Odborné recenzované články

Technická zařízení budov / od 28.10.2013 do 16.12.2013


zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

Európska norma EN 15221 Facility management

16.12.2013 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SK
V krajinách Európskej únie je facility management chápaný rôzne. Hlavnými dôvodmi potreby normalizácie v tejto oblasti služieb sú rôzne ciele facility managementu v krajinách Európskej únie, rôzne stupne jeho uplatňovania ako i rôzne národné kultúry, trhy a jazyky.
Měřič tepla

Nejčastější chyby při montáži měřičů tepla

9.12.2013 | Petr Holyszewski, produktový manažer společnosti ENBRA
Měřiče tepla jsou pracovními stanovenými měřidly a montáž může provádět pouze firma registrovaná u Českého metrologického institutu. Přesto bývají velmi často použity a namontovány nevhodně nebo chybně. Následující text by měl být určitým návodem, čeho se při montáži měřidel tepla vyvarovat.
Inspektor nemovitosti

Inspekce nemovitostí – novinka na českém trhu, běžná praxe v USA a západní Evropě

9.12.2013 | Ing. David Sýkora, VŠB - TU Ostrava, FAST
Inspekce nemovitostí se v roce 2013 stala jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v české ekonomice. Lidé jsou při nákupu nemovitosti opatrnější a nyní v době ekonomické nejistoty začínají tuto relativně novou službu ve velké míře využívat.
Praha, Pražský hrad

Vyhodnocení otopného období 2012/2013 v Praze

2.12.2013 | Ing. Ladislav Tintěra
Otopné období let 2012/2013 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 234 dny vytápění delší, a s průměrnou teplotou 5,0 °C mírně teplejší než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 3266 D°(19) denostupňů, tedy potřeba tepla o málo vyšší, než dlouhodobý průměr 3224 D°(19).
diskuse: 2 příspěvky, poslední 03.12.2013 11:46

Vnitřní vodovod – vady

2.12.2013 | Ing. Zdeněk Žabička
Ve všech svých článcích a přednáškách v posledních létech upozorňuji na problémy koroze v soustavách vnitřního vodovodu provedených z kovu. Teoreticky máme možná všichni představu o typech koroze v kovových materiálech. Při návrhu vnitřního vodovodu velká část projektantů tyto poznatky přehlíží jako výmysly „vědátorů“ a jejich upozornění na nevhodné použití ocelového pozinkovaného potrubí pro vnitřní vodovod neberou vážně.
energetický štítek budovy

Francouzský stavební předpis stanoví limit pro využití primární energie 50 kWh/(m².rok)

2.12.2013 | Christian Feldmann, REHVA Fellow - AICVF (Francie)
Od roku 1974 několik předpisů postupně posílilo tepelné charakteristiky budov ve Francii. Ale poslední z nich nazvaný RT 2012, založený na požadavcích stanovených od roku 2008 národním usnesením „Grenelle de l ‘Environnement“ je významným krokem směrem k nZEB budovám.
Plynový kotel

U odvodů spalin od plynových spotřebičů nepřipadá v úvahu riziko požáru

25.11.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Miroslav Burišin
Názory zainteresovaných profesí na problematiku požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které řeší nařízení vlády č. 91/2010, se velmi liší. Protože se jedná o velmi závažnou problematiku, chce portál TZB-info poskytnout prostor pro odbornou diskuzi, jejímž výsledkem by mělo být sjednocení stanovisek.
diskuse: 51 příspěvků, poslední 02.07.2014 16:06
klimatizace

Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních (VI)

25.11.2013 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Centrální klimatizační jednotka upravuje venkovní primární vzduch na celoročně konstantní teplotu tpr. Primární vzduch je přiváděn do indukční jednotky, která zajišťuje úpravu vzduchu v dané zóně (místnosti).

Pelety a automatické kotle – popis trhu ke konci roku 2013

25.11.2013 | Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Trh s dřevěnými peletami rostl, což je pochopitelné díky návaznosti na růst trhu s kotli a kamny na biomasu. Naopak trh s agropeletami postupně upadá. Pelety ze zemědělské produkce, resp. agroplety jsou zcela jiný typ paliva, nežli dřevní pelety. Jde o průmyslové palivo, které se ve většině případů nehodí pro vytápění domácností.
Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník I

25.11.2013 | Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold
Nový občanský zákoník (NOZ) klade mnohem větší důraz na odpovědnost stran smlouvy, tedy umožňuje se ve smlouvě odchýlit od textu zákona a sjednat si řešení velké většiny otázek jinak. Až na výjimky bude stavba na pozemku prováděná po 1. lednu 2014 součástí tohoto pozemku.
diskuse: 1 příspěvek, 23.12.2013 10:20
kominík

Je právním dokumentem nařízení vlády nebo odborné stanovisko?

18.11.2013 | Ing. František Jiřík, soudní znalec v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví
Článek je reakcí na článek o stanovisku č. 160/2013 ČSTZ a zároveň upozorněním na nebezpečí otravy oxidem uhelnatým od spotřebičů na plynná paliva.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 30.11.2013 14:35
záchodová mísa

Doporučení EU - splachovací nádržky na maximálně 5 litrů vody a Ecolabel

18.11.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Brusel představí plán regulace velikosti splachovacích nádržek WC. Evropská komise vychází ze studie z roku 2009, dle které našimi záchody „proteče“ zhruba čtvrtina celé vodní spotřeby domácnosti. Přečtěte si také reakce výrobců na toto připravované doporučení.
diskuse: 1 příspěvek, 06.03.2014 10:17
Facility management

Pasportizace a pasporty při správě majetku

18.11.2013 | Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Proces pasportizace, čili proces sběru informací a tvorba pasportů, je jednou ze základních činností při správě majetku. V tomto článku je soustředěna pozornost na pasportizaci a pasporty, které jako důležitý nástroj pro správu majetku evidují jeho stavebně technický stav a slouží jako podklad pro plánování dalších procesů, prodlužující životnost a hlavně užitek.
komín

Návrh obsahové náplně komentáře k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

11.11.2013 | Ing. Miroslav Burišin
V souladu se závěry jednání konaném dne 23. 7. 2012 na MV – GŘ HZS ČR za přítomnosti zástupců MV – GŘ HZS ČR, Svazu průmyslu ČR a Českého sdružení pro technická zařízení navrhujeme komentářem stanovit jednoznačně zásady aplikace nařízení vlády (dále jen „NV“) tak, aby byl naplněn jeho cíl, kterým je požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
diskuse: 18 příspěvků, poslední 01.12.2013 19:13

Metoda analýzy výkonu ventilačních systémů obytných budov

11.11.2013 | Jerzy Sowa, Maciej Mijakowski, Fakulta ekologického inženýrství Varšavské technické univerzity, Polsko, Aleksander Panek, Národní agentura pro úspory energie, Polsko
Srovnání využití primární energie pro referenční bytový dům vybavený třemi různými systémy ventilace (dva referenční a jeden hodnocený) prokázalo, že použití hybridního systému DCV řízeného dle potřeby na základě vlhkosti vede k významným úsporám energie.
analýza příčin problémů uživatelů bezbariérových veřejných toalet

Funkční analýza bezbariérových toalet

11.11.2013 | Ing. Petr Šika, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra teoretických oborů
Cílem výzkumu je analýza příčin problémů uživatelů bezbariérových veřejných toalet. Výsledkem výzkumu je přehled nedostatků dispozičního, konstrukčního, ergonomického, antropometrického, designového a provozního charakteru.
Kominík

Provoz komínů, kouřovodů a plynových spotřebičů

4.11.2013 | Ing. Miroslav Burišin
Stanovisko č. 160/2013 Českého sdružení pro technická zařízení k platnosti Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv pro plynové spotřebiče, vydané na základě nejasnosti v oblasti aplikací uvedeného nařízení vlády.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky

4.11.2013 | Ing. Ondřej Jelínek, Ing. Lucie Vendlová, Ing. Petr Blasinsky, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
Článek prezentuje výsledky odborné práce autorů při řešení kritické situace spojené se záporným stanoviskem dotčeného orgánu KHS a hrozícího zákazu zkušebního provozu stavby spojené s negativními akustickými dopadu provozu stavby na okolní zástavbu objektu.
Český Šternberk

Hrad Český Šternberk, využití FM pro optimalizaci správy hradu

4.11.2013 | Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Článek popisuje hrad Český Šternberk, a to umístění NKP hradu Český Šternberk, aktuální stav nemovitosti, současný stav správy hradu, zajišťování průvodců, zajišťování nákupu upomínkových předmětů, zajišťování stravování zaměstnanců, pronájem částí hradu, SW podpora facility managementu na hradě...
termostatická hlavice

Seřízení otopné soustavy po zateplení objektu

28.10.2013 | Ing. Vladimír Valenta | Český instalatér 4/2013
Seřízení vytápěcí soustavy je nutno provádět ve dvou stupních. V prvním stupni jde o teplotní seřízení, které se týká centrálního řízení dodávky tepla do objektu. Ve druhém stupni jde o hydraulické (průtokové) seřízení, které se týká lokálního řízení dodávky tepla do místnosti.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 03.11.2013 06:37
zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...