Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Alternativní energie

logo časopisu Populárně odborný časopis o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání.
Ročníky:  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 4/2006 (srpen 2006)
Datum: 28.8.2006
Rozšířené obory: alternativní paliva a pohony, tepelná čerpadla, úspory
obrázek titulky

Zdeněk Kučera
Vizionáři nebo donuceni okolnostmi
Návrh směrnice o čistých vozidlech stanovuje členským státům povinnost zajistit, aby 25 % silničních vozidel nad 3,5 t, která byla zakoupena nebo pronajata v daném roce veřejnými orgány a provozovateli poskytujícími přepravní služby na základě koncese nebo povolení od veřejného orgánu, byla čistá vozidla definovaná ve směrnici 2005/55/ES.

Jaroslav Peterka
Hrádecká FVE největší v republice
V Hrádku n. Nisou na Liberecku byla dokončena fotovoltaická elektrárna s výkonem 61 kWp. Během července a srpna. se na ploché střeše objektu základní školy TGM namontovalo 300 fotovoltaických panelů. Aby realizovaný projekt byl největší v ČR, dodatečně se "připrojektovalo" dalších 5 panelů a výkon FVE Hrádek n. N. tak o 1 kWp překonává výkon Opatova. Fotovoltaické panely mají celkovou plochu 430 m2 a budou v ideálních podmínkách vyrábět 51 000 kWh energie ročně.

doc. Ing. Ondřej Vysoký, CSc.,katedra řídicí techniky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
Netradiční spalovací motor bez výstupního hřídele
Lineární spalovací motor (linear combustion engine - LCE) je nový typ motoru, který by v popisované problematice hybridních automobilů mohl najít zásadní uplatnění. Kolektiv konstruktérů z katedry řídicí techniky Elektrotechnické fakulty ČVUT takový motor nejen postavil, ale navrhl i unikátní řídicí systém, s kterým ho mohou udržovat v stabilních pracovních podmínkách libovolně dlouho. Právě tento řídicí systém je základním předpokladem zajištění stabilního běhu motoru. I když se problematikou podobných strojů zabývá několik univerzitních nebo výzkumných středisek v USA, GB, Švédsku, Malajsii i jinde, je zatím dosažení stabilních podmínek práce motoru základním problémem. Samotný princip motoru je popsán i patentován již dříve, ale bez tohoto řídicího systému je motor prakticky nepoužitelný.

doc. Josef Laurin, Technická univerzita v Liberci
Uplatnění motorových biopaliv v dopravě
Na základě Akčního plánu Evropské komise by měla být ve státech Evropské unie paliva vyráběná z ropy postupně nahrazována částečně biopalivy, zemním plynem a vodíkem. Podle "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/EC z roku 2003 o podpoře používání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě" má ke konci roku 2010 energetický podíl biopaliv pro dopravu v každém z členských států Evropské unie činit 5,75 % a podíl zemního plynu 2 % z energie dodané pro dopravu v benzinech a v naftách. Za biopaliva se považují kapalné nebo plynné pohonné hmoty vyráběné z biomasy: bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biodimetyléter, bio-ETBE, bio-MTBE, biovodík, čisté rostlinné oleje a syntetická paliva, jejichž složky byly vyrobeny z biomasy. V krátkodobé perspektivě připadají v České republice v úvahu zejména bioetanol, bio-ETBE a bionafta.

Walter Braun (přeložil Ján Struška, člen AEE Gleisdorf)
Energeticky aktivní dům s nájemnými byty
Společnost GAG Ludwigshafen spravuje 14 000 bytů. V rámci vývojové studie "Sociální město" byla provedena asanace celkem 108 bytových jednotek. Vzhledem k rozličným způsobům rozpočtování při bilancování podle německého Ustanovení k úsporám energie "EnEV" a "Balíčku pro projektování pasivních domů (Passivhaus projektierungspacket - 1 - PHPP") bylo shledáno, že nejsou k dispozici žádné srovnatelně vyhodnocené objekty v sanaci. Proto byla v rámci akce, prověřující možnosti zlepšení energetického stavu sanovaných domů ze starší výstavby, vybrána dvojice domů v Ludwigshafenu na Hohenloogstrasse , která nabízela po provedené sanaci zcela stejné podmínky pro následná srovnávací měření: shodné venkovní klima a tím i shodnou potřebu tepla pro vytápění bytů, stejný počet rodin a tím i shodné nároky na přípravu teplé vody. Rozsáhlé zkušenosti s uplatněním standardu pasivních domů v novostavbách bytové výstavby vytváří základy pro přenášení efektivních technologií i pro jejich uplatňování i při modernizaci stávajícího bytového fondu.

Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o., vedoucí projektu CEERES pro ČR
Jsou národní indikativní cíle pro OZE reálně splnitelné? - Projekt CEERES
Situace v oblasti potenciálů a současného stavu využívání OZE v nových členských zemích EU je velmi různorodá. Technický potenciál se značně liší v absolutních i relativních číslech, a to zejména v závislosti na přírodních podmínkách. Ve většině zemí je obnovitelným zdrojem s velmi vysokým potenciálem využití pro výrobu elektřiny biomasa, větrná energie a částečně energie z vodních toků.

Ing. Miloslav Mužík
Ekonomické aspekty řešení vytápění pomocí tepelného čerpadla a solárního systému - 2. část
Instalace plynového kotle s bojlerem se pohybuje v rozpětí 50 - 100 tisíc korun. Pro kotel je třeba ale dále zajistit komín a plynovod, což tepelné čerpadlo nepotřebuje. Tyto ceny jsou obvykle připočítány do ceny stavebních prací a činí cca 50 - 80 tisíc korun. Pokud již pozemek přípojku plynu má, věřte, že zvýšila jeho cenu o dalších 60 - 90 tisíc korun. Sečtením těchto položek vzroste skutečná cena za realizaci plynové kotelny na 180 - 280 tisíc korun, což je v průměru o pouhých 150 tisíc korun méně než jsou pořizovací náklady tepelného čerpadla. Tyto peníze se nám však během několika let vrátí na úspoře provozních nákladů a pak již pouze vyděláváme.

Ing. Marek Bláha, Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
Tepelná čerpadla pro ZOO v Ústí nad Labem
Vytápění areálu ZOO Ústí nad Labem patří svým rozsahem i netradičním technickým řešením mezi nejzajímavější instalace s využitím tepelných čerpadel v České republice. Realizace probíhala ve třech etapách a trvala pět let. V první etapě byl zhotoven vrt pro geotermální vodu, ve druhé byla dodána centrální výměníková stanice pro spodní vodu a první strojovna s výkonem 260 kW, ve třetí etapě byly položeny rozvody po areálu, upraveny topné systémy a dokončeny další čtyři strojovny s tepelnými čerpadly.

CZ - elektronika
Mezinárodní spolupráce v oblasti fotovoltaických systémů
Největší světový producent fotovoltaických modulů - firma Sharp uzavřela dlouhodobou spolupráci s východočeskou firmou CZ-elektronika.

Nizozemské velvyslanectví v ČR ve spolupráci se Senter Novem
Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie v Nizozemí
V Nizozemí působí politika zaměřená na úspory energie již 30 let, během kterých bylo získáno mnoho zkušeností a byly vyzkoušeny různé nástroje. Dobrovolné dohody, které jsou uzavírány s průmyslovou sférou, izolační programy pro existující stavby prováděné ve velkém a ekologicky orientované kampaně jsou jen některé příklady úspěšných snah o snížení poptávky po energiích ve všech sférách nizozemské společnosti.

Převzato z webových stránek Evropské komise (http://ec.europa.eu)
Kampaň Evropské komise
Od letošního května máme k dispozici internetové stránky Evropské komise s doménou eu, kde čtenář najde řadu informací o činnosti jednotlivých sekcí a o obsahu různých projektů. V průběhu léta byl představen projekt, který reaguje na klimatické změny a poukazuje na činnosti lidstva, které tuto situaci ještě zhoršují. Na ochraně životního prostředí se musí podílet svými programy státy, firmy, přispět však mohou i jednotlivci změnou svého dosavadního chování. Evropská komise vyhlásila v létě kampaň i pro jednotlivce- občany Evropy, jak by mohli změněným chováním přispět k ochraně životního prostředí. Kampaň se jmenuje "I ty ovládáš změny klimatu". Kampaň tvrdí, že i malé změny v našem každodenním chování mohou pomoci zabránit emisím skleníkových plynů, aniž by ovlivnily kvalitu našeho života. Ve skutečnosti nám šetří peníze. Program se skládá ze čtyř tématických okruhů: Ztlum. Vypni. Recykluj. Choď., v nichž jsou rady jak se zasadit o zlepšení klimatu na Zemi.

Břetislav Koč
Nové větrné megawatty
Letos zatím přibylo na české mapě větrných elektráren sedm nových strojů na třech lokalitách. Mezi obcemi Gruna a Žipotín, nedaleko Moravské Třebové, vyrostly dvě elektrárny DeWind D4 s výkonem po 600 kW, v Krušných horách u Bouřňáku tři 2 MW stroje Enercon a u Pavlova na Jihlavsku pak byly koncem července vztyčeny dvě elektrárny Vestas V-90, každá s výkonem 2 MW. Instalací těchto větrných elektráren dosáhla suma instalovaného výkonu v Česku 38 MW. V porovnání se sousedními zeměmi, Německem a Rakouskem, je to jen zlomek. V letošním roce chystají investoři ještě stavbu několika dalších strojů, ani po jejich dokončení však celkový instalovaný výkon větrných megawattů zatím nepřevýší hodnotu 50 MW.

Zdeněk Kučera
Rozhodli jste se pro sluneční energii?
Denně se setkáváme v redakci s dotazy našich čtenářů, která z obnovitelných energií je v našich podmínkách nejperspektivnější a nejefektivnější. V oblasti solární energie jsme navštívili východočeskou firmu kde se solární termickou technologií zabývají více než 10 let. V článku autor rozebírá s výrobci základní vlastnosti kvalitního solárního kolektoru: vysoce účinná selektivní vrstva absorbéru, nekorodující absorbér z mědi, vana kolektoru z plastu ABS odolná klimatickým vlivům, izolace z minerálních materiálů s vysokou životností, bezpečnostní sklo odolávající prudkým změnám teplot, dlouholetá životnost garantovaná atestem.

Ing. Petr Horák, ústav TZB, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Zemní výměníky
Při výstavbě a provozu moderních domů pro bydlení hraje důležitou roli energie. Do celého procesu výstavby a užívaní domu vstupují různé energie. Dalo by se říci, že pro uživatele je nejdůležitější spotřeba energie pro provoz objektu. Způsobů jak snižovat spotřebu energie v objektech je mnoho. Mnohdy se vychází již z konstrukčního řešení objektu, vhodnou orientací v terénu apod. Další možnosti úspor je použití vhodného technického zařízení budov na straně vytápění a vzduchotechniky, např. solární zařízení tepelné čerpadla a jiné. V případě použití vzduchotechniky v domě, je možnost využít progresivního prvku, kterým je zemní výměník. Pokud projektant použije v domě vzduchotechniku, je nutné přivádět čerstvý vzduch do tohoto zařízení. Jak známo, tento přiváděný vzduch není vhodný po většinu času v roce z hlediska teplot pro přímé použití a jsou nutné jeho úpravy. Vzduch je třeba buďto chladit nebo ohřívat. K tomu je možné využít strojního zařízení. Další možností je použití zemního výměníku pro tepelné úpravy vzduchu.

Ing. Dana Vágnerová, G-TERM
Správná otopná soustava zvýší účinnost
Stejně tak, jako se musí do moderního úsporného automobilu tankovat příslušné (ekologičtější) palivo, nemůže být moderní alternativní zdroj jako například tepelné čerpadlo či kondenzační plynový kotel zapojen do klasické "radiátorové" otopné soustavy s teplotním spádem 85/75°C. Naopak, zvolený úsporný zdroj musí být navržen a následně provozován v úzké vzájemné součinnosti s otopnou soustavou. Téměř pro všechny alternativní zdroje - tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a solární systémy navržené na celoroční podporu vytápění platí obecné pravidlo: "Čím nižší je nominální teplota náběhové vody do soustavy ústředního vytápění, tím vyšší je normovaný stupeň využití zdroje tepla". Toto pravidlo alternativních zdrojů nejvíce ctí vodní velkoplošné systémy s nízkou teplotou náběhové vody a rychlou reakční schopností. Jedním z mála takovýchto systémů, který je ověřený a splňuje obě uvedené podmínky, jsou kapilární rohože.

Klimatizační jednotky na klíč a na míru
Pražská výrobní společnost se zabývá koncepční konstrukcí a výrobou klimatizačních jednotek využívajících v režimu topení princip tepelného čerpadla, v režimu chlazení - revers chladícího okruhu, takříkajíc na míru. Podle zadání zákazníka firma vyrobí zařízení na plánované objemové průtoky a externí tlakové ztráty vzduchu, chladící a topný výkon. Také samotné rozměry a konfigurace jednotky jsou plně flexibilní (při dodržení optimální průřezové rychlosti vzduchu) podle požadavků projektů včetně venkovního umístění, aby co nejméně zabíraly nezbytný prostor.

Martin Jindrák
Energeticky pasivní dům v Rychnově u Jablonce n. N.- teplota v interiéru v horkém létě 2006
První polovina nadměrně horkého léta znamenala zatěžkávací zkoušku výše popsaného domu, osazeného cirkulačním teplovzdušným vytápěním a větráním s rekuperací odpadního tepla. Ve spojení se zemním výměníkem tepla byl i v těch nejteplejších dnech do objektu přiváděn vzduch, který po průchodu zemí měl teplotu 13 - 16 °C. Dle předběžných výsledků a výpočtů byl výkon chlazení v této realizaci, bez nutnosti jakékoliv strojní výroby chladu, cca 1300 - 1800 W.

Milan Trs
Rozdíly v kvalitě a energetické výtěžnosti vrtů pro tepelná čerpadla
Vrty pro tepelná čerpadla jsou v ČR nejrozšířenějším způsobem získávání geotermální nízkopotencionální energie, absolutně nezávislým na vlivu počasí. Další výhodou je možnost využít jejich konstantní teploty (8 -12 °C) pro chlazení objektů v letním období. Tím se vrtům dodává vyšší tepelná energie, která se zhodnocuje ve formě regenerace vrtů pro zimní období. Aby geotermální vrt byl zhotoven správně a z materiálů k tomu určených, sledují evropské normy a předpisy celé dílo. Rozdíly v provedení a ziskovosti vrtů jsou značné, rozhodující je kvalita práce, zvolená technologie a použité materiály a přípravky.

Michal Ružinský
Solárne automobily - podujatia, preteky, rekordy
Přehled nejvýznamnějších světových a kontinentálních závodů solárních automobilů od roku 1985 až do současnosti (okruhy a etapové závody). Rychlost automobilů výrazně přes 100 km/hod. se stala běžnou. Byla podepsána deklarace o zřízení velkých světových závodů, konaných každé 4 roky, z řecké Olympie do dějiště olympijských her, konkrétně v roce 2008 až do čínského Pekingu. V současnosti je ve světě registrováno 115 solárních týmů, které realizovaly přes 300 projektů solárních elektrických automobilů.