Odborné recenzované články

Technická zařízení budov / od 5.5.2014 do 9.6.2014


zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   

Facility management

Komplexní audit Facility Managementu – cesta k efektivitě III.

9.6.2014 | Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
V předešlých článcích byly prezentovány závěry z literatury a veřejného průzkumu a byl představen pilotní model auditu Facility Managementu. Tento článek je zaměřen na prezentaci výsledků testování pilotního modelu FMA ve středně velké strojírenské společnosti. Testování modelu odhalilo několik komplikací.
měřáky tepla

Babylonské zmatení jazyků, aneb „hodiny = měřák“

2.6.2014 | Ing. Vladimír Galád
K měření fyzikálních veličin používáme přístroje, kterým laici lidově říkají „měřáky“. Co si ale myslet o tom, že pojmem „měřák“ bývá označováno i zařízení, které nic neměří, a dokonce je takto označováno i odborníky na danou problematiku? Vítejte v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění.
diskuse: 44 příspěvků, poslední 06.01.2015 14:12

Přehled technologií úprav vstupní vody pro vnitřní vodovod

2.6.2014 | Ing. Vladimír Zumr, IVAR CS, spol. s r. o.
Problematika úpravy vody, a to z technického a zejména pak zdravotního hlediska, je stále více aktuální. Příčinou jsou požadavky výrobců kotlů, rozvodů a dalších technologických zařízení na kvalitu vody. Zdravotní hledisko poté upravují příslušné legislativní předpisy. Úprava vody zahrnuje z největší části odstraňování mechanických nečistot a mikrobiologické závadnosti vody, dávkování činidel, změkčování vody a odstraňování nežádoucích látek z vody pomocí sloupcových filtrů. Pro potřeby demineralizace, případně problematičtějších úprav, je využívána reverzní osmóza a nejrůznější kombinace těchto technologií.
fotovoltaika

Monitorování FVE podle normy ČSN EN 61724

2.6.2014 | Ing. Jan Vidim
O tom, že pro řádný provoz fotovoltaické elektrárny o větším výkonu je nutný monitorovací systém, dnes snad již žádný investor nepochybuje. Jak ale zhodnotit, zda měřené veličiny jsou dostačující co do typu, způsobu zpracování a četnosti měření? Navést nás může norma ČSN EN 61724.

Varianty konvekčního elektrického vytápění

26.5.2014 | Ing. Jan Blažíček, redakce
Systémy elektrického vytápění lze dělit podle několika kritérií. Jedním z nich je způsob přenosu tepla. Šíření tepelné energie z jednoho místa na druhé může probíhat prouděním (konvekcí), sáláním (radiací) nebo vedením (kondukcí). V tomto článku se zaměříme na přenos tepla konvekcí.
školní třída

Modelování vnitřní teploty pomocí programů TRNSYS a MATLAB/SIMULINK

26.5.2014 | Ing. Mohamad Kheir Mohamad
Skutečná vnitřní teplota je dána výsledkem interakcí tepelných zisků a ztrát, které vystupují v rovnicích tepelné rovnováhy a jsou ovlivňovány množstvím proměnných, definujících okrajové podmínky, mezi ně patří např. teplota okolního prostředí a intenzita slunečního záření.

Domovní vegetační ČOV

26.5.2014 | Ing. Michal Kriška, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny
Základem dobře fungující vegetační čistírny je mechanické předčištění pro zadržení maxima plovoucích a usaditelných nerozpuštěných látek. Následuje filtrace s mokřadní vegetací pro odstranění organického znečištění, amoniakálního znečištění, fosforu, síry, těžkých kovů a dalších kontaminantů.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 12.06.2014 20:27

Velká Británie přišla s novou formou podpory obnovitelných zdrojů tepla

26.5.2014 | Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Zatímco u nás právě běží Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace, ve Velké Británii přišli s celosvětově unikátním programem RHI. Chápou, že pro efektivní dodavatelské řetězce není možné dotační programy otevírat a zase uzavírat. Jedinou podmínkou je test energetické efektivity domu. Jeden dům může získat pouze 1 dotaci.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 06.10.2014 08:17

Vlastnosti materiálů vhodných pro absorpci rázové energie a jejich aplikace

26.5.2014 | Ing. Michal Frank, Ing. Martina Drdlová, Ing. Vladan Prachař, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 61700 Brno
Zkoumané materiály, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, patří do speciální oblasti pokročilých materiálů, jejichž výzkum a vývoj je v dnešní době nezbytný a žádaný. Výběr vhodných plniv a zkoušky základních vlastností materiálů z nich vyrobených určují nejvhodnější materiál pro dané použití.

Zásady konstrukce a provozu komínů v dřevostavbě – 2. část

19.5.2014 | Ing. František Jiřík
Vícevrstvé kovové komíny mají některé výhody oproti komínům s keramickým komínovým pláštěm, ale pokud se navrhují pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, je nutné při jejich provádění v dřevostavbách důsledně dodržet všechny požadavky výrobců komínů a norem, aby byla zajištěna požární bezpečnost budovy.
oprava výtahu

Autorizovaná servisní firma pro výtaháře

19.5.2014 | Ing. Bohuslav Kratěna, prezident UVP ČR, Ing. Jan Dvořák, generální sekretář UVP ČR, Unie výtahového průmyslu ČR
K objasnění pojmu „autorizovaná servisní firma“, který byl zaveden ČSN 27 4002, a zejména pak k vysvětlení důvodů, které k zavedení tohoto pojmu vedly, byl zpracován tento informativní článek. Je určený majitelům a provozovatelům výtahů.

Zásady návrhu akumulačních kamen

12.5.2014 | Ing. Lubomír Martiník, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Antonín Šimáček, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Vendula Drastichová, Ing. Jan Koloničný, Ph.D., doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Zatímco v nově budovaných a rekonstruovaných objektech se stále častěji setkáváme s dynamicky regulovatelnými zdroji tepla, akumulační kachlová kamna se začínají rovněž prosazovat. V rekreačních objektech dominují sporáky a kamna s kombinovanou teplovzdušnou a akumulační funkcí.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 07.08.2014 07:54
ventilátory

Doporučení pro měrný příkon ventilátoru (SFP) a účinnost vzduchotechnických systémů – V.

12.5.2014 | P.G. Schild, M. Mysen
Spotřeba energie při provozu ventilace může být významně snížena díky návrhu účinných vzduchotechnických systémů s nízkým příkonem ventilátorů, a tím pádem i nízkou hlučností ventilátorů. Účinnost ventilačních systémů je zatím obecně poměrně nízká, nicméně existuje v této oblasti nemalý potenciál využitelný pro její zvyšování.
suché WC s pilinami, Francie - Bretaň

Zpětné využívání odpadních vod v domech pro bydlení

12.5.2014 | doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně | Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb 2-3/2013
Šedé vody lze po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodu, pisoáru, úklid a zalévání zahrad. Černé vody – fekálie se buď přímo kompostují anebo jen shromažďují, případne vysušují a kompostování probíhá někde jinde.

Proč používat Net metering

12.5.2014 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Net metering je jeden z druhů nefinanční podpory obnovitelných zdrojů. Jelikož výraz „podpora obnovitelných zdrojů“ si v ČR vydobyl značně negativní konotaci, je i na net metering nahlíženo s nedůvěrou jako na další formu „tahání“ peněz ze spotřebitelů/daňových poplatníků pod záminkou rozvoje zelené energetiky.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 29.05.2014 07:27
Podpis smlouvy

Druhá část evropské normy 15221-2 Návod na přípravu smluv o facility managementu

12.5.2014 | Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Prioritným cieľom druhej časti európskej normy je poradenstvo pri uzatváraní dohôd v oblasti facility managementu. Norma je určená pre organizácie, ktoré majú záujem na uzavretí dohody o poskytovaní služieb facility managementu v rámci spoločného európskeho trhu, ale i v rámci domáceho trhu štátu Európskej únie.
otevřené okno

Analýza neurčitosti intenzity výmeny vzduchu výpočtu potreby tepla na vykurovanie

5.5.2014 | Ing. Pavol Hrebík, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Fakulta stavebná, Slovenská technická univerzita Bratislava, Ing. Peter Matiašovský, PhD., Slovenská Akadémia Vied v Bratislave, Ústav stavebníctva a architektúry
Výmena vzduchu v budove závisí na poveternostných podmienkach, tesnosti obalových konštrukcií, prevádzky technických zariadení a aktivít užívateľov. Na objektoch panelovej sústavy P1.14/BA boli počas vykurovacej sezóny (1991–1992) monitorované priebehy otvárania vetracích okien (krídel). Zohľadňoval sa vplyv otvárania okien popri minimálnej intenzite výmeny vzduchu n = 0,5 + Δn.

Doporučení pro měrný příkon ventilátoru (SFP) a účinnost vzduchotechnických systémů – IV.

5.5.2014 | P.G. Schild, M. Mysen
Spotřeba energie při provozu ventilace může být významně snížena díky návrhu účinných vzduchotechnických systémů s nízkým příkonem ventilátorů, a tím pádem i nízkou hlučností ventilátorů. Účinnost ventilačních systémů je zatím obecně poměrně nízká, nicméně existuje v této oblasti nemalý potenciál využitelný pro její zvyšování.
kanalizace

Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace III

5.5.2014 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
Revidovaná norma je platná od 1. února 2014. Tento třetí díl komentáře revize normy popisuje ustanovení pro svodné potrubí, ochranu proti zpětnému vzdutí, čerpací stanice, lapáky tuku, odvodnění technologií, zařizovací předměty a zkoušení a provoz vnitřní kanalizace.
dřevěné pelety

Moderní využití energie ze dřeva

5.5.2014 | Ing. Vladimír Stupavský, redakce
V rámci veletrhů TECHAGRO a BIOMASA konaných na přelomu března a dubna 2014 se uskutečnily série přednášek, jejichž společným jmenovatelem bylo moderní a efektivní využití energie ze dřeva. Mezi ostatními tématy dominovala dvě nejvíce probíraná – dřevní štěpka a dřevěné pelety
zpět na aktuální články       ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...   
 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czObama vetoval zákon o výstavbě ropovodu Keystone z KanadySberbank snižuje sazby u své Hypotéky bez starostí až na 2,22 %Na bristolském předměstí se staví domy ze slámy