nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Na dotaz dehet zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 73 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Kontaminované vody spolu s dehty z koksoven unikal... 2.12.2004
2.12.2004 Kontaminované vody spolu s dehty z koksoven unikaly léta ze staré průmyslové zóny Poldi v Kladně mimo zařízení určené k jejich likvidaci do terénu a kanalizace... Z nádrže bylo vyvezeno více než 11 tisíc tun zeminy kontaminované kamenouhelnými dehty a polyaromatickými uhlovodíky... Nechal celá léta unikat kontaminované vody spolu s dehty z koksoven mimo zařízení určené k jejich likvidaci do terénu a kanalizace," řekl mluvčí společnosti ECKG Martin Frýdl... Množství dehtů s dalšími usazeninami ale nadále zůstávalo v nádrži,..
[článek]Dehet v kotli a v komíně 5.11.2016
Dehet v kotli a v komíně 5... že problematika tvorby dehtu v kotli a komíně je minulostí... že problematika tvorby dehtu v kotli a komíně je minulostí. Přesto se v diskuzích téma tvorby dehtu objevuje a poptávány jsou způsoby,.. Přesto se v diskuzích téma tvorby dehtu objevuje a poptávány jsou způsoby,.. Například zadáním slova dehet do fultextového vyhledávače a jeho potvrzením tlačítkem enter na klávesnici... Pro tuto vymezenou potřebu nelze doporučit zadání slova dehet do běžných vyhledávačů,.. 5) V komíně se vytvořila vrstva dehtu Dehet vytváří v komíně suchou či mazlavou černou vrstvu..
[norma]ČSN P CEN/TS 15439 Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - Vzorkování a analýza (vydána 1.11.2006)
ČSN P CEN/TS 15439 Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - Vzorkování a analýza 838400 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN
[článek]Dehtování komínů při provozu nízkoemisních kotlů na tuhá paliva 19.5.2017
.. S tím je spojeno zvýšené riziko tvorby dehtu,.. Důsledkem nedokonalého spalování je vznik látek tvořících dehet,.. S tím je spojeno zvýšené riziko tvorby dehtu,.. dehet,.. které může vést až k požáru způsobeného vzplanutím dehtu... které se obecně nazývají dehet... že v komíně bude vznikat kondenzát a ve spojení s méně dokonalým spalováním bude komín následně zanášen dehtem... kdy se začne tvořit dehet... i vznik dehtu... Nebezpečí dehtu je ale velké, jelikož dehet může po zahřátí vzplanout a následně v hořící vrstvě stékat po vnitřním povrchu komínu dolů a hořet až několik hodin... že ..
[článek]Nežádoucí látky vznikající při zplyňování 14.11.2016
..dehet .. Dehet Dehet představuje směs látek s různou strukturou a chemickou povahou... žádný z nich není schopen produkovat plyn bez dehtů... že s rostoucí teplotou zplyňování klesá množství dehtu ve vyráběném plynu, avšak dehty v takto produkovaném plynu obsahují hůře odstranitelné složky. Složení a koncentrace dehtu závisí vedle fyzikálně-chemických vlastností paliva také na rozložení teplot a typu reaktoru (viz Článek Zplyňování – principy a reaktory). Pro charakterizaci dehtu se užívá třídění založené na stupni jeho transformace:..
[článek]Může být izolace domu proti vodě nebezpečná pro zdraví obyvatel? 22.5.2008
.. mezinárodní značení PAH). Ty jsou obsaženy hlavně v dehtu,.. že asfalt a dehet jsou vzhledově i fyzikálními vlastnostmi velmi podobné látky... se ve středoevropském prostoru daleko více používal dehet než asfalt a oba materiály se občas bezstarostně,.. Dehet byl ve středoevropském prostoru vždy levnější asfaltu a často byl považován i za kvalitnější... že obsah PAU je u dehtu 500 až 1000× vyšší, než u asfaltu a od konce šedesátých let je z tohoto důvodu dehet pro stavební materiály zakázán... Jak laik pozná asfalt od dehtu?.. který je u dehtu silný a charakteristický i po ..
[článek]Jak překrýt vodní a nikotinové skvrny v interiéru? 26.9.2014
Jak překrýt vodní a nikotinové skvrny v interiéru? 26.9.2014Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER Na skvrny po proteklé vodě, sazích a dehtu se aplikuje speciální nátěr ISO DECK. Při aplikaci na nikotinové skvrny je nutné provést kompletní nátěr ISO DECK.Řešení: na skvrny po proteklé vodě, sazích a dehtu se aplikuje speciální nátěr ISO DECK...Zakrýt mastnotu ze sazí a dehtu lze jen speciálním prostředkem...Zakrýt mastnotu ze sazí a dehtu lze jen speciálním prostředkem... sazích a dehtu se aplikuje speciální nátěr ISO DECK...
[zpráva]Osm nejčastějších závad komínu 18.7.2014
Osm nejčastějších závad komínu 18.7.2014Schiedel, s.r.o. Zhruba 300 požárů vypukne ročně kvůli problémům s komíny. Ohně a otrav se lze lehce vyvarovat. Stačí pravidelně čistit komín a kotel, zvát si kominíka na kontroly a hlavně správně topit.1) Uvnitř se nahromadily velké nánosy sazí Saze souvisejí s kouřem. Čím víc se z komína kouří, tím větší je riziko usazenin. Z paliva se kouří kvůli spalování při nízké teplotě...5) V komíně se vytvořila vrstva dehtu Dehet vytváří v komíně suchou či mazlavou černou vrstvu silnou až několik centimetrů... Dehet kominíci vypalují či frézují... Když se ..
[článek]Proč kotel ATMOS - výhody a poznatky 1.4.2003
Proč kotel ATMOS - výhody a poznatky 1.4.2003ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN Jaké jsou rozdíly v životnosti ocelového a litinového kotle na dřevo? Rozdělení kotlů na spalování dřeva i fosilních paliv do kategorií platných v EU, podmínky zapojení kotlů do topné soustavy a další otázky kolem této problematiky se stále více dostávají do centra pozornosti odborníků i konečných zákazníků. Tuto otázku si musí položit každý,.. jsou to dehty a kyseliny... aby v přikládacím prostoru nevznikaly žádné dehty a kyseliny,.. jinak dochází k tvorbě dehtů a kyselin... pod 100 °C - topením v létě jen do bojleru..
[článek]Zplyňování – principy a reaktory 25.1.2016
Zplyňování – principy a reaktory 25.1.2016 Ing. Martin Lisý, Ph.D. Článek popisuje principy a reaktory používané při zplyňování... Průběh zplyňovacích procesů Dnešní moderní reaktory jsou vyvíjeny pro snížení tvorby dehtů... aby byly dehty spáleny v plynném stavu a bez přítomnosti pevných paliv... Nevýhodou je zanedbatelný rozklad dehtu a vysoké nároky na kvalitu dřevěného uhlí...vysoký obsah dehtu a prachu ve vyrobeném plynu,.. Obsah dehtu v plynu se pohybuje kolem 1–.. Palivo se přivádí v suché formě (ve směsi s dusíkem) nebo mokré formě (uhelný kal v kašovité formě). ..
[článek]Přehled událostí a článků v týdnu 11.7. - 17.7.2005 18.7.2005
.. Informoval o tom zpravodajský server South East Europe Newswire (See News). Teplárna Tábor chce místo dehtu spalovat hnědé uhlí (EkoList)Teplárna Tábor požádala ministerstvo životního prostředí o povolení změny palivové základny z dehtu na hnědé uhlí... kdy bylo oznamovateli sděleno od dodavatele generátorového dehtu,.. Dodavatelem dehtu byla Tlaková plynárna Vřesová,..
[článek]Výzkumná zplyňovací technologie s autotermním generátorem 6.3.2017
Výzkumná zplyňovací technologie s autotermním generátorem 6.3.2017 Ing. Martin Lisý, Ph.D. Článek seznamuje čtenáře se stručnou historií zplyňování a zplyňovacích zařízení umístěných v prostorách Výzkumného energetického centra na Vysoké škole báňské –.. Při nich dochází ke katalytickému rozkladu organických sloučenin tvořících dehty... Výsledná účinnost odstraňování dehtů byla po několika testech stanovena na 96,6 %, přičemž vstupní koncentrace dehtů do reaktoru se pohybovala kolem 2 900 mg/mN3 a výstupní kolem 100 mg/mN3... Při nižších teplotách existuje riziko kondenzace dehtů na ..
[článek]Kotle na biomasu - teorie a schémata (II) 24.10.2005
Kotle na biomasu - teorie a schémata (II) C2. Soustavy se směšovacím ventilem a akumulačním zásobníkem 24.10.2005ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Druhá část seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována biomase. Příspěvek se věnuje schématu zapojení se směšovacím ventilem a akumulačním zásobníkem, technický popis, použití s upozorněním na výhody a nevýhody jednotlivých zapojení. (po kliknutí se obrázek zvětší) Technický popis:.. zabrání se tvorbě dehtů a kyselin a zvyšuje se životnost kotle... nižší spotřeba ..
[článek]Kotle na biomasu - teorie a schémata (I) 19.10.2005
Kotle na biomasu - teorie a schémata (I) C1. Soustava se směšovacím ventilem 19.10.2005ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí Druhá část seriálu článků Snížení energetické spotřeby v budovách s využitím alternativních zdrojů energie je věnována biomase. Příspěvek zahrnuje úvod do problematiky, schémata zapojení, technický popis, použití s upozorněním na výhody a nevýhody jednotlivých zapojení.Před rozhodnutím použít jako zdroj tepla kotel na biomasu, je nutné mít zajištěný dostatečný přísun paliva. S ohledem na kvalitu dostupného paliva (zemědělské odpady,.. zabrání se tvorbě dehtů a ..
[článek]Originální komín Schiedel je nyní dostupný všem 14.9.2012
Originální komín Schiedel je nyní dostupný všem 14.9.2012Schiedel, s.r.o. Společnost Schiedel se rozhodla zpřístupnit prémiové komínové systémy i těm stavebníkům, kteří mají rozpočet napjatý na maximum a šetří doslova na každé položce. Nyní nemusí žádný investor sahat z nouze po levných, tedy méně spolehlivých komínech, ale může si vybrat prvotřídní kvalitu Schiedel.Nejlepší komín na trhu s nadstandardní zárukou – to je sen každého stavebníka,.. které často nastává vznícením dehtu,.. Bez ní by se totiž dostal dehet vinou netěsnící vložky nejdříve do izolace a následně na povrch komína..
[zpráva]Zamořené pozemky v Nové Vsi prý pitnou vodu neohrožují 18.6.2004
Zamořené pozemky v Nové Vsi prý pitnou vodu neohrožují 18.6.2004 převzato z: Moravskoslezský deník 17.6.2004, rubrika Ostrava., prostřednictvím Anopres Ohrožený zdroj v Nové Vsi pokrývá 19 procent spotřeby obyvatel Ostravy. Ostravští radní si nevědí rady s chemicky zamořeným areálem nedaleko zdroje pitné vody v Nové Vsi. Pozemky po bývalých Urxových závodech jsou do hloubky 20 metrů zamořeny nebezpečnými látkami a hrozí nebezpečí, že znečištění může prosáknout až k pramenům. Kvalitu vody pro obyvatele města by to však nemělo ani do budoucna ohrozit,.. století vyráběl z koksárenských dehtů ..
[článek]Čistit komín je možné i svépomocí 7.7.2015
Čistit komín je možné i svépomocí 7.7.2015Schiedel, s.r.o. S čištěním komínu nemusíte čekat na kominíka, celý proces se dá zvládnout svépomocí. Napotřetí či napočtvrté už to pro vás bude běžná rutina, která nezabere ani hodinku a neochudí domácí rozpočet. Ale nezapomeňte, jednou za rok si kominíka přeci jen pozvat musíte na zákonem povinnou kontrolu komína! První krok: Vybavte se! Než se pustíte do práce, bude potřeba obstarat si správné náčiní –.. že někde prosakuje dehet,.. Nový komín vybírejte od prověřených výrobcůKvůli zanedbanému komínu můžete dopadnout i takto Prosakování..
[článek]Vysokoteplotní palivové články, vhodná paliva a možnosti jejich využití (II) 3.3.2004
Vysokoteplotní palivové články, vhodná paliva a možnosti jejich využití (II) 3.3.2004 Druhý díl seriálu se zaměřuje na paliva pro vysokoteplotní palivové články. Vhodná plynná paliva porovnává a u pevných paliv pak popisuje technologie pro jejich úpravu.4. Paliva pro vysokoteplotní palivové články Vysokoteplotní palivové články jsou schopné používat jako palivo nejen vodík,.. které mohou být po odstranění dehtů,.. má nevýhodu ve velkém obsahu dehtů a fenolických látek v plynech... prakticky bez dehtů,.. zbytků dehtů a také vyšších uhlovodíků,.. Obsah dehtů a oxidických a heterocyklických ..
[článek]Kotlíkové dotace v praxi – kotle na pevná paliva 31.7.2017
Kotlíkové dotace v praxi – kotle na pevná paliva 31.7.2017 doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. V článku jsou shrnuty zkušenosti s kotlíkovými dotacemi, problematika kontroly kotlů, provozní vlastnosti kotlů a vyhodnocení výměn kotlů. zkušenosti, kotlíkové dotace, Úvod Díky kotlíkovým dotacím byly v ČR pro dotované kotle na pevná paliva zavedeny extrémně přísné požadavky na emise a účinnosti podle ekodesignu o 4 roky dříve,.. Požadovaný tah komína a tvorba dehtu Přestože mají moderní kotle na pevná paliva ventilátory,.. což ve spojení s nízkou teplotou spalin znamená prudký nárůst ..
[zpráva]Zápach uniká zákonům 12.12.2005
Zápach uniká zákonům 12.12.2005 Lidé, kteří spalují nevhodné palivo nebo nebezpečný odpad, mohou být podle zákona o ovzduší pokutováni. Zákon o ovzduší umožňuje také obcím omezit vyhláškou některé druhy paliv.Táborské listy, Anopress Lidé, kteří spalují nevhodné palivo nebo nebezpečný odpad, mohou být podle zákona o ovzduší pokutováni. Dokázat však takový prohřešek není vůbec jednoduché. Při nálezu je třeba dokázat občanovi, že pálí nevhodný odpad. Jelikož ale kontroloři nemohou vstoupit do jeho bytu, těžko něco prokáží. Výjimkou jsou firmy, u nichž omezení neplatí... jako například ..
[norma]ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa (vydána 1.11.1992)
ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa ČSN 07 7401 Článek 1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb.,o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Články 3.2.1, 3.3.2, 3.3.3,, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.8.1 a 3.8.2 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jejich požadavků. Norma stanoví technické ..
[článek]Čestné uznání pro Dakon 23.11.2006
Čestné uznání pro Dakon 23.11.2006 Na návštěvě stánku firmy Dakon nám Ing. Šubrt, vedoucí oddělení obchodu a marketingu, představil řadu nových plynových kotlů, které se na trhu objeví v nejbližších dnech.Nová řada nástěnných teplovodních kotlů k vytápění objektů s průtočným nebo zásobníkovým ohřevem teplé vody je certifikována pro spalování zemního plynu a propanu a respektuje moderní trendy: hospodárný provoz s nízkou spotřebou plynu, vysokou účinnost, malé rozměry, snadnou montáž, automatické kontrolní a ochranné funkce... Litinové těleso je výrazně odolnější vůči dehtům a kyselinám ..
[katalog]ESBE: Přehled sortimentu výrobků
ESBE ventily, servopohony, klapky, regulace vyrobky/esbeV portfoliu švédské firmy ESBE naleznete otočné směšovací ventily, regulátory, plnicí ventily, přepínací ventily, zdvihové ventily a servopohony a další doplňkový sortiment. Výrobky švédské firmy ESBE představují ideální řešení pro široké spektrum aplikací v oblasti regulace hydraulických systémů budov. Vynikající kvalita, snadná montáž, příznivá cena, to jsou základní aspekty, které zákazníci v celém světě oceňují již více než 100 let. Otočné ventily a pohony pro regulaci vytápění a chlazení Otočné ventily a pohony ESBE regulují ..
[zpráva]Elektroiontové mikroklima 25.1.2012
Elektroiontové mikroklima 25.1.2012 Čím více je ovzduší znečištěno, tím více lehkých - a pro člověka žádoucích - lehkých iontů se mění na střední a těžké ionty a tím vlastně zaniká. Počet lehkých iontů je tedy ukazatelem čistoty vzduchu.Ovzduší, které nás kdekoliv venku i uvnitř budov obklopuje, je neustále více či méně ionizováno. Znamená to, že ovzduší obsahuje určité kvantum volných atmosférických iontů. Čím více je ovzduší znečištěno, tím více lehkých iontů žádoucích pro člověka se mění na střední a těžké ionty a tím vlastně zaniká... Mikroskopické kapičky dehtu mají mimořádnou schopnost..
[článek]SMOKEMANovo desatero správného topiče 2.3.2015
SMOKEMANovo desatero správného topiče 2.3.2015 Ing. Zdeněk Lyčka Ve Výzkumném energetickém centru (VEC) se problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností věnujeme již více než 20 let. Zkušenosti celého týmu zkušebny byly formulovány do SMOKEMANova desatera správného topiče.Chcete ušetřit za palivo a méně kouřem obtěžovat své okolí?.. Saze a popílek usazený na výměníku včetně zkondenzovaných dehtů se chovají jako izolace a brání předávání tepla spalin topné vodě... Pokud ovšem by teplota spalin byla moc nízká (dle typu zařízení menší než cca 100 až 150 °C), hrozí kondenzace ..
[článek]Komíny a kouřovody (IV) 14.9.2006
Komíny a kouřovody (IV) Založení komína 14.9.2006 Založení komína má podstatný vliv na další montážní kroky i na konečnou užitnou funkci komína. Při zakládání je již obvykle potřeba mít ujasněno umístění otvorů v komíně, protože komínové vložky i připojovací tvarovky mají z výroby dané výšky.Založení komína má podstatný vliv na další montážní kroky i na konečnou užitnou funkci komína. Při zakládání je již obvykle potřeba mít ujasněno umístění otvorů v komíně, protože komínové vložky i připojovací tvarovky mají z výroby dané výšky a často je potřeba,.. protože dodatečné vložení jímky v ..
[zpráva]Před 120 lety získal Američan Sackett patent na sádrokarton 21.5.2014
Před 120 lety získal Američan Sackett patent na sádrokarton 21.5.2014 ČTK Americký podnikatel Augustine Sackett koncem 19. století experimentoval s mnoha novými stavebními materiály, uspěl ale až se sádrokartonem, který si nechal patentovat 22. května 1894.Nápad na desku, která by urychlila stavbu domů, dostal Sackett s obchodním partnerem Fredem Kanem už mnohem dřív, první verzi ale vyráběl ze slámy, papíru a dehtu. S touhle kombinací ale ještě "díru do světa" neudělal, protože mimo jiné snadno hořela. Myšlenka zkombinovat sádru, tedy tradiční a nehořlavý stavební materiál,..
[zpráva]Jak napojit kouřovod? Výběr vhodného kouřovodu. 3.1.2014
Jak napojit kouřovod? Výběr vhodného kouřovodu. 3.1.2014Krbova kamna COM Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem (nad 15 Pa), je doporučeno instalovat trubku s klapkou.Zapojení kouřovodu krbových kamen Dlouhodobý trend vývoje u krbových kamen je vyrábět topidla s vysokou účinností. Ruku v ruce s vysokou účinností jde i nízká teplota spalin na výstupu (čím vyšší účinnost, tím nižší teplota spalin = nižší komínová ztráta –.. nebo v komíně (tvorba dehtu). Aby se zabránilo ..
[zpráva]ČR je v nanovláknu světová jednička 8.11.2016
ČR je v nanovláknu světová jednička 8.11.2016Asociace nanotechnologického průmyslu ČR http://www.nanoasociace.cz České revoluční výrobky představily přední nanotechnologické firmy v New Yorku a v Bostonu, kde se uskutečnily 25. a 27. října 2016 nanotechnologické konference Česko je nano.tisková zpráva, ČTK Čeští nanotechnologové navštívili v rámci prezentací také prestižní univerzity Massachusetts Institute of Technology a Columbia University. Nanovlákno je česká specialita, licenci na průmyslová a laboratorní zařízení, která jsou založena na technologii Nanospider,.. Natřené fotokatalytické..
[článek]CIKO – komínové inovace správným směrem 8.5.2014
CIKO – komínové inovace správným směrem 8.5.2014CIKO s.r.o. Trendem ve stavebnictví je úsporné bydlení. S ním souvisí i vývoj spotřebičů s vysokou účinností spalování, který následně pro komínovou techniku znamená požadavek na odvod poměrně studených spalin.CIKO realizace s hlavou Komfort a Napoleonem Výrobci komínů na vývoj ve stavebnictví reagují různě. Na trhu s komíny se tak objevuje spousta novinek, které s cílem zaujmout zákazníka hlavně líbivou cenou, šetří na poctivé skladbě komínového systému...menší ochlazování spalin po výšce komína pro lepší tah a prevenci tvorby ..
[článek]Přívod vzduchu komínem má svá specifika, ale funguje 7.5.2015
Přívod vzduchu komínem má svá specifika, ale funguje 7.5.2015CIKO s.r.o. Externí přívod vzduchu ke spotřebiči komínovým tělesem je v poslední době nejen mezi odbornou veřejností často diskutované téma... rychlejší zahřátí spalinové cesty pro bezproblémový zátop za všech podmínek menší ochlazování spalin po výšce komína pro lepší tah a prevenci tvorby kondenzátu nebo dehtu spolehlivý přívod vzduchu díky menším teplotním rozdílům po výšce komína velmi nízké teploty na plášti komína pro bezpečnost ve stavbě možnost tepelné dilatace vložek proti plášti komína pro delší životnost důmyslná ..
[článek]Pyrolytické kotle Dakon nabízí ekologické vytápění suchým dřevem 4.6.2008
Pyrolytické kotle Dakon nabízí ekologické vytápění suchým dřevem 4.6.2008Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Dakon Energie, ekologie, úspory - to jsou témata, která v současnosti zajímají každého, kdo stojí před otázkou čím a jak topit. Řada obyvatel se od vytápění zemním plynem vrací k pevným palivům a hledá další alternativní zdroje tepla. Ukazuje se, že nejúspornější variantou při volbě vhodného způsobu topení je pyrolýza - zplyňování dřeva,.. Kotlové těleso je vyrobeno z litiny o minimální tloušťce stěn 6 mm a je výrazně odolnější vůči dehtům a kyselinám vznikajícím při ..
[článek]Co s komínem pro kotlíkovou dotaci? 10.6.2016
Co s komínem pro kotlíkovou dotaci? 10.6.2016CIKO s.r.o. Výměna zdroje vytápění v rámci Kotlíkových dotací je v plném běhu a ve většině případů si vyžádá i zásah do komínového tělesa. Náklady na rekonstrukci komína nebo výstavbu nového přitom mohou být také zahrnuty do uznatelných nákladů v rámci dotace. Každopádně požadavky nového spotřebiče na funkčnost komínového tělesa nelze podceňovat... Izolovaná komínová vložka navíc přináší výhodu rychlého zahřátí spalinové cesty pro bezproblémový zátop za všech podmínek a také menší ochlazování spalin po výšce komína pro lepší tah a prevenci ..
[zpráva]Komínová bezpečnost se odvíjí od skladby komína a jeho zabudování do stavby 4.7.2016
Komínová bezpečnost se odvíjí od skladby komína a jeho zabudování do stavby 4.7.2016CIKO s.r.o. Navržená konstrukce a na stavbě realizovaná montáž zásadním způsobem ovlivní bezpečnost komínového tělesa. Osvědčený způsob zabudování s provětrávanou mezerou je z pohledu bezpečnosti vždy nejlepší, ne vždy je však použitelný. Bezpečné zabudování do stavby – prostupy Požadavky moderní výstavby sebou přináší zásadní změny v požadavcích na zabudování komína do stavby. Největší změnou je větší výška prostupů (zaizolované stropy a střechy) ve spojitosti s požadavkem na parotěsnost obálky ..
[článek]ENERGY CONSULTING - Postřehy z Welsu (II) 14.3.2004
ENERGY CONSULTING - Postřehy z Welsu (II) 14.3.2004ENERGY CONSULTING Tak jako každý rok začátkem března se i letos 5. až 7. března konal v rakouském Welsu veletrh Energiesparmesse, který se věnuje zejména úsporám energií a obnovitelným zdrojům. V pokračování postřehů z mezinárodního veletrhu úspor energií v rakouském Welsu si autor všímá nástupu dřevní štěpky jako paliva pro malé zdroje, Stirlingova motoru na zemní plyn i na peletky a zabrousí i do historie výstavby zděných cihelných domů v Rakousku - Uhersku. Vzhledem k tomu, že se obnovitelným zdrojům a tepelným izolacím věnujeme ..
[článek]Kdy zavolat kominíka? Včera bylo pozdě 25.9.2017
Kdy zavolat kominíka? Včera bylo pozdě 25.9.2017Společenstvo kominíků ČR Kdy a jak často čistit komín? Základní pokyny dává legislativa, ale bez odpovědného posouzení skutečného stavu to nestačí. Praxe ukazuje, že se zvyšováním účinnosti spotřebičů klesají teploty spalin a zvyšuje se riziko zanášení komína a jeho dehtování. Častější kontrola a čistění snižují riziko případné totální degradace komínu i riziko vzniku požáru. komín čistění spalinové cesty tuhá paliva Chladné počasí, doutnající komíny a místy i spousta kominíků... Odstranit dehet z komína a kotle je finančně náročné a ne vždy ..
[článek]Inovace zplynovacího kotle MAKAK od společnosti KOVARSON 30.11.2016
Inovace zplynovacího kotle MAKAK od společnosti KOVARSON 30.11.2016KOVARSON s.r.o. Český ocelový kotel MAKAK je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů včetně možnosti ohřevu vody. Výkon kotle je regulovatelný od 20 do 40 kW dle potřeb objektu. Konstrukce kotle zůstává stále stejná. Kotel plní požadavky na směrnici EKODESIGN s účinností až 92 % a emisní třídou číslo 5, tudíž kotel lze instalovat v rámci programu kotlíkových dotací 2016. Český ocelový kotel MAKAK úsporně a ekologicky vytápí rodinné domy, firmy a středně velké objekty,.. které..
[článek]Dotace v České republice, lumpárna, aneb ekologie naruby 4.1.2012
Dotace v České republice, lumpárna, aneb ekologie naruby 4.1.2012ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN To, co se momentálně děje na Ministerstvu životního prostředí a v Moravskoslezském kraji, to snad už dlouho nikdo nepamatuje. Místo toho, aby byli řádně uspokojeni žadatelé ze skončeného programu Zelená úsporám, dochází k vymýšlení nových pseudoprogramů, u kterých musí každý jenom trochu soudný člověk zakroutit hlavou.Místo toho, aby byly podporovány obnovitelné zdroje energie, je neskrývaně podporováno spalování uhlí...Jak chcete u malých spalovacích zdrojů v rodinných domcích ze spalin vyloučit ..
[článek]Zařízení ke zvýšení pohodlí obsluhy automatických kotlů na uhlí BENEKOV 21.8.2014
Zařízení ke zvýšení pohodlí obsluhy automatických kotlů na uhlí BENEKOV 21.8.2014BENEKOVterm s.r.o. Vytápění rodinných domů pomocí automatických kotlů na uhlí se v posledních letech stalo velkým hitem. Hlavní příčinou je úspora nákladů na palivo, která pro běžnou domácnost může činit i několik desítek tisíc ročně, podle typu původního zdroje.Pro mnoho dnes již bývalých majitelů jednoduchých nízkoúčinných kotlů s ručním přikládáním znamenal přechod na nový způsob topení obrovskou úsporu času na obsluhu. Místo přikládání až 5×.. jinak se jim rychle zanese dehtem a výrazně se sníží ..
[článek]KOVARSON: Kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW je v kotlíkové dotaci 13.9.2017
KOVARSON: Kombinovaný kotel PREDATOR 25 kW je v kotlíkové dotaci 13.9.2017KOVARSON s.r.o. Kombinovaný kotel PREDATOR je zcela výjimečným produktem na trhu díky své kombinaci paliv. Kotel je možné provozovat jako zplyňovací na kusové dřevo, štěpku, či brikety anebo jako kotel automatický na dřevní pelety. Nově certifikovaný kotel s 5. emisní třídou je k dispozici pro zákazníky i pro 2. vlnu kotlíkové dotace.Certifikovaný kotel PREDATOR s 5. emisní třídou ve výkonu 25 kW plní směrnice EKODESIGNU. Nově tak bude na seznamu pro kotlíkové dotace zařazen kombinovaný kotel na kusové dřevo a dřevní ..
[článek]Přírodní materiály - obnovitelné zdroje surovin (II) 16.7.2007
Přírodní materiály - obnovitelné zdroje surovin (II) 16.7.2007 Drhá část článku zabývajícím se nepálenou hlínou jako obnovitelnou surovinou na přírodní bázi se věnuje našemu území, kde se postupně vyvinuly dva základní typy hliněných domů. Článek seznamuje čtenáře s historickým využitím těchto materiálů a poukazuje na nový nástup nepálené hlíny.Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb www.mrs.cz/atelierNa našem území se postupně vyvinuly dva základní typy hliněných domů. Hrázděný dům s dřevěnou kostrou a hliněnou výplní, který se vyskytoval převážně v severozápadních Čechách a..
[článek]Teplárenské dny byly ve znamení biomasy 9.5.2005
Teplárenské dny byly ve znamení biomasy 9.5.2005 Ve dnech 26.-28. dubna proběhly v Hradci Králové Teplárenské dny, tentokrát se vše točilo okolo biomasy. Jak konference o OZE, tak Rakouské energetické dny velebily její budoucnost a oslavovaly úspěšné realizace zajímavých projektů.XI. ročník Teplárenských dnů s tradičním zaměřením na oblast výroby tepelné energie, její distribuce, elektroenergetiku, chlazení a obnovitelné zdroje energie se konal již poněkolikáté v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové... plyn). Z plynu se postupně přešlo na biomasu a z mazutu na hnědouhelný generátorový ..
[článek]Automatický litinový kotel PANTHER na uhlí ve 4. emisní třídě 13.1.2014
Automatický litinový kotel PANTHER na uhlí ve 4. emisní třídě 13.1.2014KOVARSON s.r.o. Nebaví Vás chodit do kotelny a neustále přikládat do kotle? Chcete topit ekologicky a levně? V poslední době jsou toto čím dál častější otázky uživatelů, kteří topí klasickými kotli na tuhá paliva 1. a 2. třídy, u kterých je velmi nízká účinnost spalování (asi 50 %) a musí se ke kotli každé 3 až 4 hodiny, aby bylo doma teplo. tuhá paliva uhlí hnědé černé vytápění topení palivové dřevo biomasa biomasou peletky peletky peletkami krby kamna krbové kotle kotel kotelnaNyní se na trh dostal nový automatický ..
[článek]Zplyňovací kotel MAKAK s emisní třídou 5 pro nový dotační program 5.1.2016
Zplyňovací kotel MAKAK s emisní třídou 5 pro nový dotační program 5.1.2016KOVARSON s.r.o. Český kotel MAKAK je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů včetně možnosti ohřevu vody. Kotel plní požadavky na směrnici EKODESIGN s účinností až 92 % a emisní třídou 5, tudíž kotel lze instalovat v rámci programu kotlíkových dotací 2016. Spalovací komora na dřevo nabízí délku až 55 cm. Kotel je určený na kusové dřevo, štěpku, brikety a jiný dřevní materiál. Český kotel MAKAK je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů,.. dehtem a ..
[článek]Ekologický zplynovací kotel MAKAK – 5. emisní třída od firmy KOVARSON 1.10.2014
Ekologický zplynovací kotel MAKAK – 5. emisní třída od firmy KOVARSON 1.10.2014KOVARSON s.r.o. Český kotel MAKAK je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je zplynovací na dřevo, štěpku, brikety a jiný dřevní odpad. Spalovací komora na dřevo nabízí délku až 55 cm! tuhá paliva koks uhlí uhlák hořák litina plechTopení zplynovacím kotlem je ekologické, komfortní a levné Zplynovací kotel se výrazně liší od běžných kotlů na tuhá paliva a to hlavně díky ekologickému vytápění... dehtem a tím zvyšují ..
[zpráva]Jak vybrat krbová kamna? Přestože jsou právě nejteplejší dny v roce, lidé již řeší, jaká kamna budou mít 26.8.2015
Jak vybrat krbová kamna? Přestože jsou právě nejteplejší dny v roce, lidé již řeší, jaká kamna budou mít 26.8.2015HS Flamingo s.r.o. Topení dřevem je čím dál populárnější. Lákavá je jeho nízká cena, dobrá dostupnost i jednoduchá manipulace. Moderní spotřebiče nabízí komfortní obsluhu, vysokou účinnost a možnost krbovou vložku či krbová kamna dobře regulovat.Základním kritériem pro volbu výkonu krbových kamen je velikost prostor, které budou vytápět. V potaz je ale nutné vzít i věk stavby – u starších objektů je obvykle nutno počítat s tím,.. ale nedokonalým spalováním se kamna a komín..
[článek]KOVARSON – přehled kotlů pro 2. vlnu kotlíkové dotace 3.10.2017
KOVARSON – přehled kotlů pro 2. vlnu kotlíkové dotace 3.10.2017KOVARSON s.r.o. Firma KOVARSON představuje své produkty, které je možné instalovat ve vyhlášené 2. výzvě kotlíkových dotací.Automatický kotel GEKON COMBI Automatický kotel GEKON COMBI je určený pro spalování hnědého uhlí ořech 2 a dřevěných pelet v univerzálním hořáku. Kotel je konstruován s horizontálním a vertikálním výměníkem. Těleso je svařenec z kotlového plechu vysoké jakosti. Vnitřní část kotle je z 6 mm plechu a kritická místa kotle jsou zesílena na 8 mm sílu plechu. Váha samotného tělesa je 357 kg a celková váha..
[článek]Levné teplo bez kouře přinášejí automatické kotle EKOEFEKT 7.12.2011
Levné teplo bez kouře přinášejí automatické kotle EKOEFEKT rozhovor s Ing. Pavlem Vrbou 7.12.2011EKOEFEKT a.s. Emise z automatických kotlů na uhlí či pelety jsou tak nízké, že z komína je vidět pouze bílý obláček jako od plynového kotle. Již dlouhá léta v EKOEFEKTu potvrzujeme, že automatické kotle jsou velmi vhodným řešením problémové situace s ovzduším, která se vyskytuje zejména v menších obcích a na vesnicích. uhlí uhelný koks pevná paliva tuhá vytápění topení palivové dřevo biomasa biomasou peletky peletky peletkami krby kamna krbové kotle kotel kotelnaV zimě se dusíme kouřem z ..
[článek]Přehled událostí a článků v týdnu 27.10. - 2.11.2003 3.11.2003
Přehled událostí a článků v týdnu 27.10. - 2.11.2003 3.11.2003 Energetická společnost ČEZ byla vyřazena z výběrového řízení na prodej státních podílů v Severočeských dolech údajně kvůli formálním nedostatkům, oficiální vyjádření o vyřazení však do pátku neobdržela a formální nedostatky přihlášky vylučuje.Pondělí 27.10. Drábová: Na dosazení odborníka má ČEZ měsíc, jinak hrozí pokuta (České noviny)Výrobce elektřiny, společnost ČEZ, má podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) měsíc na to, aby do svého představenstva dosadil člena s odbornou kvalifikací pro jadernou energii... smolu a..
[článek]Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy 30.8.2010
Materiály pro akumulaci tepla ze spalování biomasy 30.8.2010 Ing. Libor Štursa Přebytky tepla získané při spalování biomasy lze ukládat do zásobníku tepla. Kromě klasického teplonosného média - vody - může nádrž obsahovat materiály s fázovou přeměnou - tzv. Phase Change Materials (PCM´s). Tyto látky pracují na principu akumulace / uvolňování fyzického a latentního tepla. Změnou skupenství materiál teplo pojme a následně při reverzním fázovém přechodu uvolní. Jako vhodné materiály připadají v úvahu parafinické vosky, vyšší mastné kyseliny,.. suché destilaci za vzniku velkého množství dehtu a ..

 [další stránka >>>]

Témata 2018

technická podpora výrobců
 
 

Aktuální články na ESTAV.czByly vyhlášeny výsledky prestižní architektonické soutěže Brick Award 2018Nová řada kompozitních prken Atmosphere pro terasy a plotyVápenopískové tvárnice Silka – větší užitná plocha rodinného domu díky tenkému zdivuKam bude směřovat budoucnost dřevostaveb?