Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 245/2001 Sb. o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2013

poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy
se změnami:118/2005 Sb., 52/2010 Sb., zrušeno 452/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 94/2001 Sbírky zákonů na straně 5422
schváleno:22.06.2001
účinnost od:20.07.2001
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (1155 kB)]

245/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. června 2001 o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení Změna: 118/2005 Sb. Změna: 52/2010 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 67 odst. 13 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví podrobnosti udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení (dále jen "autorizace na výstavbu"), kterými jsou náležitosti žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace, včetně vzorů žádostí a podrobnosti podmínek pro posuzování těchto žádostí. § 2 Žádost o udělení autorizace na výstavbu (1) Žádost o udělení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení se podává ministerstvu pro každé vybrané plynové zařízení zvlášť. (2) Žádost o udělení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení se podává na všechna nová zařízení včetně plynovodů, kterými jsou připojeny na distribuční soustavu regulační stanice, a v případech rekonstrukcí stávajících vybraných plynových zařízení, pokud výměnou zařízení dochází ke zvýšení kapacity vybraných plynových zařízení. Na přeložky vybraných plynových zařízení se tato povinnost nevztahuje. (3) Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu je uveden v příloze č. 1, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu podzemního zásobníku plynu je uveden v příloze č. 2, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami je uveden v příloze č. 3, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa je uveden v příloze č. 4 a vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3 je uveden v příloze č. 7. § 3 Oznamování změn (1) Změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu či změna investora, ať již k ní dojde před zahájením stavby nebo v jejím průběhu, vztahující se k udělené autorizaci na výstavbu, oznamuje držitel autorizace písemně ministerstvu, a to bezodkladně. Ministerstvo tyto změny údajů eviduje. (2) Za změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu se považuje změna termínu dokončení, prodloužení či zkrácení trasy plynovodu, změna kapacitních parametrů a změna provozního tlaku vybraných plynových zařízení. § 4 Žádost o prodloužení autorizace na výstavbu (1) Žádost o prodloužení autorizace na výstavbu se podává ministerstvu pro každé jednotlivé vybrané plynové zařízení zvlášť s uvedením důvodů prodloužení. (2) Vzor žádosti o prodloužení autorizace na výstavbu je uveden v příloze č. 5. § 5 Žádost o zrušení autorizace na výstavbu (1) Žádost o zrušení autorizace na výstavbu se podává se zdůvodněním ministerstvu. (2) Vzor žádosti o zrušení autorizace na výstavbu je uveden v příloze č. 6. § 6 Posuzování žádostí Při posuzování žádostí podle § 2 až 5 se přihlíží vždy a) k souladu se státní energetickou koncepcí, b) k souladu s územní energetickou koncepcí, c) k účelnosti a efektivnosti navržené výstavby včetně způsobu financování výstavby, d) k ochraně životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis na ochranu životního prostředí,^1) e) ke správnosti, průkaznosti a úplnosti předložených dokladů. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl.1 VZOR Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu přímého plynovodu Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Obchodní firma nebo jméno (jména) a příjmení, pokud podnikající fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 4. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, uvedením úplné adresy. 5. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky). 6. Bydliště mimo území České republiky. 7. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa podnikání. 8. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem - telefon, fax, e-mail. 9. Identifikační číslo podnikající fyzické osoby (pokud bylo přiděleno). 10. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Obchodní firma, popř. název, pokud právnická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Sídlo uvedením úplné adresy. 4. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla. 5. Statutární orgán - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu. 6. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele - telefon, fax, e-mail. 7. Identifikační číslo právnické osoby (pokud bylo přiděleno). 8. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). III. Údaje o investorovi, který je podnikající fyzickou osobou, v případě, že plynovod nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. IV. Údaje o investorovi, který je právnickou osobou, v případě, že plynovod nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je právnickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. Část B - údaje o přímém plynovodu 1. Předpokládané umístění plynovodu - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude přímý plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1:25 000. 2. Charakteristika účelu výstavby přímého plynovodu. 3. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení přímého plynovodu do provozu. 4. Požadovaná platnost autorizace od - do. 5. Základní údaje o přímém plynovodu - délka (km), - jmenovitá světlost plynovodu (v mm), - max. a min. provozní tlak v místě připojení (v MPa), - projektovaný max. výkon (v tis. m3/hod.), - přepravní kapacita (v mil. m3/rok), - předpokládané roční využití projektované kapacity (v %), - místo připojení k přepravní soustavě na území České republiky nebo k zahraniční plynárenské soustavě, - předpokládané investiční náklady přímého plynovodu včetně nákladů na připojení, - předpokládaná doba návratnosti investičních nákladů. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis a razítko žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Doklad prokazující odmítnutí přístupu k distribuční soustavě. 2) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že přímý plynovod bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis^1). 3) Dohoda žadatele o podmínkách připojení s provozovatelem přepravní soustavy, na kterou je přímý plynovod připojován. 4) Doklady, prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě přímého plynovodu. Příl.2 VZOR Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu podzemního zásobníku plynu Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Obchodní firma nebo jméno (jména) a příjmení, pokud podnikající fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 4. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, uvedením úplné adresy. 5. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky). 6. Bydliště mimo území České republiky. 7. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa podnikání. 8. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem - telefon, fax, e-mail. 9. Identifikační číslo podnikající fyzické osoby (pokud bylo přiděleno). 10. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Obchodní firma, popř. název, pokud právnická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Sídlo uvedením úplné adresy. 4. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla. 5. Statutární orgán - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu. 6. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele - telefon, fax, e-mail. 7. Identifikační číslo právnické osoby (pokud bylo přiděleno). 8. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). III. Údaje o investorovi, který je podnikající fyzickou osobou, v případě, že podzemní zásobním plynu nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. IV. Údaje o investorovi, který je právnickou osobou, v případě, že podzemní zásobník plynu nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je právnickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. Část B - údaje o podzemním zásobníku plynu 1. Název podzemního zásobníku plynu. 2. Předpokládané umístění podzemního zásobníku - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude podzemní zásobník plynu situován a situační zákres podzemního zásobníku plynu do snímku mapy v měřítku minimálně 1:25 000. 3. Geologická charakteristika s vypořádáním zbytkových evidovaných zásob. 4. Charakteristika účelu výstavby podzemního zásobníku plynu a jeho funkce v plynárenském systému České republiky, případně jeho funkce pro zahraniční plynárenské společnosti. 5. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín vedení podzemního zásobníku plynu do provozu včetně přípojných plynovodů. 6. Požadovaná platnost autorizace od - do. 7. Základní údaje o plynovodech spojujících podzemní zásobník plynu s přepravní soustavou nebo distribuční soustavou anebo jinými plynárenskými zařízeními, s možností odebírat ze zásobníku plyn - délka (km), - jmenovitá světlost (v mm), - provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa), - místo připojení k přepravní nebo distribuční soustavě anebo k jiným plynárenským zařízením, odebírajícím plyn ze zásobníku s příslušnými mapovými podklady, - předpokládané investiční náklady. 8. Základní údaje o podzemním zásobníku plynu - projektovaná skladovací kapacita (v mil. m3 plynu), - údaje o podušce (v mil. m3 plynu), - projektovaný max. denní vtláčecí a těžební výkon v mil. m3 plynu, - předpokládané využití projektované roční skladovací kapacity (v % projektované kapacity), - předpokládané investiční náklady na výstavbu podzemního zásobníku a způsob financování, - předpokládaná doba návratnosti investice. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis a razítko žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že výstavba i provoz podzemního zásobníku plynu bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis^1). 2) Dohoda žadatele s provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy, stanovující podmínky připojení a přepravy plynu do nebo z podzemního zásobníku plynu. 3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele zajistit výstavbu a zahájení provozu podzemního zásobníku včetně připojovacích plynovodů v předpokládaných termínech. Příl.3 VZOR Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Obchodní firma nebo jméno (jména) a příjmení, pokud podnikající fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 4. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, uvedením úplné adresy. 5. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky). 6. Bydliště mimo území České republiky. 7. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa podnikání. 8. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem - telefon, fax, e-mail. 9. Identifikační číslo podnikající fyzické osoby (pokud bylo přiděleno). 10. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Obchodní firma , popř. název, pokud právnická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Sídlo uvedením úplné adresy. 4. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla. 5. Statutární orgán - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu. 6. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele - telefon, fax, e-mail. 7. Identifikační číslo právnické osoby (pokud bylo přiděleno). 8. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). III. Údaje o investorovi, který je podnikající fyzickou osobou, v případě, že plynovod nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. IV. Údaje o investorovi, který je právnickou osobou, v případě, že plynovod nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je právnickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. Část B - údaje o plynovodu spojujícím plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami 1. Předpokládané umístění plynovodu na území České republiky - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1:25 000. 2. Charakteristika plynovodu - včetně technologických a stavebních objektů, které jsou jeho součástí - spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami s podrobným zdůvodněním účelu stavby a její přepravní funkce. 3. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení plynovodu do provozu. 4. Požadovaná platnost autorizace od - do. 5. Základní údaje o přímém plynovodu - délka (km), - jmenovitá světlost (v mm), - provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa), - projektovaná přepravní roční kapacita (v mil. m3), - místo připojení k přepravní soustavě nebo k příslušné distribuční soustavě, - předpokládané využití roční přepravní nebo distribuční projektované kapacity (%), - předpokládaná doba návratnosti investičních nákladů. - způsob obchodního měření plynu v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, umožňující přeshraniční měření toku plynu. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis a razítko žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že plynovod spojující plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis^1). 2) Dohoda žadatele s provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, na kterou bude plynovod spojující plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami připojován. V případě, že provozovatel a žadatel je jedna a táž fyzická nebo právnická osoba, nahrazuje tato dohoda vyjádření se zdůvodněním propojení a posouzením vlivu na stávající plynárenskou soustavu České republiky. 3) Doklady, prokazující finanční předpoklady žadatele, že je schopen zajistit výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami v předpokládaných termínech. Příl.4 VZOR Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Obchodní firma nebo jméno (jména) a příjmení, pokud podnikající fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 4. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, uvedením úplné adresy. 5. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky). 6. Bydliště mimo území České republiky. 7. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa podnikání. 8. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem - telefon, fax, e-mail. 9. Identifikační číslo podnikající fyzické osoby (pokud bylo přiděleno). 10. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Obchodní firma , popř. název, pokud právnická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Sídlo uvedením úplné adresy. 4. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla. 5. Statutární orgán - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu. 6. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele - telefon, fax, e-mail. 7. Identifikační číslo právnické osoby (pokud bylo přiděleno). 8. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). III. Údaje o investorovi, který je podnikající fyzickou osobou, v případě, že plynovod nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. IV. Údaje o investorovi, který je právnickou osobou, v případě, že plynovod nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je právnickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. Část B - údaje o plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa 1. Předpokládané umístění plynovodu na území České republiky, kraj, obec, katastrální území, na nichž bude plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1:25 000. 2. Charakteristika účelu výstavby plynovodu - včetně technologických a stavebních objektů, které jsou jeho součástí - ve vztahu k současnému stavu přepravní nebo distribuční soustavy se zdůvodněním jeho funkce v soustavách. 3. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení plynovodu do provozu. 4. Požadovaná platnost autorizace od - do. 5. Základní údaje o plynovodu - délka (km), - jmenovitá světlost (v mm), - projektovaný max. tlak (MPa) - provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa), - projektovaná roční přepravní nebo distribuční kapacita, - místo připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě se zakreslením v mapových podkladech a se schématem propojení, - předpokládané využití projektované ročním přepravní nebo distribuční kapacity (v %), - předpokládaná doba návratnosti investičních nákladů. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis a razítko žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že plynovod o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis^1). 2) Vyjádření provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy k možnosti připojení plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa k této soustavě v případě, že žadatel o autorizaci na výstavbu není totožný s provozovatelem příslušné soustavy. 3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele o autorizaci na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa k financování výstavby anebo tytéž doklady, prokazující finanční předpoklady investora v případě, že stavbu vybraného plynového zařízení nefinancuje žadatel. Příl.5 VZOR Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Obchodní firma nebo jméno (jména) a příjmení, pokud podnikající fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 4. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, uvedením úplné adresy. 5. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky). 6. Bydliště mimo území České republiky. 7. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa podnikání. 8. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem - telefon, fax, e-mail. 9. Identifikační číslo podnikající fyzické osoby (pokud bylo přiděleno). 10. Daňové identifikační číslo (pokud bylopřiděleno). II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Obchodní firma , popř. název, pokud právnická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Sídlo uvedením úplné adresy. 4. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla. 5. Statutární orgán - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu. 6. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele - telefon, fax, e-mail. 7. Identifikační číslo právnické osoby (pokud bylo přiděleno). 8. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). III. Údaje o investorovi, který je podnikající fyzickou osobou, v případě, že stavbu nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se připojí též zdůvodnění prodloužení výstavby vybraného plynového zařízení. IV. Údaje o investorovi, který je právnickou osobou, v případě, že stavbu nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je právnickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se připojí též zdůvodnění prodloužení výstavby vybraného plynového zařízení. Část B - údaje o vybraném plynovém zařízení 1. Základní charakteristika vybraného plynového zařízení a jeho umístění. 2. Původní termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení do provozu. 3. Číslo udělené autorizace a termín její platnosti od - do. 4. Nový termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení do provozu. 5. Změny údajů oproti původní žádosti nebo oproti vydané autorizaci na výstavbu. 6. Nově požadovaná platnost autorizace od ........ 7. Důvod žádosti o prodloužení autorizace. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis a razítko žadatele Příl.6 VZOR Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Obchodní firma nebo jméno (jména) a příjmení, pokud podnikající fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 4. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, uvedením úplné adresy. 5. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky). 6. Bydliště mimo území České republiky. 7. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa podnikání. 8. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem - telefon, fax, e-mail. 9. Identifikační číslo podnikající fyzické osoby (pokud bylo přiděleno). 10. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Obchodní firma , popř. název, pokud právnická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Sídlo uvedením úplné adresy. 4. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla. 5. Statutární orgán - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu. 6. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele - telefon, fax, e-mail. 7. Identifikační číslo právnické osoby (pokud bylo přiděleno). 8. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). Část B - údaje o vybraném plynovém zařízení 1. Základní charakteristika vybraného plynového zařízení. 2. Číslo udělené autorizace a termín její platnosti od - do. 3. Důvod žádosti o zrušení autorizace. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis a razítko žadatele Příl.7 VZOR Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3 Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Obchodní firma nebo jméno (jména) a příjmení, pokud podnikající fyzická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 4. Místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, uvedením úplné adresy. 5. Místo pobytu (týká se cizinců, kteří mají povolení k pobytu na území České republiky). 6. Bydliště mimo území České republiky. 7. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa podnikání. 8. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem - telefon, fax, e-mail. 9. Identifikační číslo podnikající fyzické osoby (pokud bylo přiděleno). 10. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Obchodní firma, popř. název, pokud právnická osoba není zapsána v obchodním rejstříku. 2. Předmět podnikání. 3. Sídlo uvedením úplné adresy. 4. Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy sídla. 5. Statutární orgán - příjmení, jméno, datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno) všech členů tohoto orgánu. 6. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele - telefon, fax, e-mail. 7. Identifikační číslo právnické osoby (pokud bylo přiděleno). 8. Daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno). III. Údaje o investorovi, který je podnikající fyzickou osobou, v případě, že zásobník zkapalněného zemního plynu nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. IV. Údaje o investorovi, který je právnickou osobou, v případě, že zásobník zkapalněného zemního plynu nefinancuje žadatel, se uvedou v rozsahu údajů o žadateli, který je právnickou osobou, s výjimkou adresy pro doručování a údaje o spojení. V takovém případě se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. Část B - údaje o zásobníku zkapalněného zemního plynu 1. Lokalita instalace zásobníku - kraj, obec, katastrální území. 2. Charakteristika účelu výstavby zásobníku plynu. 3. Termín zahájení a ukončení výstavby a termín uvedení zásobníku plynu do provozu. 4. Požadovaná platnost autorizace od - do. 5. Základní údaje o zásobníku - objem (m3), - průměr (m), - pracovní přetlak (MPa), - umístění: podzemní - nadzemní - polozapuštěný - provedení: válcový - kulový. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis a razítko žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, že výstavba i provoz zásobníku kapalněného zemního plynu bude odpovídat předpisům na ochranu životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis^1). 2) Doklady, prokazující finanční předpoklady žadatele o autorizaci na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu k financování výstavby anebo tytéž doklady, prokazující finanční předpoklady investora v případě, že stavbu vybraného plynového zařízení nefinancuje žadatel. 1) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama