Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

se změnami:266/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 124/2012 Sbírky zákonů na straně 3882
schváleno:26.10.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (45 kB)]

296/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2015 o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) Změna: 266/2016 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a), § 26 odst. 4 a § 27 odst. 9: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a pro stanovení zelených bonusů na teplo z obnovitelných zdrojů pro výrobny tepla uvedené v § 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „výrobna tepla z bioplynu“), dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „výrobna elektřiny“) a dobu životnosti výroben tepla z bioplynu. § 2 Technicko-ekonomické parametry a doba životnosti (1) Technicko-ekonomické parametry pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, jejichž splnění je předpokladem pro dosažení patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami nebo při podpoře výroben tepla z bioplynu zeleným bonusem na teplo, jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. (2) Doba životnosti výroben elektřiny a doba životnosti výroben tepla z bioplynu je stanovena v příloze k této vyhlášce. § 3 Přechodné ustanovení Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí technicko-ekonomické parametry a doba životnosti podle vyhlášky č. 347/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. § 4 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů. 2. Vyhláška č. 350/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r. Příloha Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z bioplynu Výrobny elektřiny I. Energie vody - Vodní elektrárny 1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 30 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie (měřeno na spojce turbíny): a) účinnost nově instalované turbíny v provozním optimu ≥ 85 % , b) > renovovaného staršího typu v provozním optimu ≥ 80 %. 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu: I--------------------------------I------------I-------------------I-------------------I I Charakteristika výrobny I Měrné I Průměrné roční I Horní hranice I I elektřiny I investiční I využití I rozsahu ročního I I I náklady I instalovaného I využití I I I [Kč/kWe] I výkonu za dobu I instalovaného I I I I životnosti I výkonu [kWhe/kWe] I I I I [kWhe/kWe] I I I--------------------------------I------------I-------------------I-------------------I I Malá vodní elektrárna v nových I < 130 000 I > 4 000 I 4 800 I I lokalitách I I I I I--------------------------------I------------I-------------------I-------------------I I Malá vodní elektrárna ve I < 105 000 I > 4 000 I 4 800 I I stávajících lokalitách nebo I I I I I rekonstruovaná I I I I I--------------------------------I------------I-------------------I-------------------I Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu,tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. II. Energie biomasy 1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 20 let. 2. Měrné investiční náklady, roční využití instalovaného výkonu a náklady na palivo: +-------------------+-------------+----------------+-----------------+------------------------+ | Charakteristika | Měrné | Průměrné roční | Horní hranice | Náklady na palivo | | výrobny elektřiny | investiční | využití | rozsahu ročního |------------------------+ | | náklady | instalovaného | využití | Kategorie | Cena | | | [Kč/kWe] | výkonu za dobu | instalovaného | biomasy | biomasy | | | | životnosti | výkonu | | [Kč/GJ] | | | | [kWhe/kWe] | [kWhe/kWe] | | | +-------------------+-------------+----------------+-----------------+------------+-----------+ | Zdroj spalující | | | 5 250 | 1 | < 170 | | čistou biomasu | < 75 000 | > 5 000 | 5 250 | 2 | < 120 | | | | | 5 250 | 3 | < 70 | | Zdroj spalující | | | 5 250 | 1 | < 170 | | (samostatně) ply | < 75 000 | > 5 000 | 5 250 | 2 | < 120 | | ze zplyňování | | | 5 250 | 3 | < 70 | | pevné biomasy | | | | | | +-------------------+-------------+----------------+-----------------+------------+-----------+ +-------------------+------------+------------------------+-----------------------+-----------+ | Charakteristika | Měrné | Průměrné roční využití | Horní hranice rozsahu | Náklady | | výrobny elektřiny | investiční | instalovaného výkonu | ročního využití | na palivo | | | náklady | za dobu životnosti | instalovaného výkonu | [Kč/GJ] | | | [Kč/t] | [kWhe/kWe] | [kWhe/kWe] | | +-------------------+------------+------------------------+-----------------------+-----------+ | Zdroj spalující | < 21 000 | > 4 400 | 4 620 | 0 | | komunální odpad | | | | | +-------------------+------------+------------------------+-----------------------+-----------+ Pozn.: 1) V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. 2) U výrobny elektřiny využívající biomasu se předpokládá uplatnění užitečného tepla. 3) U výrobny elektřiny spalující komunální odpad se předpokládá finanční příjem za zpracování odpadu. 4) Měrné investiční náklady jsou vztaženy k množství spáleného komunálního odpadu za rok [Kč/t]. III. Energie větru - Větrné elektrárny 1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny činí nejméně 6 m/s. 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu: +---------------------------+------------------------------+-------------------------------+ | Měrné investiční náklady | Průměrné roční využití | Horní hranice rozsahu ročního | | [Kč/kWe] | instalovaného výkonu za dobu | využití instalovaného výkonu | | | životnosti [kWhe/kWe] | [kWhe/kWe] | +---------------------------+------------------------------+-------------------------------+ | < 44 000 | > 2 150 | 2 580 | +---------------------------+------------------------------+-------------------------------+ Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. IV. Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla 1. Doba životnosti výrobny elektřiny: 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie:minimální tepelný zisk ze zdroje geotermální energie získaný prostřednictvím teplonosného média trvale odpovídá 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje. 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu: +---------------------------+------------------------------+-------------------------------+ | Měrné investiční náklady | Průměrné roční využití | Horní hranice rozsahu ročního | | včetně vrtů | instalovaného výkonu za dobu | využití instalovaného výkonu | | [Kč/kWe] | životnosti [kWhe/kWe] | [kWhe/kWe] | +---------------------------+------------------------------+-------------------------------+ | < 275 000 | > 5 700 | 5 985 | +---------------------------+------------------------------+-------------------------------+ Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Výrobny tepla z bioplynu I. Energie bioplynu - Bioplynová stanice 1. Doba životnosti výrobny tepla z bioplynu: 20 let. 2. Měrné investiční náklady, roční využití instalovaného výkonu a náklady na palivo: +-------------------------+-------------+-----------------------+-----------------+-----------+ | Charakteristika výrobny | Měrné | Průměrné roční | Horní hranice | Náklady | | tepla z bioplynu | investiční | využití instalovaného | rozsahu ročního | na palivo | | | náklady | výkonu za dobu | využití | [Kč/kWhe] | | | [Kč/kWe] | životnosti | instalovaného | | | | | [kWht/kWt] | výkonu | | | | | | [kWht/kWt] | | +-------------------------+-------------+-----------------------+-----------------+-----------+ | Bioplynová stanice | < 100 000 | > 4 000 | 4 200 | 1,2 | | zpracovávající převážně | | | | | | statková hnojiva a | | | | | | vedlejší produkty | | | | | | živočišné výroby | | | | | +-------------------------+-------------+-----------------------+-----------------+-----------+ | Bioplynová stanice | < 300 000 | > 5 000 | 5 250 | 0 | | zpracovávající převážně | | | | | | biologicky rozložitelný | | | | | | odpad | | | | | +-------------------------+-------------+-----------------------+-----------------+-----------+ Pozn.: 1) V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. sníženou o technologickou vlastní spotřebu tepla. 2) Parametr náklady na palivo uvedený v jednotkách Kč/kWhe, představuje náklady na palivo vztažené k množství vyrobené elektřiny. 3) U bioplynové stanicee zpracovávající převážně biologicky rozložitelný odpad se předpokládá vybavení bioplynové stanice hygienzační linkou a finanční příjem za zpracování odpadu. Vybraná ustanovení novel Čl.II vyhlášky č. 266/2016 Sb. Přechodné ustanovení Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 
 
Reklama