Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

uveřejněno v: č. 182/2012 Sbírky zákonů na straně 6450
schváleno:20.12.2012
účinnost od:01.01.2013
[Textová verze] [PDF ke stažení (13064 kB)]

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 5 a § 9a odst. 5 tohoto zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví a) rozsah energetického auditu a energetického posudku, b) obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a c) obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování. § 2 Rozsah energetického auditu (1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok. (2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok. (3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku. § 3 Obsah energetického auditu Energetický audit obsahuje a) titulní list, b) identifikační údaje, c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu, d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu, e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, f) varianty z návrhu jednotlivých opatření, g) výběr optimální varianty, h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit, i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie. Způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu § 4 (1) Titulní list obsahuje název předmětu energetického auditu, datum vypracování energetického auditu, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického auditu z evidence o provedených činnostech energetických specialistů. (2) Identifikační údaje obsahují a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického auditu, kterými jsou 1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, 2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a b) údaje o předmětu energetického auditu, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického auditu. (3) Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje údaje o a) předmětu energetického auditu, a to 1. charakteristiku hlavních činností předmětu energetického auditu, 2. popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem energetického auditu, 3. situační plán, b) energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů; vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, c) vlastních zdrojích energie, jejichž základní technické ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce; součástí těchto údajů je roční bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie, d) rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s následujícími informacemi 1. pro rozvod tepla a chladu se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení, stáří a technický stav, tloušťka a stav tepelné izolace, 2. pro všechny rozvody energie se aktualizují schémata energetických rozvodů, zhodnotí se jejich stav a vybavenost měřením a stanoví se energetické toky v jednotlivých úsecích, e) významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách a způsobu regulace, f) tepelně technických vlastnostech budov a g) systému managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem na použití z ledna 2012. (4) Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje a) vyhodnocení účinnosti užití energie 1. ve zdrojích energie, 2. v rozvodech tepla a chladu, 3. ve významných spotřebičích energie, b) vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov, c) vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření energií a d) celkovou energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 1. přílohy č. 4 k této vyhlášce. § 5 (1) Návrhy jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití energie obsahují a) název a popis opatření, b) roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhovaného opatření, c) náklady na realizaci navrhovaného opatření a d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhovaného opatření. (2) Z návrhů jednotlivých opatření uvedených v odstavci 1 se navrhnou nejméně dvě varianty, z nichž každá navržená varianta obsahuje a) popis navrhovaných opatření, ze kterých je navrhovaná varianta složena, a to 1. roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhované varianty, 2. investiční náklady na realizaci navrhované varianty, 3. průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhované varianty, b) ekonomické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce, c) ekologické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce, d) stanovení okrajových podmínek a e) celkovou energetickou bilanci navržených variant, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4 k této vyhlášce. (3) Výběr optimální varianty se provede a) na základě výsledků ekonomického vyhodnocení v tisících Kč/rok s ohledem na velikost úspory energie v MWh/rok a ekologického vyhodnocení, nebo b) podle kritérií dotačních programů. (4) Doporučení energetického specialisty obsahuje a) popis optimální varianty, b) roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty, c) náklady v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty, d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace optimální varianty, e) upravenou energetickou bilanci pro optimální variantu, f) ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu, g) návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií a h) popis okrajových podmínek pro optimální variantu. § 6 Obsah energetického posudku Energetický posudek obsahuje a) titulní list, b) účel zpracování podle § 9a zákona, c) identifikační údaje, d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek, e) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a f) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie. § 7 Způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku a jeho rozsah (1) Titulní list obsahuje název předmětu energetického posudku, datum vypracování energetického posudku, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického posudku z evidence o provedených činnostech energetických specialistů. (2) Identifikační údaje obsahují a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku, kterými jsou 1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, 2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a b) údaje o předmětu energetického posudku, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku. (3) Stanovisko energetického specialisty obsahuje v závislosti na účelu energetického posudku podle § 9a zákona a) stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a), b), c) a d) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona, b) vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona, c) doporučená opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona, d) vyhodnocení podkladů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. c) zákona, e) vyhodnocení provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. d) zákona, f) vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona, g) závěrečný výrok o naplnění účelu energetického posudku. (4) Ekonomické vyhodnocení se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. (5) Ekologické vyhodnocení se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. § 8 Přechodná ustanovení (1) Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů. (2) Energetický audit prováděný z hlediska zavedení dodávek tepla nebo výroby elektřiny, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky za účelem uvedeným v § 9a odst. 1 písm. b) nebo c) zákona. § 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. 2. Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. § 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Ministr: MUDr. Kuba v. r. Příloha 1 VZOR Evidenční list energetického auditu Příloha 2 Soupis základních údajů o energetických vstupech Příloha 3 Vlastní zdroj energie Příloha 4 Celková energetická bilance Příloha 5 Ekonomické vyhodnocení Příloha 6 Ekologické vyhodnocení 1. Způsob ekologického vyhodnocení se provádí vždy metodou globálního hodnocení. V případě požadavku zadavatele je možné provést také ekologické vyhodnocení metodou lokálního hodnocení. 2. Globální hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek energie, která je vyráběna v jiném místě jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházející, buď z konkrétních, nebo průměrných údajů o produkovaných znečišťujících látkách. 3. Lokální hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdrojů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení. Výpočet rozdílu emisí znečišťujících látek (emisní faktory) 1. Výpočet emisí CO2 Emisní faktory uhlíku uvádí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého, připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu. Emisní faktory uhlíku jsou definovány buď jako všeobecné nebo místně specifické. 1.1. Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého ------------------------------------------------------------ Hnědé uhlí 0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva Černé uhlí 0,33 t CO2/MWh výhřevnosti paliva TTO 0,27 t CO2/MWh výhřevnosti paliva LTO 0,26 t CO2/MWh výhřevnosti paliva Zemní plyn 0,20 t CO2/MWh výhřevnosti paliva Biomasa 0 t CO2/MWh výhřevnosti paliva Elektřina 1,17 t CO2/MWh elektřiny ------------------------------------------------------------ 1.2. Místně specifické emisní faktory oxidu uhličitého Vzorec pro výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv: (hmotnost paliva) x (výhřevnost paliva) x (emisní faktor uhlíku) x (1 - nedopal) kde: emisní faktor uhlíku (t CO2/MWh výhřevnosti paliva) je stanovený na základě složení místního paliva, které je používáno pro zabezpečení energetických potřeb konkrétního projektu; standardně doporučené hodnoty pro nedopal jsou: 1.2.1. 0,02 (tj. 2 %) pro tuhá paliva, 1.2.2 0,01 pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva. 1.2.3. hodnota 0,02 je vhodná pro práškové spalování uhlí, při spalování v roštových topeništích a zejména v domácích kamnech mohou být hodnoty nedopalu vyšší (např. 5 %). 2. Výpočet emisí ostatních znečišťujících látek Tyto hodnoty se stanovují: 2.1. Jako údaj naměřených hodnot (tam, kde je měření znečisťujících látek instalováno), nebo 2.2. Jako hodnota emisních faktorů dle jiného právního předpisu^2), nebo 2.3. Jako hodnota stanovená energetickým specialistou, pokud je seznámen s konkrétními hodnotami zařízení, které je předpokládáno pro realizaci navrhovaného řešení. Příloha 7 VZORY Evidenčního listu energetického posudku Evidenční list energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) nebo § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční list energetického posudku podle § 9a, odst. 1 písm. b) nebo písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční list energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční list energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e), § 9a odst. 2 písm. c), písm. d) nebo písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční list energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 2) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Projekty 2017

Právní předpisy

Hledání:


Tipy pro správce budov

technická podpora výrobců CAD knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czOprava Fantovy budovy na hlavním nádraží skončí v roce 2022, vyjde na 730 milionů KčVýběr profilu a zasklení okenKouzlo garsonky: Jak zařídit garsonku