nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
placené odkazy
logoTATRAMAT - ohřívače vody  |  www.tatramat.com/cz
Značka Tatramat nabízí - zásobníkové ohřívače vody malolitrážní elektrické, elektrické, kombinované, s nepřímým ohřevem, solární.
Výrobky Tatramat:
 
Na dotaz prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci zobrazuji odkaz 1-19.
[tabulka]Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci
Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:.. Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce...ai °C Typ konstrukce Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi m2K/W θ..e = °C..
[zpráva]Redakční výpočet TZB-info: Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí 24.11.2011
.. Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí 24...2011redakce Redakční pomůcka TZB-info zohlední jak prostup tepla vícevrstvou konstrukcí, tak i průběh teplot v konstrukci. Nápověda obsahuje také tepelné odpory při přestupu tepla pro jednotlivé uspořádání konstrukcí.Redakční recenzovaný výpočet Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci Jedná se o zjednodušený výpočet,..
[článek]Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny – část 1 – Vlhký vzduch a vznik difúzního toku 13.9.2010
Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny –..1 Prostup vlhkosti stěnou Z podobnosti pro prostup tepla stěnou konstrukce můžeme vyjádřit i prostup vlhkosti stěnou,.. Stanovení částečného tlaku vodní páry v mezních rovinách I a II v měřítku difúzních odporů jednotlivých vrstev je potřebné pro zjišťování těchto bodů u průběhu částečného tlaku vodní páry,.. 3 má nejnižší difúzní odpor poslední vrstva ve směru vlhkostního toku (vrstva 3). Průběh částečného tlaku vodní páry vícevrstvou stěnou konstrukce budovy se stanovuje zejména proto,.. Ten se pak stanovuje podle ..
[článek]Tepelnětechnické posouzení vnitřních stěnových dutin při návrhu sanace vlhkého zdiva 22.5.2017
.. a) Posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U [W... 2 [2] a zajistit patřičnou hodnotu součinitele prostupu tepla U [W... Nutnost vložení tepelné izolace a její potřebná hodnota součinitele prostupu tepla U bude záviset na materiálu a tloušťce obvodového zdiva a na hloubce pod úrovní terénu... b) Posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi v rizikových místech Účelem tohoto posouzení je prověřit možnost kondenzace vodní páry v rizikových místech (vodorovný horní a dolní kout u odvlhčované stěny). Posouzení se provede podle zásad uvedených v kap... Výstup z programu AREA ..
[článek]Nová podoba výpočtů na TZB-info - jak se vám líbí? 6.5.2017
..Na titulní straně jsou nyní všechny výpočty a tabulky a dále jsou v horním řádku filtry pro jednotlivé obory a okno pro rychlé hledání výpočtu:.. Výpočty jsou výsledkem práce redakce a jsme na ně náležitě pyšní Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info ..
[článek]Čestná uznání poroty v soutěži Grand Prix veletrhu For Arch 2014 19.9.2014
Čestná uznání poroty v soutěži Grand Prix veletrhu For Arch 2014 19... Mezi takto oceněné exponáty patří i výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info...Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info Jedná se o uživatelsky přátelský,..Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí ..
[článek]Obvodové pláště energeticky úsporné výstavby (IV) 7.5.2007
..k a maximální bodový činitel prostupu tepla χj V ČSN 73 0540-2 je požadavek na maximální lineární činitel prostupu tepla ψ.. Tabulka 1 - požadované a doporučené hodnoty lineárního činitele prostupu tepla φ.. Tabulka 2 - požadované a doporučené hodnoty bodového činitele prostupu tepla χ.. Tabulka 3 - nejnižší přípustné povrchové teploty stavebních konstrukcí pro vnitřní teplotu θ.. kterými jsou například tepelné mosty ve stavební konstrukci a tepelné vazby mezi stavebními konstrukcemi,..k a nejnižší povrchové teploty v interiéru θ.. zda byla počítána ..
[článek]Nedělní editorial - Novinky na TZB-info, které Vám možná unikly 14.9.2003
..2003 Prázdniny a dovolené jsou pryč a mnozí z Vás jistě v tomto období nestíhali sledovat,.. Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí a Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí). Všechny nové výpočty jsou opět zpracovány jako jednoduché pomůcky,.. Součástí výpočtu je i grafické znázornění průběhu teplot v posuzované konstrukci (viz obrázek). .. V záhlaví kalendáře najdete okénko pro plnotextové vyhledávání v budoucích akcích a zcela nový ovládací panel se základními kritérii pro výběr akcí... vybere nejlepší řešení hydraulického a regulačního zapojení kombinovaného ..
[článek]Zásady pro navrhování a provádění horkovzdušné likvidace dřevokazného hmyzu 25.2.2013
.. Při situování dřevěných prvků v nevytápěném interiéru (například v půdních prostorách apod.) či v exteriéru vzniká riziko jejich napadení dřevokazným hmyzem... zahřátím dřevěných prvků horkým vzduchem v celém jejich průřezu na teplotu minimálně 55 °C a to po dobu nejméně jedné hodiny... Průzkum dřevěné konstrukce Projekčnímu návrhu sanace dřevěných prvků napadených dřevokaznými biologickými škůdci a tedy i hmyzem musí předcházet průzkum dřevěné konstrukce,.. 2 Stavebně technický průzkum Výstupem stavebně technického průzkumu dřevěné konstrukce a konstrukcí souvisejících je jejich ..
[zpráva]Jak se vám líbí nová podoba výpočtů na TZB-info? 4.5.2017
.. přidali obrázky a věříme,.. že řadu z výpočtů navštěvujete pravidelně a mnohdy ve stresu,..Na titulní straně jsou nyní všechny výpočty a tabulky a dále jsou v horním řádku filtry pro jednotlivé obory a okno pro rychlé hledání výpočtu:..Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info .. Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing... Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing...
[článek]Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - I díl 5.11.2007
.. U těchto čtyř výše uvedených systémů je vypočítána tepelná ztráta a potřeba tepla na vytápění a přípravu TV,..1 Zdroj tepla - kotel na zemní plyn Je jedním z nejrozšířenějších zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody...2 Zdroj tepla - tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo odebírá větší část energie pro vytápění a přípravu teplé vody z okolního prostředí a přibližně jednu třetinu svého výkonu,.. Cirkulační kapalina se ve výparníku TČ ochlazuje a v zemním kolektoru znova ohřívá geotermálním teplem... Odběr tepla v otopném období ze zemního masívu má za následek snižování teploty ..
[časopis]Český instalatér 2/2013
..teploty vody závisí na řešení jejího rozvodu a u teplé vody zejména na způsobu a seřízení její přípravy... aby teplota studené vody nepřekročila 25 °C a teplota teplé vody ..a) stagnace vody v potrubích a ná­ ..d) vedení potrubí studené vody v konstrukcích s teplotou vyšší než 25 °C .. 1). Při delší stagnaci vody v potrubí a teplotě v jeho okolí větší než 25 °C .. 19 V místech křížení jiných potrubí nebo v místech prostupu potrubí stavebními konstrukcemi smí být ..a ukládat změny i v projektech vytvořených v prostředí komerčního programu,..a studentů středních škol a odborných učilišť v..
[časopis]Český instalatér 5/2013
..a poštovného a balného), žáci a učni 276 Kč...36 Prostupy potrubí a kabelů stavebními konstrukcemi .. získané prostřednictvím teploty zpětné vody otopného tělesa a je plně v souladu s českou legislativou... prokázaný karcinogen benz(a)pyren a různé zbytky původního či naoxidovaného paliva jsou v ústí výfuku na nule,..a malých odběratelů tepla a teplé užitkové vody jako např...Dokumentace posouzení spalinové cesty a přívodu spalovacího vzduchu podle bodů a) a b) musí být součástí výchozí revizní zprávy plynového zařízení... průtoku vzduchu a potřebného množství spalovacího vzduchu pro ..
[časopis]Český instalatér 4/2013
..a poštovného a balného), žáci a učni 276 Kč... Pokud byly v posledním týdnu v šest hodin ráno v průměru ..proběhla v roce 1994 a v roce 2001 se ..tepla a zároveň teplota topné vody,.. a v běžných konstrukčních délkách a jmenovitých světlostech...V případě rozvodu tepla pouze pro vytápění je v kotelně ..ztrátě prostupem p s původním součinitelem prostupu tepla vnějších stěn Up a na poměrném snížení součinitele prostupu tepla vnějších stěn u (obr...Pokud má celý objekt jednotnou hodnotu původního součinitele prostupu tepla vnějších stěn Up a také sníženého součinitele prostupu tepla vnějších ..
[časopis]Český instalatér 3/2013
..a poštovného a balného), žáci a učni 276,- Kč... Okna mají trojskla a součinitel prostupu tepla nesmí být vyšší než 0,..V pasivních domech při přítomnosti strojní ventilační techniky je dále nutno zajistit dokonalý přístup k jednotce a jejímu filtru pro případy opravy a čištění...respektive okna po výměně V současné době dochází v řadě bytových a ostatních občanských objektů k masové výměně oken,..plynový sporák a etážový kotel jsou v provozu současně a ..a plastových materiálů a vyniká velkou odolností a malou teplotní roztažností... v technické místnosti nebo i přímo v interiéru do ..
[časopis]CTI INFO 3/2015
.. dubna v nádherném sále Rotunda pavilonu A brněnského výstaviště byly slavnostně vyhlášeny výsledky a předány ceny vítězům...a v roce 2016 bychom rádi o tuto cenu usilovali v Evropě.? ..o dané teplotě a v daném množství a průtoku v daném časovém .. a to systém zpětného získávání tepla a vlastní návrh teplovodního .. kdy sdílení odpadního tepla je tvořeno prostupem tepla přes stěnu výměníku,..definované na základě průměrných hodinových teplot v měsíci leden Cech topenářů a instalatérů České republiky,..v daném měsíci včetně zobrazení požadované teploty interiéru a účinnost rotačního ..
[časopis]CTI INFO 4/2014
.. Cech malířů a lakýrníků ČR a Cech topenářů a instalatérů ČR...Od roku 2008 Střední odborné učiliště stavební v Plzni spolupracuje s Komorou řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka v Regensburgu...učiliště a komory řemesel Přeshraniční spolupráce v řemeslných učebních oborech a po .. Umožňuje lépe pochopit děje v rozvodu tepla a zároveň si vyzkoušet správné nastavení regulace k zajištění ..a průběh jejího náběhu v rozvodech se sleduje ..Zjevně je tedy na vině nízká teplota prostředí komínového tělesa a nízká teplota ..a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX...sice ..
[časopis]Český instalatér 2/2017
..a poštovného a balného), žáci a učni 276 Kč... 2/2017 č e sk ý i nst a l a t é r Automatické kotle na uhlí a pelety ..Regulace prostorové teploty vždy a všude P ro komfortní řízení prostorové teploty odkudkoliv ..TEPLOTY VŽDY A VŠUDE Pro spotřebitele jsou Smart Home řešení v dnešní době stále důležitější...a v kvalitě varných trubek podle DIN EN 10216-1 a DIN EN 10217-1 ?..v kterémkoli ročním období bezpečně zajistit pitnou vodu a teplo,..45° 0° A B A V B A B C C C [%] 0 B" A 0° 15° 30° 45° C 60° A6V10564480_D05 100 .. 13 č e sk ý i nst a l a t é r Ocenili ..
[časopis]Český instalatér 1/2013
.. jako jsou kotle a výměníky tepla a také i solární panely pro tepelné solární vytápění a ohřev teplé vody...plyne možnost úspory tepla a pochopitelně také možnost využít k vytápění ekologické zdroje získávání tepla,..při provozní teplotě až 100 °C a tlaku až 34 bar (dle dimenze trubky), jejich maximální trvalá provozní teplota je stanovena na 95 °C...100 m a 50 m a mohou sloužit nejenom k rozvodům v plošném vytápění a chlazení,.. mramor) a barvy (barvy a laky). V hale 3...na poli energetiky a jejího vlivu na životní prostředí v Evropě a o dalších zajímavých věcech...opírá o vlastní ..

Témata 2018

Tabulky a výpočty
 
 

Aktuální články na ESTAV.czProdejní ceny bytů v ČR ke konci března vzrostly o 16 procentProjektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cenaStále populárnější sprchové kouty ESCURA ve špičkové kvalitě a osobitém designuPlyn, elektřinu, uhlí, pelety? S volbou vytápění vám pomůže veletrh FOR ARCH