Odborné recenzované články

Technická zařízení budov / od 19.5.2014 do 30.6.2014


zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

Office park

Zajištění spolehlivosti BMS

30.6.2014 | Mgr. Adam Kučera, Masarykova univerzita
Moderní budovy umožňují sjednotit sledování a ovládání různých automatizačních a elektronických systémů do jednoho prostředí, nazývaného BMS (Building Management System). Zatímco v mnohých instalacích BMS hraje roli doplňku, který zejména zvyšuje pohodlí práce, od určité velikosti systému se BMS stává nepostradatelnou součástí provozu budovy.

Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek – 2. část

23.6.2014 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Lubomír Martiník, Ing. Milan Dej, Ph.D.
Příspěvek se věnuje problematice měření průtoku plynu v uzavřeném profilu. Zabývá se fyzikálním principem měření a také odkazuje na normované postupy zabývající se touto problematikou. Dále je v krátkosti pojednáváno o principech měření teplot a tlaků, které jsou pro měření průtoku nezbytnými stavovými veličinami.
vzduchotechnika

Nejčastější chyby projektů vytápění – připojení VZT na soustavu UT

23.6.2014 | Ing. Jindřich Matějka
Jedna z častých projekčních chyb při zapojení vzduchotechnických jednotek do otopné soustavy bývá způsobena rozporem mezi snahou o "jednoduché" řešení od projektanta topného systému a obchodním zájmem dodavatele vzduchotechniky, který nezná hydraulické souvislosti topného systému.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 07.01.2015 06:58

Měření základních fyzikálních veličin potřebných při měření emisí znečišťujících látek – 1. část

16.6.2014 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Lubomír Martiník, Ing. Milan Dej, Ph.D.
Při měření emisí znečišťujících látek je obvykle potřeba mimo vlastní emise znečišťujících látek stanovovat také vztažné fyzikální veličiny, kterými jsou zejména průtok nosného plynu znečišťujících látek včetně jeho teploty a tlaku. Příspěvek se věnuje problematice měření průtoku plynu v uzavřeném profilu rychlostními sondami a stručně principům měření teplot a tlaků.
vodovodní trubky a projekt

Norma ČSN EN 806-4 pro montáž vnitřních vodovodů

16.6.2014 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
Norma stanovuje požadavky a poskytuje doporučení pro montáž vnitřních vodovodů a potrubí vně budov, nacházejícího se ale podle EN 806-1 v rámci nemovitosti. Platí jak pro nové instalace, tak pro výměny a opravy. K souboru norem ČSN EN 806 1-5 patří rovněž nová tzv. zbytková národní norma ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“.

Vodní zásobníky pro dlouhodobou akumulaci tepla

16.6.2014 | Ing. Martin Kny, ČVUT Praha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB
K využití zásobníků pro účely dlouhodobé akumulace tepla dochází až v posledních dvou desetiletích. Většinou slouží zásobníky k ukládání tepelné energie zachycené solárními termickými kolektory. Energie takto uložená do zásobníků v letním období zajišťuje v období zimním dodávku tepla pro obsluhované objekty.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 15.07.2014 13:21

Způsoby ochrany před výbuchem – část 3

16.6.2014 | Ing. Ilona Šimoníková
První možností ochrany proti poškození technologie při výbuchu je její návrh, aby vydržela tlak, který vzniká při výbuchu, tj. bude odolná výbuchu. Konstrukce odolné výbuchu můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. První skupina jsou konstrukce, jež jsou odolné výbuchovému tlaku, a druhou skupinou jsou konstrukce odolné výbuchovému rázu.
kancelář

Analýza neurčitosti vnútorných tepelných ziskov výpočtu potreby tepla na vykurovanie

9.6.2014 | Ing. Pavol Hrebík, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Fakulta stavebná, Slovenská technická univerzita Bratislava
Neurčitosť vnútorných tepelných ziskov v dôsledku správania sa obyvateľov môže byť interpretovaná dvoma spôsobmi: neurčitosťou celkového počtu obyvateľov, ktorá bude inklinovať k trojuholníkovému rozdeleniu a neistotou metabolizmu. Naša analýza neurčitosti vnútorných tepelných ziskov vychádza z predpokladu, že domácnosť využíva výhradne elektrickú energiu (P1.14/BA).
Bazén

Distribuce vzduchu v bazénových halách – část 1

9.6.2014 | Ing. Petr Blasinski, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Mezi hlavní požadavky při návrhu systému vzduchotechniky patří odvod vodní páry a odvodu trichloraminu (NCl3) z oblasti výskytu plavců. Cílem článku je poukázat na problém s uvolňujícím se trichloraminem z vodní hladiny a na možnosti stanovení množství odpařené vodní páry z vodní hladiny.
úprava vody, kvalita vody

Jaké problémy vody se řeší nejčastěji?

9.6.2014 | Michal Třeška, EuroClean s.r.o.
Řeší se tvrdost vody, způsobená obsahem rozpuštěných minerálů, a železo a mangan, které způsobují zejména technologické závady. Voda je přirozené místo výskytu mikroorganismů, mezi které patří i bakterie, a dusičnany, které jsou častým a nebezpečným problémem především ve vodě čerpané ze studní.
Facility management

Komplexní audit Facility Managementu – cesta k efektivitě III.

9.6.2014 | Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
V předešlých článcích byly prezentovány závěry z literatury a veřejného průzkumu a byl představen pilotní model auditu Facility Managementu. Tento článek je zaměřen na prezentaci výsledků testování pilotního modelu FMA ve středně velké strojírenské společnosti. Testování modelu odhalilo několik komplikací.
měřáky tepla

Babylonské zmatení jazyků, aneb „hodiny = měřák“

2.6.2014 | Ing. Vladimír Galád
K měření fyzikálních veličin používáme přístroje, kterým laici lidově říkají „měřáky“. Co si ale myslet o tom, že pojmem „měřák“ bývá označováno i zařízení, které nic neměří, a dokonce je takto označováno i odborníky na danou problematiku? Vítejte v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění.
diskuse: 44 příspěvků, poslední 06.01.2015 14:12

Přehled technologií úprav vstupní vody pro vnitřní vodovod

2.6.2014 | Ing. Vladimír Zumr, IVAR CS, spol. s r. o.
Problematika úpravy vody, a to z technického a zejména pak zdravotního hlediska, je stále více aktuální. Příčinou jsou požadavky výrobců kotlů, rozvodů a dalších technologických zařízení na kvalitu vody. Zdravotní hledisko poté upravují příslušné legislativní předpisy. Úprava vody zahrnuje z největší části odstraňování mechanických nečistot a mikrobiologické závadnosti vody, dávkování činidel, změkčování vody a odstraňování nežádoucích látek z vody pomocí sloupcových filtrů. Pro potřeby demineralizace, případně problematičtějších úprav, je využívána reverzní osmóza a nejrůznější kombinace těchto technologií.
fotovoltaika

Monitorování FVE podle normy ČSN EN 61724

2.6.2014 | Ing. Jan Vidim
O tom, že pro řádný provoz fotovoltaické elektrárny o větším výkonu je nutný monitorovací systém, dnes snad již žádný investor nepochybuje. Jak ale zhodnotit, zda měřené veličiny jsou dostačující co do typu, způsobu zpracování a četnosti měření? Navést nás může norma ČSN EN 61724.

Varianty konvekčního elektrického vytápění

26.5.2014 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Systémy elektrického vytápění lze dělit podle několika kritérií. Jedním z nich je způsob přenosu tepla. Šíření tepelné energie z jednoho místa na druhé může probíhat prouděním (konvekcí), sáláním (radiací) nebo vedením (kondukcí). V tomto článku se zaměříme na přenos tepla konvekcí.
školní třída

Modelování vnitřní teploty pomocí programů TRNSYS a MATLAB/SIMULINK

26.5.2014 | Ing. Mohamad Kheir Mohamad
Skutečná vnitřní teplota je dána výsledkem interakcí tepelných zisků a ztrát, které vystupují v rovnicích tepelné rovnováhy a jsou ovlivňovány množstvím proměnných, definujících okrajové podmínky, mezi ně patří např. teplota okolního prostředí a intenzita slunečního záření.

Domovní vegetační ČOV

26.5.2014 | Ing. Michal Kriška, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny
Základem dobře fungující vegetační čistírny je mechanické předčištění pro zadržení maxima plovoucích a usaditelných nerozpuštěných látek. Následuje filtrace s mokřadní vegetací pro odstranění organického znečištění, amoniakálního znečištění, fosforu, síry, těžkých kovů a dalších kontaminantů.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 12.06.2014 20:27

Velká Británie přišla s novou formou podpory obnovitelných zdrojů tepla

26.5.2014 | Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Zatímco u nás právě běží Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace, ve Velké Británii přišli s celosvětově unikátním programem RHI. Chápou, že pro efektivní dodavatelské řetězce není možné dotační programy otevírat a zase uzavírat. Jedinou podmínkou je test energetické efektivity domu. Jeden dům může získat pouze 1 dotaci.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 06.10.2014 08:17

Vlastnosti materiálů vhodných pro absorpci rázové energie a jejich aplikace

26.5.2014 | Ing. Michal Frank, Ing. Martina Drdlová, Ing. Vladan Prachař, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 61700 Brno
Zkoumané materiály, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, patří do speciální oblasti pokročilých materiálů, jejichž výzkum a vývoj je v dnešní době nezbytný a žádaný. Výběr vhodných plniv a zkoušky základních vlastností materiálů z nich vyrobených určují nejvhodnější materiál pro dané použití.

Zásady konstrukce a provozu komínů v dřevostavbě – 2. část

19.5.2014 | Ing. František Jiřík
Vícevrstvé kovové komíny mají některé výhody oproti komínům s keramickým komínovým pláštěm, ale pokud se navrhují pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, je nutné při jejich provádění v dřevostavbách důsledně dodržet všechny požadavky výrobců komínů a norem, aby byla zajištěna požární bezpečnost budovy.
zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   
 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Kuksu po dvou letech skončila rekonstrukce barokního hospitaluZmizí z ledniček, praček, sušiček a myček nádobí A +, A ++ a také A +++ ?Obyvatelé Jaroměře oslavili dokončení nového ocelového mostu přes Labe