Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 125/2004 Sb. kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2019

se změnami:zrušeno 328/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 40/2004 Sbírky zákonů na straně 1715
schváleno:11.03.2004
účinnost od:22.03.2004
zrušeno:01.01.2019
[Textová verze] [PDF verze (333 kB)]

125/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. března 2004, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 88 odst. 5 a 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.: § 1 Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku se podávají na tiskopisu podle vzoru obsahujícího předepsané náležitosti, který je uveden v příloze. § 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: RNDr. Ambrozek v. r. Příl. Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody)*) Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)*) (podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.) +-------+ Poplatky za rok | | +-------+ pro výpočet výše záloh na poplatky - poplatkové hlášení*) pro stanovení výše poplatků - poplatkové přiznání*) a) pro zásobování pitnou vodou*) b) pro ostatní užití*) +-----------------------------------------------------+ Kraj: | | +-----------------------------------------------------+ (podle místa zdroje odběru podzemní vody) +-----------------+ | Formulář č. 1/9 | +-----------------+ 1. Základní identifikační údaje 1.1. Údaje o odběrateli**) 1.1.1. Název odběratele (název nebo obchodní firma, případně jméno a příjmení) +-----------------------------------------------------------------+ | | +-----------------------------------------------------------------+ 1.1.2. Adresa (sídlo, popř. místo trvalého pobytu) a další doplňující údaje +----------------------------------+-------------------------------+ | Ulice | Tel. | +----------------------------------+-------------------------------+ | č. p. | Fax | +----------------------------------+-------------------------------+ | Obec | E-mail | +----------------------------------+-------------------------------+ | PSČ | IČO | | ---------------------------------+-------------------------------+ | Obec s roz. p. | DIČ | +----------------------------------+-------------------------------+ | Kraj | | +----------------------------------+-------------------------------+ | OKEČ | +-------------------------------+ 1.1.3. Bankovní spojení +---------------------------------+--------------------------------+ |Peněž. ústav | Číslo účtu | +---------------------------------+--------------------------------+ Poznámka: *) nehodící se škrtne **) považuje-li se za odběratele provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu (§ 88 odst. 1 vodního zákona), uvedou se údaje o tomto provozovateli OKEČ = Odvětvová Klasifikace Ekonomických Činností Formuláře poplatkového hlášení a poplatkového přiznání se zpracovávají za zdroj odběru podzemní vody a předkládají se oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí místně příslušnému podle místa zdroje odběru. +-----------------+ +--------------+ | Formulář č. 2/9 | | IČO: | +-----------------+ +--------------+ 1.2. Údaje o zdroji odběru podzemní vody 1.2.1. Název zdroje a jeho lokalit*) +-----------------------------------------------------------------+ | Název zdroje | +-----------------------------------------------------------------+ 1.2.2. Umístění zdroje odběru podzemní vody +--------------------+--------------------------------------------+ | Obec (Obce) | | +--------------------+--------------------------------------------+ | Obec s roz. p. | | +--------------------+--------------------------------------------+ | Kraj | | +--------------------+--------------------------------------------+ | Katastrální území | | +--------------------+--------------------------------------------+ Poznámka: *) Uvede se úplný název příslušného zdroje odběru podzemní vody, který jednoznačně tento zdroj identifikuje. V pochybnostech, zda se v daném případě jedná o jeden či více zdrojů, projedná odběratel věc s CIZP. 2. Skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy +------------------+ +-------------+ | Formulář č. 3/9 | | IČO: | +------------------+ +-------------+ 2.1. Údaje o povoleném množství odběru a výpočet výše zálohy (pro poplatkové hlášení) +----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+ | číslo | Účel užití | Celkový povolený| Sazba | Záloha poplatku | | řádku | odebírané | odběr (m3/rok) | (v Kč)*) | za zdroj (Kč) | | | podzemní vody | | | | +----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+ | 01 | Pro zásobování | | 2,00 | | | | pitnou vodou | | | | +----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+ | 02 | Pro ostatní | | 3,00 | | | | užití | | | | +----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+ | 03 | Odběry za | | xxxx | | | = 01 + 02| zdroj celkem**)| | | | +----------+----------------+------------------+-----------+-----------------+ *) Podle přílohy č. 2A k vodnímu zákonu. **) Uvede se jen v případě, že z jednoho zdroje jsou odebírány podzemní vody pro oba účely užití. 3. Skutečnosti rozhodné k výpočtu vyrovnání poplatku +-----------------+ +--------------+ | Formulář č. 4/9 | | IČO: | +-----------------+ +--------------+ 3.1. Výše skutečného množství odebrané podzemní vody ze zdroje (pro poplatkové přiznání) A Odběry pro zásobování pitnou vodou ---------------------------------------------------------------------------------------------- číslo Číslo Skutečný Limit Rozdíl sl. 3 - 4 Zpoplatněno Zpoplatněno Poznámka řádku měsíce odběr m3 m3 větší než nula za měsíc m3***) za rok m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 (ano/ne) 6 7 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 01 1 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 02 2 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 03 3 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 04 4 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 05 5 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 06 6 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 7 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 08 8 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 09 9 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 10 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 11 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 12 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13*) Za rok 6000 xxxxx Více než celkem 6000 m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14**) Zpoplatněné xxxxx xxxx xxxxx xxxxx Méně než měsíce 6000 m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *) Do řádku č. 13 sl. 3 se vyplní suma objemu odběrů za 12 měsíců. Jestliže suma za 12 měsíců v ř. 13 sl. 3 bude větší než 6000 m3 (v ř. 13 sl. 5 ANO), bude odběr zpoplatněn v celém ročním objemu a hodnota v ř. 13 sl. 3 se doplní do ř. 13 sl. 7. Objemy za jednotlivé měsíce ze sl. 3 se uvedou také ve sl. 7. **) Jestliže suma za 12 měsíců v ř. 13 sl. 3 bude menší či rovna 6000 m3 (v ř. 13 sl. 5 NE), bude zpoplatněn objem odběrů za jednotlivé měsíce, u kterých je ve sl. 5 uvedeno ANO. Jejich roční suma se uvede v ř. 14 sl. 6. V tomto případě se do ř. 13 sl. 7 vyplní nula. ***) Podle přílohy č. 2A vodního zákona. +-----------------+ | Formulář č. 8/9 | +-----------------+ 3.5. Návrh vyrovnání zaplacených záloh a roční výše poplatku za uplynulý kalendářní rok za zdroj celkem (pro poplatkové přiznání) --------------------------------------------------------------------------- číslo Účel Zaplacená záloha Poplatek Návrh vyrovnání řádku užití (Kč) za skutečný (Kč) odběr (Kč) --------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 --------------------------------------------------------------------------- 01 Pro zásobování pitnou vodou --------------------------------------------------------------------------- 02 Pro ostatní užití --------------------------------------------------------------------------- 03 Odběry = 01 + 02 celkem*) --------------------------------------------------------------------------- Uvedou se údaje za odběratele celkem za zdroj a předloží se inspektorátu ČIŽP místně příslušnému podle místa zdroje. *) Uvede se jen v případě, že z jednoho zdroje jsou odebírány podzemní vody pro oba účely užití. +------------------+ | Formulář č. 9/9 | +------------------+ Příloha k poplatkovému hlášení za zdroj odběru podzemní vody*) k poplatkovému přiznání za zdroj odběru podzemní vody*) Identifikace odběru a odebrané množství podzemní vody a) pro zásobování pitnou vodou*) b) pro ostatní užití*) ------------------------------------------------------------------------------------------ Identifikační číslo odběru podzemní vody ------------------------------------------------------------------------------------------ Název odběratele ------------------------------------------------------------------------------------------ Název zdroje ------------------------------------------------------------------------------------------ Název místa odběru ------------------------------------------------------------------------------------------ Obec ------------------------------------------------------------------------------------------ Obec s rozšíř. působností ------------------------------------------------------------------------------------------ Kraj ------------------------------------------------------------------------------------------ Katastrální území odběru ------------------------------------------------------------------------------------------ Hydrogeologický rajon ------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo hydrologického pořadí ------------------------------------------------------------------------------------------ Platné povolení k odběru vody vydal:**) Č.j. Dne ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Povolené množství odběru: ------------------------------------------------------------------------------------------ m3/rok m3/měsíc max. l/s průměr l/s Ostatní doplňující údaje ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Způsob stanovení hodnot odběru Měření Výpočet Odvození Odhad ------------------------------------------------------------------------------------------ Údaje o měřidle odběru: Stanovené měřidlo typu: Evidenční číslo: ------------------------------------------------------------------------------------------ Ověření pro stanovené měřidlo provedeno dne: Platnost do: Provedl: ------------------------------------------------------------------------------------------ Představitel odběratele (statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat jménem žadatele) ------------------------------------------------------------------------------------------ Příjmení Jméno Titul Název funkce ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ *) nehodící se škrtne **) Odběratel, který poprvé předkládá CIZP poplatkové hlášení, popř. poplatkové přiznání, připojí zároveň kopii platného povolení k odběru podzemních vod; dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně povolení nebo k vydání nového povolení, připojí odběratel kopii pravomocného rozhodnutí o změně (vydání nového) povolení k prvnímu poplatkovému hlášení (přiznání) předkládanému po této změně. Datum: Razítko: Poznámka: Pokud je základní formulář součtem více odběrných míst, nutno vyplnit přílohu za každé z nich.

 
 
Reklama