Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 112/2004 Sb. o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2008

se změnami:zrušeno 372/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 35/2004 Sbírky zákonů na straně 1602
schváleno:11.02.2004
účinnost od:17.03.2004
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze] [PDF verze (514 kB)]

112/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. února 2004 o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Vláda nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon"): § 1 V souladu s právem Evropských společenství1) se tímto nařízením stanoví Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "Národní program"); v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení jsou jmenovitě uvedeny stávající zvláště velké spalovací stacionární zdroje, v příloze č. 4 k tomuto nařízení se stanoví skupinové emisní stropy a lhůta k jejich dosažení s cílem zlepšení kvality ovzduší dosažením imisních limitů stanovených ve zvláštním právním předpisu2) u výše uvedených znečišťujících látek. ------------------------------------------------------------------ 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek z velkých spalovacích zařízení. 2) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. § 2 (1) Trvalým zastavením provozu kteréhokoliv zdroje uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, nebo trvalým snížením jeho jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW, se tento zdroj vyřazuje z přílohy č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení a skupinové emisní stropy uvedené v přílohách č. 4 a 5 k tomuto nařízení se o jeho podíl emisí snižují. (2) Trvalým zastavením provozu kteréhokoliv zdroje uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, nebo trvalým snížením jeho jmenovitého tepelného příkonu pod 500 MW, se tento zdroj z přílohy č. 3 k tomuto nařízení vyřazuje. § 3 (1) Provozovatelé zdrojů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení předloží ke schválení v termínu stanoveném v § 54 odst. 7 zákona plán snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zdrojů (dále jen "plán snížení emisí"). (2) Schválením plánu snížení emisí není dotčena povinnost plnit specifické emisní limity u zdroje pro určené znečišťující látky podle zvláštního právního předpisu,3) nebo specifické emisní limity, které jsou provozovateli tohoto zdroje stanoveny v provozním řádu. ------------------------------------------------------------------ 3) Příloha č. 1 část 1 bod A, část 2 bod A a část 3 bod A k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. § 4 Součástí plánu snížení emisí je též posouzení možnosti dalšího snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze zdroje, uvedení k tomu potřebných opatření včetně postupu jejich realizace a dodržení emisních stropů stanovených v příloze č. 5 k tomuto nařízení pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku v rámci území příslušného kraje. § 5 (1) V plánech snížení emisí u zdrojů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení nesmí roční množství emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku překročit průměrné roční množství emisí těchto látek za roky 2000 až 2002. Přitom se vychází z předpokladu, že počínaje rokem 2004 a v dalších letech nedojde ke zvýšení měrné sirnatosti paliva nad průměrnou úroveň za roky 2000 až 2002. Pro případ, že se tento předpoklad nesplní, uvede se v plánu snížení emisí postup, jímž bude na základě vzájemné dohody mezi provozovateli dotčených zdrojů kompenzován nárůst emisí oxidu siřičitého, včetně jeho odůvodnění. (2) V případě dohody, podle níž se sníží odpovídající množství emisí u jiného zdroje z přílohy č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, nesmí dojít k překročení imisních limitů pro oxid siřičitý, tuhé znečišťující látky (velikostní frakce 10 mikrom a menší), oxidy dusíku a oxid dusičitý podle zvláštního právního předpisu2) nebo k překročení doporučené hodnoty příslušného krajského emisního stropu pro oxid siřičitý podle zvláštního právního předpisu4) nebo k jinému zhoršení současné úrovně znečištění ovzduší. Dohoda je součástí plánu snížení emisí. (3) V případě, že dojde ke změně podmínek v provozu zdroje, navrhne provozovatel změnu již schváleného plánu snížení emisí. ------------------------------------------------------------------ 2) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 4) Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí. § 6 V příloze č. 2 k tomuto nařízení je uveden seznam zdrojů se závaznými emisními stropy pro oxid siřičitý. U těchto zdrojů se v případě potřeby uvedou v plánu snížení emisí úpravy, které umožní při zachování celkové hodnoty emisního stropu měnit emise z jednotlivých zdrojů u téhož provozovatele v rámci území příslušného kraje. Těmito opatřeními nesmí dojít k překročení imisních limitů pro oxid siřičitý, tuhé znečišťující látky (velikostní frakce 10 mikrom a menší), oxidy dusíku a oxid dusičitý podle zvláštního právního předpisu.2) ------------------------------------------------------------------ 2) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. § 7 Pokud to není vyloučeno z technických důvodů, vztahují se od 1. ledna 2016 na provozovatele zdrojů s jmenovitým tepelným příkonem nad 500 MW, uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení, požadavky pro oxidy dusíku podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pokud splnění těchto požadavků není možné, zajistí se snížení emisí odpovídající rozdílu mezi stanoveným emisním stropem a skutečnými emisemi ze zdroje postupem podle § 5 odst. 1. § 8 (1) U stávajících zdrojů, které se nacházejí na území se zhoršenou kvalitou ovzduší podle § 7 odst. 1 zákona pro suspendované částice nebo pro oxidy dusíku, je součástí plánu snížení emisí posouzení vlivu zdroje na imisní koncentrace uvedených znečišťujících látek a v případě potřeby návrh dodatečných opatření k omezení emisí oxidu siřičitého, tuhých znečišťujících látek a oxidů dusíku s cílem přispět k dosažení imisních limitů pro oxid siřičitý, suspendované částice, oxidy dusíku a oxid dusičitý stanovených zvláštním právním předpisem.2) (2) Postup podle odstavce 1 se uplatní také u těch zdrojů, které se nenacházejí v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ale podílejí se na překračování imisních limitů pro ochranu zdraví nebo imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v důsledku dálkového přenosu jejich emisí. ------------------------------------------------------------------ 2) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. § 9 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Předseda vlády: PhDr. Špidla v. r. Ministr životního prostředí: RNDr. Ambrozek v. r. Příl.1 Seznam zdrojů zahrnutých do Národního programu, u nichž je vypočten emisní strop pro oxid siřičitý* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZDROJ ZN IČ SÍDLO NÁZEV** PŘÍKON Vypočtený MW emisní strop (t/rok)* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 60826827 Tábor, Teplárna Tábor, a. s. - TTA 1 166 981,0 U Cihelny 2128 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 46347267 Brno, Královopolská, a. s. 105 1,4 Křižíkova 68a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 45193291 Paskov, BIOCEL, a. s. 277 2 027,0 Zahradní 762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209 48806161 Stonava ČMD, a. s., Dům ČSM, o. z. 137 1 073,3 STONAVA - teplárna sever ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210 62241672 Liberec 4, Teplárna Liberec, a. s. 256 1 422,6 tř. Dr. M. Horákové 641 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 226 60826843 Strakonice, Teplárna Strakonice, a. s. 244 1 243,0 Komenského 59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 233 45193410 Sviadnov, Dalkia Morava, a. s., 185 1 079,1 Nádražní 391 Teplárna Frýdek-Místek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 244 A 60108916 Pardubice 7 ALIACHEM, a. s., odštěpný závod 180 1 163,1 SYNTHESIA, Teplárna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 244 B 60108916 Pardubice 7 ALIACHEM, a. s., odštěpný závod 198 2 065,1 SYNTHESIA, Teplárna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 289 45274649 Náchod, HARPEN ČR, s. r. o., Teplárna 59 843,8 Plhovská 544 Náchod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 399 A 45193410 Olomouc, Dalkia Morava, a. s., 84 1 829,7 Tovární 906 Teplárna Olomouc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 411 13502905 Jindřichův Hradec Energetické centrum, s. r. o., 90 77,6 Jindřichův Hradec ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 433 45193410 Karviná - Doly Dalkia Morava, a. s., 292 1 348,7 Svobody 5 Teplárna Karviná ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 458 45147787 Neratovice, SPOLANA, a. s., Teplárna 281 2 316,1 ulice Práce 657 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 472 45273600 Praha 9 - Pražská teplárenská, a. s., 131 33,0 Třeboradice, Teplárna Třeboradice Za Tratí 197 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 477 16193679 Hrochův Týnec 118 EASTERN SUGAR Česká republika, 145 290,6 a. s. - cukrovar Hrochův Týnec ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 480 60826801 Písek, Teplárna Písek, a. s. - teplárna 61 559,3 U Smrkovické silnice 2263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 517 46347534 Brno - Maloměřice Teplárny Brno, a. s. - provoz 245 649,0 Obřanská 60 Brno - sever ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 530 45273600 Praha 4, Pražská teplárenská, a. s. - Krč 57 6,0 V Zálesí ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 542 2739 Rožná DIAMO, státní podnik, odštěpný 57 3,9 závod GEAM, závod Chemická úpravna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 548 46900764 Opava Vávrovice, Moravskoslezské cukrovary, a. s., 82 382,1 Vávrovická 1 odštěpný závod Opava ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 640 45273600 Praha, Pražská teplárenská, a. s., Modřany 127 6,0 Písková 3356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 663 16193741 Mělník, Pražská Pražská cukerní společnost 76 300,4 TTD, a. s., Dobrovice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 669 14613581 Frýdek-Místek, Válcovny plechu, a. s. 77 511,0 Křižíkova 1377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 693 A 45148091 Kolín, Tovární 21 Elektrárna Kolín, a. s. 105 1 026,6 ELEKTRÁRNA KOLÍN, a. s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 693 B 45148091 Kolín, Elektrárna Kolín, a. s. 52 1,7 Havlíčkova Výtopna Kolín - východ p. č. 6381/1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 693 C 45148091 Kolín, Elektrárna Kolín, a. s. 63 2,2 Masarykova Výtopna Kolín - západ p. č. 6540/6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 694 64203 Praha 5, Fakultní nemocnice Motol, Praha 88 5,2 V Úvalu 84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 723 45359016 Hrádek, Nová Železárny Hrádek, a. s. 68 136,1 Huť 204 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 724 46357289 Kolín, KORAMO, a. s., Kolín 91 6,5 Ovčárenská ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 746 47672412 Bohumín, ŽD, a. s., Bohumín - Energetika 221 399,9 Bezručova 300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 749 25433997 Štětí Frantschach Energo, a. s. 314 980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 777 2593 Orlová 605 OKD, a. s. - Důl Lazy, o. z. 77 264,0 Orlová - Lazy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 767 A 45193410 Přerov, Dalkia Morava, a. s. 283 2 257,8 Tovačovská 2924 Teplárna Přerov ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 792 16193679 Němčice Eastern sugar Česká republika, 58 164,2 nad Hanou, a. s., Cukrovar Němčice Masarykova tř. 279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 838 45273600 Praha 4, Pražská teplárenská, a. s. 177 72,0 Chodovská 729 Teplárna Michle ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 748 11835 Valašské Meziříčí DEZA, a. s., Valašské Meziříčí 433 1 024,3 Masarykova 753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 858 45148341 Dobrovice, Cukrovar a rafinerie cukru 82 1 907,8 Palackého 1 Dobrovice TTD, a. s., Cukrovar Dobrovice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 886 61539881 Jablonec Jablonecká teplárenská a realitní, 70 444,7 nad Nisou, a. s. - Výtopna BRANDL Liberecká 120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 904 15503461 Rožnov pod ENERGOAQUA, a. s. - výtopna Rožnov 152 247,5 Radhoštěm, 1. máje 823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 916 45273600 Praha, Pražská teplárenská, a. s., 233 165,0 Partyzánská 1 Holešovice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 956 25217968 Františkovy Františkolázeňská výtopna, s. r. o. 80 291,0 Lázně, Konečná 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 961 A 45193410 Ostrava, Dalkia Morava, a. s., 336 1 287,0 Elektrárenská Elektrárna Třebovice 5562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 961 B 45193410 Ostrava, Dalkia Morava, a. s., 544 1 037,9 Elektrárenská Elektrárna Třebovice 5562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1037 48110841 Praha - Radotín, BRUDRA, s. r. o. - ENERGO - BRUDRA, 78 8,2 Výpadová 1335 závod RADOTÍN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1044 A 45193410 Ostrava, Dalkia Morava, a. s. 229 1 168,7 Křišťanova 1122 Teplárna Přívoz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1060 11771 Sokolov, EASTMAN Sokolov, a. s. 131 431,7 Tovární 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1099 A 47675896 Třinec 1 Energetika Třinec, a. s., 248 1 635,1 areál TZ, a. s. Teplárna E 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1099 B 47675896 Třinec 1 Energetika Třinec, a. s., 379 2 653,1 areál TZ, a. s. Teplárna E 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100 25433997 Varnsdorf, VELVETA, a. s. - Závodní teplárna 88 459,4 Palackého 2760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1103 26257211 Kunovice Letecké závody, a. s., 68 83,2 nový závod - kotelna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 25225511 Kaznějov, AKTIVA, a. s. - biochem. podnik 90 583,7 Pod Továrnou 125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112 A 49790480 Plzeň, Plzeňská teplárenská - Centrální 405 2 715,0 Doubravecká 1 zdroj tepla ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1168 46708197 Litoměřice, United Energy, a. s. - Výtopna 57 417,0 K Výtopně 1987 Litoměřice - Kocanda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1192 25304925 Kroměříž, Teplárna Kroměříž, a. s. 62 3,3 Na Sádkách 3572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1205 25854712 Ostrava - Energetika Vítkovice, a. s. 397 3 532,1 Vítkovice, Výstavní 103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1245 A 60826835 České Budějovice, Teplárna České Budějovice, a. s., 485 3 267,0 Novohradská 32 Teplárna zákl. zdroj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1245 B 60826835 České Budějovice, Teplárna České Budějovice, a. s., 68 458,0 Okružní ulice Výtopna Vráto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1274 A 45193258 Slezská Ostrava, NOVÁ HUŤ, a. s. - závod 4 1 091 4 215,3 Vratimovská 689 Kunčice (energetika) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1350 46708197 Proboštov, United Energy, a. s. - Výtopna 101 369,0 Kapitána Jaroše Proboštov 534 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1367 45273600 Praha, Pražská teplárenská, a. s., 54 36,0 Pod Juliskou 6 Teplárna Juliska ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1394 45022526 Větřní 2 JIP - Papírny Větřní, a. s. 98 15,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1448 45148295 Benátky CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s. 67 1,7 nad Jizerou, Tovární 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1462 45193410 Ostrava, Dalkia Morava, a. s. - Výtopna 75 297,5 Suderova 2059 Mariánské Hory ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1466 B 49790072 Vřesová Sokolovská uhelná, a. s. - 530 64,9 zpracovatelská část ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1480 48173355 Pardubice 1, PARAMO, a. s., Pardubice 86 542,0 Přerovská 362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1497 45148341 České Meziříčí, Cukrovary TTD, a. s., Cukrovar 56 265,9 Osvobození České Meziříčí ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1525 49790498 Ostrov, Ostrovská teplárenská, a. s., 111 673,0 Mořičovská 1210 provoz teplárna Ostrov ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1568 25053272 Kralupy Kaučuk, a. s., Závodní teplárna 436 1 959,0 nad Vltavou, Wichterleho 810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1587 46900764 Hrušovany Moravskoslezské cukrovary, a. s. 143 232,1 nad Jevišovkou, Cukrovarská 657 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1595 46347534 Brno, Špitálka Teplárny Brno, a. s. - provoz 654 42,0 Špitálka ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1602 49100262 Lovosice, Lovochemie, a. s. 118 1 422,0 Terezínská 147 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1607 A 18811337 Zlín, Moravské teplárny, a. s. 217 639,1 tř. T. Bati 1970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1634 46678212 Přísečná, JIHOSTROJ, a. s. - provoz 77 154,1 Tovární 118 energoblok Domoradice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1636 45193410 Karviná - Doly, Dalkia Morava, a. s., 272 1 222,8 ČSA 4 Teplárna Čs. armády ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1641 A 45273600 Praha 10, Pražská teplárenská, a. s., 256 2 639,0 Teplárenská 611 Teplárna Malešice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1641 B 45273600 Praha 10, Pražská teplárenská, a. s., 255 8,0 Teplárenská 611 Teplárna Malešice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1641 C 45273600 Praha 10, Pražská teplárenská, a. s., 62 2,0 Teplárenská 611 Teplárna Malešice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1755 A 46347089 Otrokovice, Teplárna Otrokovice, a. s. 98 25,6 Objízdná 1777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1755 B 46347089 Otrokovice, Teplárna Otrokovice, a. s. 291 2 342,0 Objízdná 1777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2249 45193410 Olomouc, Dalkia Morava, a. s., 221 318,7 Pavelkova 1081 Špičková výtopna Olomouc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2335 26182025 Praha - Zličín, Společnost kolejových vozidel, 78 1,1 Ringhofferova 115 s. r. o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2563 6348323 Brno - Líšeň, ENERGZET, a. s., Brno - 206 279,0 Jedovnická 2a teplárna Líšeň ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2653 45192588 Vsetín, Zásobování teplem Vsetín, a. s., 108 5,9 Jiráskova 1326 Teplárna Jiráskova ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3116 47115726 Horní Počaply ENERGOTRANS, a. s. - Elektrárna 1 129 2 669,6 Mělník I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3160 6153981 Jablonec Jablonecká teplárenská a realitní, 104 241,8 nad Nisou, a. s. - Výtopna Rýnovice Belgická 400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3228 65138619 Kopřivnice, Energetika Tatra, a. s., Kopřivnice 458 293,0 Štefánikova 1163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3394 A 25240668 Plzeň 3, Plzeňská energetika, a. s. 364 1 884,5 Tylova 57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3394 B 25240668 Plzeň 3, Plzeňská energetika, a. s. 124 60,8 Tylova 57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3654 B 25003887 Litvínov, CHEMOPETROL, a. s. - Zav. 170 1 795,0 Záluží 1 petrochemie energoblok etylénové jednotky ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3678 46347160 Žďár ŽĎAS, a. s. - metalurgie a teplárna 140 628,4 nad Sázavou, Strojírenská ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3884 62956761 Kladno, Dubí, ECK Generating, s. r. o., 1 067 4 347,0 DUBSKÁ - Elektrárna Kladno Teplárna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3923 25106481 Sezimovo Ústí, AES Bohemia, spol. s r. o., 176 1 581,5 Průmyslová 718 Planá nad Lužnicí ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3970 60209286 Chropyně, DESTRA - závod 01 91 5,4 Komenského 75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4015 48024091 Chomutov, ACTHERM, spol. s. r. o. - o. z. 276 964,4 Libušina 4778 Chomutov - teplárna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4075 25540971 Ústí nad Labem CINERGETIKA Ústí nad Labem, a. s. 335 857,8 - Střekov, Žukovova 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Stanovený podle metodického dokumentu na pomoc členským státům při přípravě národních plánů omezování emisí z velkých spalovacích zařízení ze dne 15.1.2003. ** Ke změnám údajů u zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů, pokud je provoz zdroje zachován, se nepřihlíží. Příl.2 Seznam zdrojů zahrnutých do Národního programu, u nichž jsou stanoveny závazné emisní stropy pro oxid siřičitý ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZDROJ ZN IČ SÍDLO NÁZEV** Závazný Vypočtený emisní strop emisní strop (t/rok) (t/rok)* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 342 45274649 Kadaň ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 1 3 000 3 931,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 428 A 45284649 Horní Počaply ČEZ, a. s. - Elektrárna Mělník 2 1 400 1 433,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 428 B 45274649 Horní Počaply ČEZ, a. s. - Elektrárna Mělník 3 3 000 3 017,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 478 46708197 Most - Komořany, United Energy, a. s., Teplárna 5 600 2 597,0 Teplárenská 2 Komořany ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 812 45534292 Opatovice Elektrárny Opatovice, a. s. 5 000 3 684,5 nad Labem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 820 A 45274649 Trutnov, ČEZ, a. s. - OJ Elektrárny Poříčí - 600 1 367,8 Kladská 466 Elektrárna Poříčí ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 855 45274649 Počerady ČEZ, a. s. - Elektrárna Počerady 8 600 9 616,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 910 45274649 Dvůr Králové ČEZ, a. s. - OJ Elektrárny Poříčí, 1 000 1 083,4 nad Labem provoz teplárna Dvůr Král. 28. října 1965 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1012 45274649 Dětmarovice ČEZ, a. s. - Elektrárna Dětmarovice 2 000 4 630,4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1073 44569971 Trmice, Teplárna Ústí nad Labem, a. s., 1 550 1 521,9 Edisonova 453 Teplárna Trmice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1123 45274649 Chvaletice ČEZ, a. s. - Elektrárna Chvaletice 4 000 4 255,6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1146 A 45274649 Březová ČEZ, a. s. - Elektrárna Tisová 2 900 2 680,5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1197 A 45274649 Bílina ČEZ, a. s. - Elektrárna Ledvice 5 100 2 377,6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1466 A 49790072 Vřesová Sokolovská uhelná, a. s. - ZE 4 500 4 009,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1511 45274649 Kadaň ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 2 11 500 9 288,8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3582 45274649 Kadaň ČEZ, a. s. - Elektrárny Tušimice 8 500 7 756,5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3653 25003887 Litvínov, CHEMOPETROL, a. s. - Zav. energetika 1 200 4 209,0 Záluží 1 teplárna T 200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3654 A 25003887 Litvínov, CHEMOPETROL, a. s. - Zav. energetika 4 800 2 153,0 Záluží 1 teplárna T 700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Poznámka: údaje v pravém sloupci tabulky (vypočtené emisní stropy) mají pro provozovatele orientační charakter. ** Ke změnám údaj u zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů, pokud je provoz zdroje zachován, se nepřihlíží. Příl.3 Seznam zdrojů zahrnutých do Národního programu, které mají dosáhnout emisních stropů pro oxidy dusíku 1. ledna 2016, za použití emisního limitu 200 mg/m3, s cílem snížení emisí celkem o 30 000 tun oproti roku 2002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ZDROJ ZN IČ SÍDLO NÁZEV ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 342 45274649 Kadaň ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 428 B 45274649 Horní Počaply ČEZ, a. s. - Elektrárna Mělník 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 428 A 45274649 Horní Počaply ČEZ, a. s. - Elektrárna Mělník 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 478 46708197 Most - Komořany, United Energy, a. s., Teplárna Komořany Teplárenská 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 812 45534292 Čeperka Elektrárny Opatovice, a. s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 855 45274649 Počerady ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 961 B 45193410 Ostrava, Dalkia Morava, a. s., Elektrárna Třebovice Elektrárenská 5562 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1012 45274649 Dětmarovice ČEZ, a. s., Elektrárna Dětmarovice ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1073 44569971 Trmice, Edisonova 453 Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Teplárna Trmice ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1123 45274649 Chvaletice ČEZ, a. s. - Elektrárna Chvaletice ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1197 45274649 Bílina ČEZ, a. s. - Elektrárna Ledvice ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1274 45193258 Slezská Ostrava, NOVÁ HUŤ, a. s. - závod 4 Kunčice (energetika) Vratimovská 689 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1466 A 49790072 Vřesová Sokolovská uhelná, a. s. - ZE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1511 45274649 Kadaň ČEZ, a. s. - Elektrárna Prunéřov 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3116 47115726 Horní Počaply ENERGOTRANS, a. s. - Elektrárna MĚLNÍK I ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3582 45274649 Kadaň ČEZ, a. s. - Elektrárny Tušimice ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3654 A 25003887 Litvínov, Záluží 1 CHEMOPETROL, a. s. - Zav. energetika teplárna T 700 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3884 62956761 Kladno, Dubí, ECK Generating, s. r. o., Elektrárna Kladno DUBSKÁ - Teplárna ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Příl.4 Skupinové emisní stropy stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů platné od 1. ledna 2008 ------------------------------------------------------------------------------------ Skupiny zdrojů Tuhé znečišťující látky Oxid siřičitý Oxidy dusíku (TZL) (SO2) (NOx) ------------------------------------------------------------------------------------ Příloha č. 1 Nestanoven 76 381 tun Nestanoven k tomuto nařízení ------------------------------------------------------------------------------------ Příloha č. 2 Nestanoven 74 250 tun Nestanoven k tomuto nařízení ------------------------------------------------------------------------------------ Přílohy č. 1 a 2 14 000 tun 150 631 tun 129 500 tun k tomuto nařízení ------------------------------------------------------------------------------------ Příl.5 Skupinové emisní stropy stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů pro území krajů v tunách ------------------------------------------------------------------------------------ Skupiny zdrojů Tuhé znečišťující látky Oxid siřičitý Oxidy dusíku (TZL) (SO2) (NOx) ------------------------------------------------------------------------------------ Jihomoravský 20 359 317 ------------------------------------------------------------------------------------ Jihočeský 192 6 892 2 545 ------------------------------------------------------------------------------------ Královéhradecký 43 2 452 651 ------------------------------------------------------------------------------------ Vysočina 5 694 175 ------------------------------------------------------------------------------------ Liberecký 27 1 249 343 ------------------------------------------------------------------------------------ Olomoucký 27 3 578 2 283 ------------------------------------------------------------------------------------ Moravskoslezský 833 21 279 16 953 ------------------------------------------------------------------------------------ Pardubický 885 14 788 12 543 ------------------------------------------------------------------------------------ Plzeňský 160 8 517 2 652 ------------------------------------------------------------------------------------ Praha 37 1 268 1 105 ------------------------------------------------------------------------------------ Středočeský 797 14 012 12 604 ------------------------------------------------------------------------------------ Ústecký 2 754 61 099 57 954 ------------------------------------------------------------------------------------ Karlovarský 174 9 830 6 247 ------------------------------------------------------------------------------------ Zlínský 91 4 615 1 580 ------------------------------------------------------------------------------------ Česká republika 6 047 150 631 117 950 ------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Reklama