Zakázané práce mladistvým

Datum: 17.6.2017  |  Autor: Ing. Kateřina Petrová  |  Organizace: CIVOP s.r.o.  |  Firemní článek

Zaměstnáváním mladistvých zaměstnanců (mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let) se spousta společností vyhýbá, a to zejména z důvodu větších omezení a nařízení, které jim nejen bezpečnost a ochrana zdraví při práci přináší (BOZP).

Např.

 • Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci však musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.
 • Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.
 • Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.
 • Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný.
 • Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Výše uvedené příklady omezení a zákazů pro mladistvé jsou pro některé zaměstnavatelé tak limitující, že mladistvé radši ani nepřibírají.

Na druhou stranu je ale i spousta společností, které jsou schopny těmto mladým lidem práci zajistit a dodržet všechny podmínky, které jim bezpečnost a ochrana zdraví při práci nařizuje. Jedním z hlavních předpisů, kterým se musí zaměstnavatel řídit, je opět zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), a poté vyhl. č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Zakázaných prací pro mladistvé je spousta, pojďme se ale podívat alespoň na ty nejzákladnější.

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce

 • rizikové (práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis)
 • vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
 • vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, např.
  • spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje u chlapců 20 kg nebo při časté manipulaci 15 kg, u dívek pak při občasné manipulaci 15 kg nebo při časté manipulaci 10 kg,
  • při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje u chlapců 5500 kg a u dívek 4000 kg za průměrnou směnu,
  • vykonávané vsedě chlapci, spojené s častým zvedáním a přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 4,5 kg, nebo dívkami o hmotnosti vyšší než 2,5 kg,
 • vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
 • se zdroji ionizujícího záření,
 • spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
 • při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky,
 • při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky.
 • spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost nebo nebezpečnost (R-věty nebo H věty)
  • způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými účinky pro zdraví x)
  • klasifikovaným jako karcinogen x)
  • klasifikovaným jako mutagen x)
  • toxickým pro reprodukcix)
  • senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži x)
  • žíravým x)
  • dráždivým x)
  • zdraví škodlivým anebo nebezpečným při vdechnutí x)
  • s hořlavými kapalinami, s hořlavými plyny, s aerosoly x) atd.

Mladistvým zaměstnancům jsou dále zakázány práce

 • při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi,
 • ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
 • na zařízeních vysokého elektrického napětí,
 • vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
 • na zařízeních pro výrobu, uskladňování nebo používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů,
 • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
 • při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
 • při porážení zvířat na jatkách
 • atd.

Výčet zakázaných prací není konečný, každý ze zaměstnavatelů, který mladistvé zaměstnává, by si měl projít alespoň zákoník práce a vyhlášku o zakázaných pracích a pracovištích, aby byl tzv. v obraze. Dále by si měl uvědomit, že je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Také nesmí zapomenout, že mu BOZP ukládá, že je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb:

 1. před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
 2. pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

x) Výčet R a H vět, se kterými mají zákaz pracovat mladiství zaměstnanci, je uveden ve vyhl. č. 180/2015 Sb.

Obrázek 1 - Vyskytne-li se na pracoviště chemická látka nebo směs s některým symbolem nebezpečnosti, je třeba dbát zvýšené pozornosti, zda s takovouto látkou může nebo nesmí přijít mladistvý do kontaktu.
Obrázek 1 - Vyskytne-li se na pracoviště chemická látka nebo směs s některým symbolem nebezpečnosti, je třeba dbát zvýšené pozornosti, zda s takovouto látkou může nebo nesmí přijít mladistvý do kontaktu.
 

Datum: 17.6.2017
Autor: Ing. Kateřina Petrová   všechny články autora
Organizace: CIVOP s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?