Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Alternativní energie

logo časopisu Populárně odborný časopis o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání.
Ročníky:  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 2/2006 (duben 2006)
Datum: 10.4.2006
Rozšířené obory: solární technologie, energie ve stavebnictví, legislativa - EDR
obrázek titulky

Břetislav Koč
VELETRHY VE ZNAMENÍ ZELENÉ ENERGIE
Začátek března je v rakouském městě Wels tradičně vyhrazen veletrhu úspor energií Energiesparmesse. O významu a zaměření tohoto veletrhu svědčila účast evropského komisaře pro energetiku Andrise Piebalgse. Na 57 tis. m2 výstavních ploch ve 24 pavilonech postavilo své stánky 850 vystavovatelů. Největší zájem návštěvníků byl opět soustředěn na technologie využívající obnovitelné zdroje energie - tedy solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, technologie pro malé vodní elektrárny. Je potěšitelné, že na veletrhu byli vidět i čeští vystavovatelé.

BUDE ZEMNÍ PLYN PRO MOTORISTY UŽ BRZY?
Už je to rok, co byl vyhlášen Státní program na podporu alternativních paliv v dopravě, ale až letos v březnu se ledy pohnuly. Stát uzavřel dohody s plynárenskými společnostmi a užití zemního plynu v dopravě zařadil jako jednu z priorit Národního programu hospodárného nakládání s energií. Na základě vládního usnesení bude do roku 2020 spotřební daň na zemní plyn užitý v dopravě stabilizována na minimální úrovni a stát by měl garantovat, že oblast obchodu se stlačeným zemním plynem nebude podléhat regulaci. Plynárenské společnosti se postarají o dostatečně hustou síť plnicích stanic. Do roku 2020 by jich mělo být na celém území nejméně sto.

Z REDAKČNÍHO STOLU
Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích u Prahy představuje své programy poradenské činnosti v oblasti pěstování plodin využívaných jako energetická biomasa. Firma Verner radí jak by m,ěly fungovat kotle spalující obilí.

Karl Totter
ENERGETICKÝ KOLOBĚH ENERGIE VE MĚSTĚ MURECK
Program, za nějž město Mureck obdrželo prestižní cenu World Energy - Globe, je zaměřen na energetickou soběstačnost a nezávislost na velkých dodavatelích plynu a elektřiny. Začalo to zhruba před deseti lety, kdy manažeři tohoto projektu motivovali místní zemědělce k výrobě plodin, z nichž se začala vyrábět bionafta, kterou výhodně používal i zemědělský sektor. Další surovinou pro bionaftu se stal použitý potravinářský olej. Dnes na tuto ekologickou naftu jezdí všechny autobusové linky a komunální služby. Mnohé druhy organického odpadu využívá i městská bioplynová stanice, která ročně vyrobí 8 tisíc MW elektřiny, dostatečné pro celý region.

Jaroslav Peterka
ELEKTŘINA Z MOŘSKÉHO VĚTRU
Stanovené cíle a počet přidělených licencí evropských států ukazují očekávaný vzestup rozvoje využití obnovitelných zdrojů energie během následujících 20 - 25 let. Předních osm zemí s přímořskými větrnými elektrárnami - Dánsko, Švédsko, Německo, Anglie, Irsko, Francie, Holandsko a Belgie - si během následujících 25 let klade za cíl navýšit získávanou energii z přímořských zdrojů na více než 50 GW. Cílem Evropské asociace větrné energie je dokonce přes 70 GW instalovaných do roku 2020. Zkušenosti z Německa a Dánska ukazují, že současná elektrická síť dokáže zvládnout velké množství připojených větrných elektráren, které se tak stávají nezanedbatelným dodavatelem elektřiny do evropské energetické sítě.

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA - DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDEL
Nová daň z motorových vozidel sleduje následující cíle: omladit vozový park, podpořit alternativní paliva a hybridní vozidla, zvýhodnit kombinovanou dopravu, zvýhodnit hromadnou osobní dopravu, podpořit železniční dopravu, přiblížit se stávajícím trendům v harmonizaci daní a poplatků z dopravy na úrovni EU, dosáhnout cílů snížení emisí skleníkových plynů (především CO2) vytyčených ES s ohledem na plnění závazků Kjótského protokolu: dosáhnout snížení emisí CO2 u osobních automobilů na 120 g na jeden kilometr nejpozději do roku 2010, dosáhnout národní emisní stropy NOx a VOC. Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v technickém průkazu (majitel či provozovatel). Od daně jsou osvobozena: vozidla MHD s výjimkou autobusů, vozidla osobní linkové vnitrostátní přepravy či autobusy MHD jezdící na bioplyn, vodíkové palivové články a elektrický pohon, ostatní vozidla na bioplyn, ostatní vozidla na elektrický pohon, ostatní vozidla na vodíkové palivové články, silniční vozidla používaná výhradně v kombinované dopravě, vozidla na hybridní pohon v kombinaci s pohonem na LPG, CNG nebo 100 % biopaliva.

Tomáš Matuška
VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE PRO CHLAZENÍ
Vyšší nároky na tepelnou pohodu a narůstající tepelná zátěž vede v posledních desetiletích ve vyspělých zemích k nárůstu potřeby chlazení a klimatizace v budovách. V současné době se chlazení a klimatizace začíná prosazovat již nejen v administrativních budovách, ale také v bytovém sektoru. Tradiční technologie, zastoupené elektricky poháněnými kompresorovými chladicími zařízeními, vykazují některé významné nevýhody, např. vysoká cena chladu a výrazné spotřeba elektrické energie pro jeho výrobu, s níž souvisí problematické energetické špičky a výpadky elektrické sítě (black-outy) v extrémech tepelné zátěže budov v letním období a dále použití chladiv s problematickým dopadem na životní prostředí. Alternativou k chladicím zařízením poháněným elektrickou energií jsou zařízení využívající pro pohon tepelnou energii z obnovitelných zdrojů nebo odpadní teplo. Zvláště slibné je využití sluneční energie vzhledem ke skutečnosti, že maxima slunečního záření téměř korespondují se špičkami tepelné zátěže v budovách. Z toho důvodu je v posledním desetiletí právě kombinace solárních tepelných kolektorů a teplem poháněné klimatizace předmětem mnoha studií, výzkumných úkolů a demonstračních projektů.

Jaroslav Peterka
VELKOPRŮMĚROVÝ TRUBICOVÝ VAKUOVÝ KOLEKTOR
Koncem 80. let začaly Slovenské závody technického skla Bratislava vyrábět velkoprůměrové vakuové trubicové kolektor. Jednalo se o samostatné průtočné trubice, ze kterých by se kolektory (rám) se svisle nebo vodorovně uloženými trubicemi realizovaly podle konkrétních podmínek. Konec trubic však nebyl dostatečně zesílen a proto vlivem nešetrné dopravy, mechanické zátěže vývodů i vlivem rozdílné provozní teploty na vstupu a výstupu vývodů sklo v tomto místě praskalo. Do trubic vniknul vzduch, vakuum z výroby zaniklo.

CZ ELEKTRONIKA A ZNAČKA SHARP
CZ elektronika se zabývá vývojem polohovacích jednotek Pesos, které zajišťují stálé nastavení solárních modulů v optimálním úhlu ke slunci. Polohování probíhá ve dvou osách, azimutální rovině v úhlu 270°, v elevační rovině v rozsahu 3° - 75°. Elektronická řídící jednotka je vybavena softwarem, který zajišťuje co nejefektivnější využití energie z fotovoltaických modulů v případě sníženého osvitu a v zimním provozu. Stálým nastavováním panelů ke slunci lze dosáhnout nárůstu výkonu až o 40 procent.

Jaroslav Peterka
PŘÍRODA SAMA SPOŘÍ
U solárních ohřívačů vody se solární teplo předává do vody pomocí teplosměnné vložky. Teplo z kolektorů o vysoké nebo i nízké teplotě je dopoledne "rozptylováno" do celého chladného objemu vody, který se ohřívá pouze pomalu a proto musíme na teplou vodu o dostatečné teplotě čekat celý den, ale zato jí navečer máme, samozřejmě při celodenním slunečním svitu, plný ohřívač. Jak to však vyřešit abychom měli teplou vodu už dopoledne?

DISKUTUJEME NAD ZÁKONEM
Do diskuse k obsahu zákona 180/2005 Sb o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie jsme zařadili příspěvek Předsedy České společnosti pro větrnou energetiku Ing. Františka Šustra a Předsedy Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

ASOCIACE HYDROENERGETIKŮ
Asociace hydroenergetiků představila svůj program, v němž chce sdružit provozovatele malých vodních elektráren a být poradním profesním orgánem při projektování, realizaci a provozování MVE.

Petr Měchura
VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V RODINNÝCH DOMCÍCH S ÚČINNOSTÍ 110
Současné špičkové kotle na dřevo dosahují účinnosti okolo 80 % při splnění emisní normy 3. třídy dle ČSN EN 303-5. Takové kotle splňují i limity pro ekologicky šetrný výrobek (v ČR dle směrnice č. 13/2002 MŽP ČR) a lze na jejich pořízení obvykle poskytnout v mnoha evropských zemích státní finanční podporu (v ČR z SFŽP). Nikdo si však dosud plně neuvědomil, že vyžadované parametry platí pouze při trvalém provozování těchto kotlů v úzké oblasti jejich jmenovitého výkonu a to ještě jen s doporučeným kvalitním palivem. Lze však spalovat biomasu v rodinných domcích s vysokou (nejlépe dvojnásobnou) účinností a nízkými emisemi a dokonce levnějšími zařízeními a navíc při dobrovolném dodržování vysoké kvality paliva bez nutnosti sankcí přísných zákonů, vyhlášek a norem? Například v teplovodních krbech!

Ján Struška
ŠVÉDSKO SÁZÍ NA BIOPLYN
Technologické procesy úprav surového bioplynu jsou ve Švédsku dnes již natolik zvládnuty, že vyčištěným bioplynem mohou být poháněny upravené autobusy, které mají k dispozici řadu veřejných čerpacích stanic. Bioplyn je osvobozen od daně za motorová paliva a je proto zhruba o 45 % levnější než benzin. Navíc jsou zde uplatňovány státní a regionální subvence, podporující nákup dopravních prostředků s bioplynovým pohonem, poskytovány bonusy za odběr plynu na tankovacích stanicích, nabízeno bezplatné parkování, apod. Přitom je preferována spolupráce mezi plynárenskými podniky, výrobci aut a provozovateli pravidelných linek. Zušlechtěný bioplyn bude nejen zaváděn do běžných sítí se zemním plynem pro domácnosti, ale tato technologie vytlačí dnešní generace motorových pohonů, protože se jedná o alternativu příznivou cenově, šetrnou k životnímu prostředí, neutrální z hlediska tvorby CO2, a přinejmenším výhodně doplňující stávající fosilní zemní plyn. Možnosti využití bioplynu jsou vynikající: jeho nasazení jako motorového paliva je srovnatelné se zemním plynem, jeho spalování je však oproti fosilnímu zemnímu plynu pro přírodní prostředí zcela neutrální, vzniká přitom oxid uhličitý jen v témže množství, jaké se spotřebovalo pro fotosyntézu zelené hmoty pro jeho výrobu.

Tibor Roman, Peter Horbaj
SLAMA - VYKUROVACIE MÉDIUM PRE SÍDLISKO
Slovenská firma Raden Košice se plně orientuje na spalování biomasy. První svůj projekt realizovala při přestavbě městské kotelny v Dobšiné s výkonem 500 kW. Letos přestavěla další obecní kotelnu v Turni nad Bodvou, kde instalovala kotelnu na spalování slámy. Pro její program svědčí dva relevantní důvody. Tím prvním je dostatek biomasy na Slovensku, která se zatím více vyváží do sousedních zemí, druhým důvodem je její přijatelná cena. Pro obec samotnou pak vychází, že může odběratelům nabídnout cenu za teplo, která je velmi výhodná Kotelna zásobuje teplem základní školu, téměř 300 bytů a obchodní prostory s rozlohou cca 100 m2. Jako palivo slouží pšeničná slama s výhřevností Qn = 14,3 GJ/t.

SOLARTEC - JEDNIČKA VE FOTOVOLAICE
V průzkumu veřejného mínění podporovaného Evropskou komisí se obyvatelé evropské pětadvacítky vyjadřovali k aktuálním otázkám energetické situace v Evropské unii. Mimo jiné byli respondenti dotázáni, na které technologie by se měly jejich vlády zaměřit, aby se snížila energetická závislost na importovaných energetických zdrojích. Téměř polovina z dotázaných Evropanů by podporovala sluneční energii a pouhých 12 % se vyjádřilo pro další rozvoj jaderné energie. Češi by nejraději investovali veřejné prostředky do výzkumu a rozvoje nových technologií (46 %) a do rozvoje solární energie (41 %). Průkopníkem v této oblasti je v České republice společnost Solartec se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Má výrobní a vývojovou fi rmou a své výrobky a služby úspěšně prodává doma (20%) i v zahraničí (80 % ).

Markéta Kohoutová a Jana Hrušková
DŘEVĚNÝ DŮM ODHALIL REZERVY ČESKÝCH ARCHITEKTŮ
Česká komora architektů a Nadace dřevo pro život uspořádala diskusní fórum k problematice moderních dřevostaveb s přihlédnutím k požadavkům na nízkou energetickou náročnost staveb. Bylo konstatováno, že nejčastější dřevostavbou u nás je rodinný dům. Z ankety vyplynulo, že masivnějšímu rozšíření dřevostaveb v České republice brání nízký zájem klientů a především jejich nevědomost a předsudky vůči dřevu jako stavebnímu materiálu. Dále malá poptávka ze strany investorů/klientů, absence grantů a daňových úlev tak, jak je to obvyklé v sousedních zemích a vysoká pořizovací cena.