nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Na dotaz prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci zobrazuji odkaz 1-20.
[tabulka]Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci
Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:.. Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce...ai °C Typ konstrukce Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi m2K/W θ..e = °C..
[tabulka]Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci
Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci Ing... Nápověda obsahuje také tepelné odpory při přestupu tepla pro jednotlivé uspořádání konstrukcí...Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce ..Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce ..Součinitel prostupu tepla U = W/m2K .. proto se na tomto místě nezobrazí graf průběhu teplot v posuzované stavební konstrukci...Prostup tepla konstrukcí Q = U ...
[zpráva]Redakční výpočet TZB-info: Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí 24.11.2011
.. Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí 24...2011redakce Redakční pomůcka TZB-info zohlední jak prostup tepla vícevrstvou konstrukcí, tak i průběh teplot v konstrukci. Nápověda obsahuje také tepelné odpory při přestupu tepla pro jednotlivé uspořádání konstrukcí.Redakční recenzovaný výpočet Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci Jedná se o zjednodušený výpočet,..
[článek]Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny – část 1 – Vlhký vzduch a vznik difúzního toku 13.9.2010
Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny –..1 Prostup vlhkosti stěnou Z podobnosti pro prostup tepla stěnou konstrukce můžeme vyjádřit i prostup vlhkosti stěnou,.. Stanovení částečného tlaku vodní páry v mezních rovinách I a II v měřítku difúzních odporů jednotlivých vrstev je potřebné pro zjišťování těchto bodů u průběhu částečného tlaku vodní páry,.. 3 má nejnižší difúzní odpor poslední vrstva ve směru vlhkostního toku (vrstva 3). Průběh částečného tlaku vodní páry vícevrstvou stěnou konstrukce budovy se stanovuje zejména proto,.. Ten se pak stanovuje podle ..
[článek]Tepelnětechnické posouzení vnitřních stěnových dutin při návrhu sanace vlhkého zdiva 22.5.2017
.. a) Posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U [W... 2 [2] a zajistit patřičnou hodnotu součinitele prostupu tepla U [W... Nutnost vložení tepelné izolace a její potřebná hodnota součinitele prostupu tepla U bude záviset na materiálu a tloušťce obvodového zdiva a na hloubce pod úrovní terénu... b) Posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi v rizikových místech Účelem tohoto posouzení je prověřit možnost kondenzace vodní páry v rizikových místech (vodorovný horní a dolní kout u odvlhčované stěny). Posouzení se provede podle zásad uvedených v kap... Výstup z programu AREA ..
[článek]Nová podoba výpočtů na TZB-info - jak se vám líbí? 6.5.2017
..Na titulní straně jsou nyní všechny výpočty a tabulky a dále jsou v horním řádku filtry pro jednotlivé obory a okno pro rychlé hledání výpočtu:.. Výpočty jsou výsledkem práce redakce a jsme na ně náležitě pyšní Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info ..
[článek]Čestná uznání poroty v soutěži Grand Prix veletrhu For Arch 2014 19.9.2014
Čestná uznání poroty v soutěži Grand Prix veletrhu For Arch 2014 19... Mezi takto oceněné exponáty patří i výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info...Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info Jedná se o uživatelsky přátelský,..Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí ..
[článek]Obvodové pláště energeticky úsporné výstavby (IV) 7.5.2007
..k a maximální bodový činitel prostupu tepla χj V ČSN 73 0540-2 je požadavek na maximální lineární činitel prostupu tepla ψ.. Tabulka 1 - požadované a doporučené hodnoty lineárního činitele prostupu tepla φ.. Tabulka 2 - požadované a doporučené hodnoty bodového činitele prostupu tepla χ.. Tabulka 3 - nejnižší přípustné povrchové teploty stavebních konstrukcí pro vnitřní teplotu θ.. kterými jsou například tepelné mosty ve stavební konstrukci a tepelné vazby mezi stavebními konstrukcemi,..k a nejnižší povrchové teploty v interiéru θ.. zda byla počítána ..
[článek]Nedělní editorial - Novinky na TZB-info, které Vám možná unikly 14.9.2003
..2003 Prázdniny a dovolené jsou pryč a mnozí z Vás jistě v tomto období nestíhali sledovat,.. Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí a Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí). Všechny nové výpočty jsou opět zpracovány jako jednoduché pomůcky,.. Součástí výpočtu je i grafické znázornění průběhu teplot v posuzované konstrukci (viz obrázek). .. V záhlaví kalendáře najdete okénko pro plnotextové vyhledávání v budoucích akcích a zcela nový ovládací panel se základními kritérii pro výběr akcí... vybere nejlepší řešení hydraulického a regulačního zapojení kombinovaného ..
[článek]Zásady pro navrhování a provádění horkovzdušné likvidace dřevokazného hmyzu 25.2.2013
.. Při situování dřevěných prvků v nevytápěném interiéru (například v půdních prostorách apod.) či v exteriéru vzniká riziko jejich napadení dřevokazným hmyzem... zahřátím dřevěných prvků horkým vzduchem v celém jejich průřezu na teplotu minimálně 55 °C a to po dobu nejméně jedné hodiny... Průzkum dřevěné konstrukce Projekčnímu návrhu sanace dřevěných prvků napadených dřevokaznými biologickými škůdci a tedy i hmyzem musí předcházet průzkum dřevěné konstrukce,.. 2 Stavebně technický průzkum Výstupem stavebně technického průzkumu dřevěné konstrukce a konstrukcí souvisejících je jejich ..
[zpráva]Jak se vám líbí nová podoba výpočtů na TZB-info? 4.5.2017
.. přidali obrázky a věříme,.. že řadu z výpočtů navštěvujete pravidelně a mnohdy ve stresu,..Na titulní straně jsou nyní všechny výpočty a tabulky a dále jsou v horním řádku filtry pro jednotlivé obory a okno pro rychlé hledání výpočtu:..Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info .. Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing... Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing...
[článek]Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - I díl 5.11.2007
.. U těchto čtyř výše uvedených systémů je vypočítána tepelná ztráta a potřeba tepla na vytápění a přípravu TV,..1 Zdroj tepla - kotel na zemní plyn Je jedním z nejrozšířenějších zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody...2 Zdroj tepla - tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo odebírá větší část energie pro vytápění a přípravu teplé vody z okolního prostředí a přibližně jednu třetinu svého výkonu,.. Cirkulační kapalina se ve výparníku TČ ochlazuje a v zemním kolektoru znova ohřívá geotermálním teplem... Odběr tepla v otopném období ze zemního masívu má za následek snižování teploty ..
[časopis]Český instalatér 2/2013
.. tepelné čerpadlo Buderus vzduch-voda 14 Využití šedé vody ve zdravotních instalacích 18 Podlahové vpusti Alcaplast 20 Akumulace a využívání dešťové vody 22 Usazeniny v energetických aparátech pro přípravu teplé vody 26 Vysušování a sanace vlhkého zdiva technologií AQUAPOL 28 Hodnocení energetické náročnosti ohřívačů a zásobníků TV 30 Na ohřevu teplé vody lze ušetřit i čtvrtinu nákladů 31 Principy poskytování a oceňování teplé vody 36 Nová Zelená úsporám aktuálně 37 Šetrné plasty 38 Vyřazené solární panely se nově musí recyklovat 39 Právník radí ?..teploty vody ..
[časopis]Český instalatér 5/2013
..a poštovného a balného), žáci a učni 276 Kč...36 Prostupy potrubí a kabelů stavebními konstrukcemi .. získané prostřednictvím teploty zpětné vody otopného tělesa a je plně v souladu s českou legislativou... prokázaný karcinogen benz(a)pyren a různé zbytky původního či naoxidovaného paliva jsou v ústí výfuku na nule,..a malých odběratelů tepla a teplé užitkové vody jako např...Dokumentace posouzení spalinové cesty a  přívodu spalovacího vzduchu podle bodů a) a b) musí být součástí výchozí revizní zprávy plynového zařízení... průtoku vzduchu a potřebného množství spalovacího vzduchu pro ..
[časopis]Český instalatér 3/2013
..a poštovného a balného), žáci a učni 276,- Kč... Okna mají trojskla a součinitel prostupu tepla nesmí být vyšší než 0,..V pasivních domech při přítomnosti strojní ventilační techniky je dále nutno zajistit dokonalý přístup k jednotce a jejímu filtru pro případy opravy a čištění...respektive okna po výměně V   současné době dochází v  řadě bytových a  ostatních občanských objektů k masové výměně oken,..plynový sporák a etážový kotel jsou v provozu současně a ..a  plastových materiálů a  vyniká velkou odolností a  malou teplotní roztažností... v  technické místnosti nebo i  přímo v  ..
[časopis]Český instalatér 4/2013
..a poštovného a balného), žáci a učni 276 Kč... Pokud byly v posledním týdnu v šest hodin ráno v průměru ..proběhla v roce 1994 a v roce 2001 se ..tepla a zároveň teplota topné vody,.. a v  běžných konstrukčních délkách a jmenovitých světlostech...V případě rozvodu tepla pouze pro vytápění je v kotelně ..ztrátě prostupem p s původním součinitelem prostupu tepla vnějších stěn Up a na poměrném snížení součinitele prostupu tepla vnějších stěn u (obr...Pokud má celý objekt jednotnou hodnotu původního součinitele prostupu tepla vnějších stěn Up a také sníženého součinitele prostupu tepla vnějších..
[časopis]CTI INFO 3/2015
.. dubna v nádherném sále Rotunda pavilonu A brněnského výstaviště byly slavnostně vyhlášeny výsledky a předány ceny vítězům...a v roce 2016 bychom rádi o tuto cenu usilovali v Evropě.? ..o dané teplotě a v daném množství a průtoku v daném časovém .. a to systém zpětného získávání tepla a vlastní návrh teplovodního .. kdy sdílení odpadního tepla je tvořeno prostupem tepla přes stěnu výměníku,..definované na základě průměrných hodinových teplot v měsíci leden Cech topenářů a instalatérů České republiky,..v daném měsíci včetně zobrazení požadované teploty interiéru a účinnost rotačního ..
[časopis]CTI INFO 4/2014
.. Cech malířů a lakýrníků ČR a Cech topenářů a instalatérů ČR...Od roku 2008 Střední odborné učiliště stavební v Plzni spolupracuje s Komorou řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka v Regensburgu...učiliště a komory řemesel Přeshraniční spolupráce v řemeslných učebních oborech a po .. Umožňuje lépe pochopit děje v rozvodu tepla a zároveň si vyzkoušet správné nastavení regulace k zajištění ..a průběh jejího náběhu v rozvodech se sleduje ..Zjevně je tedy na vině nízká teplota prostředí komínového tělesa a nízká teplota ..a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX...sice ..
[časopis]Český instalatér 2/2017
..a poštovného a balného), žáci a učni 276 Kč... 2/2017 č e sk ý i nst a l a t é r Automatické kotle na uhlí a pelety ..Regulace prostorové teploty vždy a všude P ro komfortní řízení prostorové teploty odkudkoliv ..TEPLOTY VŽDY A VŠUDE Pro spotřebitele jsou Smart Home řešení v dnešní době stále důležitější...a v kvalitě varných trubek podle DIN EN 10216-1 a DIN EN 10217-1 ?..v kterémkoli ročním období bezpečně zajistit pitnou vodu a teplo,..45° 0° A B A V B A B C C C [%] 0 B" A 0° 15° 30° 45° C 60° A6V10564480_D05 100 ..šesticestný kulový ventil ovládán po KNX v ..
[časopis]Český instalatér 1/2013
..O b s a h 4 Podpora oprav domovních olověných rozvodů vody v roce 2013 5 Měděné rozvody v domovních vytápěcích soustavách 8 Doprovodný program a nové akce na ISH 2013 10 Energetická náročnost budov 2013 (z konference TZB-info) 12 Daikin Altherma Flex ? tepelné čerpadlo vzduch-voda 14 Higt-tech v koupelně 16 Provoz otopných těles v teplotních a průtokových režimech 25 Kamion se sprchami Hansgrohe 26 Analýza vývoje cen elektřiny a plynu na přelomu 2012/2013 28 Pružnost otopné soustavy snižuje spotřebu energie 31 Větrné elektrárny 33 Právník radí ?.. jako jsou kotle ..

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czNovinky Zehnder pro zdravé, komfortní a elegantní vytápění a větrání s rekuperacíPředpověď budoucího vývoje pražského rezidenčního trhu není vůbec přízniváOprava čeká Karlův most a dalších 29 mostů ve špatném stavuDlouhodobě nejlepší investice je nemovitost