Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 21676
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the dissolved fraction of selected active pharmaceutical ingredients, transformation products and other organic substances in water and treated waste water - Method using high performance liquid chromatography and mass spectrometric detection (HPLC-MS/MS or -HRMS) after direct injection
Třídicí znak:757599
Schválena:28.5.2019
Vydána:1.7.2019
Účinnost od:1.8.2019
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:632 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama