Odborné recenzované články

Technická zařízení budov / od 17.2.2014 do 17.3.2014


zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

Modelovanie vetracích systémov s konštantným prietokom vzduchu a systémov riadených skutočnou potrebou

17.3.2014 | Ing. Mohamad Kheir Mohamad, Ing. Júlia Weismanová
Monitorovanie kvality ovzdušia priestorov je dôležité z hľadiska dosiahnutia zdravotne nezávadného prostredia a požadovanej produktivity práce. Proces, pri ktorom sa privedením vonkajšieho vzduchu odstraňujú kontaminanty z vnútorného priestoru ovplyvňuje kvalitu ovzdušia v budove, ale zároveň je ekonomicky náročný, z dôvodu nutnej úpravy vonkajšieho vzduchu.

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 – 1. část

17.3.2014 | Ing. Aleš Bufka
Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. První část zprávy je zaměřena na pozici OZE v energetické bilanci ČR a podrobně popisuje vývoj v kategorii Bioplyn a Kapalná biopaliva.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 19.03.2014 15:07
fotovoltaika Německo

Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky (3)

17.3.2014 | Ing. Miroslav Hladík
Energetická koncepce EU se dostala na rozcestí, jakým směrem se v rozvojovém modelu zdrojů a sítí vydat. Vhodným příkladem pro porovnání výhod a nevýhod centralizovaného a decentralizovaného modelu energetiky včetně efektivního podílu OZE se tak stává česká a německá energetická koncepce.
diskuse: 18 příspěvků, poslední 27.03.2014 19:40

Způsoby ochrany před výbuchem – část 1: Primární protivýbuchová ochrana

17.3.2014 | Ing. Ilona Šimoníková
V seriálu zaměřeném na způsoby ochrany před výbuchem je jeho první část zaměřena na možnost zabránění tvorby výbušné atmosféry, tzv. primární protivýbuchovou ochranu. Tento způsob zahrnuje zabránění tvorby výbušné atmosféry vyloučením hořlavé látky či oxidačního prostředku.
krbová kamna

Proč sušit dřevo a učit lidi topit?

10.3.2014 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Vendula Drastichová, Ing. Lubomír Martiník, Zdeněk Kysučan, Jiří Kremer, prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žilině, KET
Problematika množství emisí produkovaných malými spalovacími zařízeními je neustále velmi živá a diskutovaná napříč celou společností. Malé zdroje znečišťování ovzduší spalující tuhá paliva se v celorepublikovém měřítku významně podílejí na znečišťování ovzduší. V lokálním měřítku může být jejich vliv zanedbatelný, anebo také až dominantní.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 11.03.2014 06:47
tloušťka izolací

Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody podľa vyhlášky Č. 282/2012 Z. z. MH SR

10.3.2014 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Juraj Januška, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Vyhláška sa zaoberá izoláciami pre rozvody tepla a teplej vody, nepredpisuje však hrúbky izolácie proti kondenzácii, t. j. izolácie pre rozvody studenej vody a chladiace rozvody vetrania a klimatizácie.
Česko a Německo

Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky (2)

10.3.2014 | Ing. Miroslav Hladík
Současná energetická koncepce Německa (SRN) staví na mohutném rozvoji obnovitelných zdrojů a nekompromisním odklonu od jaderné energetiky. Tento přístup vyvolává celou řadu otázek, zejména pokud jde o efektivitu, stabilitu a udržitelnost zvolené koncepce a energetického modelu.
diskuse: 23 příspěvků, poslední 22.03.2014 09:43
Facility management

Data a Informace pro facility management

10.3.2014 | Jan Talášek, ATALIAN CZ
Při využívání počítačových programů se přirozeně hovoří o Datech a Informacích. Co vlastně jsou Data? Co to jsou Informace? Jaký mají význam pro facility management? Odpověď na tyto otázky naleznete v článku Data a Informace pro facility management.
Větrací potrubí

Hybridní ventilace – 3. část

3.3.2014 | W. F. de Gids, prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Pro nejbližší budoucnost se nejperspektivnějšími technologiemi v oboru větrání dle očekávání odborníků stanou systémy založené na principech řízeného hybridního větrání. Je to dáno tím, že možnosti dalšího vývoje a zlepšování systémů ryze nuceného nebo přirozeného větrání v oblastech úspory energií a kvality vnitřního prostředí již dosahují svých limitů.
česko a německo

Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky (1)

3.3.2014 | Ing. Miroslav Hladík
Současná energetická koncepce ČR řeší jakým způsobem postavit energetický mix v převážně centrálním modelu energetiky. Otázkou, ale i nadále zůstává, jaké jsou jeho výhody a nevýhody. Tato problematika získává na významu zejména s ohledem na dostavbu Temelína a se zachováním popř. prolomením těžebních limitů.
diskuse: 22 příspěvků, poslední 19.03.2014 08:29
paragraf

Změny v právní úpravě katastru nemovitostí v souvislosti s Novým občanským zákoníkem (V)

3.3.2014 | Mgr. Sandra Podskalská, Petr Suchánek, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold
Nový občanský zákoník s sebou přináší změny i v katastru nemovitostí, který je rovněž nově upraven zákonem č. 256/2013 Sb. Za nejdůležitější považujeme důsledné uplatnění zásady tzv. materiální publicity – na rozdíl od předchozího stavu je vždy rozhodný zápis v katastru nemovitostí.

Otopné období kalendářního roku 2013 v Praze

24.2.2014 | Ing. Ladislav Tintěra
Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2013 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla, kteří pracují v ročním režimu leden–prosinec. Poskytuje také podklady pro práci energetických expertů při provozním vyhodnocování spotřeby energie budov.

Hybridní ventilace – 2. část

24.2.2014 | W. F. de Gids, prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Pro nejbližší budoucnost se nejperspektivnějšími technologiemi v oboru větrání dle očekávání odborníků stanou systémy založené na principech řízeného hybridního větrání. Je to dáno tím, že možnosti dalšího vývoje a zlepšování systémů ryze nuceného nebo přirozeného větrání v oblastech úspory energií a kvality vnitřního prostředí již dosahují svých limitů.
Protiproudý výměník tepla pro předehřev studené vody ve sprchovém koutu. Zdroj: www.sakal-ovt.cz

Domovní rekuperace tepla z odpadní vody

24.2.2014 | Christopher Seybold, Absolvent a Marten F. Brunk, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Vedoucí katedry, RWTH Univerzita Aachen Katedra konstrukce a technických zařízení budov Aachen, Německo
V budovách činí procento dodané energie spotřebované na ohřev teplé vody přibližně 11%. Rekuperace tepla z odpadních vod je ohromný, a prakticky nevyužívaný, prostor pro vývoj energeticky úsporných ohřívacích systémů pro budovy.
diskuse: 1 příspěvek, 06.10.2014 14:43

Biomasa a bioplyn ve fázi II. - období podotační

24.2.2014 | Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Na programu konference byl přehled legislativních novinek v bioenergetice v roce 2014 a konkrétní témata jako hledání skutečných majitelů fotovoltaických elektráren, zastavení výstavby bioplynových stanic, popis hlavních trhů s peletami, budoucnost cíleně pěstované biomasy.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 03.03.2014 07:41
Facility management

Komplexní audit Facility Managementu cesta k efektivitě II.

24.2.2014 | Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
V předešlém článku byly prezentovány závěry z literatury a veřejného průzkumu, toto pokračování je zaměřené na představení nového pilotního modelu auditu Facility Managementu. Článek obsahuje výstupy, které budou součástí disertační práce autorky „Model Auditu Facility Managementu“.
Ohřívání studených rukou nad topením

Analýza neurčitosti vnútornej teploty výpočtu potreby tepla na vykurovanie

17.2.2014 | Ing. Pavol Hrebík, PhD., Fakulta stavebná, Slovenská technická univerzita, Ing. Peter Matiašovský, PhD., Slovenská Akademia Vied v Bratislave
Neurčitosť vstupných parametrov náhodného správania obyvateľov: vnútorná teplota, vnútorné tepelné zisky, intenzita výmeny vzduchu vstupujú do výpočtu normalizovaným hodnotením EHB. Analýza týchto parametrov je spresnená pomocou prevádzkovým hodnotením.

Hybridní ventilace – 1. část

17.2.2014 | W. F. de Gids, prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Pro nejbližší budoucnost se nejperspektivnějšími technologiemi v oboru větrání dle očekávání odborníků stanou systémy založené na principech řízeného hybridního větrání. Je to dáno tím, že možnosti dalšího vývoje a zlepšování systémů ryze nuceného nebo přirozeného větrání v oblastech úspory energií a kvality vnitřního prostředí již dosahují svých limitů.
diskuse: 1 příspěvek, 18.02.2014 11:20

Meze růstu a jejich dezinterpretace

17.2.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Klíčová sdělení publikace Meze růstu jsou často dezinterpretována. Například vstupní předpoklady modelu World3 jsou vydávány za prognózy. Z modelových scénářů jsou vybírány jen některé, a ty jsou pak označovány za předpovědi katastrofy.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 03.03.2014 08:41
Stavba železobetonového skeletu s jeřábem

Společná odpovědnost zhotovitele, subdodavatelů a dalších subjektů za vady stavby (IV)

17.2.2014 | Mgr. Mikuláš Vargic, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold
Nový občanský zákoník zavádí speciální úpravu odpovědnosti za vady stavby. V určitých případech je spolu se zhotovitelem společně a nerozdílně odpovědný také jeho subdodavatel, technický dozor investora nebo autor stavební dokumentace. Článek rozebírá možné praktické problémy s uplatňováním této úpravy.
zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...