Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 347/2012 Sb. kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2016

se změnami:350/2013 Sb., zrušeno 296/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 129/2012 Sbírky zákonů na straně 4575
schváleno:12.10.2012
účinnost od:05.11.2012
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (48 kB)]

347/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů Změna: 350/2013 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie), k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích energie: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) výrobním zdrojem elektřiny energetické zařízení pro výrobu elektřiny určené hodnotou instalovaného výkonu, datem uvedení do provozu a identifikačním číslem přiděleným Energetickým regulačním úřadem při vydání rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, b) výrobnou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie energetické zařízení pro přeměnu obnovitelného zdroje energie na elektřinu zahrnující všechna nezbytná zařízení, včetně zařízení na přeměny obnovitelného zdroje energie na palivo nebo jeho úpravy, c) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, d) technologickou vlastní spotřebou tepla z obnovitelných zdrojů spotřeba tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla výrobny elektřiny, e) užitečným teplem z obnovitelných zdrojů teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu využití pro technologické účely mimo vlastní technologickou spotřebu tepla výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. § 3 Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se skládá z jednoho nebo více výrobních zdrojů elektřiny. § 4 Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami je splnění hodnot technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů podle přílohy k této vyhlášce. § 5 Doba životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena v příloze k této vyhlášce. § 6 Přechodná ustanovení (1) Pro výrobny uvedené do provozu do dne 31. prosince 2012 včetně platí indikativní hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů. (2) Pro výrobny uvedené do provozu ode dne 1. ledna 2013 včetně postupuje Energetický regulační úřad při stanovení výkupních cen podle technicko-ekonomických parametrů stanovených touto vyhláškou. § 7 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 2. Vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 3. Vyhláška č. 409/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. 4. Vyhláška č. 300/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb. 5. Vyhláška č. 338/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhlášky č. 409/2009 Sb. a vyhlášky č. 300/2010 Sb. § 8 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012 s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r. Příloha Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie I. Energie vody - Vodní elektrárny 1. Doba životnosti výrobny: 30 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu >= 85 %, u renovací starších typů >= 80 % (měřeno na spojce turbíny). 3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu: -------------------------------------------------------------- Měrné investiční náklady Roční využití instalovaného [Kč/kWe] výkonu [kWh/kWe] -------------------------------------------------------------- < 150 000 > 4 000 -------------------------------------------------------------- II. Energie biomasy 1. Doba životnosti výrobny: 20 let. 2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících biomasu se předpokládá uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů. 3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu, roční využití instalovaného výkonu a náklady na palivo: ------------------------------------------------------------------------------- Charakteristika Náklady na Roční využití Náklady na palivo výrobny instalovanou instalovaného jednotku výkonu [kWh/kWe] výkonu [Kč/kWe] ----------------------- Kategorie Cena biomasy biomasy [Kč/GJ] ------------------------------------------------------------------------------- Zdroj spalující < 75 000 > 5 000 1 < 170 čistou biomasu 2 < 120 3 < 70 ------------------------------------------------------------------------------- Zdroj spalující < 75 000 > 5 000 1 < 170 (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy 2 < 120 3 < 70 ------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Zařazení do jednotlivých kategorií biomasy stanoví vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Měrné investiční náklady vyjadřují celkové investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon. -------------------------------------------------------------------------------- Charakteristika Investiční Roční využití Náklady na palivo výrobny náklady instalovaného [Kč/GJ] [Kč/t] výkonu [kWh/kWe] -------------------------------------------------------------------------------- Zdroj spalující < 20 000 > 4 400 0 komunální odpad -------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Pro zdroje spalující komunální odpad jsou měrné investiční náklady vztaženy k množství spáleného komunálního odpadu za rok [Kč/t]. III. Energie větru - Větrné elektrárny 1. Doba životnosti výrobny: 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá >= 6 m/s. 3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu: ------------------------------------------------------------ Investiční náklady Roční využití instalovaného [Kč/kWe] výkonu [kWh/kWe] ------------------------------------------------------------ < 44 000 > 2 100 ------------------------------------------------------------ IV. Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla 1. Doba životnosti výrobny: 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplonosného média trvale získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje. 3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu: ---------------------------------------------------------------- Náklady na Roční využití instalovaného instalovanou výkonu [kWh/kWe] jednotku včetně vrtů [Kč/kWe] ---------------------------------------------------------------- < 275 000 > 5 700 ---------------------------------------------------------------- Vysvětlivky k tabulkám: kWh ... jednotka elektrické energie (kilowatthodina), kWe ... jednotka elektrického výkonu (kilowatt).

 
 
Reklama