Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Alternativní energie

logo časopisu Populárně odborný časopis o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání.
Ročníky:  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 5/2006 (říjen 2006)
Datum: 23.10.2006
Rozšířené obory: využití biomasy v energetice, energetické efekty v solární technologii
obrázek titulky

Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D., Ing. Jan Weger, VÚKOZ Průhonice, doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., ČVUT FEL Praha
GIS metodika analýzy potenciálu biomasy pro zájmové území
Pro řešení studie je využíván otevřený geografický informační systém (GIS) TopoL xT 7.0. (8.0.) od firmy TopoL Software. Celá metodika je založena na přiřazování výnosů podle bonitačně půdně ekologických jednotek (BPEJ). Metodika pro lesní komplexy je zpracována a pravidelně aktualizována LHP, které popisují skladbu každého lesního porostu. Na základě provedené analýzy LHP je možné vypočíst koeficient, který určuje průměrný výnos biomasy ve formě lesních těžebních zbytků. V projektu je metodika rozdělena do třech částí: úrovně kraj, okres a obec (obce s pověřenou působností).

Břetislav Koč (text i foto)
Sláma ušetří náklady na energii
Využití zemědělské biomasy k energetickým účelům bylo na letošním Agrokomplexu 2006 v Nitře - stejně jako na jarním brněnském Techagru - jedním z preferovaných oborů. Jedna z nových příležitostí pro zemědělství - pěstování a využití energetických plodin - byla i tématem doprovodného programu veletrhu.

Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Energetická biomasa - nový program pro zemědělce
Současná situace s přebytky zemědělských produktů nutí pěstitele k zamyšlení, zda je vhodné stále pěstovat tradiční plodiny. Jedná se především o obiloviny, kterými jsou naplněny sklady ještě ze sklizní minulých let. Proč tedy produkovat stále přebytečné potraviny a nezačít "pěstovat" energii, které je nedostatek? Je potěšitelné, že již i u nás začal být zájem o produkci energetické biomasy, ale její objem je zatím zcela nedostatečný. Bohužel, je paradoxní, že na tento program nejsme nyní ještě dostatečně připraveni. Stále ještě chybí dostatek odborných informací pro pěstitele, kteří se proto jen těžko orientují v tomto novém, ale bezesporu velmi perspektivním programu.

Zdeněk Kučera
Kněžice - model lokální energetické soběstačnosti
Stovky českých a moravských obcí prožívají dlouhodobé trauma. Část z nich se musí vypořádat s programem plynofikace, protože v průběhu budování sítě narostly ceny zemního plynu na takovou úroveň, že řada obyvatel se vrací k topení uhlím, dřevem a bohužel i různým komunálním odpadem. Dalším investičním problémem jsou čističky odpadních vod, které musí již od příštího roku zbavit vodu fosforu, který se do ní dostává z různých pracích prášků. A to mnohé obecní čističky neumí. Tato povinnost se nevyhnula ani malé obci Kněžice na Nymbursku. V obci trvale žije necelých 400 obyvatel, ze 125 obydlených objektů je 120 rodinných domků. Před čtyřmi lety se rodil projekt, který v těchto dnech dosáhl realizace - zatím ojedinělé investice výstavby bioplynové stanice, která by řešila zpracování komunálního odpadu, výrobu tepla pro téměř celou obec za přijatelné ceny a ještě dosáhla zisku z prodeje vyrobené a do sítě dodávané elektrické energie, to celé v hodnotě 120 milionů korun. Dílo se skládá z bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, výtopny na spalování slámy a dřevního odpadu a z teplovodního rozvodu tepla z předizolovaného potrubí v celé vesnici, kterým se přes předávací stanice v jednotlivých objektech bude celoročně dodávat z kotelny a z bioplynové stanice teplo pro vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody do téměř všech domů v obci. V hale u kotelny bude peletizační linka na výrobu topných pelet z biomasy.Po uvedení celého komplexu do provozu, bude mít většina domů v obci vytápění a celoroční ohřev TUV výhradně z obnovitelných zdrojů, obec bude vyrábět a prodávat elektřinu z bioplynu a topné pelety z biomasy.

Jaroslav Peterka
2. Česká fotovoltaická konference v Brně
Po dlouhých 8 letech od 1. české a slovenské konference ve Valašském Meziříčí v roce 1998 proběhla 2. česká fotovoltaická konference Brně. Článek je výběrem z některých vystoupení odborníků, jejichž obsahy jsou uvedeny i v kompletním sborníku, který vyšel v tištěné podobě pod číslem ISBN 80-239-7361-4. Na vydaném CD jsou jednotlivé příspěvky i ústní přednášky dle programu konference.

Z Olheizungaktuell 2/2006 přeložil Ing. Jan Pařízek
Topení LTO spolu se sluneční energií uspoří ročně 1 000 Euro
I přes svůj věk dosahoval tento veterán ještě na nejvyšší povolené hodnoty u ztrát spalinami, v neposlední řadě díky hořáku, který byl vyměněn v roce 1989. Přesto stále stoupající ceny energií daly rodině Kroegerových popud k tomu, aby tomuto veteránovi ukázala červenou kartu. Tak vznikla myšlenka na propojení úsporného olejového kotle s termickým solárním systémem.

Měniče napětí ve fotovoltaických elektrárnách
Měniče napětí jsou jednou z nejdůležitějších součástí fotovoltaických systémů. Zapojení měniče napětí do systému je nutné při připojení fotovoltaických modulů do sítí se střídavým napětím, neboť fotovoltaické panely dávají výstup se stejnosměrným napětím. Technologické způsoby popisují odborníky s firmy CZ elektronika Nové Město nad Metují.

Petr Kramoliš, Karel Svoboda, Zdeněk Kučera
Slunečním městem je Freiburg
Nejvýznamnějším veletrhem se zaměřením na solární termální i fotovoltaickou technologii je Intersolar Freiburg v Německu. Nejen ve výstavním areálu, ale po celém městě, ležícím na řece Rýnu nedaleko francouzských a švýcarských hranic, má návštěvník možnost vidět současnou úroveň techniky využívající slunečního svitu, který je zde k dispozici v průměru přes 2000 hodin ročně. Letos v červnu si prohlédlo téměř 25 tisíc návštěvníků na ploše 26 tisíc m2, (výstavní plocha byla dvojnásobná oproti loňsku) vystavované exponáty více než 560 evropských i zámořských firem. Tato číslice překonala zdaleka očekávání organizátorů, což svědčí o mimořádně velkém zájmu o aktuální inovace mezinárodního slunečného průmyslu. Nejpozoruhodnější skutečností byl fakt, že mezi vystavovateli jsou už trvale významné firmy dosud známé především z elektronického průmyslu, např. Toshiba, Sharp, Sanyo, Kocera, Schüco, Philips a další, které v technologiích čerpajících energii z obnovitelných zdrojů spatřují velkou budoucnost.

Jaroslav Peterka
Sluneční kolektory - působení sněhu a větru
Někteří provozovatelé solární technologie mají problémy s velkým prouděním větru nebo velkou sněhovou pokrývkou. Mnozí výrobci provádějí na svých výrobcích pravidelné zatěžkávací zkoušky, aby na nich prokázaly odolnost v extremních podmínkách. Se svými výsledky se představil i Thermosolar Žiar nad Hronom. Test byl proveden na kolektoru Heliostat 300N2P v testovacím centru Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme ve Freiburgu.

Kees Kwant, agentura SenterNovem ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze
Implementace bioenergie v Nizozemsku
". Tento plán byl přijat parlamentem koncem roku 2003 na dvouleté období a jeho výsledky jsou již k dispozici. Dřívější analýza ukázala, že v případě, že má být dosaženo zvýšení výroby energie z biomasy, musí k tomu přispět všechny segmenty trhu: spalování odpadů, spoluspalování v uhelných elektrárnách a kombinovaná výroba tepla a energie. K dosažení stanovených cílů bude nutno docílit dvoj- až trojnásobného nárůstu domácí výroby.

Pavel Šmelhaus
Opomíjené technické detaily (nejen) nízkoenergetických domů - termoizolace základů.
O nezbytnosti úspor tepelné energie v budovách snad již nikdo nepochybuje, domy se již standardně zateplují nebo se kvalitně vyzdívají z termoizolačních bloků s kvalitním řešením klíčových detailů a 160mm tepelné izolace mezi krokvemi střechy již málokdo považuje za dostatečnou izolaci. Stále však uniká pozornosti řada detailů, bez jejichž kvalitního řešení nejenže nedosáhneme parametrů nízkoenergetické stavby, ale může docházet i k tepelně fyzikálním poruchám a následnému zhoršení vnitřního prostředí v budově. Jako problematické se v této souvislosti jeví řešení napojení obvodových stěn na základové konstrukce domu.

Doc. Ing. Lubomír Šooš, PhD
Profity a úskalia výroby ušlechtilých biopalív
Výroba ušľachtilých tuhých biopalív je vhodnou cestou ako energeticky efektívne zhodnotiť biomasu a ďalší energetický odpad. Palivo v 21. storočí musí okrem energetických, environmentálnych a ekonomických kritérií spĺňať aj kritérium vysokého komfortu a bezpečnosti pri jeho spaľovaní. Moderný energonosič musí mať rovnomernú veľkosť frakcie, hustotu, vlhkosť a vhodný tvar. Technológiami transformujúcimi biomasu do biopalív s požadovanými vlastnosťami sú technológie zhutňovania, medzi ktoré patrí hlavne briketovanie a peletovanie.

Zdeněk Kučera
Bioplyn je budoucnost zemědělské výroby v celé evropě
Reportáž představuje dvě zemědělské farmy, jednu v Německu u Waldmunchenu a druhou na Moravě v Deblíně. Obě farmy šly podobnou cestou rozšiřující se zemědělské činnosti, kterou postupně spatřovaly v orientaci na likvidaci zemědělského odpadu a jeho dalšího využití pro výrobu bioplynu. Spolupráce s vědeckými institucemi jim usnadnila cestu k realizaci a provozování vlastní energetické jednotky.