Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 20.12.2017

se změnami:zrušeno 453/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2001 Sbírky zákonů na straně 9826
schváleno:06.12.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:20.12.2017
[Textová verze] [PDF verze (113 kB)]

457/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 6. prosince 2001 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 19 odst. 12 a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), (dále jen "zákon"): Bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejich ověřování, postup při udělování a odnímání autorizace (K § 19 zákona) § 1 Zkouška odborné způsobilosti (1) Odborná způsobilost pro účely § 19 odst. 4 písm. b) zákona zahrnuje znalost a) zákona a dalších právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí,^1) b) právních předpisů z oblasti veřejného zdraví, územního plánování a stavebního řádu, c) postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí, d) přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí. (2) Odborná způsobilost podle odstavce 1 se prokazuje zkouškou odborné způsobilosti (dále jen "zkouška"). (3) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč ministerstvu. (4) Odbornou způsobilost ověřuje nejméně pětičlenná zkušební komise (dále jen "komise") složená z odborníků jmenovaných ministrem životního prostředí. Členem komise je vždy alespoň jeden zaměstnanec ministerstva a Ministerstva zdravotnictví. Komisi, včetně určení jejího předsedy, sestavuje ministerstvo. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. (5) Uchazeč je pozván ke zkoušce nejméně 30 dnů před jejím konáním. (6) Zkouška se člení na dvě samostatně vykonávané a hodnocené části, jimiž se rozumí písemná zkouška a ústní zkouška. Úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Podrobnosti o konání zkoušky stanoví zkušební řád uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce. (7) Zkouška se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl". O úspěšně vykonané zkoušce vydá ministerstvo doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"). Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. (8) Uchazeči, který se ke zkoušce nemohl dostavit ze závažného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil, stanoví ministerstvo náhradní termín zkoušky. (9) Uchazeč může o vykonání zkoušky požádat opakovaně, nejdříve však po uplynutí 60 dnů ode dne konání zkoušky, u které nevyhověl nebo ke které se bez řádné omluvy nebo bez závažného důvodu nedostavil. (10) Nevykonal-li uchazeč ani opakovanou zkoušku nebo nedostavil-li se k ní bez řádné omluvy, může ji opakovat znovu až po uplynutí 1 roku. § 2 Za ukončené vysokoškolské vzdělání podle § 19 odst. 4 písm. a)zákona se pro účely této vyhlášky považuje vysokoškolské vzdělání v oblastech vztahujících se k problematice posuzování vlivů na životní prostředí. § 3 Postup při udělování, prodloužení a odejmutí autorizace (1) Žádost o vydání rozhodnutí o udělení autorizace podává žadatel písemně ministerstvu. Obsah žádosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. (2) Je-li žadatel držitelem osvědčení a splňuje-li i další podmínky uvedené v § 19 odst. 3 zákona, ministerstvo vydá rozhodnutí o udělení autorizace. (3) Ministerstvo prodlouží autorizaci do 30 dnů od obdržení žádosti o její prodloužení, jsou-li splněny podmínky stanovené v zákoně. Má-li ministerstvo důvodné pochybnosti o tom, zda se nezměnily podmínky, za nichž byla autorizace udělena, vyžádá si od žadatele o prodloužení autorizace předložení nového osvědčení, popřípadě jiných dokladů rozhodných pro udělení autorizace. Ministerstvo žádosti o prodloužení autorizace nevyhoví, jsou-li naplněny podmínky pro odejmutí autorizace podle § 19 odst. 9 zákona. (4) Informaci o rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a o rozhodnutí o odnětí autorizace ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (dále jen "Věstník"). Informace o udělení autorizace obsahuje jméno, příjmení, titul, adresu místa trvalého pobytu držitele autorizace, nemá-li jej, adresu místa jeho bydliště, a údaj o době, na kterou byla autorizace vydána. (5) Držitel autorizace poskytne ministerstvu údaje pro účely zveřejňování seznamu držitelů autorizace ve Věstníku podle § 21 písm. h)zákona a oznamuje mu změny týkající se těchto údajů. Způsob a průběh veřejného projednání, zveřejňování informací a stanovisek a postup při zajištění zpracování posudku (K § 16 a 17 zákona) § 4 Způsob a průběh veřejného projednání (1) Úřad příslušný k posuzování vlivů na životní prostředí podle § 6 odst. 1 zákona (dále jen "příslušný úřad") zajistí, aby místo a čas veřejného projednání odpovídaly významu projednávaného záměru s přihlédnutím k dopravní dostupnosti, kapacitě místa konání a času umožňujícímu účast veřejnosti. (2) Průběh veřejného projednání řídí osoba pověřená příslušným úřadem (dále jen "pověřená osoba") tak, aby vlivy záměru na životní prostředí byly projednány ze všech podstatných hledisek. (3) Na otázky a připomínky týkající se hodnocení vlivů projednávaného záměru na životní prostředí odpovídají a vysvětlení podávají zejména zpracovatelé dokumentace a posudku; oznamovatel informuje o záměru a jeho cílech. (4) Pokud podstatné otázky a připomínky není možné projednat nebo pokud je nutno zajistit další údaje potřebné pro projednání, může pověřená osoba veřejné projednání na nezbytnou dobu přerušit. (5) Zápis z veřejného projednání pořizuje pověřená osoba nejpozději do 10 dnů od jeho ukončení. § 5 Zveřejňování informací a stanovisek (1) Příslušný úřad zašle informace a závěry podle § 16 odst. 1 a 2 zákona dotčeným okresním úřadům, krajům a obcím ke zveřejnění na jejich úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Dotčené okresní úřady, kraje a obce vykonávající státní správu v přenesené působnosti písemně vyrozumí příslušný úřad o dni vyvěšení těchto informací a závěrů na své úřední desce. (2) Příslušný úřad zveřejní informace v elektronické formě a zpřístupní je prostřednictvím odkazu na portál veřejné správy.^2) (3) Zveřejnění se dále provede některým v dotčeném území obvyklým způsobem jako zveřejněním v místním tisku, rozhlase, na informačních tabulích nebo v neperiodických publikacích. Způsob tohoto zveřejnění zajistí příslušný úřad podle požadavků dotčené obce, jinak dle svého uvážení. § 6 Zajištění zpracování posudku (1) Posudek se zajišťuje prostřednictvím písemné smlouvy. (2) Při podání návrhu na uzavření smlouvy podle odstavce 1 přihlíží příslušný úřad u osob oprávněných podle § 19 zákona zejména k jejich schopnosti posoudit dokumentaci objektivně a v plném rozsahu (§ 19 odst. 2 zákona). (3) Smlouva obsahuje vždy a) závazek zpracovatele, že posudek zpracuje a odevzdá v písemné i elektronické formě, b) počet vyhotovení posudku, který je nejméně shodný s počtem vyhotovení dokumentace, c) lhůtu ke zpracování posudku podle § 9 odst. 3 zákona, d) podmínky pro případné překročení lhůty určené ke zpracování posudku s určením, o kolik dní může být tato lhůta v souladu s § 9 odst. 3 zákona prodloužena, e) způsob vypořádání připomínek vzešlých z veřejného projednání a z vyjádření k posudku. Ustanovení zrušovací a závěrečná § 7 Zrušuje se vyhláška č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku. § 8 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. Ministr: RNDr. Kužvart v. r. Příl.1 Zkušební řád pro zkoušku odborné způsobilosti I. Práva a povinnosti komise a jejího předsedy 1. Komise zkouší uchazeče a dále a) řeší sporné otázky související se zkouškou, b) ze závažných důvodů může uchazeče ze zkoušky vyloučit, c) usnáší se o hodnocení zkoušky, d) její členové podepisují písemný zákon o průběhu a hodnocení zkoušky. 2. Předseda komise a) řídí jednání a práci komise a dbá na její jednotný a správný postup, b) podepisuje osvědčení. II. Zkouška 1. Komise seznámí uchazeče s výsledky hodnocení písemné zkoušky nejpozději při ústní zkoušce. 2. Při ústní zkoušce uchazeč odpovídá zpravidla na čtyři zkušební otázky. Členové komise mohou klást doplňující otázky. 3. Nevykonal-li uchazeč úspěšně ústní zkoušku, opakuje pouze tuto část zkoušky. 4. O zkoušce se pořizuje písemný záznam, v němž je uvedeno hodnocení písemné i ústní zkoušky. 5. Uchazeče, který byl hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl", poučí komise o možnosti a podmínkách opakování zkoušky. III. Dokumenty o průběhu zkoušky a udělování osvědčení Dokumenty týkající se průběhu zkoušky a udělování osvědčení eviduje a jejich ukládání zabezpečuje ministerstvo. Příl.2 Ministerstvo životního prostředí Č.j. ............................... V ..............dne ................ Osvědčení o vykonané zkoušce odborné způsobilosti podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Jméno, příjmení, titul ........................................... Datum a místo narození ........................................... Adresa místa trvalého pobytu, popř. místa bydliště ............... Datum vykonání zkoušky ........................................... Podpis předsedy komise: Razítko: Příl.3 Obsah žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku Žádost o udělení autorizace obsahuje a) jméno a příjmení, titul, adresu místa trvalého pobytu, popř. místa bydliště, b) doklady prokazující odbornou způsobilost, c) doklady prokazující bezúhonnost, d) údaj o délce a obsahu odborné praxe v oblasti ochrany životního prostředí, e) přehled vlastní publikační a vědecké činnosti a dalších odborných prací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, f) datum a podpis. V případě žádosti o prodloužení autorizace se dále uvede číslo rozhodnutí o udělení autorizace, popřípadě číslo osvědčení odborné způsobilosti podle právní úpravy platné před účinností zákona a přehled dokumentací a posudků zpracovaných do doby podání žádosti o prodloužení autorizace. 1) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 2) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

 
 
Reklama