Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.02.2016

se změnami:363/2007 Sb., 358/2009 Sb., 392/2011 Sb., 445/2012 Sb., zrušeno 8/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 146/2005 Sbírky zákonů na straně 7915
schváleno:11.10.2005
účinnost od:01.11.2005
zrušeno:01.02.2016
[Textová verze] [PDF verze (2718 kB)]

426/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. října 2005 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Změna: 363/2007 Sb. Změna: 358/2009 Sb. Změna: 392/2011 Sb. Změna: 445/2012 Sb. Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 9, § 7 odst. 5 a § 17 odst. 7 písm. i) a j) zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí. § 2 zrušen § 3 Žádost o udělení, změnu a zrušení licence (1) Vzory žádostí o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 22 k této vyhlášce. (2) Vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie jsou uvedeny v přílohách č. 24 a 25 k této vyhlášce. (3) Ustanovení této vyhlášky, upravující náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, určení provozovny, určení vymezeného území, způsoby prokazování vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení, prokazování a dokládání finančních a technických předpokladů a způsoby prokazování odborné způsobilosti, se rovněž vztahují na podávání žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence nebo žádosti o zrušení licence, je-li podle zákona nutno tyto skutečnosti v řízení o změně rozhodnutí o udělení licence nebo zrušení licence prokazovat nebo k žádosti připojovat. § 4 Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce Prohlášení odpovědného zástupce, které se připojuje k žádosti o udělení licence, obsahuje a) jméno a příjmení a případný dodatek žadatele o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen "žadatel"), název, popřípadě obchodní firmu, je-li žadatel zapsán v obchodním rejstříku, identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikání a číslo licence žadatele, byla-li licence již udělena, b) jeho jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, a státní občanství, c) místo jeho trvalého pobytu vymezené názvem státu, obce a případně její části, názvem ulice, číslem popisným a orientačním, bylo-li přiděleno, a poštovním směrovacím číslem; je-li odpovědný zástupce zahraniční osobou, potom bydliště mimo území České republiky a místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, d) vyjádření souhlasu s ustanovením do funkce a prohlášení o tom, že není ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro licencovanou činnost u jiného držitele licence, e) úředně ověřený podpis^2) odpovědného zástupce, je-li prohlášení odpovědného zástupce podáváno Úřadu písemně. § 5 Určení provozoven Provozovna se na žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti vymezuje údaji, podle kterých je možné jednoznačně určit energetické zařízení, na němž je vykonávána nebo má být vykonávána licencovaná činnost výroby elektřiny, výroby plynu, výroby tepelné energie nebo uskladňování plynu. Těmito údaji jsou a) název nebo jiné rozlišující označení výrobny elektřiny, výrobny plynu, zdroje tepelné energie a zásobníku plynu, b) v případě výrobny elektřiny údaje o každém jednotlivém výrobním zdroji elektřiny, kterými jsou instalovaný výkon, druh podporovaného zdroje využívaného výrobním zdrojem elektřiny, termín uvedení do provozu (byl-li již do provozu uveden) nebo předpokládaný termín uvedení do provozu a identifikační číslo přidělené Úřadem při vydání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny (bylo-li již přiděleno), c) údaje identifikující umístění provozovny, zejména název obce a případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód^3) katastrálního území, kde je provozovna umístěna, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je provozovna umístěna, zákres umístění provozovny do kopie katastrální mapy, d) identifikační údaje o stávajícím a předchozím provozovateli výrobny elektřiny, výrobny plynu, zdroji tepelné energie nebo zásobníku plynu, a o vlastníku nemovitosti, na které nebo ve které je energetické zařízení umístěno, zejména jméno, příjmení a bydliště, jedná-li se o nepodnikající fyzickou osobu, jméno a příjmení a případný dodatek, název, popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikaní, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu nebo o právnickou osobu, e) v případě výrobny elektřiny využívající energie vody i údaj o říčním kilometru a název toku, na němž je výrobna elektřiny umístěna, f) technická specifikace a další technické údaje o výrobně elektřiny, výrobně plynu, zdroji tepelné energie nebo zásobníku plynu. § 6 Určení vymezeného území Vymezené území se v žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti určuje pro licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie a) zákresem souvislého území, ve kterém má být činnost vykonávána, do kopie katastrální mapy nebo její zvětšeniny s vyznačením katastrálních území a zároveň seznamem katastrálních území v souvislém území a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy, b) zákresem souvislého území, ve kterém má být činnost vykonávána, do katastrální mapy nebo její zvětšeniny s vyznačením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, pokud nelze vymezené území určit způsobem podle předchozího písmene nebo to je z důvodu přehlednosti a zřejmosti účelnější, a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy, c) seznamem katastrálních území a případně parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se nacházejí zařízení distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení a odběrná místa konečných zákazníků, do nichž žadatel distribuuje nebo má distribuovat elektřinu nebo plyn nebo dodávat tepelnou energii, a zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy s vyznačením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí. § 7 Vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení a jeho prokazování (1) Vlastnické právo k energetickému zařízení žadatel prokazuje a) výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí podle zvláštního právního předpisu^4), odpovídající stavu zápisů v katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu Úřadu; výpis z katastru nemovitostí může žadatel nahradit uvedením čísla listu vlastnictví a katastrálního území, kde je energetické zařízení umístěno, b) smlouvou, na základě které dochází k převodu nemovitosti, pokud vlastnické právo k nemovitosti není předmětem zápisu do katastru nemovitostí, c) smlouvou, na základě které dochází k převodu vlastnického práva k movitému energetickému zařízení, d) smlouvou, ze které je zřejmé, že žadatel je vlastníkem daného movitého energetického zařízení, e) originálem nebo ověřenou kopií rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, pokud žadatel nabyl vlastnické právo k energetickému zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu nebo je jeho vlastnické právo takovým rozhodnutím potvrzeno, nebo f) potvrzením o nabytí vlastnictví, bylo-li energetické zařízení předmětem veřejné dražby. (2) Užívací právo k energetickému zařízení žadatel prokazuje a) výpisem z katastru nemovitostí, vyplývá-li právo užívat nemovitost z práva odpovídajícího věcnému břemeni zapisovaného do katastru nemovitostí podle zvláštního právního předpisu^4), odpovídající stavu zápisů v katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu Úřadu; výpis z katastru nemovitostí může žadatel nahradit uvedením čísla listu vlastnictví a katastrálního území, kde je energetické zařízení umístěno, b) nájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce nebo jinou smlouvou, na základě které žadateli vzniká právo užívat dané energetické zařízení, c) originálem nebo ověřenou kopií rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, pokud žadateli vzniklo právo užívat energetické zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu nebo je jeho právo takovým rozhodnutím potvrzeno, nebo d) ověřenou kopií zřizovací listiny, dokládá-li žadatel jako příspěvková organizace územního samosprávného celku předání energetického zařízení v majetku zřizovatele do její správy. (3) Nelze-li doložit existující titul podle předchozích odstavců v písemné podobě, dokládá žadatel existenci titulu souhlasným prohlášením smluvních stran s uvedením všech náležitostí takového titulu. (4) Nelze-li nabytí vlastnického práva k energetickému zařízení nebo užívacího práva k energetickému zařízení prokázat způsoby uvedenými v odstavci 1 nebo 2, protože takové nabývací tituly nelze doložit, došlo k nabytí ze zákona nebo je již nelze dohledat, lze nabytí vlastnického práva nebo užívacího práva k energetickému zařízení doložit i jiným způsobem, nevzbuzujícím důvodné pochybnosti. (5) Není-li žadatel vlastníkem energetického zařízení, dokládá na výzvu Úřadu i vlastnické právo vlastníka způsoby uvedenými v předchozích odstavcích. § 8 Finanční předpoklady a způsoby jejich prokazování (1) Žadatel prokazuje výstupem z insolvenčního rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, že v průběhu uplynulých 3 let od data podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující. V případě, že uplynulá 3 léta od data podání žádosti o udělení licence spadají do období před 1. lednem 2008, prokazuje finanční předpoklady podle věty první žadatel zapsaný v obchodním rejstříku rovněž výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti, a žadatel, který je veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku a současně není zapsán v obchodním rejstříku, výpisem ze živnostenského nebo jiného obdobného rejstříku, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti. (2) Žadatel prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na daních a poplatcích, potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušným finančním úřadem, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti. Potvrzením o bezdlužnosti, vydaným příslušným orgánem celní správy, ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti o udělení licence, žadatel prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na clech. (3) Žadatel prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, potvrzením4a), ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti o udělení licence, vydaným příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení. (4) Žadatel prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na pokutách a poplatcích vůči České republice nebo územním samosprávným celkům, které nelze doložit doklady vydanými podle odstavce 2 nebo 3, a nedoplatky na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, prohlášením. Prohlášením dále prokazuje žadatel, že v průběhu uplynulých 3 let od data podání žádosti soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, jedná-li se o žadatele, který vykonává podnikatelskou činnost a není zapsán v obchodním rejstříku ani veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku, nebo jedná-li se o žadatele, který nevykonává ani v příslušném období nevykonával podnikatelskou činnost. (5) Žadatel o udělení licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu, distribuci plynu, výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie nebo na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny 1 MW a vyšší, finanční předpoklady dále prokazuje a) objemem dostupných finančních prostředků: 1. měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za období posledního jednoho běžného roku nebo za kratší období, nevykonává-li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, 2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za období posledního jednoho běžného roku nebo za kratší dobu, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo 3. smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje, a splátkovým kalendářem všech dosavadních úvěrů, b) poslední účetní závěrkou ověřenou auditorem v případě, že žadatel má povinnost zpracovat audit, včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost, případně daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech a výdajích podle zákona upravujícího daně z příjmů4b), c) údaji o obchodním majetku a čistém obchodním majetku, nevyplývají-li z účetní závěrky, přičemž obchodní majetek se pro účely této vyhlášky vypočte jako součet hmotného majetku, peněžních prostředků v hotovosti a cenin, peněžních prostředků na bankovních účtech, zásob, pohledávek včetně poskytnutých úvěrů a půjček a ostatního majetku; do obchodního majetku se nezahrnuje hodnota závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy a rezervy; žadatel, který vede daňovou evidenci4a), prokazuje finanční způsobilost obchodním majetkem vypočteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední zdaňovací období, d) podnikatelským plánem obsahujícím popis dlouhodobé schopnosti financování licencované činnosti a předpokládaných nákladů a výnosů z licencované činnosti finanční bilancí žadatele; obsah finanční bilance žadatele je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce. (6) Žadatel o udělení licence na výrobu elektřiny o instalovaném elektrickém výkonu výrobny elektřiny od 200 kW do 1 MW včetně může doložit finanční předpoklady podle odstavců 1 až 3 prohlášením. (7) Žadatel o udělení licence na výrobu elektřiny ze zařízení využívajícího obnovitelný zdroj energie, které je nově uváděno do provozu, finanční předpoklady dále prokazuje konečným rozpočtem jednotlivých položek realizovaných investic potřebných pro uvedení tohoto zařízení do provozu. (8) Žadatel o udělení licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem dále prokazuje finanční předpoklady způsoby uvedenými v odstavci 5 písm. a) a b). § 9 Technické předpoklady (1) Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů energetického zařízení dokladem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení, kterým je a) u energetických zařízení nově uváděných do provozu zpráva o výchozí revizi energetického zařízení, pokud jiný právní předpis ukládá povinnost nebo technická norma stanoví provedení výchozí revize před uvedením do provozu, b) u již provozovaných energetických zařízení zpráva o výchozí revizi, pokud nevznikla povinnost provést pravidelnou nebo provozní revizi energetického zařízení, jinak zpráva o pravidelné nebo provozní revizi energetického zařízení, doklad o provedené zkoušce energetického zařízení, pokud jiný právní předpis nebo technická norma ukládá povinnost provedení revize energetického zařízení nebo zkoušek energetického zařízení, c) v případě nízkotlaké kotelny zápis o odborné prohlídce kotelny. (2) Doklad osvědčující bezpečnost energetického zařízení je možné nahradit znaleckým posudkem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení. (3) Doklady prokazující provedení revize, odborné prohlídky nebo zkoušky podle odstavce 1 nebo znalecký posudek podle odstavce 2 nesmějí být ke dni, ke kterému jsou předkládány Energetickému regulačnímu úřadu, starší 6 měsíců, pokud zvláštní právní předpis nebo technická norma nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu. (4) Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů dále a) rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami, pokud je podle vodního zákona povolení k nakládání s vodami podmínkou k provozování energetického zařízení, b) u činností přenosu elektřiny nebo přepravy plynu 1. soupisem zařízení přenosové nebo přepravní soustavy; žadatel uvede technické údaje o předávacích nebo odběrných místech mezi přenosovou nebo přepravní soustavou a ostatními zařízeními elektrizační nebo plynárenské soustavy, délky vedení zařízení přenosové nebo přepravní soustavy a zákresy těchto vedení do katastrální mapy, 2. údaji o propojení přenosové nebo přepravní soustavy se soustavami provozovanými ve státech sousedících s Českou republikou a údaji o připojení přenosové nebo přepravní soustavy k výrobnám elektřiny nebo plynu, distribučním soustavám nebo zásobníkům plynu; žadatel uvede názvy obcí, případně jejich části, a názvy a číselné kódy katastrálních území, v nichž se nacházejí místa připojení nebo propojení přenosové nebo přepravní soustavy. (5) Je-li energetické zařízení stavbou podle stavebního zákona^5), prokazuje žadatel splnění technických předpokladů energetického zařízení dále a) u předčasně užívaného energetického zařízení povolením stavebního úřadu k předčasnému užívání stavby před jeho úplným dokončením, b) u energetického zařízení ve zkušebním provozu 1. stavebním povolením, pokud provedení zkušebního provozu uložil stavební úřad ve stavebním povolení, 2. rozhodnutím stavebního úřadu, podle kterého lze kolaudační souhlas vydat jen po provedení zkušebního provozu, c) u ostatních energetických zařízení nově uváděných do provozu 1. územním rozhodnutím, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 2. územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 3. veřejnoprávní smlouvou, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 4. regulačním plánem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 5. oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, 6. kolaudačním souhlasem, d) u již provozovaného energetického zařízení 1. územním rozhodnutím, pokud v něm stavební úřad stanovil, že k provedení stavby nebo zařízení nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení, 2. územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 3. oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, 4. kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem uděleným podle stavebního zákona^5), popřípadě dokumentací skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentací. 5. jiným stanoviskem příslušného stavebního úřadu nebo jiným věrohodným způsobem dokládajícím splnění podmínek pro užívání nebo provozování stavby podle stavebního zákona^5). § 10 Prokazování odborné způsobilosti (1) Žadatel dokládá dosažené vzdělání diplomem, maturitním vysvědčením, výučním listem nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání, vydávaným školou v souladu s právními předpisy, platnými v době dosažení dané úrovně vzdělání. Dosažení rekvalifikace dokládá žadatel osvědčením o rekvalifikaci vydaným rekvalifikačním zařízením v souladu s právními předpisy, platnými v době dosažení dané rekvalifikace. (2) Žadatel dokládá získání praxe v oboru potvrzením o zaměstnání nebo pracovním posudkem^8), popřípadě jiným hodnověrným způsobem, získal-li praxi v oboru v pracovním poměru. Získal-li žadatel praxi v oboru výkonem podnikatelské činnosti, dokládá získanou praxi výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obdobného rejstříku vedeného v jiném státě, z něhož je patrné, že vykonával danou podnikatelskou činnost v oboru po dobu vyžadovanou zákonem. (3) Při prokazování získání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu^9). § 11 Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Řízení zahájená před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů. (2) Tiskopisy žádostí a jejich přílohy jsou k dispozici v sídle Úřadu a na územních inspektorátech Státní energetické inspekce. Žádosti a jejich přílohy poskytuje Úřad též způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 12 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 154/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se zrušuje. § 13 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005. Předseda: Ing. Fiřt v. r. Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příloha 8 Příloha 9 Příloha 10 Příloha 11 Příloha 12 Příloha 13 Příloha 14 Příloha 15 Příloha 16 Příloha 17 Příloha 18 Příloha 19 Příloha 20 Příloha 21 Příloha 22 Příloha 23 Příloha 24 Příloha 25 Vybraná ustanovení novel Čl. II zákona č. 358/2009 Sb. Přechodné ustanovení Žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vyřídí podle vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění platném před nabytím účinnosti této vyhlášky. Čl. II vyhlášky č. 392/2011 Sb. Přechodné ustanovení Žádosti podané před účinností této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 426/2005 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky. 1) § 5 odst. 9 a § 17 odst. 7 písm. j) energetického zákona. 2) Například zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 3) Vyhláška č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací. 4) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. 6) § 6c odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 8) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 9) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama