu dodané do l-té distribuční soustavy z předávacích míst přeshraničních plynovodů l-té distribuční soustavy za plynárenský den, PHPSOl je množství plynu dodané do jiné distribuční soustavy z l-té distribuční soustavy za plynárenský den, PHPSOl je množství plynu dodané do předávacích míst přeshraničních plynovodů l-té distribuční soustavy za plynárenský den, OAl je součet měřených odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu A v l-té distribuční soustavě za plynárenský den, OBl je součet měřených odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu B v l-té distribuční soustavě za plynárenský den (pro předběžné určení předběžných odchylek podle § 34 odst. 1 v průběhu plynárenského měsíce, kdy jsou skutečné hodnoty odběru pro měření typu B nedostupné, se jako náhrada skutečných hodnot použijí hodnoty podle § 31 odst. 6), OCMl je součet měřených odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně rozpočítaných podle příslušného typového diagramu dodávky v l-té distribuční soustavě za plynárenský den podle posledního vzorce této přílohy (OCMl je rovno 0 pro určení předběžných hodnot odběrů), VSPDl je vlastní spotřeba v l-té distribuční soustavě za plynárenský den, ZPDl jsou ztráty v l-té distribuční soustavě za plynárenský den, ZAl je změna akumulace v l-té distribuční soustavě za plynárenský den (s kladným znaménkem v případě zvýšení akumulace, se záporným znaménkem v případě snížení akumulace). Denní odběr Oil i-tého odběrného místa konečného zákazníka s měřením typu C (s výjimkou C odečítaných měsíčně při stanovení skutečných hodnot odběru) v l-té distribuční soustavě za plynárenský den se vypočítá z velikosti jeho plánované roční spotřeby ORSil a poměrné hodnoty typu p přepočteného typového diagramu TDDpl pro daný plynárenský den Oil = ORSil x TDDpl Takto vypočtená hodnota odběru i-tého odběrného místa konečného zákazníka s měřením typu C (s výjimkou C odečítaných měsíčně při stanovení skutečných hodnot odběru) v l-té distribuční soustavě se koriguje na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu ZDl v l-té distribuční soustavě za plynárenský den úměrně "váze" odběrů s měřením typu C tak, že jeho hodnota Oilk po této korekci je Oilk = Oil x kl kde kl je korekční koeficient platný pro daný plynárenský den a danou distribuční soustavu určený podle vzorce ZDl kl = ----- l suma Oil i=1 kde l suma Oil je součet všech odběrů s měřením typu C (s výjimkou i=1 odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně pro určení skutečných hodnot odběru plynu) v l-té distribuční soustavě za plynárenský den vypočtených s využitím typových diagramů dodávek. Součet měřených odběrů v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně rozpočítaných podle příslušného typového diagramu dodávky v l-té distribuční soustavě za plynárenský den OCM1 se určí podle následujícího vzorce l TDDpl OCMl = suma OMSil x ----------- i=1 L suma TDDpl i=1 kde L suma TDDpl je součet poměrných hodnot příslušného typu p typového i=1 diagramu dodávky přepočtených na skutečné klimatické podmínky za všechny plynárenské dny plynárenského měsíce, OMSil je skutečná měsíční spotřeba v i-tém odběrném místě konečného zákazníka vybaveného měřením typu C odečítaného měsícně. Příloha 9 Stanovení plánované roční spotřeby plynu Pro stanovení plánované roční spotřeby se použijí uskutečněné odběry v uplynulých třech letech. Ze součtu spotřeb z odečtů v takto vymezeném období se vypočte hodnota plánované roční spotřeby plynu. Pro její stanovení se použije počáteční a konečný stav měřidla na odběrném místě a datum odečtů v uvedeném období. Pokud konečný zákazník odebíral plyn v období kratším než tři roky, použije se pro stanovení plánované roční spotřeby toto kratší období. Pokud však je celková doba uskutečněných odběrů kratší nebo rovna 4 měsícům, nebo jde-li o nové odběrné místo a není k dispozici údaj o měřené spotřebě, použije se předpokládané množství podle uzavřené smlouvy o distribuci plynu. Postup pro výpočet plánované roční spotřeby plynu, pokud celková doba zdokumentovaného odběru konečného zákazníka přesahuje období delší než 4 měsíce 1. Pro každého odběratele je proveden výpočet roční spotřeby. Roční spotřeba se vypočte vydělením součtu spotřeb stanovených z odečtů za vymezené období celkovým počtem dní tohoto období (počet dní od počátku období spotřeby příslušného prvnímu zařazenému odečtu do data posledního odečtu) a následným vynásobením 365. Je-li tato hodnota menší nebo rovna 900 m3, je považována přímo za odhad roční spotřeby odběrného místa. 2. Pro odběrná místa, pro která byla vypočtena roční spotřeba vyšší než 900 m3, se roční spotřeba vypočte jako podíl součtu spotřeb zjištěný ze zařazených odečtů (všech odečtů z vymezeného období) a součtu koeficientů všech měsíců, které spadají do celkového období spotřeby odpovídajícího změřenému součtu spotřeb (pro první a poslední měsíc celkového období spotřeby se provede lineární přepočet koeficientů měsíce na počet dní, které období z těchto měsíců zahrnuje). Takto vypočítaný podíl se pro získání roční spotřeby vynásobí 100. Koeficienty jsou stanoveny procentem roční spotřeby pro jednotlivé měsíce roku: ---------------------------------------------------------------------- leden únor březen duben květen červen ---------------------------------------------------------------------- 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- červenec srpen září říjen listopad prosinec ---------------------------------------------------------------------- 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93 ---------------------------------------------------------------------- Příloha 10 Třídy typových diagramů dodávky Třídy typových diagramů dodávky plynu a jejich přiřazení k odběrným místům pro kategorii domácnost a pro kategorie maloodběratel a střední odběratel jsou následující: ------------------------------------------------------------------ TŘÍDA TDD: DOM1 ------------------------------------------------------------------ Roční spotřeba S01 (vaření) S02 (TUV) S03 (otop) ------------------------------------------------------------------ do 9,45 MWh 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ do 9,45 MWh 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ do 9,45 MWh 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ do 9,45 MWh 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ do 9,45 MWh 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ do 9,45 MWh 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ do 9,45 MWh 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ DOM1 Domácnost s odběrem nižším než 9,45 MWh/rok. ------------------------------------------------------------------ TŘÍDA TDD: DOM2 ------------------------------------------------------------------ Roční spotřeba S01 (vaření) S02 (TUV) S03 (otop) ------------------------------------------------------------------ nad 9,45 MWh 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ nad 9,45 MWh 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ nad 9,45 MWh 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ nad 9,45 MWh 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ nad 9,45 MWh 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ DOM2 Domácnost s odběrem větším nebo rovným 9,45 MWh/rok, bez vytápění plynem (pouze vaření nebo příprava teplé vody, případně obě možnosti současně). Dále domácnost s odběrem větším nebo rovným 9,45 MWh/rok, kombinace vaření a vytápění plynem nebo příprava teplé vody a vytápění plynem. ------------------------------------------------------------------ TŘÍDA TDD: DOM3 ------------------------------------------------------------------ Roční spotřeba S01 (vaření) S02 (TUV) S03 (otop) ------------------------------------------------------------------ nad 9,45 MWh 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ DOM3 Domácnost s odběrem větším nebo rovným 9,45 MWh/rok, současně vaření a vytápění plynem a příprava teplé vody. ------------------------------------------------------------------ TŘÍDA TDD: DOM4 ------------------------------------------------------------------ Roční spotřeba S01 (vaření) S02 (TUV) S03 (otop) ------------------------------------------------------------------ nad 9,45 MWh 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ DOM4 Domácnost s odběrem větším nebo rovným 9,45 MWh/rok pouze na vytápění plynem. ------------------------------------------------------------------ TŘÍDA TDD: MOSO1 ------------------------------------------------------------------ kód využití S01 S02 S03 S04 OM (vaření) (TUV) (otop) (technologie) ------------------------------------------------------------------ R02 1 0 0 x ------------------------------------------------------------------ R02 0 1 0 x ------------------------------------------------------------------ R03 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ R03 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R03 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R03 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R03 1 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R03 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R03 0 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R03 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R03 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R03 1 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R03 1 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R03 1 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R03 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R03 1 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R04 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ R04 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R04 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R04 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R04 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R04 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R04 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R04 1 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R04 1 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R04 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R04 1 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R05 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ R05 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R06 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ R07 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------ R07 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R07 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R07 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R07 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R07 1 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R07 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R07 0 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R07 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R07 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R07 1 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R07 1 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R07 1 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R07 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R07 1 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R08 x x x 1 ------------------------------------------------------------------ R09 x x x 1 ------------------------------------------------------------------ R10 x x 0 1 ------------------------------------------------------------------ R11 1 0 x x ------------------------------------------------------------------ R11 0 1 x x ------------------------------------------------------------------ R11 1 1 x x ------------------------------------------------------------------ MOSO1 Všichni ostatní koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R11 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do MOSO2 až MOSO4. ------------------------------------------------------------------ TŘÍDA TDD: MOSO2 ------------------------------------------------------------------ kód využití S01 S02 S03 S04 OM (vaření) (TUV) (otop) (technologie) ------------------------------------------------------------------ R02 1 1 0 x ------------------------------------------------------------------ R04 1 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R04 0 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R05 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R05 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R05 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R05 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R05 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R05 1 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R05 1 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R05 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R05 1 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R06 0 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R06 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R06 1 1 0 0 ------------------------------------------------------------------ R06 1 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R06 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------ R06 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R06 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R06 1 1 0 1 ------------------------------------------------------------------ R06 1 0 1 1 ------------------------------------------------------------------ R06 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R06 1 1 1 1 ------------------------------------------------------------------ R10 x x 1 0 ------------------------------------------------------------------ R10 x x 1 1 ------------------------------------------------------------------ MOSO2 Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění. ------------------------------------------------------------------ TŘÍDA TDD: MOSO3 ------------------------------------------------------------------ kód využití S01 S02 S03 S04 OM (vaření) (TUV) (otop) (technologie) ------------------------------------------------------------------ R02 1 0 1 x ------------------------------------------------------------------ R02 0 1 1 x ------------------------------------------------------------------ R02 1 1 1 x ------------------------------------------------------------------ R03 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R04 1 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R05 1 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R05 1 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R06 0 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R06 1 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ MOSO3 Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření. ------------------------------------------------------------------ TŘÍDA TDD: MOSO4 ------------------------------------------------------------------ kód využití S01 S02 S03 S04 OM (vaření) (TUV) (otop) (technologie) ------------------------------------------------------------------ R02 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R04 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R05 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ R05 0 1 1 0 ------------------------------------------------------------------ R06 0 0 1 0 ------------------------------------------------------------------ MOSO4 Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění. Koneční zákazníci s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody. Poznámka: Pro konečné zákazníky s kódem využití odběrného místa R08 a R09 (sezónní technologické odběry) budou typové diagramy dodávky individuálně upraveny provozovatelem distribuční soustavy na základě posouzení konkrétního období odběru daného konečného zákazníka. Příloha 11 Stanovení spotřeby plynu při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu 1. U konečného zákazníka kategorie domácnost a maloodběratel, který odebírá plyn v množství větším než 9 450 kWh/rok, se spotřeba plynu v průběhu roku stanoví podle procentuálních hodnot přiřazených pro jednotlivé kalendářní měsíce: ---------- ---------------------------------------------------------------------- kalendářní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíc i ---------- ---------------------------------------------------------------------- Pi [%] 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93 ---------- ---------------------------------------------------------------------- a) v případě, že je uskutečněn odečet nebo samoodečet plynu, pokud provádění samoodečtů provozovatel distribuční soustavy umožňuje, v jiném termínu než v posledním dni kalendářního měsíce, stanoví se spotřeba plynu v kalendářním měsíci úpravou procenta přiřazeného k tomuto kalendářnímu měsíci podle tabulky v tomto bodě podle poměru počtu kalendářních dnů, v nichž byl v kalendářním měsíci plyn dodáván a které spadají do daného fakturačního období, a celkového počtu kalendářních dnů tohoto kalendářního měsíce; upravené procento pui [%] pro kalendářní měsíc i se vypočítá podle vzorce pi pui = --- x Dd Di kde i [-] je pořadové číslo kalendářního měsíce, Pi [%] je procento přiřazené ke kalendářnímu měsíci i podle tabulky v bodu 1, Di [-] je celkový počet kalendářních dnů v kalendářním měsíci i, Dd [-] je počet kalendářních dnů, v nichž byl v kalendářním měsíci i plyn dodáván a které spadají do daného fakturačního období, b) pokud konečný zákazník provede samoodečet při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu a provozovatel distribuční soustavy provádění samoodečtů umožňuje, stanoví se spotřeba plynu v odečtovém období vymezeném samoodečtem nebo pravidelným odečtem do následujícího samoodečtů nebo pravidelného odečtu, ve kterém došlo alespoň k jedné změně ceny dodávky nebo distribuce plynu (dále jen "období mezi odečty") tak, že množství plynu Si [kWh] odebrané v celém kalendářním měsíci i spadajícím do období mezi odečty se vypočte podle vzorce Q si = --- x pi P kde Q [kWh] je odebrané množství plynu za období mezi odečty spadající do daného fakturačního období, P [%] je součet procent přiřazených ke všem kalendářním měsícům spadajícím do období mezi odečty podle tabulky v tomto bodu včetně upravené výše procenta podle bodu a) v případě, že období mezi odečty zahrnuje kalendářní měsíc spadající do daného fakturačního období, ve kterém nebyl plyn dodáván nebo distribuován po všechny kalendářní dny, Pi [%] je procento přiřazené ke kalendářnímu měsíci i podle tabulky v tomto bodu nebo upravené procento podle písmene a) tohoto odstavce, pokud se jedná o kalendářní měsíc spadající do daného fakturačního období, ve kterém nebyl plyn dodáván nebo distribuován po všechny kalendářní dny. 2. U konečného zákazníka kategorie domácnost a maloodběratel, který odebírá plyn v množství nepřevyšujícím 9 450 kWh/rok, se spotřeba plynu stanoví rovnoměrným rozdělením dodávky nebo distribuce plynu v průběhu roku. 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám. 2) § 1 odst. 7 vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. 2a) § 58 odst. 1 písm. i) a § 60 odst. 1 písm. f) energetického zákona. 3) Příloha č. 12 vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama