Odborné recenzované články

Technická zařízení budov / od 10.3.2014 do 14.4.2014


zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

Masarykova univerzita v Brně

BMS na Masarykově univerzitě

14.4.2014 | Mgr. Adam Kučera, Masarykova univerzita
Moderní budovy obvykle obsahují automatizované řídicí systémy. Tyto systémy lze navzájem integrovat do jednotného prostředí nazývaného BMS (Building Management System). Tato integrace může klást specifické požadavky na použité systémy nebo na propojující infrastrukturu.

Využití optovláknového DTS k lokalizaci nelegálních kanalizačních přípojek

7.4.2014 | Ing. Jan Hurta, Laboratoř stavebních hmot, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ing. Martin Chlebek, Ing. Petr Koudelka, Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava
V r. 2008 skončila platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Povinností správců vodních stok je sledovat a omezovat znečištění vodných toků. Vyhledávají zejména nelegální připojení na dešťovou kanalizaci, která nepoužívá čističku vody.
fotovoltaická a větrná elektrárna

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 – 3. část

7.4.2014 | Ing. Aleš Bufka
Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Závěrečná část zprávy přináší statistická data z kategorií energeticky využívané odpady a alternativní paliva, vodní elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, solární termální systémy, tepelná čerpadla a geotermální energie.
facility management

SW podpora u poskytovatele FM služeb

7.4.2014 | Jan Talášek, ATALIAN CZ
Posledních dvacet let přineslo na trhu facility managementu jasnou stabilizaci a klíčové rozdělení a vyjasnění rozdílů, mezi společnostmi, poskytujícími jednu či dvě FM služby a společnostmi, poskytujícími nejen vlastní management, ale zejména poskytující široké spektrum FM služeb.
měření tepla

Názor na povinné osazování „měřičů tepla“

31.3.2014 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Instalace měřičů tepla v pravém slova smyslu je v případě bytových domů a kancelářských budov možná prakticky jedině na tzv. patě domu. Změřit dodávku tepla do každého jednotlivého bytu nebo kanceláře je buďto technicky nemožné nebo proveditelné pouze za cenu nepřiměřených investičních nákladů.
diskuse: 21 příspěvků, poslední 14.11.2014 15:15

Kontroly klimatizačních a požárních odvětrávacích systémů

31.3.2014 | Ing. Tomáš Kmoch
V červnu roku 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů, tato vyhláška nabyla účinnosti v srpnu roku 2013. V oblasti požárních odvětrávacích systémů je nejdůležitější vyhláškou vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 – 2. část

31.3.2014 | Ing. Aleš Bufka
Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Tématem 2. části zprávy je energetické využití biomasy.
diskuse: 1 příspěvek, 31.03.2014 07:19

Způsoby ochrany před výbuchem – část 2: Sekundární protivýbuchová ochrana 1

31.3.2014 | Ing. Ilona Šimoníková
Ochrana před výbuchem, jež je označována jako sekundární, zahrnuje opatření, která mají zabránit iniciaci, resp. omezit možnost iniciace nebezpečné výbušné atmosféry. Iniciačními zdroji jsou předměty nebo látky, jež jsou schopny odevzdat takové množství energie, a působí po takovou dobu, že se tím vyvolá zapálení dané směsi hořlavé látky a oxidačního prostředku.

Anizotropný model slnečného žiarenia pre potreby dynamických simulácií budov

24.3.2014 | Ing. Júlia Weismanová
Z hľadiska tepelných simulácií budov je jednou z najvýznamnejších okrajových podmienok tepelný výkon privádzaný na jednotlivé povrchy konštrukcie slnečným žiarením. Keďže hodnoty intenzity slnečného žiarenia bývajú meteorologickými stanicami merané spravidla na horizontálnom povrchu, je potrebné tieto prepočítať. Príspevok sa zaoberá prepočtom celkovej intenzity slnečného žiarenia na horizontálnom povrchu na intenzitu slnečného žiarenia obecne orientovaného vertikálneho povrchu a uvádza simulované priebehy jednotlivých parametrov v rozsahu devätnástich dní.

Rekonstrukce a modernizace hygienických místností v panelových domech

24.3.2014 | doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně, Ing. arch. Klára Trnková
Pro malé prostory jsou vhodná umyvadla s tvarem vychýleným od symetrické osy, která se uplatní i v rohu nebo při instalaci dvou umyvadel vedle sebe. V poslední době našla oblibu nábytková umyvadla uzpůsobená stylem i rozměry tak, že zaručí komfort i v malých koupelnách či na WC.
diskuse: 1 příspěvek, 25.03.2014 07:50
Bioplynová stanice

Bioplyn v koncích?

24.3.2014 | Ing. Jan Matějka, místopředseda, Česká bioplynová asociace o.s.
Aktuálně panuje „bouřlivý“ stav plošného ukončení provozní podpory výroby elektřiny z OZE pro nově postavené zdroje. Kromě zastavení provozní podpory pro nové bioplynové stanice uvedené do provozu v roce 2014 přinesl loňský rok další nároky na provozovatele BPS.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 05.04.2014 20:06
Student u počítače

BIM a jeho implementace v oblasti požárního rizika

24.3.2014 | Ing. arch. Ing. Jan Fridrich, doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing. Pavel Vlček, Ph.D., Ing. Martina Vodičková, Ing. Hana Vaculíková, VŠB TU Ostrava, doc. Ing. Milan Nič, PhD., Ústav súdneho znalectva, stavebna fakulta STU Bratislava
BIM (Building information model – informační model budovy) jako proces je (ve světě) znám od sedmdesátých let, ale se zvyšováním tlaku investorů na snižování nákladů stavby lze předpokládat jeho masivnější využití i u nás. Na velkých stavbách to v budoucnu ani jinak nepůjde.
Podlahové topení

Výpočet teplovodného podlahového vykurovania v programe TechCON 4.0 vs EN 1264

17.3.2014 | Ing. Marek Cimmermann
Přesností výpočtu v programu TechCON 4.0 se již dříve zabýval Ing. Jozef Bugáň. Ve svém článku Výpočet a návrh teplovodného podlahového vykurovania však uváděl příliš velké rozdíly ve výsledcích a mnohé použité postupy zde nebyly dostatečně vysvětleny. Může se výpočet použitého programu opravdu tak lišit?
diskuse: 8 příspěvků, poslední 21.03.2014 10:49

Modelovanie vetracích systémov s konštantným prietokom vzduchu a systémov riadených skutočnou potrebou

17.3.2014 | Ing. Mohamad Kheir Mohamad, Ing. Júlia Weismanová
Monitorovanie kvality ovzdušia priestorov je dôležité z hľadiska dosiahnutia zdravotne nezávadného prostredia a požadovanej produktivity práce. Proces, pri ktorom sa privedením vonkajšieho vzduchu odstraňujú kontaminanty z vnútorného priestoru ovplyvňuje kvalitu ovzdušia v budove, ale zároveň je ekonomicky náročný, z dôvodu nutnej úpravy vonkajšieho vzduchu.

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 – 1. část

17.3.2014 | Ing. Aleš Bufka
Oddělení datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo tuto statistickou zprávu jako komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. První část zprávy je zaměřena na pozici OZE v energetické bilanci ČR a podrobně popisuje vývoj v kategorii Bioplyn a Kapalná biopaliva.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 19.03.2014 15:07
fotovoltaika Německo

Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky (3)

17.3.2014 | Ing. Miroslav Hladík
Energetická koncepce EU se dostala na rozcestí, jakým směrem se v rozvojovém modelu zdrojů a sítí vydat. Vhodným příkladem pro porovnání výhod a nevýhod centralizovaného a decentralizovaného modelu energetiky včetně efektivního podílu OZE se tak stává česká a německá energetická koncepce.
diskuse: 18 příspěvků, poslední 27.03.2014 19:40

Způsoby ochrany před výbuchem – část 1: Primární protivýbuchová ochrana

17.3.2014 | Ing. Ilona Šimoníková
V seriálu zaměřeném na způsoby ochrany před výbuchem je jeho první část zaměřena na možnost zabránění tvorby výbušné atmosféry, tzv. primární protivýbuchovou ochranu. Tento způsob zahrnuje zabránění tvorby výbušné atmosféry vyloučením hořlavé látky či oxidačního prostředku.
krbová kamna

Proč sušit dřevo a učit lidi topit?

10.3.2014 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Vendula Drastichová, Ing. Lubomír Martiník, Zdeněk Kysučan, Jiří Kremer, prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Žilinská univerzita v Žilině, KET
Problematika množství emisí produkovaných malými spalovacími zařízeními je neustále velmi živá a diskutovaná napříč celou společností. Malé zdroje znečišťování ovzduší spalující tuhá paliva se v celorepublikovém měřítku významně podílejí na znečišťování ovzduší. V lokálním měřítku může být jejich vliv zanedbatelný, anebo také až dominantní.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 11.03.2014 06:47
tloušťka izolací

Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody podľa vyhlášky Č. 282/2012 Z. z. MH SR

10.3.2014 | doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Juraj Januška, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Vyhláška sa zaoberá izoláciami pre rozvody tepla a teplej vody, nepredpisuje však hrúbky izolácie proti kondenzácii, t. j. izolácie pre rozvody studenej vody a chladiace rozvody vetrania a klimatizácie.
Česko a Německo

Porovnání energetické koncepce Německa a České republiky (2)

10.3.2014 | Ing. Miroslav Hladík
Současná energetická koncepce Německa (SRN) staví na mohutném rozvoji obnovitelných zdrojů a nekompromisním odklonu od jaderné energetiky. Tento přístup vyvolává celou řadu otázek, zejména pokud jde o efektivitu, stabilitu a udržitelnost zvolené koncepce a energetického modelu.
diskuse: 23 příspěvků, poslední 22.03.2014 09:43
zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   
 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czDřevěný dům tančící mezi stromyNový nástroj pro virtuální realitu zhmotní představy o bydleníStát plánuje investovat do veřejných zakázek o 79 miliard korun více než v minulém roce